پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

پایان نامه تحصیلی جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

 

عنوان پژوهش :

مطالعه ارتباط مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج

 

استاد راهنما

دکتر رضا ساکی

 

استاد مشاور

دکتر پری ناز بنی سی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات پژوهش

  • مقدمه 14
  • اظهار مسئله 16
  • اهمیت و ضرورت مسئله 18
  • اهداف پژوهش                                                                                         19
  • سوالهای پژوهش                                                                                       19
  • تعاریف نظری متغییر ها 20
  • تعاریف عملیاتی متغییر ها 22

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2 مقدمه                                                                                                          24

1-1-2 تعریف تعارض                                                                              25

2-1-2 نظریه های مدیریت تعارض                                                              27

3-1-2 دیدگاه های مختلف به تعارض                                                          29

4-1-2 مدیریت تعارض                                                                             32

5-1-2 ماهیت تعاملات گروهی                                                                   32

6-1-2 انواع وابستگی گروه                                                                        33

7-1-2 تعارض و عملکرد                                                                           33

8-1-2 تعارض سازنده پیش روی تعارض مخرب                                               35

9-1-2 منابع تعارض                                                                                 36

1-9-1-2 عوامل ایجاد کننده تعارض در سازمانها                                 36

2-9-1-2 منابع تعارض سازمانی                                                      37

10-1-2 انواع تعارض                                                                               39

11-1-2 مراحل چهار گانه تعارض از دیدگاه رابینز                                           40

12-1-2 تأثیر ارتباطات در تعارض                                                               42

13-1-2 توسعه مهارت های حل تعارض                                                        43

14-1-2 فرایند حل مسائل و تعارضات                                                          44

15-1-2 ایجاد تعارض سازنده                                                                     47

16-1-2 مذاکره به عنوان روشی موثر جهت  حل تعارض                                   50

2-2 مذاکره                                                                                                         50

1-2-2 تعاریف مذاکره                                                                               50

2-2-2 انواع مذاکره                                                                                  53

3-2-2 فرایند مذاکره                                                                                 57

1-3-2-2  تدارک و برنامه ریزی                                                      57

2-3-2-2 تدوین مقررات و ارائه پیشنهاد                                            61

3-3-2-2 توضیح و توجیه                                                             61

4-2-2 انواع اساسی مذاکره                                                                         61

1-4-2-2 مذاکره توضیعی                                                             61

2-4-2-2 مذاکره منطقی                                                                 62

3-4-2-2 مذاکره با حالت ساخت دهی                                              64

4-4-2-2 مذاکره درون سازمانی                                                       64

5-2-2 سبکهای مذاکره                                                                              65

6-2-2 ویژگیهای مذاکره کننده                                                                    66

7-2-2 مذاکره اثر بخش                                                                             67

8-2-2 ارتباطات و مذاکره                                                                          68

9-2-2 نحوه برخورد طرفین مذاکره با تعارض                                     69

10-2-2 مهارتهای مذاکره موفق                                                                   69

11-2-2 تاکتیک های مذاکره                                                                       70

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

12-2-2 مهارتهای کوانتمی در حل تعارض                                                     72

3-2 پیشینه پژوهش                                                                                                77

1-3-2 پیشینه پژوهش در ایران                                                                     77

2-3-2 پیشینه پژوهش در جهان                                                                     84

 

فصل سوم :روش اجرای پژوهش

1-3 مقدمه                                                                                                          91

2-3 روش پژوهش                                                                                                 91

3-3 جامعه آماری                                                                                                 91

4-3 ابزار جمع آوری داده ها                                                                                   92

5-3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری                                                            93

6-3 روش گرد آوری داده ها                                                                                   95

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                            95

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه                                                                                                                 97

1-4) مشخصات فردی پاسخ دهندگان به پرسش نامه تعارض                                          97

1-1-4) مشخصات فردی پاسخ گویان به پرسشنامه تعارض                                97

2-1-4) مشخصات فردی پاسخ گویان به پرسشنامه سبک مذاکره             98

2-4 ) توصیف داده های حاصل از سوالات پژوهش :                                                      101

1-2-4 ) سطح تعارض کارکنان مراکز مختلف فنی حرفه ای کرج             101      2-2-4) میزان بهره گیری از سبکهای مختلف مذاکره توسط مدیران مراکز آموزشی        103

3-4 ) فرضیه های پژوهش                                                                                       107

1-3-4 ) فرضیه کلی                                                                                 107

2-3-4) فرضیه های جزئی                                                                          109

4-4) مقایسه تضاد شغل بر اساس ویژگیهای عمومی کارکنان                                           117

5-4 ) مقایسه مهارت درسبکهای مذاکره بر اساس ویژگیهای عمومی مدیران                        121

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

1-5 مقدمه                                                                                                          126

2-5 مطالعه فرضیه های  پژوهش                                                                             126

3-5 مطالعه اهداف جزئی پژوهش                                                                            132

1-3-5 مطالعه هدف جزئی اول                                                                    132

2-3-5 مطالعه هدف های جزئی دوم                                                             132

4-5 تحلیل یافته های پژوهش                                                                                 135

5-5 محدودیت ها در انجام پژوهش                                                                          137

6-5 پیشنهاد های پژوهش                                                                                       137

منابع                                                                                                                  139

پیوست                                                                                                               146

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                          صفحه

 

جدول 1-2 : دیدگاه های مختلف نسبت به تعارض                                                                   31

جدول 2-2  : ارتباط بین وجود تعارض در سازمان و عملکرد فرد ، واحد یا سازمان                34

جدول 3-2 : تعارض و عملکرد                                                                                            41

جدول  4-2 : تقسیم بندی موضوعی مذاکره                                                                            54

جدول 5-2 : مشخصات روشهای سه گانه مذاکره                                                                     56

جدول 7-2  : مقایسه مذاکره توزیعی و تلفيقي                                                             64

جدول 1-3 : آماری کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج                                      91

جدول 2-3: محاسبه روایی پرسشنامه مهارت مذاکره                                                                  93

جدول 3-3: محاسبه روایی پرسشنامه مهارت مذاکره                                                                  95

جدول 4-3 : محاسبه پایایی پرسشنامه میزان تعارض                                                                  95

جدول 1-4  : جدول توزیع فراوانی کارکنان بر اسا س میزان تحصیلات کارکنان                               97

جدول 2-4 : توزیع فراوانی کارکنان بر اساس سمت                                                                  98

جدول 3-4 : جدول توزیع فراوانی مدیران براساس میزان تحصیلات                                             99

جدول 4-4 : جدول توزیع فراوانی مدیران براساس نوع  تحصیلات                                              99

جدول 5-4 : جدول توزیع فراوانی مدیران براساس نوع فعالیت                                                 100

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول 6-4 : میزان تعارض موجود در میان کارکنان                                                                101

جدول 7-4: مطالعه گویه های پرسشنامه تعارض بهره گیری شده در پژوهش                                      102

جدول 8-4 : توزیع فراوانی میزان بهره گیری مدیران از سبک واقع گرایی مذاکره                               103

جدول9-4 :  توزیع فراوانی میزان بهره گیری مدیران از سبک شهودی مذاکره                                   104

جدول10-4 :  توزیع فراوانی میزان بهره گیری مدیران از سبک تحلیلی مذاکره                      106

جدول11-4 :  توزیع فراوانی میزان بهره گیری مدیران از سبک هنجاری مذاکره                                 106

جدول 12-4 : میزان بهره گیری از سبک های مختلف مذاکره توسط مدیران                                      107

جدول 13-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان بهره گیری از سبکهای مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                          108

جدول 14-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان بهره گیری از سبک شهودی مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                               109

جدول 15-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان بهره گیری از سبک هنجاری مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                             111

جدول16-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان بهره گیری از سبک تحلیل مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                    112

جدول 17-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان بهره گیری از سبک واقع گرایی مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                         115

جدول 18- 4 :  تحلیل داده ها جهت مقایسه میران تعارض بر حسب جنسیت کارکنان                   117

جدول 19-4 : نتایج آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه میزان تعارض برحسب میزان تحصیلات  کارکنان                                                                                                                       118

جدول 20-4 : نتایج آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه میزان تعارض برحسب رشته تحصیلی کارکنان                                                                                                                           119

جدول 21-4 : نتایج آزمون کروسکال-والیس جهت مقایسه میزان تعارض برحسب نوع فعالیت  کارکنان

120

جدول 22-4 : نتایج آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه مهارت مذاکره مدیران برحسب میزان تحصیلات آنها                                                                                                                                121

جدول 23-4 :  تحلیل داده ها به کمک آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه مهارت مدیران برحسب رشته تحصیلی آنها                                                                                                                                122

جدول 24- 4 :  تحلیل داده ها برحسب آزمون کروسکال – والیس جهت مقایسه مهارت مدیران برحسب نوع فعالیت آنها قبل از پذیرش مدیریت آنها                                                                                                                 123

جدول 25- 4 تحلیل همبستگی  داده ها جهت مقایسه مهارت مدیران برحسب سابقه مدیریتی آنها  124

جدول 1-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان بهره گیری از سبکهای مذاکره واقع  در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                       126

جدول 2-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان بهره گیری از سبکهای مذاکره شهودی در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                128

جدول 3-5  : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان بهره گیری از سبکهای مذاکره واقع گرایانه در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                          129

جدول 4-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان بهره گیری از سبکهای مذاکره هنجاری در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                130

جدول 5-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان بهره گیری از سبکهای مذاکره هنجاری در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                               131

 

 

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                          صفحه

 

نمودار1-2 : ارتباط بین وجود تعارض در سازمان و عملکرد فرد ، واحد یا سازمان                              34

نمودار 2-2 : منابع ایجاد کننده تعارض                                                                                  38

نمودار 3-2 : طبقه بندی  انواع تعارض                                                                                   40

نمودار4-2 :مراحل چهار گانه تعارض از دیدگاه رابینز                                                                42

نمودار5-2 :فرایند حل مسئله جهت حل تعارض                                                                      44

نمودار6-2 : فنون و مهارت های مدیریت تعارض                                                                     47

نمودار7-2 :اجزاء فرایند مذاکره                                                                                            50

نمودار8-2 : مکانیزم های مختلف حل تعارض                                                                         51

نمودار 1-4  توزیع فراوانی جنسیت کارکنان در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج             97

نمودار 2-4  : نمودار توزیع فراوانی کارکنان بر اسا س میزان تحصیلات                                         98

نمودار3-4 : توزیع فراوانی کارکنان بر حسب سمت                                                                  98

نمودار 4-4  توزیع فراوانی مدیران  بر اساس جنسیت                                                               99

نمودار 5-4 : نمودار توزیع فراوانی مدیران براساس میزان تحصیلات                                            99

نمودار 6-4 :  توزیع فراوانی مدیران براساس رشته تحصیلی                                                     100

نمودار 7-4 :  توزیع فراوانی مدیران براساس نوع فعالیت قبل از تقبل مدیریت                             100

نمودار8-4 : میزان تعارض میان کارکنان                                                                              101

نمودار9-4 : درصد فراوانی میزان بهره گیری مدیران از سبک واقع گرایی مذاکره                              103

نمودار10-4 : درصد فراوانی میزان بهره گیری مدیران از سبک شهودی مذاکره                     104

نمودار11-4 :  درصد فراوانی میزان بهره گیری مدیران از سبک تحلیلی مذاکره                     105

نمودار 12-4 : درصد فراوانی میزان بهره گیری مدیران از سبک هنجاری مذاکره                                106

نمودار13-4 :  پراکنش میان میزان بهره گیری از سبک های مذاکره در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی                                                                                            108

نمودار14-4 :  پراکنش میان میزان بهره گیری از سبک مذاکره شهودی  در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی                                                                                     200

نمودار15-4 :  پراکنش میان میزان بهره گیری از سبک مذاکره هنجاری  در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی                                                                                       212

نمودار16-4 :  پراکنش میان میزان بهره گیری از سبک مذاکره تحلیلی  در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی                                                                                       214

نمودار17-4 :  پراکنش میان میزان بهره گیری از سبک مذاکره واقع گرایی  در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی                                                                            216

نمودار18-4 : مقایسه میزان  تعارض بر حسب جنسیت کارکنان

نمودار19-4 : مقایسه میزان  تعارض بر حسب میزان تحصیلات کارکنان                                 218

نمودار20-4 : مقایسه میزان  تعارض بر حسب نوع تحصیلات کارکنان                                   219

نمودار21-4 : مقایسه میزان  تعارض بر حسب نوع فعالیت  کارکنان                                      220

نمودار22-4 : مقایسه مهارت مذاکره مدیران برحسب میزان تحصیلات آنها                             221

نمودار23-4 : مقایسه مهارت مذاکره مدیران برحسب رشته تحصیلی آنها                               222

نمودار24-4 : مقایسه مهارت مذاکره مدیران برحسب نوع فعالیت قبل از تقبل مدیریت آنها           223

نمودار 25-4 : تحلیل همبستگی  داده ها جهت مقایسه مهارت مدیران برحسب سابقه مدیریتی آنها  224

نمودار 1-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان بهره گیری از سبکهای مذاکره واقع  در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                227

نمودار 2-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان بهره گیری از سبکهای مذاکره شهودی در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                228

نمودار 3-5  : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان بهره گیری از سبکهای مذاکره واقع گرایانه در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                          229

نمودار 4-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان بهره گیری از سبکهای مذاکره هنجاری در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                230

نمودار 5-5 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان بهره گیری از سبکهای مذاکره هنجاری در حد مناسب و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                               231

 

چکیده

 

تعارض ، نیروی اجتناب ناپذیری در زندگی بشر می باشد و مقتضای حیات اجتماعی ، یکی از  اقدامات مدیریتی جهت کاهش و رفع تعارض ، مذاکره می باشد . مذاکره ، به عنوان روش باصرفه ، موثر و واقعی در حل تعارض شناخته شده می باشد . به همین دلیل در پژوهش حاضر مهارت های مدیران مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج در بهره گیری از چهار سبک مذاکره سنجیده شده و همچنین میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج نیز بدست آمده و در نهایت ارتباط بین دو متغییر مورد مطالعه قرار گرفته می باشد .

جامعه آماری این پژوهش را دو گروه تشکیل داده اند . گروه اول مدیران مراکز و واحد های آموزشی و می باشند که تعداد آنها 31  نفر می باشد و تمامی آنها به روش سرشماری انتخاب گردیده اند . گروه دیگر کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج می باشند که شامل 361 نفر می باشند که از این تعداد 35 درصد آنها به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند . در این پژوهش جهت دستیابی به داده ها از پرسش نامه پیره ، برای تعیین نوع سبک مذاکره مدیران مراکز آموزشی و از پرسش نامه دوبرین جهت اندازه گیری میزان تعارض در میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج بهره گیری شده می باشد که پس از تعیین روایی و پایایی مورد بهره گیری قرار گرفتند ( میزان روایی برای پرسش نامه پیره  0.85 و دوبرین 0.85 و میزان پایایی پرسشنامه دوبرین 0.80 و برای پرسشنامه پیره 0.94 ) در تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS   ، جداول فراوانی ، نمودارهای ستونی و جعبه ای ، از آزمونهای همبستگی پیرسون و اسپیرمن ، آمزمون های من – ویتین و کروسکال والیس بهره گیری گردیده می باشد .

یافته ها :  یافته های این پژوهش نشان میدهد  که سطح تعارض در مراکز فنی حرفه ای به گونه میانگین 9 بوده می باشد که در سطح متوسط قرار دارد و مدیران مراکز به میزان زیاد از سبک مذاکره واقع گرایی ، تحلیلی ، هنجاری بهره گیری کرده اند و تنها از سبک شهودی به میزان مناسب بهره جسته اند . بین سطح تعارض میان کارکنان و میزان بهره گیری مدیران از سبکهای مذاکره همبستگی مثبت نظاره شده می باشد .در حالیکه نتایج نشان داد در مراکزی که مدیران از سبک های مدیریت یه میزان مناسب بهره گیری کرده بودند ارتباط میان میزان تعارض کارکنان با میزان بهره گیری مدیران از سبکهای همبستگی منفی هست .

 

 

-1  مقدمه

 

زندگی اجتماعی فردی و سازمانی بشر همواره با نیروها و کنشهای متفاوت و گاه متضادی روبرو بوده می باشد از نظر فردی تضاد بین انسانها ناشی از تفاوتهایی می باشد که از فطرت بشر سرچشمه می گیرد و به خصوصیات اخلاقی هر شخص مربوط میشود . اولین نمونه این داستان را میتوان در داستان هابیل و قابیل نظاره نمود. در سطح اجتماعی تعارض و تضاد از نیاز به تغییر از یک جهت و تمایل به حفظ وضع موجود از طرف دیگر ناشی میشود . این نوع تعارض هنگامی رخ میدهد که تغییراتی در سطح نهادهای جامعه به وجودآید . در سطح سازمان تضاد بین مدیریت و کارکنان ( ویا بین دو همکار ) ناشی از آن می باشد که مدیر کوشش می کند با حد اقل امکانات و هزینه ها بیشترین بهره وری را در سازمان به وجودآورد و کارکنان همواره در تلاشند که در ازای خدماتی که انجام میدهند مزد بیشتری دريافت دارند . نظاره می گردد که تعارض همواره به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از زندگی بشر مطرح بوده می باشد . با این تفاصیل تنها در چند سال اخیر اين موضوع به گونه جدی مورد توجه متخصصان قرار گرفته می باشد .

از آنجا که مراکز آموزشی مانند سیستم های اجتماعی هستند که در کلیه فرايند های آنها انسانها و فعالیتهای گروهی تأثیر اساسی را دارند به نظر میرسد که بیشتر از سایر سیستم های اجتماعی تنش و تعارض را  تجربه میکنند . وجود افراد مختلف با ویژگیهای شخصیتی نیازها ، باورها ، انتظارات ، ادراکات و اهداف متفاوت بروز تعارض سازمانها را ناگزیر ساخته می باشد.

به علاوه ، یک گروه متناسب و آرام و بی دغدغه ممکن می باشد از احساسات انسانی تهی شده و در برابر پدیده مهم تحول و نو آوری واکنش لازم را از خود نشان ندهد . بنا براین مدیران و رهبران سازمان وظیفه دارند که سطح معینی از تناقض بین افراد گروه را به رسمیت بشناسند .آنان بایستی به تعارض مشروعیت بخشیده و بحث سالم را در سازمان حکم فرما سازند .

در گذشته یک فرضیه عمومی مطرح بود که تعارض را به عنوان یک نیروی ویرانگر تلقی می نمود و مدیریت سازمان بایستی با واکنشهای منفی خود آن را از بین می برود . اما پیشرفتهای جدید در علوم رفتاری نشان داد که تعارض ” پیامد منطقی و بدیهی هر سازمان می باشد ” زیرا که افراد مختلفی که در سازمان مشغول به فعالیت هستند ، هر کدام دارای ویژگیهای شخصیتی ، اجتماعی و فرهنگی خاصی هستند که بروز تعارض را در سازمان اجتناب ناپذیر کرده می باشد . بعضی از مدیران به علت ناتوانی در درک این مطلب کوشش کردند با توسل به شیوه های قهر آمیز ، تضاد و اختلاف نظرها را در سازمانهای خود سرکوب کنند . در حالی که تحقیقات نشان داده می باشد سازمانهایی که در آنها تضاد کمتری هست عموماًٍٍ در محیطهای رقابتی با شکست روبرو میشوند زیرا که اعضای چنین سازمانهایی آنقدر متجانس هستند که برای سازگاری یا تطبیق خود با شرایط محیطی آمادگی کمی دارند و یا چنان از وضع موجود راضی هستند که تصور میکنند نیازی به بهبود وضع موجود ندارند . در حالیکه تعارض به مثابه خون تاره در رگهای سازمانهای پر تکاپو ، پیشرو و توفیق طلب می باشد . سر و کار داشتن با تعارض در قلب مدیریت هر سازمانی نهفته می باشد .

اما نکته اساسی اینجاست که بتوانیم تعارضات سازمانی را با بهره گیری از روندهای خلاق به نحو مطلوب کنترل کنیم تا بتواند تغییرات مثبت در سازمان به وجود بیاورد ، کیفیت تصمیم گیریها را بهبود ببخشد ، افکار و نظرات جدید را در سازمان مطرح کند ، رضایت شغلی را افزایش

 

دهد و اختصار موجب خلاقیبت و نو آوری در سازمان گردد . پس ، مدیران سازمان بایستی اولا نسبت به تعارضات موجود در سازمان حساس باشد و همیشه سطح بهینه ای از آن را مد نظر داشته باشد ثانینا کوشش کند تا این تعارض ها را بر روی اهداف متمرکز سازند .

با اين که الگوهای مختلفی در زمینه حل تعارض هست اما بهترین روش برای برخورد با آن وجود ندارد . پس نکته اساسی این می باشد که با در نظر داشتن حضور دایمی و همیشگی تعارض در سازمانها مدیران بایستی چه شیوه هایی برای اداره تعارض بکار گیرند تا اثرات تخریبی این پدیده را به حد اقل کاهش دهند و حتی آنها را به یک نیروی مثبت و سازنده در جهت نیل به اهداف سازمان تبدیل کنند . مدیریت تعارض ، شناخت و اداره تعارض به صورت معقول ، منصفانه و کارا می باشد . 5 نوع سبک اصلی برای مدیریت تعارض هست که عبارتند از 1- حل مسئله مشارکتی   2- رقابت جویی    3- اجتناب    4- انعطاف پذیری   5- مصالحه

در الگوی دیویس و نیوستورم حل تعارض ممکن می باشد 4 موقعیت متفاوت در سازمان ایجاد کند 1- بازنده بازنده  2- بازنده برنده  3- برنده بازنده 4 – برنده برنده .    مدیران سازمان بایستی به دنبال راهبردهایی در مورد مسئله تعارض باشند که بتواند موقعیت 4 را در سازمان به وجود آورد . که الگوی تشریک مساعی یکی از روشهای کار برد روش 4 در حل تضاد میباشد که غالب تئوری پردازان نسبت به مطلوبیت و اثر بخش بودن آن اتفاق نظر دارند .

وارنی[1] مطرح مي کند زمانی که هر دو طرف برای رسیدن به بعضی از چیزها اصرار می ورزند اما هر يک از آنها قدری قدرت دارد ضمن اين که وابستگی متقابل به یکدیگر نیز هست در این حالت اثر بخش ترين واکنش نسبت به تضاد مذاکره می باشد . مذاکره انعطاف پذیری و کار آیی سایر واکنش ها از قبیل اجتناب ، مقابله ، عقب نشینی را نیز در بر دارد .

با در نظر داشتن افزایش بهره گیری از گروههای کاری و بهره گیری از آنها در انجام بسیاری از فعالیت های مدیریتی و نیاز شدید به خلاقیت جهت  رقابت در بازارهای جهانی تعارضات نیز افزایش پیدا کرده اند . جهت جلوگیری از انجام فعالیت های متعامد و هدایت گروهها به سمت اهداف سازمان مهارتهای رفتاری خاص مدیران جهت هماهنگی گروهها و جلو گیری از تعارضات ضروری به نظر میرسد .

علوم جدید مبتنی بر فیزیک کوانتم که مهارتهای کوانتمی نامیده میشوند  قصد جایگزینی مهارتهای مدیریت سنتی را ندارند ، بلکه آنها را کامل میکنند . درصورت افزایش توانایی  مدیران در بهره گیری از هر یک از این مهارت ها میتوان اطمینان داشت در بهره گیری از روش مذاکره در ثابت نگاه داشتن تعارضات تا حد مطلوب در سازمان و در بین گروههای کاری موجود در آن یکی از روشهای موفقیت آمیز خواهد بود  .

در این پروژه کوشش شده می باشد که از رویکرد سنتی در مورد تعارض فاصله گرفته گردد و تعارض و اختلاف نظرهایی که بروز آنها غیر قابل اجتناب می باشد به مسیری سازنده و خلاق سوق دهد . به همین مقصود الگوی تشریک مساعی به عنوان یکی از راهبردهای اساسی در مدیریت تعارض اظهار میشود و در پایان نیز آموزش مهارتهای حل تعارض به عنوان الگوی مکمل تشریک مساعی مورد مطالعه قرار می گیرد تا مدیریت سازمان بتواند با تلفیق آنها ، شکل سازنده ای از تعارض را در سازمان به وجود بیاورد.

[1] – warney

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 157

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان