سامانه پژوهشی – مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی- قسمت …

سامانه پژوهشی –
مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی- قسمت  …

۲-۳-۱۰عاطفه وهمراهی……………………………………………………………………………………………………………………………۵۳
۲-۳-۱۱مدل فرآیند کارکرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۲-۳-۱۲نقش ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۵
۲-۳-۱۳ارتباط……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
۲-۳-۱۴دخالت عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۲-۳-۱۴-۱عدم دخالت یافقدان دخالت……………………………………………………………………………………………………….۵۶
۲-۳-۱۴-۲علاقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۲-۳-۱۴-۳آمیختگی خودخواهانه………………………………………………………………………………………………………………..۵۶
۲-۳-۱۴-۴دخالت دلسوزانه…………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۲-۳-۱۴-۵شبکه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
۲-۳-۱۵کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۲-۳-۱۶ارزشها وهنجارها……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۲-۳-۱۷پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۲-۳-۱۸پژوهش های انجام شده در ایران………………………………………………………………………………………………….۵۸
۲-۳-۱۹پژوهش های انجام شده خارج از ایران…………………………………………………………………………………………..۶۵
فصل سوم:
طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۳-۱پیش درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
۳-۲طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱
۳-۳جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱
۳-۴ابزارپژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
۳-۴-۱پرسشنامه پنج عاملی شخصیت………………………………………………………………………………………………………….۷۳
۳-۴-۲پرسشنامه عملکرد خانواده………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
۳-۴-۳پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد……………………………………………………………………………………………………………۷۷
۳-۵شیوه اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
۳-۶ روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
فصل چهارم:یافته های پزوهش…………………………………………………………………………………………..۷۹
۴-۱پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
۴-۲تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه یک………………………………………………………………………………………………..۸۰
۴-۳تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه دو……………………………………………………………………………………………………۸۲
۴-۴تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه سه……………………………………………………………………………………………………۸۶
۴-۵یافته های جانبی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۴-۶یافته های جانبی یک……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
۴-۷یافته های جانبی دو…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۰
۴-۸یافته های جانبی سه………………………………………………………………………………………………………………………………۹۰
۴-۹یافته های جانبی چهار……………………………………………………………………………………………………………………………۹۱