مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش …

مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش  …

جدول ۴-۱۳ : همبستگیهای متقابل بین ویژگیهای شخصیتی و توانایی خودنظم بخشی……………………………………………….۹۰
جدول ۴-۱۴ : همبستگیهای متقابل بین ویژگیهای شخصیتی و کارکرد خانواده…………………………………………………………….۹۰
جدول۴-۱۵ : همبستگی بین توانایی خودنظم بخشی و کارکرد خانواده در دختران………………………………………………………….۹۱
جدول ۴-۱۶ : تحلیل رگرسیون برای پیش بینی توانای خودنظم بخشی بر اساس ویژگیهای شخصیتی……………………….۹۱
جدول ۴ -۱۷ :آزمون تحلیل واریانس معنیداری پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگیهای شخصیتی..۹۲
جدول ۴-۱۸ – خلاصه نتایج رگرسیون پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگیهای شخصیتی………………….۹۲
جدول ۴-۱۹ : خلاصه تحلیل رگرسیون برای پیشبینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگیهای شخصیتی…………………….۹۳
جدول ۴ -۲۰ :آزمون تحلیل واریانس معنیداری پیشبینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگیهای شخصیتی………………۹۳
جدول ۴-۲۱ خلاصه نتایج رگرسیون پیشبینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگیهای شخصیتی………………………………..۹۴
چکیده

مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگیهای شخصیتی و کارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی
شعله شکوری

نوجوانان سرمایههای آینده جامعه هستند. مدارس ویژه پرورش استعدادهای درخشان دارای محیط نسبتاً متفاوت با مدارس عادی میباشند تفاوت دو محیط آموزشی میتواند موجب تقویت با ایجاد ویژگیهای شخصیتی متفاوت در دو گروه دانشآموزان این مدارس شود. پژوهش حاضر برای بررسی تفاوتهای اجتماعی موجود در خود نظم بخشی، ویژگیهای شخصیتی و عملکرد خانواده دانشآموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع علی مقایسهای بوده ونمونهگیری بصورت خوشهای چند مرحلهای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش رشت در سال تحصیلی ۹۳- ۹۴بود، که به تعداد ۶۹۹۰ نفر بودند. نمونه آماری شامل ۱۸۰نفر از دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی در سطح متوسطه بود. در این پژوهش از پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران (۱۹۹۵)، پنج عاملی شخصیت (کاستا و مک کری، ۱۹۸۵) و پرسشنامه عملکرد خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاب، ۱۹۸۳) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین سه گروه دانش آموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی در خود نظم بخشی (۰۵/۰>p)، ویژگیهای شخصیت (۰۵/۰>p).، و کارکرد خانواده (۰۵/۰>p)، وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش به نظر میرسد که دانشآموزان دبیرستانهای تیزهوشان از نظر برخی از ابعاد خودنظم بخشی، ویژگیهای شخصیتی و نیز عملکرد خانواده با دانشآموزان عادی متفاوت هستند. شرایط مطلوب محیط آموزشی و نوع برخورد خانواده میتواند در این تفاوتها نقش داشته باشد.
کلیدواژه: خودنظم بخشی، ویژگی شخصیتی، کارکرد خانواده، تیزهوش، عادی
Abstract

Comparison Ability of Selfregulation,Personality Trait and Family Function in Gifted and Norml Girl Students
Sholeh Skakoori

Adolescents are the future principal of the society. Schools for talents have a rather special environment which are different from the ordinary schools. Difference between these two type of schools can be combined to enhance the learning environment by creating different characteristics of the two groups of students.This study considers the social differences in self-regulation,and personality trait and family function for gifted and normal students.The participants of the study were 6990 female junior students at three high schools including an ordinary, talented and Technical and Occupational Centers in Rasht, Iran. The sample drawn from the population will include tree groups of female talents and ordinary students. Each group will consist of at least 180 members.The present study is causal-comparative.The methods of the study were practical comparative and cluster sampling which has been performed in different stages. The questionnaire of Buffard, et al (1995), the questionnaire of five factors of personality (Costa & McCrae, 1985) and the Family Questionnaire (Epstein, Baldwin and Bishop, 1983) have been used in this study.The outcome of the present study revealed that there are significant differences among the three groups of participants in self-regulation p<./05,personality trait p<./05, family function p<./05.The findings of the present study revealed that talented students are different from the other two groups in self-regulation, personality and family function . The favorable learning environment and family behavior may play a major role in these differences.
, Family Function,Gifted,Normal Keywords:Selfrgulation,Personality Trait
فصل یکم
کلیات پژوهش
پیشدرآمد
در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته میشود. به ترتیب که، موضوعاتی مانند مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدفهای پژوهش و تعریفهای مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش به تفضیل مورد بحث قرار میگیرد.
مقدمه

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir