مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر …

مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر  …

۲-۱-۲۵پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۲تعاریف ومفاهیم ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۲-۱ماهیت شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۰
۲-۲-۲کارکردهای روانشناختی………………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۲-۳دیدگاه های موجود درباره شخصیت…………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۲-۴ساختار واندازه گیری شخصیت…………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۲-۵نظریه ها و رویکردهای شخصیت……………………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۲-۶رویکرد روان تحلیلگری……………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۲-۷حالت من والدینی……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۲-۸حالت من کودکی………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۲-۹حالت من بالغ…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۲-۱۰رویکرد شناختی………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۲-۱۱رویکرد یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۲-۱۲رویکرد زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۲-۱۳رویکرد صفاتی………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۲-۱۴رویکرد یونگ…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۲-۱۵ رویکرد انسانگرایی…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۲-۱۶نظریه آیزنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۲-۲-۱۷نظریه کتل…………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱
۲-۲-۱۸الگوهای پنج عامل شخصیت……………………………………………………………………………………………………………۴۲
۲-۲-۱۹عوامل پنج گانه شخصیت………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۲-۳تعاریف و مفاهیم کار کرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۳-۱راهبردهای خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۲-۳-۲رویکردهاودیدگاه های تبیین خانواده…………………………………………………………………………………………………۴۷
۲-۳-۳رویکرد چند نسلی………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸
۲-۳-۴رویکرد ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۲-۳-۴-۱خانواده گسسته……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۲-۳-۴-۲خانواده به هم تنیده………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۲-۳-۵طرح سه محوری………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
۲-۳-۵-۱بد کارکردی رشدی خانواده……………………………………………………………………………………………………..۵۰
۲-۳-۵-۲بدکارکردی نظام خانواده……………………………………………………………………………………………………………۵۰
۲-۳-۵-۳بدکارکردی گروه خانواده…………………………………………………………………………………………………………..۵۰
۲-۳-۶دیدگاه راهبردی………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۲-۳-۷ کارکردهای اساسی خانواده…………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۳-۸حمایت ومراقبت………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
۲-۳-۹جامعه پذیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲