مي تواند ياريگر مديران در تصميمات برون سپاري باشد .
مديران شهرداري جهت افزايش منافع حاصل از برون سپاري نياز به يک روش تصميم گيري کمي و گام به گام دارند تا بتوانند فعاليت هاي خدمات شهري خود را جهت برونسپاري اولويت بندي نمايد . در تحقيق مذکور از روش AHP استفاده شد . AHP يک فرايند کمي است و با قابليت انعطاف پذيري و کاربردي بودن ، مي تواند به ما در تعيين ميزان اهميت معيارها و اولويت بندي فعاليت هاي ايجاد و توسعه فضاي سبز کمک نمايد و در نتيجه عدم اطمينان را در تصميمات برون سپاري کاهش دهد.
همانطور که ملاحظه شد ، يکي از معيارهاي مهم در برونسپاري خدمات شهري ، ملاحظات سرويس دهي مي باشد . بنابراين انتخاب پيمانکاران بايد بر اساس ملاک هايي چون شايستگي ، تخصص ، مقبوليت و قابليت اطمينان صورت بگيرد .
با توجه به امتياز بالاي ملاحظات مديريتي در تصميمات برون سپاري ، بايد مسائل و شرايط متخصصين و کارکنان داخلي را هم در نظر گرفت . در اين صورت نه تنها از افت بهره وري سازمان جلوگيري مي شود ، بلکه بهره وري نيز ارتقاء مي يابد .

2-4-5- پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي
با توجه به اهميت مباحث مربوط به برون سپاري فعاليتها ، در زير پيشنهادهايي براي انجام پژوهش در آينده ارايه گرديده است :
1- از آنجا که يکي از معيارهاي تصميمات برون سپاري خدمات شهري ، مباحث مربوط به ارائه دهندگان خدمات شهري شناخته شد ، پيشنهاد مي شود تحقيقي با عنوان ” شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر انتخاب ارائه دهندگان خدمات شهري ” انجام شود .
2- با توجه به اين نکته که مبناي روش AHP ، استفاده از داده ها و جداول توافقي به شکل ماتريس هاي مقايسات زوجي است و از آنجا که روش مذکور تا حدودي ذهني مي باشد ، پيشنهاد مي گردد جهت کاهش ذهنيت و در نتيجه کاهش عدم اطمينان در تعيين اوزان ، از روش هاي اکيد رياضي همچون تحليل پوششي داده ها ( DEA ) که اساس آن برنامه ريزي خطي مي باشد، استفاده گردد .
3- از آنجا که نظرات کارشناسان به هنگام تصميم گيري ، کلامي و زباني است ، ممکن است موقع استفاده از طيف هاي گوناگون ( سه ، پنج ، هفت و يا نه تايي ) از دقت پژوهش کاسته شود . بنابراين توصيه مي شود که از منطق فازي استفاده شود . منطق فازي ما را قادر مي سازد که داده ها را در همان فرم اوليه خود به کار ببريم .
4- در ضمن مباحثي مانند مديريت و کنترل فرايند برون سپاري خدمات شهري ، برون سپاري کامل ، جزئي يا همکاري استراتژيک و … از جمله موضوعاتي است که مي بايست به عنوان تحقيقات آتي مورد لحاظ قرار بگيرد.
در ايران با وجود آنکه بسياري از سازمانها ، فعاليت ها را برون سپاري نموده اند ، اما اطلاعات چنداني در ارتباط با روند برون سپاري ، وجود ندارد . همين امر در ارتباط با پياده سازي تحقيق و مطالعه موردي در ايران ، موانع زيادي را ايجاد نمود .
نکته قابل توجه و مورد توصيه براي پژوهشگران اين است که عليرغم تلاش براي جلوگيري از اعمال سيلقه شخصي براي پاسخگويي به سوالات ، متاسفانه پاسخ دهندگان در اظهار نظر خود بر حسب موقعيت ، جايگاه و ويژگي هاي فردي نسبت به اعلام نظر اقدام نموده و اين منجر به انحراف يافته هاي تحقيق از انعکاس واقعيتها شده و خطاي پژوهش را بالا مي برد که پيشنهاد مي شود در تحقيقات بعدي اين مهم مورد نظر باشد و توصيه ديگر اينکه ، عنوان تحقيق و اهداف مورد نظر آن براي جلوگيري از قضاوتهاي جهت دار و پيش داوريها و همچنين کاهش مقاومت ها براي اظهار نظر و پاسخ گويي به سوالات ، در توضيحات پرسشنامه ارايه نشود و از بازگويي آن در مصاحبه ها ، حتي الامکان امتناع شود .

5-5- مروري بر فصل پنجم
در اين فصل نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري ( نتايج توصيفي و استنباطي ) ارايه گرديده و در ادامه پيشنهاد هاي تحقيق بصورت پيشنهادهاي براي مديران شهرداري و همچنين پيشنهاد هاي کاربردي براي مديران خدمات شهري آورده شده و در خاتمه پيشنهادها و توصيه هاي براي تحقيقات آتي ارايه گرديده است .

شكل 1-5) اوزان نهايي معيارها ، زير معيارها و فعاليت هاي ايجاد و نگهداري فضاي

الف- منابع و مآخذ فارسي

1. آذر، عادل ـ مومني، منصور .” آمار و كاربرد آن در مديريت” ، سمت ، 1384
2. آريانژاد، مير بهادر قلي- جمالي فيروز آبادي، کامران . “مدل انتخاب بهترين تامين کنندگان در حالت چندهدفه، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1382
3. اشراق نياي جهرمي، عبدالحميد- تبريزي نژاد، جاوداني . “ارزيابي سيستم زنجيره عرضه از طريق مدل تعالي EFQM”، کنفرانس ملي لجستيک و زنجيره تامين، 1383
4. اصغرپور، محمدجواد . ” تصميم گيري چند معياره “، دانشگاه تهران ، 1377
5. اصغرپور، محمدجواد . “‌ تصميم گيري و تحقيق در عمليات در مديريت ” ، دانشگاه تهران ، 1375
6. اصغرپور، محمد جواد . “تصميم گيري هاي چند معياره” ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1385
7. “اصول و مباني آئين نامه هاي تشخيص صلاحيت”، ارجاع کار و ارزشيابي عملکرد(ويرايش چهارم)، انجمن سازندگان صنعتي ايران(ستصا)، 1384
8. الواني، سيد مهدي . “مديريت عمومي”، نشر ني، چاپ پانزدهم، 1379
9. پويا، عليرضا . “مديريت زنجيره تامين و پشتيباني تکنولوژي اطلاعات”، دانشگاه تربيت مدرس، 1382
10. جعفر نژاد، احمد . “مديريت توليد و عمليات نوين” ، انتشارات دانشگاه تهران، 1385
11. جعفري تيتکانلو، سعيد . “تجزيه و تحليل چند معياره فازي براي انتخاب صادر کننده نمونه سيمان”، کارشناسي ارشد مديريت صنعتي، دانشگاه تهران، 1381
12. چهارسوقي، سيدکمال- صحرائيان، راشد . “ارائه يک روش قاعده مند براي ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان”، دومين کنفرانس ملي مهندسي صنايع، 1378
13. حكيمي پور، ابولقاسم . ” تصميم گيري در مديريت ” ، آستان قدس رضوي، چاپ دوم، 1377
14. حسنقلي پور . “راهبرد در مديريت خريد و تامين”، کنفرانس ملي لجستيک و زنجيره تامين، 1383
15. خورشيد، صديقه- لوکس، کارو- تسليمي، محمد سعيد- جعفرنژاد، احمد- بديع، کامبيز . “رتبه بندي و انتخاب پروژه هاي تحقيقاتي تحت محيط فازي تصميم گيري گروهي از طريق تکنيک تصميم گيري TOPSIS”، فرهنگ مديريت، سال دوم، شماره پنجم، 1383
16. رزمي،جعفر – بامداد، شهروز . “کاربرد روشDEA در ارزيابي تامين کنندگان”، کنفرانس ملي لجستيک و زنجيره تامين، 1383
17. رباني، مسعود- رزمي، جعفر- معنويزاده، ندا . “يک ساختار پيشنهادي براي سنجش عملکرد مديريت زنجيره تامين در صنايع ايران”، کنفرانس ملي لجستيک و زنجيره تامين،1383
18. ساعتي، توماس . ترجمه: توفيق، علي اصغر . “تصميم سازي براي مديران” ، سازمان مديريت صنعتي، 1378
19. سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازي، الهه . “روشهاي تحقيق در علوم رفتاري”، نشر آگه، چاپ دوازدهم، 1385
20. شفيع زاده، رضا . “چالشها و راهکارهاي فراوري مديريت زنجيره تامين”، کنفرانس ملي لجستيک و زنجيره تامين،1383
21. طاهري، سيدمحمود . ” آشنايي با نظريه مجموعه هاي فازي” ، نشر جهاد دانشگاهي مشهد ، 1378
22. غضنفري، مهدي- رياضي، افشين- کاظمي، مسعود . “مديريت زنجيره تامين”، دانشگاه علم و صنعت، 1379
23. قدسي پور، سيدحسن . ” فرآيند تحليل سلسله مراتبي” ، دانشگاه صنعتي امير كبير ، 1379
24. کانان ويجي آر- چون تان کي . “درک ارتباط بين JIT,TQM,SCM و اثرات آنها در عملکرد تجاري”، نازنين حبيب اللهي،1383
25. ماکوئي، احمد . “مديريت زنجيره تامين از دوازده جنبه رفتاري”، کنفرانس ملي لجستيک و زنجيره تامين،1383
26. ماکوئي، احمد- مددي، عليرضا . “پيچيدگي در زنجيرههاي تامين”، کنفرانس ملي لجستيک و زنجيره تامين،1383
27. مومني، فرشاد . ” پژوهش عملياتي : مدلهاي احتمالي” ، سمت ، 1374
28. مومني، منصور . “مباحث نوين تحقيق در عمليات”، انتشارات دانشکده مديريت دانشگاه تهران، چاپ اول،1385
29. مهرگان، محمدرضا . “پژوهش عملياتي”، نشر سالکان، چاپ چهاردهم، 1380
30. مهرگان، محمدرضا . “پژوهش عملياتي پيشرفته”، نشر کتاب دانشگاهي، 1383
31. مباني طراحي شهري ، نوشته ريجارد هرمن، ترجمه راضيه رضازاده ، دانشگاه علم و صنعت ، چاپ دوم 1373.
32. وانگ، لي . ترجمه : تشنه لب، محمد . ” سيستم هاي فازي و كنترل فازي ” ، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، 1378
33. وجدي وحيد، مريم . “مديريت زنجيره تامين”، دانشگاه علم و صنعت، 1380
34. هيلير، ف – ليبرمن ، ج . ترجمه: مدرس، محمد ـ آصف وزيري، اردوان . “برنامه ريزي رياضي” ، تندر، 1375

ب- منابع و مآخذ لاتين
35. Allen, S. and Chandrashekar, A., 2000. “Outsourcing services: the contract is just the beginning”, Business Horizon, March/April.
36. A.J.Rolfe. “A note on marginal allocation in multiple-server service systems”. Management Science,17,(1971),656-658
37. Arlbjorn, J.S., Scmidt, K.K. and Mikkelsen, O.S. (2004), “A systematic and structured approach for make and buy analyses”, Proceedings of the 13th annual IPSERA Conference, Catania, 4-7 April, pp. 77-86.
38. Auguste, B.G., Hao, Y., Singer, M., Wiegand, M., (2002). “The other side of outsourcing”. The McKinsey Quarterly 1, 53-63.
39. Arjun K. Pai, Subhajit Basu, (2007), “Offshore technology outsourcing: overview of management and legal issues”. Business Process Management Journal. Vol. 13 No. 1, ,21-46
40. Anil Arya, Brian Mittendorf, David E.M. Sappington, (2008),”Outsourcing, vertical integration, and price vs. quantity competition”. International Journal of Industrial Organization 26 ,1-16
41. Brueck, F. (1995), “Make versus buy: the wrong decisions cost”, The McKinsey Quarterly, Vol. 1, pp. 28-47.
42. Brown, D., Wilson, S., (2005). “The Black Book of Outsourcing: How to Manage the Changes, Challenges, and Opportunities”. John Wiley, New York.
43. Brans JP, Vincke Ph, Mareschal B. “How to select and how to rank projects: The PROMETHEE method”. European Journal of OperationalResearch, 24,(1986),228-238.
44. Buczkowski. P.S. “Determining policies for managing warranty costs”. Doctoral dissertation proposal, Dept. of Operational Research, UNC-Chapel Hill. March, 25, 2003.
45. Beaumont, N. Sohal, A. “Outsourcing in Australia”, International Journal of Operations & Production Management , (2004), Vol. 24 No. 7,688-700
46. Bottani,E. Rizzi,A. “A fuzzy TOPSIS methodology to support outsourcing of logistics services”. Supply Chain Management: An International Journal, (2006), 11/4, 294-308
47. Bellman, R.G., Zadeh, L.A. “Decision making in a fuzzy environment”. Management Sciences(1970), 17, 141-164
48. Belton, V. and Stewart, J. (2002), “Multiple Criteria Decision Analysis – An Integrated Approach”, Kluwer Academic Publishers, London.
49. Brans, J.P. and Mareschal, B. (2002), Promethee-Gaia, une Methodologie d’Aide a` la De´cision en Pre´sence de Crite`res Multiples, E´ ditions Ellipses, Brussels.
50. Benn, I. and Pearcy, J. (2003), “Strategic Outsourcing: Exploiting the Skills of Third Parties”, Trafalgar Square Books, Vermont.
51. Billi, J.E., Pai, C.W., Spahlinger, D.A., (2004), “Strategic outsourcing of clinical services: a model for volume-stressed academic medical centers”,Health Care Management

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید