) .
فرايند تحليل سلسه مراتبي ( AHP ) :
روش تحليل سلسله مراتبي توسط توماس ال ساعتي ارايه شد . AHP يكي از جامع ترين سيستم هاي طراحي شده براي تصميم گيري با معيارهاي چندگانه مي باشد ، زيرا اين تكنيك امكان فرموله كردن مساله را به صورت سلسله مراتبي فراهم مي كند و همچنين امكان در نظر گرفتن معيارهاي مختلف كمي و كيفي را در مساله دارد . اين فرايند گزينه هاي مختلفي را در تصميم گيري دخالت داده و امكان تحليل حساسيت روي معيارها و زير معيارها دارد . علاوه بر آن مبناي زوجي كه قضاوت و محاسبات را تسهيل مي نمايد ، از مزاياي ممتاز اين تكنيك در تصميم گيري چند معياره مي باشد . ( اصغرپور ، 1383 )
ايجاد و توسعه فضاي سبز :
هدف از ايجاد پارك ها و فضاهاي سبز شهري و پارك هاي بزرگ جنگلي ارائه خدمات شهري و تفريحي به شهروندان و همچنين مبارزه با آلودگي هوا و مشكلات جدي زيست محيطي حاصل از آن مي باشد . به همين دليل در هر ماه شهرداري هزينه سنگيني را براي امر (( نگهداري )) فضاي سبز به پيمانكاران متصدي امور پارك ها مي پردازند . همچنين تعداد بسيار زيادي از كارشناسان سازمان پاركها و فضاي سبز مشغول نظارت از نحوه انجام كارها هستند كه اين هزينه ديگري را براي شهرداري بوجود مي آورد .

12-1- محدوديت هاي تحقيق
محدوديتهاي اين تحقيق جزء محدويتهايي است که اکثر پژوهش هاي علمي با آن مواجه مي شوند . محدويتهاي اين تحقيق عبارتند از :
1) يکي از موانع انجام اين تحقيق ، عدم موافقت برخي از مديران با انجام اين تحقيق در حوزه کاريشان مي باشد که اين امري غير طبيعي بنظر مي رسد .
2) مانع جدي در حين توزيع ، تکميل و جمع آوري پرسشنامه بين مديران شهرداري است که کمبود وقت را به عنوان دليل عدم همکاري خود مطرح مي کنند .
3) پراکندگي جغرافيايي واحدهاي مورد مطالعه ، يکي ديگر از مشکلات تحقيق است .

13-1- مروري بر فصل اول
ساختار کلي تحقيق شامل بيان مسئله تحقيق ، ضرورت اجراي آن ، اهداف تحقيق ، سوالات تحقيق ، شيوه گردآوري اطلاعات ، مشکلات و تنگناهاي احتمالي تحقيق و … مي باشد که طي فصول آتي ، هر يک از موارد ياد شده به تفصيل مورد بررسي واقع خواهد شد .
در اين فصل شمايي کلي از تحقيق ارايه مي شود . بدين صورت که ابتدا سئوالات اصلي تحقيق در قالب بيان مسئله مطرح شده ، سپس اهميت و ضرورت بحث در خصوص موضوع تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است . در ادامه سوالات اصلي و فرعي تحقيق آورده شده و اهداف محقق از انجام اين تحقيق بر شمرده شده و پس از آن خلاصه روش تحقيق مورد استفاده در اين تحقيق توضيح داده شده است .
پس از تعريف کوتاهي از واژه هاي تحقيق ، تعاريف عملياتي مربوط به هر يک از شاخصها به طور جداگانه عرضه شده و در پايان ، ضمن بيان محدويتهاي موجود بر سر راه انجام تحقيق ارايه شده است .
در اين تحقيق بر مبنا و چارچوب نظريه ها و تحقيقات ارايه شده از سوي صاحبنظران و انديشمندان مباحث برون سپاري و روش سلسله مراتب تصميم گيري به تحليل و بررسي موضوع مي پردازد که از اين حيث مي توان آن را در زمره تحقيقات نظري و كاربردي به شمار آورد .

1-2- مقدمه
از زمان انقلاب صنعتي، شرکتها همواره در صدد بوده اند تا مزيتهاي رقابتي شان را براي افزايش سودآوري و سهم بازار ارتقاء دهند. مدل و نگرش حاکم بر صنايع پس از جنگ جهاني دوم، يک شرکت بزرگ يکپارچه بود که هم مالک دارايي هايش بود و هم مديريت و کنترل فعاليتها را راساً بر عهده داشت. در آن دوره، متفکران متعددي همچون مارکس، کينز، گالبرايت و… در نظريه هاي اقتصادي خود و مديران برجسته اي چون هنري فورد و… در عمل، جنبه هاي مثبت عملکرد اقتصادي صنايع بزرگ و توليد انبوه را مورد تاکيد قرار مي دادند و مديران را به ادغام1 و يکپارچه سازي2 در همه ابعاد آن ترغيب ميکردند ( Loncdale , 2000 ) .
شرکتها در ادامه تلاش خود و در شرايط رقابت براي تصرف بازارهاي جهاني در دهه 1970، به اين موضوع رسيدند که فاقد چابکي لازم براي رقابت پذيري هستند و با يک ساختار مديريتي متورم و لخت مواجهند. بسيار به اين موضوع اذعان شده است که شرکتهاي بزرگ و جهاني، در بازار ناکارآمد مي باشند. در نتيجه برخي مطالعات، معطوف به بررسي علل اين امر گرديد ( Chen , 2004 : 419 ) .زماني که در اوايل دهه 1980 ميلادي اين ناکارآمدي با شروع رکود اقتصاد جهاني همراه شد، اين اعتقاد توسعه پيدا کرد که علت ناکارآمدي شرکتها، پيوند و گسترشهاي همه جانبه آنهاست. بنابراين اجماعي حاصل شد که استراتژيهاي شرکت بايد سمت و سويي معکوس پيدا کنند و شرکتها براي افزايش انعطاف پذيري و خلاقيت، بهتر است توان و تلاش خود را تنها بر تعداد محدودي فعاليت متمرکز نمايند.
اگرچه در برخي يافتههاي اقتصاددانان بطور تلويحي به رويکرد برونسپاري اشاره دارد؛ با اينحال، تغييرات حاصل شده در زمينه استراتژي شرکتها بيشتر حاصل تفکرات پيشگامان علم مديريت همچون “تام پيترز3” بود که تفکر جديدي را پايه گذاري کرد. اين تفکر که در سال 1982 ميلادي مطرح شد، بر اين موضوع تاکيد داشت که شرکتها بر تجارت اصليشان متمرکز شوند. به اين ترتيب، مفهومي تحت عنوان “شايستگي محوري” مطرح شد و توسعه يافت. برخي شرکتها سازماندهي مجدد را آغاز کردند. آنها سعي داشتند فعاليتهايي را که فاقد توانايي رقابتي در آنها مي باشند، به شرکتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايند. اين مساله، مستلزم شناسايي و تفکيک فرآيندهاي کليدي از ساير فرآيندها و تلاش براي برونسپاري ساير فرآيندها بود ( Loncdale , 2000 ) .
آزادسازي سرمايه(سرمايه برداري) ادغام
برونسپاري يکپارچگي عمودي
برونسپاري يکپارچگي داخلي فعاليتهاي پشتيباني
شکل1-2: تاثير تفکر جديد “تمرکز بر تجارت محوري” بر رويههاي تجاري
از آنجا که قدرت بازار بيشتر، هرگز به عنوان يک تفکر غير منطقي در نزد صاحبان تجارت مطرح نشد، رويکرد فکري جديد تاثير چنداني بر تلاش شرکتها براي يکپارچگي افقي نداشت. در کنار مسائل حوزه بازار و تجارت، سياست برخي دولتها نيز بر اشاعه رويکرد برونسپاري تاثير گذاشت. در دهه 1980 ميلادي، برخي دولتهاي غربي با هدف کوچک سازي بخش دولتي و کاهش تصدي گري، اقدام به واگذاري برخي از فعاليتهاي خود به بخش خصوصي و پيمانکاران بيروني نمود. اين دگرگوني و اصلاح ساختار به دو صورت بر رويکرد برونسپاري تاثير گذاشت: اول اين که، نتايج اقدام فوق اين باور را تقويت کرد که پيمانکاران مي توانند خدماتي را با کارآمدي و اثر بخشي بيشتر نسبت به بخشهاي داخلي، به سازمانهاي دولتي ارائه کنند ( همان منبع ) .
دومين تاثير اين بود که برونسپاري خدمات بخش دولتي در بسياري از حوزههاي خدماتي، موجب توسعه و رونق بازار اينگونه خدمات گرديد و سبب ايجاد و رشد شرکتهاي بزرگ خدماتي شد.
به اين ترتيب، در دهه 1980 ميلادي، تغييري در سبک مديريت پديدار شد؛ بدين صورت که در استراتژيهاي تجاري، ايده “تجارت محوري” به ايده غالب تبديل شد و مشاوران، مديران شرکتها را ترغيب به استفاده از اين خط مشي کردند. در همين راستا، استفاده از شبکه تامين کنندگان که از دهه 1940 ميلادي مورد استفاده خودروسازان ژاپني قرار گرفته بود ، از سوي خودروسازان غربي تقليد شد ( Chen , 2004 : 419 ) .

2-2- سابقه برونسپاري
اگرچه کاربرد واژه برونسپاري در حوزه توليد و صنعت سابقه زيادي ندارد ، اما موضوع جديدي نيست و در گذشته به کرات مورد استفاده قرار گرفته است . به عقيده آندرو و نادا کاکابادسه 4 ، واگذاري فعاليت جمع آوري ماليات به پيمانکاران ، در زمان روميها نخستين شکل برونسپاري بوده است . در قرون 18 و 19 ميلادي ، در انگلستان عمليات نگهداري چراغهاي خيابانها ، مديريت زندانها، نگهداري بزرگراهها و جمع آوري ماليات ، فعاليتهاي واگذار شده به پيمانکاران بوده است ( kakabadse , 2001 : 189 ) .
تقريباً در همين زمان در آمريکا و استراليا، تحويل محموله هاي پستي و در فرانسه، ساخت و مديريت خطوط راه آهن و توزيع منابع آب، برونسپاري شده اند. همچنين، از قديم مرسوم بوده که کشاورزان، گروهي از کارگران مهاجر را در زمان برداشت محصول استخدام مي کردند؛ شرکتهاي ساختماني با عقد قراردادهاي فرعي، برخي امور ساختماني را به شرکتهاي تخصصي مربوط واگذار مي کردند و دولتها براي توليد تجهيزات نظامي، از شرکتهايي که با آنها همکاري و شراکت استراتژيک ايجاد کرده بودند، استفاده مي کردند. بنابراين، مي توان نتيجه گرفت که قبل و همچنين در خلال دوران انقلاب صنعتي، صورتهايي از برونسپاري اجرا شده است ( Cachon , 2002 : 1314 ) .
اگرچه واژه برونسپاري براي نخستين بار در سال 1989 ميلادي ، براي تشريح تصميم شرکت کداک5 جهت واگذاري انجام فعاليتهاي فناوري اطلاعات خود به يکي از شرکتهاي تابعه آي بي ام6 به عنوان يک استراتژي تجاري به کار رفت ، اما با اين حال ، قبل از آن هم بسياري از شرکتها ، تمام فعاليتهايشان را خودشان انجام نمي دادند و فعاليتهاي با امکان رقابتي کمتر را به پيمانکاران بيروني محول مي کردند ( Auguste , 2002 : 53 ) .
برونسپاري را ميتوان با توجه به چگونگي و مقدار آن، به سه گروه اصلي دستهبندي نمود. در معناي عمومي، اين امر شامل ترکيب مهارتهاي مديريتي، کارکنان، تکنولوژي، سيستمها، رويهها، مواد، تجهيزات و تسهيلات ميباشد. سه گروه اصلي به شرح زير است ( Benn , 2003 : 189 ) :
قرارداد نيروي کار: شرکت ميزبان7، تمامي عناصر مورد نياز براي توليد را مهيا کرده و فقط براي تامين کل و يا قسمتي از نيروي کار خود با شرکتهاي ديگر قرارداد منعقد ميکند.
برونسپاري کامل: تمامي عناصر توليد شامل نيروي کار، تجهيزات، مواد و… توسط شرکتهاي طرف قرارداد تامين ميشود و شرکت ميزبان، تنها در برقراري ارتباط بين آنها فعاليت ميکند. در اين مورد، پيمانکار تمامي مسئوليت تحويل کالا را بر عهده دارد.
برونسپاري ترکيبي: شرکت ميزبان و شرکتهاي طرف قرارداد، به صورت ترکيبي؛ تجهيزات و امکانات مورد نياز براي توليد را فراهم ميکنند.
يک شرکت ميتواند بعد از تخمين مقدار تقاضاي مورد نياز ، تمامي آن و يا قسمتي از آن را برونسپاري کند. مشکلي که وجود دارد، تنوع کاري شرکتهايي است که ميتوان با آنها قرارداد منعقد کرد. به عنوان مثال استراتژي شرکتها ميتواند ترکيبي از هزينه پايين،کيفيت بالا، زمان تحويل و… با ميزان اهميتهاي متفاوت باشد و ما بعنوان تصميم گيرنده ميخواهيم شرکتهايي انتخاب شوند تا تمامي اهداف مورد نظر را تا حد بالايي برآورده کنند . پس سوالي که مطرح ميشود اين است که چه تعداد کالا بايد به چه شرکتي واگذار شود تا اهداف مورد نظر برآورده شود.

3-2- روندهاي اخير در برونسپاري
گردآوري آمارهاي واقعي درباره برونسپاري کار ساده اي نيست؛ چرا که برداشت افراد از موضوع متفاوت است. با اين حال در سالهاي اخير، برخي سازمانها اقدام به گردآوري آمار و اطلاعاتي درباره وضعيت برونسپاري(بمنظور ارائه برداشت و تصويري از توسعه موضوع) نموده اند، که در اينجا به برخي از آنها اشاره مي شود ( Auguste , 2002 : 53 ) .
نتايج يک بررسي که توسط استروبينگ انجام شد، نشان داد که 85% از شرکتهاي مورد بررسي، تمام يا بخشي از وظايف تجاري خود را برونسپاري کرده بودند. در اين بررسي، به ترتيب امور حقوقي با 59% ، حمل و نقل دريايي 41%، سيستمهاي اطلاعات کامپيوتري 36%، توليدوساخت 36% و امور مالي شرکتها با 26%، فعاليتهاي برونسپاري شده، از سوي شرکتها عنوان گرديدند. در بررسي ديگري که توسط گروه مشاوره اي PA با عنوان “منبع يابي استراتژيک بين المللي” انجام شد، روند توسعه رويکرد برونسپاري در ميان چندين فعاليت متداول برونسپاري

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید