شهرداري ) و همچنين تبادل نظر با اساتيد محترم تحقيق استخراج گرديدند .
در تحقيق حاضر با توجه به دسته بندي هاي صورت گرفته در ادبيات برون سپاري و تبادل نظر با اعضاي تيم ، نوزده عامل موجود در اين پرسشنامه ( پرسشنامه شماره 1 ) به هفت گروه زير دسته بندي شدند .

تعيين 19 عامل موثر در تعامل با اعضاي خبرگان خدمات شهري بدين صورت انجام گرديد که فهرست اوليه معيارهاي شناسايي شده در اختيار آنها قرار گرفت و آنها از ميان معيارها ، آنهايي که بيشترين تاثير و ارتباط را داشتند توسط آنها مشخص گرديد که با پردازش و رتبه بندي اوليه آنها ، 19 عامل مرتبط با برونسپاري خدمات شهري انتخاب شدند و هرکدام از آنها به تناسب موضوع در دسته بندي هشتگانه زير قرار گرفتند .

جدول 2-4 اين دسته بندي را به همراه زير معيارهاي آن نشان مي دهد .
1- ملاحظات استراتژيكي
2- ملاحظات مديريتي
3- ملاحظات تكنولوژيكي
4- ملاحظات كيفيتي
5- ملاحظات سرويس دهي
6- ملاحظات اقتصادي
7- ملاحظات امنيتي

پرسشنامه مذكور در قالب طيف ليكرت پنج گزينه اي از گزينه ” بسيار زياد ” تا ” بسيار كم ” به صورت زير طراحي گرديد . طيف ليكرت يكي از رايج ترين مقياس هاي اندازه گيري مي باشد . اين مقياس از مجموعه منطقي از گويه هاي كه به ترتيب خاصي تدوين شده اند ، ساخته مي شود . پاسخ دهنده ميزان موافقت خود را با هر يك از اين عبارات در يك مقياس درجه بندي شده كه معمولا از يك تا پنج ( يا هفت ) درجه است ، نشان مي دهند .

جدول شماره 2-4 ) دسته بندي معيارهاي مطرح شده در پرسشنامه شماره يک
معيار
زير معيار
1
ملاحظات استراتژيكي
1
مزيت رقابتي

2
حياتي بودن
2
ملاحظات مديريتي
3
ميزان نيروي متخصص سازمان

4
مقدار كنترل سازماني مورد نياز

5
ميزان توانايي سازمان در انجام آن فعاليت

6
توجه به منافع كاركنان
3
ملاحظات تكنولوژيكي
7
نرخ تغيير فن آوري

8
يادگيري دانش تكنولوزيكي جديد

9
دستيابي به تكنولوژيكي جديد
4
ملاحظات كيفيتي
10
دستيابي به عملكرد بالاتر
5
ملاحظات سرويس دهي
11
شايستگي ارائه دهندگان خدمات شهري

12
مقبوليت ارائه دهندگان خدمات شهري
6
ملاحظات اقتصادي
13
صرفه جويي هزينه

14
صرفه جويي زمان

15
كاهش ريسك

16
افزايش تمركز شركت

17
از دست دادن انعطاف پذيري

18
وابستگي به تامين كنندگان
7
ملاحظات امنيتي و ايمني
19
امنيت و ايمني
پس از تجزيه تحليل و جمع بندي پرسشنامه هاي دريافتي ، هشت عامل به علت كسب امتياز پايين نسبت به ساير معيارهاي ، حذف گرديدند .
پس از حذف هشت عامل زير از مجموعه عوامل موثر ( جدول 2-4 ) ، عوامل نهايي تحقيق به شرح جدول 3-4 شناسايي شدند .
1- حياتي بودن فعاليت
2- صرفه جويي زمان
3- ميزان نيروي متخصص سازمان
4- مقدار كنترل سازماني
5- توجه به منافع كاركنان
6- افزايش تمركز شركت
7- از دست دادن انعطاف پذيري
8- وابستگي به تامين كنندگان
جدول شماره 3-4 ) عوامل ( معيارهاي ) نهايي تحقيق
معيار
زير معيار
1
ملاحظات استراتژيكي
1
مزيت رقابتي
2
ملاحظات مديريتي
2
ميزان توانايي سازمان در انجام آن فعاليت
3
ملاحظات تكنولوژيكي
3
نرخ تغيير فن آوري

4
يادگيري دانش تكنولوزيكي جديد

5
دستيابي به تكنولوژيكي جديد
4
ملاحظات كيفيتي
6
دستيابي به عملكرد بالاتر
5
ملاحظات سرويس دهي
7
شايستگي ارائه دهندگان خدمات شهري

8
مقبوليت ارائه دهندگان خدمات شهري
6
ملاحظات اقتصادي
9
صرفه جويي هزينه

10
كاهش ريسك
7
ملاحظات امنيتي و ايمني
11
امنيت و ايمني

4-4- چارچوب تصميم گيري تحقيق
در فصل سوم راجع به علت استفاده از روش AHP در تحقيق حاضر و مراحل انجام آن بحث شد . در شکل 1-4 چارچوب تصميم گيري برونسپاري خدمات شهري ( وظايف ايجاد و نگهداري فضاي سبز ) ارايه گرديده است . در اينجا به پياده سازي روش مذكور مي پردازيم .
1-4-4- طراحي سلسله مراتب
تدوين سلسله مراتب تصميم گيري در AHP كليدي ترين قسمت اين تكنيك است و بايستي با تئوري هاي پايه اي موجود در زمينه آن تصميم مغايريت نداشته باشد . درخت تصميم در اين تحقيق شامل چهار سطح مي باشد . سطح اول ، هدف تصميم گيري يعني ” اولويت بندي فعاليت هاي خدمات شهري جهت برونسپاري ” مي باشد .خروجي مرحله اول دو سطح اول و دوم درخت تصميم را تشكيل مي دهد . بدين معني كه سطح دوم ، در برگيرنده معيارهاي كلي و سطح سوم شامل زير معيارها مي باشد . در سطح چهارم ، فعاليت هاي خدمات شهري قرار گرفته اند . اين سطح حاصل مرور ادبيات موضوع و تبادل نظر و مشورت با اعضاي تيم سازمان مي باشد . فعاليت هاي خدمات شهري ( ايجاد و توسعه فضاي سبز ) را مي توان در دو گروه زير قرار داد :
1- ايجاد فضاي سبز
2- نگهداري فضاي سبز

2-4-4- طراحي جداول مقايسات زوجي
هدف از انجام مرحله دوم تعيين اوزان معيارهاي نهايي مرحله اول و انتخب فعاليت هايي ( و اولويت بندي آنها ) جهت برون سپاري مي باشد . بدين منظور با استفاده از درخت تصميم نهايي تحقيق جداول مقايسات زوجي تهيه گرديد . با توجه به تعداد زياد معيارها و زير معيارها ( 7 معيار كلي و 11 زير معيار ) و در نظر گرفتن حداقل تعداد مقايسات زوجي مورد نياز ،‌ به جاي پرسشهاي معمولي از جداول ماتريس ، جهت مقايسات زوجي استفاده شد . در طراحي جدول مقايسات زوجي از موارد مشابه در ساير تحقيقات و نظرات اساتيد استفاده شده است . بعد از طراحي نمونه اوليه جداول مقايسات زوجي و ارايه آن به تيم تحقيق و جمع آوري نظرات اصلاحي آنها ، مشكلات موجود براي تكميل اين جداول بر طرف گرديد . در نهايت به دليل ساختار خاص اين جداول و منطق حاكم بر آن ، نياز بود كه محقق هنگام تكميل جدول مقايسات زوجي ، در كنار كارشناسان حضور داشته و ضمن تشريح آن ، كليه موارد جهت تكميل آن را آموزش داده و هرگونه سوال و ابهام را رفع كند .

3-4-4- محاسبه وزن هر عناصر در هر سطح
پس از تشكيل ماتريس مقايسات زوجي معيارها ، ماتريس هاي زوجي زير معيارها و ماتريس هاي مقايسات زوجي گزينه ها و جمع آوري اطلاعات ، نوبت به محاسبه اوزان آنها مي رسد . جهت اندازه گيري اوزان نسبي و نهايي معيارها ، زير معيارها و همچنين گزينه ها از نرم افزار Excel استفاده شد . در ادامه ، نحوه محاسبه آنها را شرح مي دهيم .

1-3-4-4- تعيين وزن نسبي معيارها
در اين تحقيق از روش AHP گروهي استفاده شده است و همانطور كه در فصل سوم ، بيان شد جهت ادغام نظرات اعضاء مي بايست از ميانگين هندسي استفاده كرد . جدول 4-4 ماتريس نهايي مقايسه زوجي معيارهاي اصلي با توجه به هدف برون سپاري خدمات شهري ، را پس از ادغام نظرات اعضاء تيم نشان مي دهد . مقدار نرخ سازگاري اين ماتريس 087/0 مي باشد . عمليات مربوط به نحوه محاسبه سازگاري در فصل سوم بيان شد . در اينجا فقط مقدار محاسبه شده نرخ سازگاري آورده مي شود .

جدول 4-4 ) ماتريس مقايسه زوجي معيارها نسبت به هم با توجه به هدف ” برون سپاري خدمات شهري ”
برون سپاري خدمات شهري
ملاحظات استراتژيكي
ملاحظات مديريتي
ملاحظات تكنولوژيكي
ملاحظات كيفي
ملاحظات سرويس دهي
منافع برون سپاري
ريسك برون سپاري
ملاحظات استراتژيكي
1
4.282
4.478
3.031
6.645
4.789
4.453
ملاحظات مديريتي
0.233
1
3.519
3.641
2.549
2.480
1.758
ملاحظات تكنولوژيكي
0.223
0.284
1
1.947
1.991
2.631
2.044
ملاحظات
كيفي
0.330
0.275
0.513
1
1.726
3.366
1.582
ملاحظات سرويس دهي
0.150
0.390
0.502
0.577
1
1.946
1.419
منافع برون سپاري
0.209
0.403
0.379
0.296
0.512
1
2.350
ريسك برون سپاري
0.224
0.298
0.485
0.630
0.702
0.425
1

پس از نرماليزه كردن جدول 4-4 طبق روش ساعتي ، وزن نهايي هر يك از معيارهاي اصلي به صورت جدول 5-4 به دست آمد .
جدول 5-4 ) اوزان نهايي هر يك از معيارهاي اصلي
برون سپاري خدمات شهري
ملاحظات استراتژيكي
ملاحظات مديريتي
ملاحظات تكنولوژيكي
ملاحظات كيفي
ملاحظات سرويس دهي
منافع برون سپاري
ريسك برون سپاري

0.235
0212
0.069
0.176
0.168
0.056
0.084

2-3-4-4- تعيين وزن نسبي زير معيارها
به منظور تعيين درجه اهميت نسبي هريك از زير معيارها نسبت به معيارهاي اصلي طبق درخت سلسله مراتب ، سوالات دوم تا چهارم طرح گرديد . پس از انجام مقايسات زوجي توسط اعضاي تيم و ادغام نظرات اعضاء ، ماتريس هاي زير حاصل شد . در اين جداول ، ستون Wj ، وزن نهايي هريك از زير معيارها را نشان مي دهد . ضمنا پايين هر يك از جداول مقايسات زوجي ، مقدار نرخ سازگاري ( CR ) آورده شده است .

جدول 6-4 ) ماتريس مقايسه زوجي زير معيارها با توجه به معيارها اصلي ملاحظات تكنولوژيكي
ملاحظات تكنولوژيكي
نرخ تغيير فن آوري
يادگيري دانش تكنولوژيكي جديد
دستيابي به تكنولوژيكي جديد
Wj
نرخ تغيير فن آوري
1
2.400
1.674
0.486
يادگيري دانش تكنولوژيكي جديد
0.416
1
2.330
0.311
دستيابي به تكنولوژيكي جديد
0.595
0.441
1
0.204
0.06 = CR

جدول 7-4 ) ماتريس مقايسه زوجي زير معيارها با توجه به معيارها اصلي منافع برون سپاري
منافع برون سپاري
صرفه جويي هزينه
كاهش ريسك
Wj
صرفه جويي هزينه
1
1.758
0.638
كاهش ريسك
0.568
1
0.362
0.055 = CR
جدول 8-4 ) ماتريس مقايسه زوجي زير معيارها با توجه به معيارها اصلي ملاحظات سرويس دهي
ملاحظات سرويس دهي
شايستگي
مقبوليت
Wj
شايستگي
1
4.139
0.806
مقبوليت
0.241
1
0.194
0.0235 = CR

3-3-4-4- سنجش روابط داخلي بين فعاليتهاي ايجاد و نگهداري فضاي سبز و زير معيارها
به منظور تعيين درجه اهميت نسبي هر يك از فعاليتهاي خدمات شهري ( گزينه هاي تصميم ) نسبت به زير معيارها طبق درخت سلسله مراتب ، سوالات پنجم تا پانزدهم طرح گرديد . پس از انجام مقايسات زوجي توسط اعضاي تيم و ادغام نظرات اعضاء ، ماتريس هاي بعدي حاصل شد . ضمنا در اين جداول ، ستون Wj ، وزن نهايي هر يك از گزينه ها را با توجه به معيار مورد نظر نشان مي دهد .

جدول 9-4 ) ماتريس مقايسه زوجي فعاليتهاي خدمات شهري نسبت به زير معيار مزيت رقابتي داشتن
مزيت رقابتي داشتن
ايجاد فضاي سبز
نگهداري فضاي سبز
Wj
ايجاد فضاي سبز
1
1.933
0.399
نگهداري فضاي سبز
0.516
1
0.161
0.012 = CR

جدول 10-4 ) ماتريس مقايسه زوجي فعاليتهاي خدمات شهري نسبت به زير معيار ميزان توانايي
ميزان توانايي
ايجاد فضاي سبز
نگهداري فضاي سبز
Wj
ايجاد فضاي سبز
1
3.347
0.503
نگهداري فضاي سبز
0.298
1
0.114
0.02 = CR
جدول 11-4 ) ماتريس مقايسه زوجي فعاليتهاي خدمات شهري نسبت به زير معيار نرخ تغيير فن آوري
نرخ تغيير فن آوري
ايجاد فضاي سبز
نگهداري فضاي سبز
Wj
ايجاد فضاي سبز
1
2.787
0.5
نگهداري فضاي سبز
0.358
1
0.122
0.012 = CR

جدول 12-4 ) ماتريس مقايسه زوجي فعاليتهاي خدمات شهري نسبت به زير معيار نرخ يادگيري دانش
نرخ يادگيري دانش
ايجاد فضاي سبز
نگهداري فضاي سبز
Wj
ايجاد فضاي سبز
1
2.236
0.454
نگهداري فضاي سبز
0.423
1
0.146
0.03 = CR

جدول 13-4 ) ماتريس مقايسه زوجي فعاليتهاي خدمات شهري نسبت به زير معيار دستيابي به تكنولوژي هاي جديد
دستيابي به تكنولوژي جديد
ايجاد فضاي سبز
نگهداري فضاي سبز
Wj
ايجاد فضاي سبز
1
2.215
0.409
نگهداري فضاي سبز
0.429
1
0.149
0.05 = CR

جدول 14-4 ) ماتريس مقايسه زوجي فعاليتهاي خدمات شهري نسبت به زير معيار دستيابي به عملكرد بالاتر
دستيابي به عملكرد بالاتر
ايجاد

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید