فضاي سبز
نگهداري فضاي سبز
Wj
ايجاد فضاي سبز
1
2.724
0.499
نگهداري فضاي سبز
0.366
1
0.130
0.06 = CR

جدول 15-4 ) ماتريس مقايسه زوجي فعاليتهاي خدمات شهري نسبت به زير معيار نرخ شايستگي
شايستگي
ايجاد فضاي سبز
نگهداري فضاي سبز
Wj
ايجاد فضاي سبز
1
2.370
0.393
نگهداري فضاي سبز
0.421
1
0.118
0.024 = CR

جدول 16-4 ) ماتريس مقايسه زوجي فعاليتهاي خدمات شهري نسبت به زير معيار مقبوليت
مقبوليت
ايجاد فضاي سبز
نگهداري فضاي سبز
Wj
ايجاد فضاي سبز
1
1.998
0.393
نگهداري فضاي سبز
0.499
1
0.124
0.0135 = CR

جدول 17-4 ) ماتريس مقايسه زوجي فعاليتهاي خدمات شهري نسبت به زير معيار صرفه جويي هزينه
صرفه جويي هزينه
ايجاد فضاي سبز
نگهداري فضاي سبز
Wj
ايجاد فضاي سبز
1
3.845
0.459
نگهداري فضاي سبز
0.259
1
0.082
0.0745 = CR
جدول 18-4 ) ماتريس مقايسه زوجي فعاليتهاي خدمات شهري نسبت به زير معيار كاهش ريسك
كاهش ريسك
ايجاد فضاي سبز
نگهداري فضاي سبز
Wj
ايجاد فضاي سبز
1
3.347
0.442
نگهداري فضاي سبز
0.298
1
0.077
0.0455 = CR

جدول 19-4 ) ماتريس مقايسه زوجي فعاليتهاي خدمات شهري نسبت به زير معيار امنيت و ايمني
نرخ تغيير فن آوري
ايجاد فضاي سبز
نگهداري فضاي سبز
Wj
ايجاد فضاي سبز
1
2.605
0.406
نگهداري فضاي سبز
0.383
1
0.092
0.051 = CR

از آنجا كه طبق درخت سلسله مراتب تحقيق ، هر كدام از معيارهاي اصلي داراي يك يا چند زير معيار مي باشد ، براي استخراج اوزان نهايي زير معيارها نياز به تلفيق اوزان حاصل از آنها با اوزان حاصل از معيارهاي اصلي است . بدين منظور بردارهاي وزني مربوط به هر يك از معيارهاي اصلي با توجه به زير معيارها را در جدولي خلاصه كرده و نظير به نظير در وزن مربوط به هر معيار ضرب مي كنيم . بدين ترتيب اوزان نهايي محاسبه خواهد شد . نتايج اين عمليات در انتهاي فصل آورده شده است .
بردار نهايي وزن هاي فعاليت هاي خدمات شهري به صورت زير به دست مي آيد .

5-4- مروري بر فصل چهارم
در اين فصل نحوه تجزيه و تحليل داده ها به صورت تفصيلي بيان گرديد . بدين صورت که ابتدا داده ها از طريق روشهاي آمار توصيفي مورد بررسي قرار گرفت و سپس براي پاسخگويي به سوالات تحقيق از روشهاي آمار استنباطي استفاده گرديد .
نتايج بدست آمده از تحقيق بصورت جمعبندي در جدول 20-4 آمده است .

1-5- مقدمه
در امتداد پاسخ گويي به هدف تحقيق ، ابتدا عوامل موثر در تصميمات برون سپاري خدمات شهري شناسايي شد . پس از آن و با به كارگيري فرايند تحليل سلسله مراتبي ( AHP ) يك مدل برون سپاري خدمات شهري ارايه شد كه خروجي آن تعيين اوزان معيارهاي موثر در برونسپاري خدمات شهري و همچنين محاسبه اوزان فعاليت ها بود .
در اين فصل هدف اين است كه نتايج حاصل شده از حل مدل در فصل قبل را بيان كرده و پس از آن ، پيشنهادها و كاربردهاي مديريتي چندي براي سازمانهايي كه قصد به كارگيري چنين رويكردهايي را دارند و همچنين پيشنهادهايي براي انجام تحقيقات آينده ارايه شود .

2-5- نتيجه گيري
با توجه به تجزيه و تحليل پرسشنامه اول كه در ضميمه آورده شده است ، عوامل تعيين كننده در برون سپاري خدمات شهري به شرح جدول 3-4 شناسايي شدند . اما جهت رتبه بندي اين عوامل ، همانطور كه در 1-5 ملاحظه مي كنيد ، در سلسله مراتب طراحي شده تحقيق حاضر در سطح اول ، هدف و در سطح دوم معيارهاي اصلي قرار دارند كه وزن نهايي و ترتيب اولويت اين معيارها به شرح زير بدست آمد .
1- ملاحظات استراتژيكي 235/0
2- ملاحظات مديريتي 212/0
3- ملاحظات كيفيتي 176/0
4- ملاحظات سرويس دهي 168/0
5- ملاحظات امنيتي 084/0
6- ملاحظات تكنولوژيكي 069/0
7- ملاحظات اقتصادي 056/0
نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد كه معيار ملاحظات استراتژيكي از بالاترين ميزان اهميت در تصميمات برون سپاري خدمات شهري برخوردار است . البته ملاحظات مديريتي با اختلاف اندكي در مرتبه بعدي قرار دارد . پس از اين دو عامل ، ملاحظات كيفيتي و ملاحظات سرويس دهي به ترتيب در رتبه سوم و چهارم جاي گرفته اند . مجموع اين چهار عامل ، حدود 80 درصد اهميت وزن ها را به خود اختصاص داده اند . بنابراين مديران بايد به هنگام تصميم گيري برون سپاري خدمات شهري ، آنها را به طور جدي مد نظر قرار دهند . سه معيار ملاحظات امنيتي ، ملاحظات تكنولوژيكي و ملاحظات اقتصادي نسبت به چهار عامل قبلي از اهميت كمتري برخوردارند .
در سطح سوم كه به زير معيارها اختصاص دارد ، نتايج نشان مي دهد كه از اين 11 زير معيار ، 6 زير معيار مزيت رقابتي داشتن فعاليت ، ميزان توانايي سازمان در انجام آن فعاليت ، دستيابي به عملكرد بالاتر، شايستگي ارائه دهندگان خدمات شهري ، امنيت اطلاعات و صرفه جويي در هزينه در مجموع بيش از 75 درصد اهميت وزن ها را در سطح به خود اختصاص داده اند . اين درصد نشان دهنده اهميت اين شش معيار نسبت به بقيه زير معيارها مي باشد . مجموع اوزان نهايي پنج معيار ديگر 222/0 مي باشد .
در سطح چهارم كه گزينه ها يعني فعاليت هاي ايجاد و نگهداري فضاي سبز قرار دارند ، اولويت آنها جهت برون سپاري به صورت زير به بدست آمد :
1- نگهداري فضاي سبز 444/0
2- ايجاد فضاي سبز 245/0
با توجه به مستندات و جداول قبلي نتيجه گيري مي شود كه :
1- فعاليت نگهداري فضاي سبز از لحاظ همه معيارها داراي بيشترين امتياز مي باشد .
2- فعاليت ايجاد فضاي سبز نسبت به فعاليت نگهداري فضاي سبز از امتياز كمتري برخوردار است .
3- در فعاليت نگهداري فضاي سبز معيارهاي صرفه جويي هزينه ، شايستگي و مقبوليت داراي بيشترين اهميت هستند .
4- در فعاليت ايجاد فضاي سبز معيارهاي مزيت رقابتي داشتن ، دستيابي به تكنولوژي جديد و دستيابي به عملكرد بالاتر داراي بيشترين اهميت هستند .
5- فعاليت نگهداري فضاي سبز از لحاظ همه معيارها ، به برونسپاري اين فعاليت توصيه مي نمايد .
6- فعاليت ايجاد فضاي سبز از لحاظ معيارهاي در نظر گرفته شده به برون سپاري اين فعاليت توصيه مي نمايد .
در ميان وظايف خدمات شهري شهرداريها ، فعاليت هاي ايجاد و نگهداري فضاي سبز جهت برونسپاري از وزن بالايي برخوردار بوده و از لحاظ معيارهاي انتخابي ، بيشترين امتياز را آورده و زمينه لازم جهت برون سپاري نيز در سازمان شهرداريها مهيا مي باشد .

3-5- پاسخ به سوالات تحقيق
با توجه به نتيجه گيري بدست آمده از نتايج تحقيق ، پاسخ سوالات تحقيق به شرح زير مي باشد :
6- چه معيارهاي كمي و كيفي در برون سپاري خدمات شهري دخيل هستند ؟

معيارهاي کمي و کيفي دخيل در برونسپاري خدمات شهري عبارتند از :
معيار
زير معيار
1
ملاحظات استراتژيكي
1
مزيت رقابتي

2
حياتي بودن
2
ملاحظات مديريتي
3
ميزان نيروي متخصص سازمان

4
مقدار كنترل سازماني مورد نياز

5
ميزان توانايي سازمان در انجام آن فعاليت

6
توجه به منافع كاركنان
3
ملاحظات تكنولوژيكي
7
نرخ تغيير فن آوري

8
يادگيري دانش تكنولوزيكي جديد

9
دستيابي به تكنولوژيكي جديد
4
ملاحظات كيفيتي
10
دستيابي به عملكرد بالاتر
5
ملاحظات سرويس دهي
11
شايستگي ارائه دهندگان خدمات شهري

12
مقبوليت ارائه دهندگان خدمات شهري
6
ملاحظات اقتصادي
13
صرفه جويي هزينه

14
صرفه جويي زمان

15
كاهش ريسك

16
افزايش تمركز شركت

17
از دست دادن انعطاف پذيري

18
وابستگي به تامين كنندگان
7
ملاحظات امنيتي و ايمني
19
امنيت و ايمني

پس از تجزيه تحليل و جمع بندي پرسشنامه هاي دريافتي ، هشت عامل به علت كسب امتياز پايين نسبت به ساير معيارهاي ، حذف گرديدند . پس از حذف هشت عامل زير از مجموعه عوامل موثر ،
1. حياتي بودن فعاليت
2. صرفه جويي زمان
3. ميزان نيروي متخصص سازمان
4. مقدار كنترل سازماني
5. توجه به منافع كاركنان
6. افزايش تمركز شركت
7. از دست دادن انعطاف پذيري
8. وابستگي به تامين كنندگان

عوامل نهايي تحقيق به شرح زير مي باشند :
معيار
زير معيار
1
ملاحظات استراتژيكي
1
مزيت رقابتي
2
ملاحظات مديريتي
2
ميزان توانايي سازمان در انجام آن فعاليت
3
ملاحظات تكنولوژيكي
3
نرخ تغيير فن آوري

4
يادگيري دانش تكنولوزيكي جديد

5
دستيابي به تكنولوژيكي جديد
4
ملاحظات كيفيتي
6
دستيابي به عملكرد بالاتر
5
ملاحظات سرويس دهي
7
شايستگي ارائه دهندگان خدمات شهري

8
مقبوليت ارائه دهندگان خدمات شهري
6
ملاحظات اقتصادي
9
صرفه جويي هزينه

10
كاهش ريسك
7
ملاحظات امنيتي و ايمني
11
امنيت و ايمني

7- اولويت معيارهاي موثر در تصميم برون سپاري خدمات شهري به چه صورت است ؟
پس از نرماليزه كردن معيارها ، وزن نهايي هر يك از معيارهاي اصلي به صورت زير به دست آمد .
برون سپاري خدمات شهري
ملاحظات استراتژيكي
ملاحظات مديريتي
ملاحظات تكنولوژيكي
ملاحظات كيفي
ملاحظات سرويس دهي
منافع برون سپاري
ريسك برون سپاري

0.235
0212
0.069
0.176
0.168
0.056
0.084

8- چه روشهاي براي برونسپاري خدمات شهري مورد استفاده قرار مي گيرد ؟
از فعاليت هاي خدمات شهري قابل برونسپاري ، وظايف ايجاد و نگهداري فضاي سبز مي باشد که اولويت آنها جهت برون سپاري به صورت زير به بدست آمد :
1- نگهداري فضاي سبز 444/0
2- ايجاد فضاي سبز 245/0
روشهاي مورد استفاده براي برونسپاري خدمات شهري ، واگذاري وظايف مربوطه به پيمانکاران داخلي و خارجي مي باشد که پس از شناسايي پيمانکاران و ارزيابي آنها از لحاظ معيارهاي بدست آمده در اين تحقيق ، مناسب ترين آنها شناسايي و انتخاب مي گردند .

9- مناسب ترين روش براي برونسپاري خدمات شهري ( وظايف ايجاد و نگهداري فضاي سبز ) چيست ؟
با توجه بررسيها و مطالعات صورت گرفته ، مناسب ترين روش براي برونسپاري خدمات شهري ( وظايف ايجاد و نگهداري فضاي سبز ) شناسايي ، ارزيابي و انتخاب شرکت هاي خدماتي داخلي مي باشد که با اعلان موضوع و فراخوان عمومي از طريق مناقصه ، شرکت هاي با اوزان معيارهاي بالا انتخاب و قرارداد انجام کار با آنها منعقد مي گردد .
10- در سازمان شهرداري وظايف ايجاد و نگهداري فضاي سبز بر چه مبناي برون سپاري مي شوند ؟
در سازمان شهرداري وظايف مربوطه پس از فراخوان عمومي از شرکتهاي خدماتي ( بصورت آکهي مناقصه از طريق جرايد عمومي ) و ارزيابي آنها با توجه به معيارهاي مورد نظر سازمان شهرداري ، شرکت هاي که بالاترين امتياز آورده و کمترين قيمت را پيشنهاد دهند انتخاب و قرارداد پيمانکاري با آنها منعقد گرديده و نظارت لازم بر حسن انجام کار آنها از طريق معاونت خدمات شهري سازمان شهرداري صورت مي گيرد .

4-5- پيشنهاد هاي تحقيق
پس از تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق و بررسي اسناد و مدارك موجود و مشاهدات انجام شده از سازمان مورد مطالعه و نتيجه گيريهاي صورت گرفته ، پيشنهادهاي تحقيق در دو بخش بصورت پيشنهادهاي كاربردي براي مديران شهرداري و براي معاونت خدمات شهري و پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي ارايه گرديده است .

1-4-5- پيشنهاد هاي کاربردي براي مديران شهرداري
يکي از بهترين راهها براي انجام وظايف خدمات شهري در کلانشهرها ، استفاده از خدمات ديگر شرکتهايي است که در اين زمينه داراي تجربه و تخصص کافي مي باشد . اما اينکه کدام فعاليت ها بايد برون سپاري شوند ، بايد با توجه به يکسري معيار و عوامل تعيين کننده صورت بگيرد . در اين تحقيق يک چارچوب تصميم گيري بر اساس 7 بعد و 11 معيار شناسايي شد که

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید