امكان تحليل حساسيت روي معيارها و زيرمعيارها را دارد.
– برمبناي مقايسة زوجي بنا نهاده شده، كه قضاوت و محاسبات را تسهيل مي نمايد .
– ميزان سازگاري و ناسازگاري تصميم را نشان مي دهد.
– مجموعه اي از قضاوت ها ( تصميم گيري ها ) و ارزش گذاري ها شخصي به يك شيوة منطقي مي باشد .
– ساختار و چارچوبي را جهت همكاري و مشاركت گروهي در تصميم گيري ها يا حل مشكلات مهيا مي كند .
– يك مدل يگانه ، ساده و انعطاف پذير براي حل محدودة وسيعي از مسايل بدون ساختار است كه به راحتي قابل درك براي همگان مي باشد .
– هم نگرش سيستمي و هم تحليل جزئ به جزء را به صورت توام به كار مي برد .
– مقياسي براي اندازه گيري معيارهاي كيفي تهيه كرده و روشي براي تخمين و برآورد اولويت ها فراهم مي كند.
– فرد را قادر مي سازد كه تعريف خود را از يك مساله تصحيح كند و تصميم خود را بهبود دهد .
– قابليت درك آسان و بدون نياز به متخصصان
– ارائه ساختاري جهت همكاري و مشاركت گروهي در تصميم گيري
محدوديت ها :
– درنظر گرفتن مقياس 1- 9 در آن باعث مي شود به توزيعي غيريكنواخت در وزن ها برسيم يعني در حاليكه تغيير در نسبت وزني از 1 به 2 ، تغيير بزرگي در وزن ها به وجود مي آورد . تغيير در نسبت وزني از 8 به 9 ، تغييري نامحسوس در وزن ها به وجود خواهد آورد . بنابراين براي رفع اين مشكل ، مقياس جديدي به نام “مقياس متوزان” براي تعيين نسبت هاي وزني ارائه شده است كه در جدول زير مي آيد :

مقياس
ترجيحات (قضاوت شفاهي)
9-1
متوازن
كاملا ارجح
9
9

8
67/5
ارجحيت خيلي قوي
7
4

6
3
ارجحيت قوي
5
33/2

4
86/1
كمي ارجح
3
5/1

2
22/1
ارجحيت يكسان
1
1

– تقسيم يك شاخص هم مي تواند وزن آنرا افزايش دهد و هم مي تواند كاهش دهد به همين دليل ساختن سلسله مراتبي كار آساني نيست و بيشترين وقت را به خودش اختصاص مي دهد زيرا بايد شامل همه جنبه هاي مربوط براي تصميم گيري باشد و در عين حال تا حد امكان كوچك باشد .
– هرگاه تغييري در ساختار AHP رخ دهد پروسه ارزيابي بايد مجددا انجام گيرد .
– با توجه به متدولوژي و مقياس اندازه گيري ممكن است ترجيحات صحيح تصميم گيرنده انعكاس يابد .
كاربردها :
– تصميمات راجع به استراتژي انرژي
– تصميمات راجع به انتخاب پروژه هاي تحقيقاتي
– مسائل برنامه ريزي سازماني

مثال- سلسله مراتبي زير را كه انتخاب ماشيني را نشان مي دهد در نظر مي گيريم . سطح يك در سلسله مراتبي هدف را نشان مي دهد كه انتخاب بهترين اتومبيل است و در سطح دوم چهار معيار مساله كه قيمت ، مصرف سوخت ، راحتي و مدل مي باشند مطرح گشته و در سطح آخر گزينه ها ( اتومبيل هاي A، B و C ) نشان داده شده اند .
گام1- ساخت سلسله مراتبي

گام 2- محاسبه وزن
الف- محاسبه وزن نسبي :
– محاسبه وزن نسبي اتومبيل ها نسبت به معيار راحتي
براي اين منظور ماتريس مقايسه زوجي اتومبيل ها را با استفاده از جدول مقادير ترجيحات تشكيل مي دهيم .

C
B
A
راحتي
8
2
1
A
6
1
2/1
B
1
6/1
8/1
C
سپس جهت محاسبه وزن هر اتومبيل نسبت به معيار راحتي از روش ميانگين حسابي ( يكي از روش هاي تقريبي ) استفاده مي كنيم . اين روش شامل سه قدم زير است :

قدم اول- مقادير هريك از ستون ها را با هم جمع مي كنيم .
C
B
A
راحتي
8
2
1
A
6
1
2/1
B
1
6/1
8/1
C
15
6/19
8/13
جمع هر ستون

قدم دوم- هر عنصر در ماتريس مقايسه زوجي را به جمع ستون خودش تقسيم كرده تا ماتريس مقايسه زوجي نرماليزه شود (توجه : جمع مقادير ستون ها در يك ماتريس نرماليزه معال يك مي باشد).
C
B
A
راحتي
15/8
19/12
13/8
A
15/6
19/6
13/4
B
15/1
19/1
13/1
C

قدم سوم- مقدار متوسط ( ميانگين ) عناصر در هر سطر از ماتريس نرماليزه را محاسبه مي كنيم . اين مقادير يك تخمين از وزن هاي مورد نظر است .
متوسط سطر
C
B
A
راحتي
593/0
533/0
631/0
615/0
A
341/0
4/0
316/0
308/0
B
066/0
067/0
053/0
077/0
C
1
1
1
1
جمع كل
بنابراين بردار ارجحيت كه ارجحيتهاي نسبي اتومبيل A، B و C را با درنظر گرفتن معيار راحتي نشان مي دهد به شرح زير است : (066/0 و 341/0 و 593/0)
– محاسبه ساير وزن هاي نسبي
در اين مرحله بايد وزن اتومبيل ها را نسبت به ساير معيارها ( قيمت، مصرف و مدل ) و همچنين وزن معيارها نسبت به هدف مشخص گردد . براي محاسبه اين وزن ها ، ماتريس مقايسه زوجي اتومبيل ها را نسبت به هر معيار تشكيل مي دهيم .
C
B
A
مدل

C
B
A
مصرف سوخت

C
B
A
قيمت
4
4
1
A

6/1
4/1
1
A

4/1
3/1
1
A
7
1
4/1
B

3/1
1
4
B

2/1
1
3
B
1
7/1
4/1
C

1
3
6
C

1
2
4
C

با استفاده از روش ميانگين حسابي وزن اتومبيل ها را نسبت به هر معيار محاسبه مي نماييم .
مدل
مصرف سوخت
قيمت

265/0
087/0
123/0
A
655/0
274/0
32/0
B
08/0
639/0
557/0
C

بعد از محاسبه وزن اتومبيل ها نسبت به كليه معيارها، بايد وزن معيارها را نسبت به هدف ( تعيين بهترين اتومبيل ) مشخص نماييم . براي اين منظور نياز است كه معيارها را نيز زوجي با هم مقايسه نماييم و ماتريس مقايسه زوجي ا تشكيل دهيم.
مدل
راحتي
مصرف سوخت
قيمت

2
2
3
1
قيمت
4/1
4/1
1
3/1
مصرف سوخت
2/1
1
4
2/1
راحتي
1
2
4
2/1
مدل
با استفاده از روش ميانگين حسابي وزن معيارها محاسبه شده كه بصورت زير نشان داده شده است:
398/0
قيمت
085/0
مصرف سوخت
218/0
راحتي
299/0
مدل

ب- محاسبه وزن نهايي اتومبيل ها
وزن نهايي هرگزينه از مجموع حاصل ضرب وزن هر معيار در وزن گزينه مربوطه از آن معيار بدست مي آيد.
265/0=265/0×299/0+593/0×218/0+087/0×085/0+123/0×398/0=وزن نهايي اتومبيل A
421/0=655/0×299/0+341/0×218/0+274/0×085/0+32/0×398/0=وزن نهايي اتومبيل B
314/0=08/0×299/0+066/0×218/0+639/0×085/0+557/0×398/0=وزن نهايي اتومبيل C

بنابراين اولويت اتومبيل ها به شرح زير است:
اولويت
اتومبيل
وزن
1
B
431/0
2
C
314/0
3
A
265/0

گام سوم: سنجش نرخ ناسازگاري
در اين مرحله بايد نرخ ناسازگاري محاسبه شود تا مشخص شود كه آيا بين مقايسات زوجي ما سازگاري وجود دارد يا خير. در اين جا فقط نرخ ناسازگاري را براي مقايسات زوجي معيارها حساب مي كنيم. عمليات مشابهي براي گزينه ها از نظر هر معيار بايد انجام شود.

1- محاسبه بردار مجموع وزني ( WSU ) : براي اين منظور ماتريس مقايسات زوجي معيارها را در بردار وزن هاي نسبي به دست آمده از آن ضرب مي كنيم.

W× D= WSU

مدل
راحتي
مصرف سوخت
قيمت

2
2
3
1
قيمت
25/0
25/0
1
334/0
مصرف سوخت
5/0
1
4
5/0
راحتي
1
2
4
5/0
مدل
×

2- محاسبه بردار سازگاري (CU ) : عناصر بردار مجموع وزني را بر بردار وزن هاي نسبي تقسيم مي كنيم.

3- محاسبه بزرگ ترين مقدار ويژه ماتريس مقايسات زوجي ()
در اين مرحله ميانگين حسابي عناصر بردار سازگاري محاسبه مي شود.

4- محاسبه شاخص ناسازگاري (I I )

5- محاسبه نرخ ناسازگاري (IR ) :

از آنجا كه I R=0.07 كوچك تر از 0.1 است پس در مقايسات زوجي معيارها، سازگاري قابل قبولي وجود دارد.

9-3- مروري بر فصل سوم
در اين فصل روش تحقيق مورد استفاده تشريح شده ؛ سپس متدولوژي پژوهش كه به عبارتي مدل تحليلي اين پژوهش نيز محسوب مي‌شود معرفي و ترسيم شده است . در ادامه نيز با معرفي روشهاي جمع آوري و گردآوري اطلاعات ، روشهاي تجزيه و تحليل داده ‌ها بررسي و ارائه شده است .

1-4- مقدمه
تحليل اطلاعات مرحله اي است كه اطلاعات به دست آمده از مرحله مشاهده را مي پروراند به نحوي كه آنها را براي مقايسه نتايج مشاهده شده و نتايج مورد انتظار فرضيه آماد مي سازد .
امروزه در بيشتر تحقيقاتي که متکي بر اطلاعات جمع آوري شده از موضوع تحقيق مي باشد ، تجزيه و تحليل اطلاعات از اصلي ترين و مهمترين بخشهاي تحقيق محسوب مي شود . داده هاي خام با استفاده از نرم افزار آماري مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختيار استفاده کنندگان قرار مي گيرند .
در اين فصل پس از تشريح مراحل جمع آوري داده هاي مورد نياز ، به ايجاد چارچوب مناسب برون سپاري خدمات شهري و تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از آن پرداخته مي شود . پس از استخراج معيارهاي تصميم گيري برون سپاري خدمات شهري و دسته بندي فعاليت هاي ايجاد و نگهداري فضاي سبز ، با استفاده از روش AHP و در نظر گرفتن هدف برونسپاري ، اوزان اين معيارها محاسبه مي شود . در ادامه اولويت فعاليت هاي خدمات شهري برون سپاري مشخص مي شود .

2-4- معيارهاي اوليه برون سپاري خدمات شهري
همانطوركه در فصل دوم بيان گرديد ، محققان مختلف عوامل گوناگوني را جهت برون سپاري در نظر گرفته اند . جهت شناسايي و استخراج معيارها و عوامل تعيين كننده برون سپاري خدمات شهري ، كليه تحقيقات و مقالات انجام گرفته در اين زمينه مورد مطالعه قرار گرفت . حاصل اين بررسي استخراج 35 عامل بالقوه تاثيرگذار در تصميمات برون سپاري بود ( معيارهاي اوليه ) . در جدول 4-1 ، اين عوامل آورده شده است .

جدول 1-4 : معيارهاي برون سپاري خدمات شهري از ديدگاه محققان گوناگون ( معيارهاي اوليه )
رديف
معيار
رديف
معيار
1
اصلي ( استراتژي ) بودن فعاليت
19
مباحث مربوط به ارائه دهندگان خدمات
2
افزايش بهره وري
20
محيط صنعت
3
امنيت
21
مزيت رقابتي
4
انعطاف پذيري
22
مديريت پروژه
5
تحليل زنجيره ارزش
23
ملاحظات اقتصادي
6
تعداد تامين كننده هاي بالقوه
24
ملاحظات تكنولوژيكي
7
تمركز بر كسب و كار
25
ملاحظات سازماني
8
ثبات داشتن
26
ملاحظات كيفيتي
9
چشم انداز سازمان
27
ملاحظات مديريتي
10
حياتي بودن ( بحراني ) فعاليت
28
منابع
11
ريسك برون سپاري
29
منافع برون سپاري
12
روابط معماري
30
منابع ذينفعان (كارمندان،مشتريان و … )
13
سادگي
31
ميزان توانايي سازمان در انجام فعاليت
14
عدم اطمينان
32
موقعيت رقابتي سازمان
15
شايستگيهاي محوري
33
نرخ تغيير فن آوري
16
قابليت تفكيك فعاليت ها
34
وابستگي به تامين كنندگان
17
كنترل سازماني
35
هزينه معامله
18
قابليت پايگاه تامين

3-4- شناسايي معيارهاي تعيين کننده برون سپاري خدمات شهري
همانطور كه در فصل سوم گفته شد ، اين تحقيق شامل دو مرحله مي باشد . در مرحله اول عوامل موثر بر تصميم گيري برون سپاري خدمات شهري شناسايي شد . اين عوامل از بين عوامل و معيارهاي بود كه در نتيجه بررسي و مرور ادبيات به دست آمد . در مرحله دوم با استفاده از روش AHP ، وزن معيارهاي انتخابي ( در مرحله اول ) محاسبه و جهت برون سپاري انتخاب شدند . به منظور استخراج معيارهاي تعيين كننده در تصميم به برون سپاري خدمات شهري پرسشنامه اي حاوي 19 معيار ( عامل ) طراحي شد ( پرسشنامه شماره 1 ) و در هر پرسش تاثير هر معيار در تصميمات برون سپاري خدمات شهري مورد سئوال قرار گرفت . به عنوان مثال ؛ ” معيار شايستگي ارائه دهندگان خدمات شهري ” تا چه اندازه در تصميم گيري شما جهت برون سپاري خدمات شهري تاثير دارد ؟
معيارهاي موجود در اين پرسشنامه ( سوالات ) از جدول 1-4 مي باشند كه با توجه به ماهيت سازمان شهرداري ، مصاحبه هاي صورت گرفته با اعضاي تيم ( مديران و كارشناسان

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید