پردازيم :
يگان مهر ، محمدرضا ؛ بررسي برون سپاري با استفاده از منابع سازماني در شركت تولي پرس ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده صنايع مهندسي صنايع دانشگاه تربيت مدرس ، 1380 .
اين تحقيق تاثيرات برون سپاري بر سازمان را مورد بررسي قرار داده است . فرضيه هاي تحقيق مذكور عبارتند از :
– برونسپاري موجب موفقيت و كارايي سازمان مي گردد .
– برون سپاري موجب كوچك شدن واحدهاي عملياتي و افزايش سازماني مي شود .
– برون سپاري موجب اثربخشي سازمان و حذف مقررات زايد و دست و پا گير اداري مي شود .
نتايج حاصل از اين تحقيق هر سه فرضيه را تاييد كرده است .
اشرف زاده ، فرزاد ، بررسي استفاده از برون سپاري در شركت ملي نفت ايران در بخش خدمات ، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد جنوب ، 1382 .
اين تحقيق ، برون سپاري شركت هاي خدماتي را از برون سپاري شركت هاي توليدي تفيكيك كرده است . چارچوب پيشنهاد شده در تحقيق مذكور ، برون سپاري را از ابعاد و جنبه هاي مختلفي كه سازمان با آن در تعامل ست از قبيل ” مشخصه هاي بازار ” ، ” مشخصه هاي شركت ” به طور همزمان مورد بررسي دقيق قرار داده است . در اين تحقيق ، عوامل موثر در برون سپاري خدمات شامل ناملموسي ، استاندارد شدن ، عدم اطمينان ، فعاليت اصلي ، اهميت يا حساسيت فعاليت ، تعداد تامين كننده هاي بالقوه و موقعيت رقابتي شركت شناسايي شده است .
ابراهيمي ، احسان ؛ تامين برون بنگاهي از منظر تئوري هزينه مبادله ، دانشكده مديريت دانشگاه صنعتي شريف ، 1383 .
از جمله سوالات مهم در زمينه برون سپاري، تعيين محدوده و مرز بهينه واگذاري فعاليت ها در يك بنگاه است . يكي از عمده ترين ديدگاههايي كه سعي در تبيين و تحليل عوامل موثر در تعيين اين مرز بهينه دارد ، ” تئوري هزينه مبادله ” مي باشد . هدف تحقيق مذكور علاوه بر مرور ادبيات موجود در زمينه تامين برون بنگاهي و تئوري هزينه مبادله ، تعيين ابعاد و پارامترهاي تعيين كننده براي پاسخ به سوال فوق مي باشد .
براتي ، مسعود ؛ اولويت بندي مجموعه هاي توليدي بدنه خودروي سمند به منظور برون سپاري آنها ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي ، 1384 .
مهمترين مساله در برون سپاري ، تعيين صحيح قابل واگذاري است . در اين تحقيق با رويكردي راهبردي ، سعي بر تعيين عوامل فني موثر بر تصميم برون سپاري مجموعه هاي توليدي بدنه خودروي سمند شده است . تعيين اولويت برون سپاري اين مجموعه ها به عنوان بخش ديگري از اين تحقيق مورد توجه قرار گرفته است . به منظور تعيين ملاك هاي ارزيابي تصميم برون سپاري از مدل پروفسور چارلز فاين استفاده شده است .

15-2- مروري بر فصل دوم
در اين فصل پس از بررسي مباحث و مباني مربوط به برون سپاري ، فناوري اطلاعات و برون سپاري فناوري اطلاعات ، به منظور شناسايي و استخراج عوامل تعيين كننده در تصميمات برون سپاري و همچنين انتخاب روش مناسب براي انجام اين كار كه هدف اصلي تحقيق مي باشد ، تحقيقات انجام شده در اين زمينه مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت .
به طور كلي اين فصل در بخشهاي زير سازماندهي شده بود :
– برون سپاري چيست ؟
– تصميم گيري در مورد برون سپاري يك فعاليت
– پارامترهاي موثر در تصميم برون سپاري
– آشنايي به سازمان مورد مطالعه ( شهرداري تهران و وظايف مربوطه )
– مروري بر تحقيقات صورت گرفته در كشور

16-2 مدل تحليلي تحقيق

1-3- مقدمه
در اين فصل پس از بيان روش تحقيق ، نحوه گردآوري اطلاعات و تيم تحقيق ، كليه مراحل مورد نياز براي رسيدن به روش مناسب تصميم گيري برونسپاري خدمات شهري كه هدف اين تحقيق مي باشد ، بيان خواهد شد . در اين تحقيق از روش AHP به عنوان يك ابزار تصميم گيري جهت انتخاب و اولويت بندي فعاليت هاي ايجاد و نگهداري فضاي سبز به منظور برون سپاري آنها استفاده شده است . به همين منظور مفاهيم مربوط به اين روش و گام هاي آن و همچنين موارد مربوط به تشكيل تيم تحقيق و نحوه جمع آوري اطلاعات تشريح خواهند شد .
2-3- روش تحقيق
تحقيق حاضر از نظر ماهيت و جمع آوري داده ، توصيفي مي باشد ؛ چرا كه محقق قصد دخالت در وضعيت مورد نظر را ندارد و صرفا وضعيت موجود را مطالعه مي كند . اما از نظر هدف كاربردي مي باشد ، چرا كه محقق قصد دارد دستاوردهاي علمي حاصله را به حوزه فن آوري انتقال دهد يعني پس از طرح مساله در پي دستيابي به يك روش منطقي براي برونسپاري خدمات شهري مي باشد .
تحقيق توصيفي شامل مجموعه روش هايي است كه هدف آن توصيف كردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است . اجراي تحقيق توصيفي مي تواند صرفا براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرايند تصميم گيري مي باشد . در تحقيقات كاربردي ، هدف توسعه دانش كاربردي در يك زمينه خاص است . به عبارت ديگر تحقيقات كاربردي به سمت كاربرد علمي دانش هدايت مي شود .
3-3- روش گرد آوري اطلاعات
به طور كلي روش هاي گردآوري اطلاعات بر دو دسته روش كتابخانه اي و روش ميداني تقسيم ميشوند . در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از هر دو روش استفاده شده است . به منظور جمع آوري اطلاعات مورد نياز تحقيق از منابع زير استفاده گرديد :
الف ) روش كتابخانه اي :
در بخش مطالعات كتابخانه اي از سايت هاي اطلاعاتي شبكه جهاني اينترنت ، كتاب ها و مقالات انگليسي ، مقالات فارسي و پايان نامه ها استفاده شده است .
ب ) مطالعات ميداني :
در مطالعات ميداني از دو روش مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است . مصاحبه يكي از ابزارهاي گردآوري داده ها محسوب مي شود . اين ابزار ، امكان برقراري تماس مستقيم يا مصاحبه شونده را فراهم مي سازد و با كمك آن مي توان به ارزيابي عميق تر ادراك ها ، نگرش ها ، علايق و آرزوهاي آزمودني پرداخت . از سوي ديگر مصاحبه ابزاري است كه امكان بررسي موضوع هاي پيچيده ، پيگيري پاسخ ها يا پيدا كردن علل آن و اطمينان يافتن از درك سوال آزمودني را فراهم مي سازد . ضمنا در تحقيق حاضر از دو نوع پرسشنامه استفاده شده است . پرسشنامه شماره 1 جهت شناسايي عوامل تعيين كننده در تصميم برون سپاري خدمات شهري و پرسشنامه شماره 2 به منظور اولويت بندي اين معيارها و انتخاب فعاليت هاي ايجاد و نگهداري فضاي سبز جهت برونسپاري به كار گرفته شده است .
4-3- روش تجزيه و تحليل داده ها
جهت تجزيه و تحليل داده ها از دو نرم افزار EXCELL و SPSS استفاده شده است .
اعضاي تيم برون سپاري ( متشكل از مديران و كارشناسان معاونت خدمات شهري – واحد فضاي سبز – شهرداري نواحي و مناطق شهر تهران ) جامعه آماري تحقيق حاضر را تشكيل مي دهند . اعضاي اين تيم شامل پنج نفر از مديران و كارشناسان شهرداري نواحي شهر تهران مي باشند . براي تشكيل تيم در تحقيق حاضر سعي شده است افرادي منتخب شوند كه هم با مباحث استراتژيك و كلان سازمان آشنا باشند و هم در زمينه خدمات شهري تخصص و سر رشته داشته باشند . همچنين در مراحل فرايند تصميم گيري برون سپاري خدمات شهري نقش داشته باشند . با توجه به اينكه در اين تحقيق به جاي نمونه گيري ، از سرشماي كليه افراد جامعه استفاده شده است ، بنابراين مفاهيم روش نمونه گيري و حجم نمونه فاقد معني بوده و مورد بررسي قرار نخواهند گرفت .
قلمرو تحقيق حاضر از سه بعد موضوعي ، زماني و مكاني در خور توجه است . عنوان تحقيق حاضر (عوامل موثر در برونسپاري خدمات شهري ( مورد مطالعه : وظايف ايجاد و نگهداري فضاي سبز )) مي باشد . بدين ترتيب به لحاظ موضوعي ، برون سپاري خدمات شهري و الگوريتم تصميم را در خود جاي داده است . داده هاي مورد استفاده در اين تحقيق به لحاظ دوره زماني شامل داده هايي است كه در سال 1388 در معاونت خدمات شهري نواحي شهر تهران مورد مطالعه در دسترس بوده است .
5-3- طراحي و تنظيم پرسشنامه‌ و نحوه مقياس بندي
پرسشنامه‌ يكي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي كسب داده‌هاي تحقيق است . پرسشنامه مجموعه‌اي از سوال‌‌هاست كه پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه مي‌دهد ؛ اين پاسخ‌ها ، داده مورد نياز پژوهشگر را تشكيل مي‌دهد .
1-5-3- سوال‌هاي پرسشنامه :
بطور كلي سوال‌هاي پرسشنامه به صورت بسته يا باز ارائه مي‌شود . در سوالات پرسشنامه‌هاي اين تحقيق، سوال‌ها به صورت بسته طراحي شد تا پاسخ دهندگان از ميان محدوده‌اي از گزينه‌هاي ارائه شده يكي را انتخاب كنند . در تدوين پرسشنامه سعي شده است از سوال‌هاي نامفهوم و مبهم پرهيز شود ؛ همچنين از سوال‌هايي كه پاسخ دهنده را به پاسخ خاصي هدايت مي‌كند ، اجتناب شده است . ضمناً از مواردي چون بكار بردن سوال‌هاي پيچيده ، سوال‌هاي دو وجهي ، سوال‌هايي كه منجر به جواب منفي مي‌شود و سوال‌هاي مستقيم كه موجب تحريك حساسيت آزمودني مي‌شود حدالامكان پرهيز شده است .
2-5-3- رابطه سوالات پرسشنامه با سوالات تحقيق :
سوالات پرسشنامه اول در پاسخ به سوال اول تحقيق ( چه معيارهاي كمي و كيفي در برون سپاري خدمات شهري دخيل هستند ؟ ) جهت شناسايي معيارهاي موثر بر برون سپاري خدمات شهري طراحي گرديده اند .
سوالات پرسشنامه دوم در پاسخ به سوال دوم تحقيق ( اولويت معيارهاي موثر در تصميم برونسپاري خدمات شهري به چه صورت است ؟ ) جهت اولويت بندي معيارهاي موثر بر برون سپاري خدمات شهري طراحي گرديده اند .
3-5-3- نحوه مقياس بندي :
از جمله ابزار گردآوري داده ها در تحقيقات علوم رفتاري ، مقياس اندازه گيري نگرش است . بطور كلي مقياسها براي سنجش نگرشها ، قضاوتها ، عقايد و ساير خصيصه هايي كه به آساني قابل اندازه گيري نيستند ، بكار مي رود ، براي اندازه گيري نگرشها مي توان از مقياس هايي استفاده كرد كه مهمترين آنها عبارتند از :
مقياس ليكرت ، مقياس ترستون ، مقياس گاتمن و مقياس فاصله اجتماعي بوگاردوس .
مقياس ليكرت يك فاصله ايست كه از تعدادي عبارت و گزينه هاي جوابيه تشكيل شده است . لذا مقياس ليكرت يك مقياس مركب است . گزينه هاي جوابيه در اين مقياس ، معمولا نشانگر ميزان موافقت يا مخالفت پاسخگو نسبت به يك موضوع يا مفهوم معين ، اعم از مثبت يا منفي است . نمونه اي از مقياس ليكرت بقرار زير است .

گزينه هاي جوابيه
ارزش عددي مقياس
كاملا مخالفم
5
مخالفم
4
بي نظرم
3
موافقم
2
كاملا موافقم
1
جدول 1- 3) نمونه اي از طيف ليكرت
نحوه مقياس بندي پرسشنامه‌هاي مورد استفاده در اين تحقيق ، مقياس ليکرت است .

6-3- بررسي پايايي19 و روايي20پرسشنامه‌
جهت بررسي صحت و سقم ابزار اندازه‌گيري در زمينه‌هاي مختلف ، تعيين پايايي و روايي، ضروري به نظر مي‌رسد ؛ در اين پژوهش نيز پايايي و روايي پرسشنامه‌ به شرح زير بررسي شده است :

1-6-3- بررسي پايايي پرسشنامه‌21:
تحقيق علمي بايد پايايي و ثبات لازم را داشته باشد يعني با انجام آن هميشه نتايج يكساني بدست آيد . پس پايايي مقياسي است كه بوسيله آن درجه اعتماد به نتايج حاصل از تحقيق تعيين مي گردد . تنها به صرف اينكه تحقيق پايايي دارد نمي توان مطمئن بود كه داراي روايي نيز هست . قابليت اعتماد يكي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه گيري مي باشد . در تحقيق حاضر از ميان روشهاي عمده برآورد ضريب پايايي از روش كرونباخ استفاده گرديده است . اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامه ها يا آزمونهايي كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي كند بكار مي رود .
جهت بررسي پايايي پرسشنامه‌ از جهت آن كه پرسشنامه‌ مذكور در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني بدست مي‌دهد ، از روش بازآزمايي استفاده شده است . اين روش عبارتست از ارائه يك آزمون بيش از يك بار در يك گروه آزمودني تحت شرايط يكسان .
پايايي يا قابليت اعتماد

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید