که 45% از شرکتها، مديريت پرداخت حقوق، 38% اداره بخش ماليات، 35% مديريت پاداش، 34% غرامت کارگري و 30% نيز قسمتي از استراتژيهاي قابل انعطاف مربوط به کارکنان خود را برونسپاري نموده اند.
تحقيقات انجام شده در سال 1995 توسط مرکز مطالعاتي Network Hospital & Health در زمينه بهداشت و مراقبت صنعتي نشان مي دهد که 67% از بيمارستانها در حداقل يک بخش خدماتي خود از برونسپاري استفاده نموده اند. 90% اين بيمارستانها در جهت تامين خدمات پشتيباني خود از برونسپاري بهره گرفته اند. همچنين 77% در خدمات کلينيکي و 51% در خدمات تجاري از برونسپاري استفاده نموده اند ( Billi , 2004 : 291 ) .
روند استفاده از برونسپاري در بخش خدمات تنها به شرکتهاي تجاري محدود نمي شود بلکه موسسات دولتي و سازمانهاي غيرانتفاعي نيز به طور محسوسي از برونسپاري در فعاليتهاي خدماتي خود استفاده مي کنند ( Bertolini , 2004 : 772 ) .

2-1- بيان مسئله
سازمانها در صورتي مي توانند انعطاف پذيري و حركت متناسب با تغييرات و چالش هاي محيطي را داشته باشند كه فعاليت هاي زنجيره ارزش خود را مطابق با ماموريت اصلي و شايستگي هاي اساسي خود انتخاب نمايند و ساير فعاليت هايي كه خود در آنها داراي مزيت نسبي و يا رقابتي نيستند رابه بيرون از سازمان واگذار كنند . يكي از روش هاي ارتقاء بهره وري استفاده از استراتژي برون سپاري مي باشد . بروسپاري در دهه اخير با ابعاد وسيعي توسط سازمانهاي بزرگ به كار گرفته شده است . در حقيقت با برون سپاري فعاليتهاي خدماتي ، سازمانها كوچك شده و حاصل آن افزايش انعطاف ، نوآوري و بهره وري مي باشد .
موضوع مهمي که براي مديران شهري در استفاده از برون سپاري مطرح است آن است که چطور تصميم بگيرند که چه فعاليتي را برون سپاري کنند و چه فعاليت خدماتي را خود انجام دهند ؟
مسئله اي که مديران شهري با آن مواجه هستند استفاده از برون سپاري نيست ، بلکه تعيين خدمتي است که بايد برون سپاري شود و اين موضوع نيازمند آن است که استراتژيهاي برون سپاري به روشني معين شوند . در صورتي که اين فرايند به طور صحيح مورد استفاده قرار گيرد ، مزاياي فراواني براي سازمان در بر خواهد داشت .
در تصميمات برون سپاري به دنبال اين هستيم كه كدام فعاليت ها در داخل سازمان و كدام در خارج انجام گيرد ؛ كدام منابع را لازم است در اختيار داشته باشيم و كدام منابع را به بيرون واگذار نمايد كه جزء مزيت هاي رقابتي سازمان نباشد .
تحقيق حاضر بدنبال رسيدن به روش مناسب تصميم گيري برونسپاري خدمات شهري ( وظايف ايجاد و نگهداري فضاي سبز ) مي باشد .

3-1- اهميت و ضرورت تحقيق
برونسپاري خدمات شهري ، يکي از مشکلاتي است که اغلب مديران شهري با آن مواجه هستند . سازمان شهرداري هميشه و پس از اينکه تصميم مي گيرد که به سمت برونسپاري و کاهش تمرکز خدمات شهري برود با اين مشکل مواجه بوده و چه بسا در برخي موارد به علت اشتباه در تصميم گيري ، با زيانهاي فراواني روبرو شده اند . موضوع اين پژوهش ، داراي ويژگيهايي مي باشد كه در اينجا به اختصار به آن پرداخته شده است .
علاقه پژوهشگر : اصولا فرآيند پژوهش علمي مستلزم صرف وقت ، كوشش مستمر ، دقت ريزبينانه و قدرت تحمل بسيار است . از اينرو با توجه به مطالعه مقالات علمي و تجربي و وجود علاقه خاص در اين زمينه و با پيوند چند فاكتور مورد علاقه، موضوع پژوهش تدوين و تاييد شد تا با انگيزه بيشتري با مشكلات فرآيند پژوهش برخورد شود .
بديع بودن : اصولاً موضوع پژوهش بايد چنان باشد كه به حل مشكل يا ابداع راه حلهاي جديد منجر شود. در موضوع انتخابي علاوه بر بكارگيري چند تكنيك قابل توجه علم تحقيق در عمليات كه در رساله ها و تحقيقات قبلي كمتر به آن توجه شده بود ، مسايل برونسپاري بررسي شده است تا علاقه مندان از يافته هاي جديد بهره برداري نمايند .
پژوهش پذير بودن : با توجه به ماهيت خاص موضوع پژوهش ، امكان ارزش گذاري و متعاقبا مدلسازي مساله ميسر بوده و شرايط امكان انجام دادن پژوهش در فاصله زماني مورد نظر براي پژوهشگر فراهم مي باشد .
اهميت و اولويت : با توجه به دانش قابل دسترسي درباره موضوع پژوهش ، انجام دادن پژوهش مذكور از اهميت بسزايي برخوردار است . مسلماً پژوهش حاضر علاوه بر مشخص كردن جايگاه برونسپاري ، به اتخاذ تصميم مناسب در برونسپاري خواهد انجاميد .
توانايي پژوهشگر : توانايي تخصصي پژوهشگر با توجه به سابقه كار تحقيقاتي ارايه چند مقاله تخصصي در موضوع برونسپاري ، باعث شده است دانش زير بنايي لازم در زمينه اين پژوهش مكفي باشد .
به صرفه بودن : تحقيق حاضر ، عليرغم صرف انرژي بسيار و گذشت مدت طولاني از نظر تحليل هزينه و فايده ، كاملاً مقرون به صرفه مي باشد . علاوه بر اين مي تواند در سازمانها و شرکتهايي که قصد برونسپاري قسمتي يا تمام خدمات شهري را دارند ، مورد استفاده قرار گيرد .
يكي از بهترين راهها براي خدمات شهري ، استفاده از خدمات ديگر شركت هايي است كه در اين زمينه داراي تجربه و مهارت كافي مي باشند . اهميت اين تحقيق در ارتباط با دغدغه هاي فكري مديران سازمان شهرداري مي باشد كه به شكلي برون سپاري را به كار گرفته اند يا در آينده نزديك آن را به كار خواهند گرفت . مساله اي كه مديران ارشد با آن مواجه هستند استفاده از برون سپاري نيست ، بلكه آن چيزي است كه بايد برون سپاري شود . سازماني كه تصميم مي گيرد تعدادي از فعاليتهاي خدماتي خود را برون سپاري نمايد ، در اولين مرحله با اين پرسش مواجه است كه چه فعاليتي را برون سپاري كند ؟ بدين منظور ، اين تحقيق سعي دارد با ارايه يك روش مناسب برونسپاري خدمات شهري ( وظايف ايجاد و نگهداري فضاي سبز ) ، فعاليت هايي كه بايد به شركت هاي خدماتي واگذار شود را تعيين كند . اين روش بايد قادر به اولويت بندي فعاليت ها و همچنين اولويت بندي معياري برون سپاري باشد .

4-1- سوالات تحقيق
از آنجايي که هدف يافتن يک مدل ترکيبي براي شناسايي عوامل موثر در برون سپاري خدمات شهري ( وظايف ايجاد و نگهداري فضاي سبز ) است ، لذا فرضيهاي نداريم .
1- چه معيارهاي كمي و كيفي در برون سپاري خدمات شهري دخيل هستند ؟
2- اولويت معيارهاي موثر در تصميم برون سپاري خدمات شهري به چه صورت است ؟
3- چه روشهاي براي برونسپاري خدمات شهري مورد استفاده قرار مي گيرد ؟
4- مناسب ترين روش براي برونسپاري خدمات شهري ( وظايف ايجاد و نگهداري فضاي سبز ) چيست ؟
5- در سازمان شهرداري وظايف ايجاد و نگهداري فضاي سبز بر چه مبناي برون سپاري مي شوند ؟

5-1- اهداف تحقيق
هدف اين تحقيق ارايه يك روش مناسب برون سپاري خدمات شهري مي باشد . يعني سازمان شهرداري چگونه تصميم مي گيرد كه كدام خدمات شهري ( وظايف ايجاد و نگهداري فضاي سبز ) خود را برون سپاري نمايد و چه فعاليت هايي را خودش انجام دهد ؟
مسلماً در صورت ارائه فرضيه ، پژوهشگر بايد قصد خود را بصورت عملياتي و از طريق مشاهدات عيني قابل دستيابي بيان كند كه با توجه به اهدافي كه در ادامه به آن اشاره مي شود ؛ ارائه اين موارد تنها سبب محدود شدن و يا رسيدن به نتايج بديهي ، تكراري و دور شدن از اهداف تعيين شده پژوهشگر خواهد شد . بر اين اساس اهداف پژوهش به شرح زير بيان مي شود:
* استخراج معيارهايي مناسب جهت برون سپاري خدمات شهري
* دخيل ساختن معيارهاي کمي و کيفي در فرآيند برون سپاري خدمات شهري ( وظايف ايجاد و نگهداري فضاي سبز )
* اولويت بندي معيارهاي موثر در تصميم برون سپاري خدمات شهري
* شناسايي مناسب ترين روش براي برونسپاري خدمات شهري ( وظايف ايجاد و نگهداري فضاي سبز )
6-1- نوع روش تحقيق
دستيابي به هدفهاي علم يا شناخت علمي ميسر نخواهد بود مگر زمانيکه با روش شناسي درست صورت پذيرد . بعبارت ديگر تحقيق از حيث روش است که اعتبار مي يابد نه موضوع تحقيق .
تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي است زيرا نتايج آن براي گروه هاي مختلف برنامه ريزان و مديران شهري قابل استفاده است و پس از طرح مسئله در پي دستيابي به عوامل موثر در تصميم گيري برونسپاري خدمات شهري است.
از نظر ماهيت و جمع آوري اطلاعات و گردآوري دادها ، توصيفي و بصورت ميداني است بدين معني که محقق هر آنچه وجود دارد را صرفا تشريح مي کند که در چارچوب آن از ابزارهاي پيمايشي ( مانند پرسشنامه و مصاحبه ها ) استفاده شده است .

7-1- قلمرو موضوعي ، مکاني و زماني
قلمرو موضوعي اين تحقيق عبارت است از شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر در برونسپاري خدمات شهري ( وظايف ايجاد و نگهداري فضاي سبز ) مي باشد . بدين ترتيب به لحاظ موضوعي برون سپاري خدمات شهري و الگوريتم تصميم ( AHP ) را در خود جاي داده است .
قلمرو مکاني تحقيق ، معاونت امور خدمات شهري ( واحد محيط زيست و فضاي سبز ) شهرداري مناطق يك ، دو ، سه ، چهار و بيست يک و دو شهر تهران بزرگ مي باشد .
قلمرو زماني تحقيق در دوره زماني يک ساله ، از فروردين ماه 1388 الي اسفند ماه 1388 مي باشد .

8-1- جامعه آماري و روش نمونه گيري
اعضاي تيم برونسپاري ( متشكل از مديران و كارشناسان واحد محيط زيست و فضاي سبز معاونت خدمات شهري شهرداريهاي نواحي تابعه شهرداري مناطق يك الي چهار و بيست و يک و دو شهر تهران ) جامعه آماري تحقيق حاضر را تشكيل مي دهند . اعضاي تيم شامل پنج نفر از مديران و كارشناسان معاونت خدمات شهري نواحي شهرداري هريك از مناطق شهرداري يك الي چهار و بيست و يک و دو شهر تهران را تشكيل مي دهند .
از آنجا که تعداد مديران و کارشناسان در دسترس چندان چشم گير نبوده اند، از تمام کارشناسان مربوطه نظرخواهي صورت گرفته است . با توجه به اينكه در اين تحقيق به جاي نمونه گيري ، از سرشماري كليه افراد جامعه استفاده شده است ، بنابراين مفاهيم روش نمونه گيري و حجم نمونه فاقد معني بوده و مورد بررسي قرار نخواهد گرفت .

9-1- روش گردآوري اطلاعات و داده ها
بمنظور جمع آوري داده ها به ابزارهاي گوناگوني نياز هست . در انجام اين تحقيق از چهار ابزار عمده جمع آوري داده ها استفاده شده که عبارتند از :
– مشاهده ( براي شناخت بيشتر و شناسايي ابعاد مبهم تحقيق )
– مصاحبه هاي هدايت شده ( براي اخذ نظر صاحبنظران و خبرگان )
– پرسشنامه ( براي گردآوري داده هاي تحقيق )
مهمترين ابزار جمع آوري اطلاعات ، استفاده از پرسشنامه و بررسي اسناد و مدارک موجود در سازمان مي باشد .

10-1- روش تجزيه و تحليل داده ها
در اين تحقيق به تحليل محتواي مصاحبه ها و تحليل همبستگي اطلاعات جمع آوري شده از طريق پرسشنامه ، تحليل اسناد و مدارک سازماني و داده هاي واقعي مي پردازيم .
در اين تحقيق براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي و براي تعيين شاخصها و نيز تعيين وزن هر يک از آنها از روشهاي تصميم گيري گروهي استفاده گرديده است.
11-1- شرح مفاهيم ، اصطلاحات و متغيرهاي بکار رفته در تحقيق
برونسپاري (Outsourcing ) :
هانكوكس و هاكني برون سپاري را در طراحي فعاليت ها بوسيله اركان ثالث معرفي نموده اند . در مجلات تجاري عموما برون سپاري ، انتقال دارايي ها ( دانش فني ، تكنولوژي و نيروي انساني ) از داخل سازمان به بيرون سازمان تعريف شده است . بر اساس اين تعريف خريد دانش فني ، انتقال تكنولوژي و يا بهره برداري از نيروي انساني از طريق بنگاه هاي كاريابي ، همگي اشكالي از برون سپاري مي باشد .
برونسپاري عبارت است از عمل انتقال بعضي از فعاليتهاي داخلي يك سازمان به عرضه كننده بيرون از سازمان بر اساس قرارداد . حقيقت امر اينست که در فرآيند برونسپاري، نه تنها فعاليتها منتقل مي شوند، بلكه عوامل توليد نيز در برخي موارد واگذار مي گردد ( Paul liston , 2007 : 97

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید