دارد ؟

6
معيار صرفه جويي زمان تا چه اندازه درتصميم گيري شماجهت برونسپاري خدمات شهري تاثير دارد ؟

7
معيار كاهش ريسك تا چه اندازه در تصميم گيري شما جهت برونسپاري خدمات شهري تاثير دارد ؟

8
معيار افزايش تمركز تا چه اندازه در تصميم گيري شما جهت برونسپاري خدمات شهري تاثير دارد ؟

9
معيار امنيت و ايمني تا چه اندازه در تصميم گيري شما جهت برونسپاري خدمات شهري تاثير دارد ؟

10
معيار انعطاف پذيري تا چه اندازه در تصميم گيري شما جهت برونسپاري خدمات شهري تاثير دارد ؟

11
معيار وابستگي به ارائه دهندگان تا چه اندازه در تصميم گيري شما جهت برونسپاري خدمات شهري تاثير دارد ؟

12
معيار ميزان تخصصي بودن فعاليت تا چه اندازه در تصميم گيري شما جهت برونسپاري خدمات شهري تاثير دارد ؟

13
معيار مقدار كنترل سازماني مورد نياز تا چه اندازه در تصميم گيري شما جهت برونسپاري خدمات شهري تاثير دارد ؟

14
معيار ميزان توانايي سازماني در انجام فعاليت تا چه اندازه در تصميم گيري شما جهت برونسپاري خدمات شهري تاثير دارد ؟

15
معيار توجه به منافع كاركنان تا چه اندازه در تصميم گيري شما جهت برونسپاري خدمات شهري تاثير دارد ؟

16
معيار توانايي مالي تا چه اندازه در تصميم گيري شما جهت برونسپاري خدمات شهري تاثير دارد ؟

17
معيار توانايي تكنولوژيكي ارائه دهندگان تا چه اندازه در تصميم گيري شما جهت برونسپاري خدمات شهري تاثير دارد ؟

18
معيار دستيابي به تكنولوژيكي هاي جديد تا چه اندازه در تصميم گيري شما جهت برونسپاري خدمات شهري تاثير دارد ؟

19
معيار دستيابي به عملكرد بالاتر تا چه اندازه در تصميم گيري شما جهت برونسپاري خدمات شهري تاثير دارد ؟

بسمه تعالي
صاحب نظر گرامي
پرسشنامه اي پيش روي شما قرار دارد ، بخشي از پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان ” عوامل موثر در برونسپاري خدمات شهري ( مورد مطالعه : وظايف ايجاد و نگهداري فضاي سبز ) ” مي باشد . محقق قصد دارد با استفاده از نظرات كارشناسي شما ، معيارهاي موثر بر برونسپاري خدمات شهري را با يكديگر مقايسه نموده و اهميت نسبي هريك از آنها را مشخص نمايد . خواهشمند است با توجه به اطلاعات و راهنمايي هاي هر بخش ، ماتريس هاي مربوطه را با نهايت دقت و حوصله تكميل فرماييد .

راهنمايي : به طور كلي در اين تحقيق فرض شده كه براي پاسخ گويي از جدول امتيازدهي روبرو استفاده مي كنيد .
خواهشمند است سئوالات را به دقت مطالعه نموده و بهترين گزينه را كه با وضعيت
سازمان مطابقت دارد مشخص نمايد .
به ماتريس نمونه اي كه در ادامه آمده است توجه كنيد . در اين ماتريس هر كدام از
خانه هاي بالاي قطر اصلي نشان دهنده درجه اهميت عناصر سطر نسبت به عناصر
ستون و هركدام از خانه هاي پايين قطر اصلي ، نشان دهنده درجه اهميت عناصر
ستون به عناصر سطر مي باشد كه ارزش آنها معكوس ارزش خانه هاي بالاي قطر
مي باشد و در نتيجه نيازي به پر كردن آنها از جانب پاسخ دهنده نيست .

در اين مثال كه شامل C ، B ، A مي باشد . همان طور كه ملاحظه مي شود عامل A در مقايسه با عامل B از نظر پاسخ دهنده (( كاملا با اهميت )) بوده است و بنابراين نمره 9 به آن تعلق مي گيرد . مسلما درجه اهميت عامل B نسبت به عامل A برعكس مي باشد كه البته ديگر نياز به پر كردن نداشته و با رنگ تيره نشان داده شده است . در ساير موارد نيز به همين ترتيب نمره دهي شده است .

A
B
C
A
1
9
3
B

1
6
C

1

بخش اول ) جدول مقايسات زوجي تعيين درجه اهميت نسبي معيارها
سئوال 1 ) در ماتريس مقايسه زوجي زير هر معيار با ساير معيارها با توجه به هدف برون سپاري خدمات شهري ، از چه درجه اهميتي برخوردار است ؟
برون سپاري خدمات شهري
ملاحظات استراتژيكي
ملاحظات مديريتي
ملاحظات تكنولوژيكي
ملاحظات كيفيتي
ملاحظات سرويس دهي
ملاحظات اقتصادي
ملاحظات امنيتي
ملاحظات استراتژيكي
1

ملاحظات مديريتي

1

ملاحظات تكنولوژيكي

1

ملاحظات كيفيتي

1

ملاحظات سرويس دهي

1

ملاحظات اقتصادي

1

ملاحظات امنيتي

1

بخش دوم ) جدول مقايسات زوجي تعيين درجه اهميت نسبي زير معيارها
سئوال 2 ) در ماتريس مقايسه زوجي زير هر زير معيار در مقايسه با ساير زير معيارها با توجه به معيار ملاحظات تكتولوژيكي از چه درجه اهميتي برخوردار است ؟
ملاحظات تكنولوژيكي
نرخ تغيير فن آوري
توانايي تكنولوژيكي
دستيبابي به تكنولوژيكي هاي جديد
نرخ تغيير فن آوري
1

توانايي تكنولوژيكي

1

دستيبابي به تكنولوژيكي هاي جديد

1
سئوال 3 ) در ماتريس مقايسه زوجي زير هر زير معيار در مقايسه با ساير زير معيارها با توجه به معيار ملاحظات اقتصادي از چه درجه اهميتي برخوردار است ؟
ملاحظات اقتصادي
صرفه جويي هزينه
كاهش ريسك
صرفه جويي هزينه
1

كاهش ريسك

1
سئوال 4 ) در ماتريس مقايسه زوجي زير هر زير معيار در مقايسه با ساير زير معيارها با توجه به معيار ملاحظات سرويس دهي از چه درجه اهميتي برخوردار است ؟
ملاحظات سرويس دهي
تعداد ارائه دهندگان
مقبوليت و شايستگي
تعداد ارائه دهندگان
1

مقبوليت و شايستگي

1

بخش سوم ) جدول مقايسات زوجي سنجش روابط داخلي بين فعاليتهاي خدمات شهري ( وظايف ايجاد و نگهداري فضاي سبز ) و زير معيارها
سئوال 5 ) با توجه به زير معيار مزيت رقابتي بودن فعاليت هر كدام از فعاليت هاي خدمات شهري موجود كه در ماتريس مقايسه زوجي زير آمده است ، در مقايسه با هم از چه درجه اهميتي برخوردارند ؟
مزيت رقابتي بودن فعاليت
ايجاد فضاي سبز
نگهداري فضاي سبز
ايجاد فضاي سبز
1

نگهداري فضاي سبز

1
سئوال 6 ) با توجه به زير معيار ميزان توانايي سازماني در انجام فعاليت هر كدام از فعاليت هاي خدمات شهري موجود كه در ماتريس مقايسه زوجي زير آمده است ، در مقايسه با هم از چه درجه اهميتي برخوردارند ؟
مزيت توانايي سازماني در انجام فعاليت
ايجاد فضاي سبز
نگهداري فضاي سبز
ايجاد فضاي سبز
1

نگهداري فضاي سبز

1
سئوال 7 ) با توجه به زير معيار توانايي مالي هر كدام از فعاليت هاي خدمات شهري موجود كه در ماتريس مقايسه زوجي زير آمده است ، در مقايسه با هم از چه درجه اهميتي برخوردارند ؟
توانايي مالي
ايجاد فضاي سبز
نگهداري فضاي سبز
ايجاد فضاي سبز
1

نگهداري فضاي سبز

1
سئوال 8 ) با توجه به زير معيار توانايي تكنولوژيكي هر كدام از فعاليت هاي خدمات شهري موجود كه در ماتريس مقايسه زوجي زير آمده است ، در مقايسه با هم از چه درجه اهميتي برخوردارند ؟
توانايي تكنولوژيكي
ايجاد فضاي سبز
نگهداري فضاي سبز
ايجاد فضاي سبز
1

نگهداري فضاي سبز

1
سئوال 9 ) با توجه به زير معيار دستيابي به تكنولوژيكي هاي جديد هر كدام از فعاليت هاي خدمات شهري موجود كه در ماتريس مقايسه زوجي زير آمده است ، در مقايسه با هم از چه درجه اهميتي برخوردارند ؟
دستيابي به تكنولوژيكي هاي جديد
ايجاد فضاي سبز
نگهداري فضاي سبز
ايجاد فضاي سبز
1

نگهداري فضاي سبز

1

سئوال 10 ) با توجه به زير معيار دستيابي به عملكرد بالاتر هر كدام از فعاليت هاي خدمات شهري موجود كه در ماتريس مقايسه زوجي زير آمده است ، در مقايسه با هم از چه درجه اهميتي برخوردارند ؟
دستيابي به عملكرد بالاتر
ايجاد فضاي سبز
نگهداري فضاي سبز
ايجاد فضاي سبز
1

نگهداري فضاي سبز

1

سئوال 11 ) با توجه به زير معيار تعداد ارائه دهندگان خدمات شهري هر كدام از فعاليت هاي خدمات شهري موجود كه در ماتريس مقايسه زوجي زير آمده است ، در مقايسه با هم از چه درجه اهميتي برخوردارند ؟
تعداد ارائه دهندگان خدمات شهري
ايجاد فضاي سبز
نگهداري فضاي سبز
ايجاد فضاي سبز
1

نگهداري فضاي سبز

1

سئوال 12 ) با توجه به زير معيار مقبوليت و شايستگي ارائه دهندگان خدمات شهري هر كدام از فعاليت هاي خدمات شهري موجود كه در ماتريس مقايسه زوجي زير آمده است ، در مقايسه با هم از چه درجه اهميتي برخوردارند ؟
مقبوليت و شايستگي ارائه دهندگان خدمات شهري
ايجاد فضاي سبز
نگهداري فضاي سبز
ايجاد فضاي سبز
1

نگهداري فضاي سبز

1

سئوال 13 ) با توجه به زير معيار صرفه جويي هزينه هر كدام از فعاليت هاي خدمات شهري موجود كه در ماتريس مقايسه زوجي زير آمده است ، در مقايسه با هم از چه درجه اهميتي برخوردارند ؟
صرفه جويي هزينه
ايجاد فضاي سبز
نگهداري فضاي سبز
ايجاد فضاي سبز
1

نگهداري فضاي سبز

1

سئوال 14 ) با توجه به زير معيار كاهش ريسك هر كدام از فعاليت هاي خدمات شهري موجود كه در ماتريس مقايسه زوجي زير آمده است ، در مقايسه با هم از چه درجه اهميتي برخوردارند ؟
كاهش ريسك
ايجاد فضاي سبز
نگهداري فضاي سبز
ايجاد فضاي سبز
1

نگهداري فضاي سبز

1

سئوال 15 ) با توجه به زير معيار امنيت و ايمني هر كدام از فعاليت هاي خدمات شهري موجود كه در ماتريس مقايسه زوجي زير آمده است ، در مقايسه با هم از چه درجه اهميتي برخوردارند ؟
امنيت و ايمني
ايجاد فضاي سبز
نگهداري فضاي سبز
ايجاد فضاي سبز
1

نگهداري فضاي سبز

1

Abstract :
Outsourcing is a process which has attracted special attention lately. Although Outsourcing has so many advantages, but companies using this process complicate their chain of supply and make its management more difficult. Big and even small companies have outsourced their serving, production and processing activities for many reasons, in these several past years and this is increasing everyday up to the level that some organizations especially organizations of counsel halls pay attention to this process in their massive and strategic decision making. They use this process because it is able to give effective answers to environment in different activities.
Top managers’ problem is not using outsourcing but it is what should be outsourced. The first question an organization which decides to outsource some of its serving activities will face would be: what activity should be outsourced? So this research will present a suitable way for outsourcing responsibilities of city serving activities (responsibilities for making and protecting green area) and it would also indicate which activities should be left for serving organizations. This research has been organized in two steps. In the first step the effective factors of outsourcing decision making for responsibilities of making and protecting green area have been identified and in the second step by using AHP technique, the weight of these factors have been calculated and the activities for outsourcing have been chosen.
These two processes altogether developed a framework of decision making for outsourcing making and protecting green area activities. The results of the research shows that values of strategic and management concerns are the most important factors in decisions for outsourcing city servings and their priorities are in outsourcing with protecting

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید