به اخبار سلامت رادیو گوش نمی کند.

جدول شماره 6: توزیع فراوانی و درصداخبار پزشکی سایت های اینترنتی، خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 4
18
18
27
خیلی کم
43.3
25.3
38
کم
80.7
37.3
56
متوسط
95.3
14.7
22
زیاد
100
4.7
7
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 27 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 18 درصد خیلی کم، 38 نفر یعنی معادل 25.3 درصد کم، 56 نفر یعنی معادل 37.3 درصد به طور متوسط، 22 نفر یعنی معادل 14.7 درصد زیاد و 7 نفر یعنی معادل 4.7 درصد خیلی زیاد اخبار پزشکی سایت های اینترنتی، خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی را مطالعه می کنند.

جدول شماره 7: توزیع فراوانی و درصد موفقیت رسانه ها در بیان مسائل سلامتی
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 5
12
12
18
خیلی کم
39.3
27.3
41
کم
77.3
38
57
متوسط
100
22.7
34
زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 18 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 12 درصد خیلی کم، 41 نفر یعنی معادل 27.3 درصد کم، 57 نفر یعنی معادل 38 درصد متوسط و 34 نفر یعنی معادل 22.7 درصد زیاد عملکرد رسانه ها را در بیان مسائل سلامتی موفق می دانند. هیچکدام از پاسخگویان عملکرد رسانه ها را در بیان مسائل سلامتی بسیار زیاد موفق ارزیابی نکرده اند.

جدول شماره 8: توزیع فراوانی و درصد اطلاعات پاسخگویان درباره قوانین مرتبط با «سلامت» در قانون اساسی کشور
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 6
34.7
34.7
52
خیلی کم
72
37.3
56
کم
94.7
22.7
34
متوسط
98
3.3
5
زیاد
100
2
3
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 52 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 34.7 درصد خیلی کم، 56 نفر یعنی معادل 37.3 درصد کم، 34 نفر یعنی معادل 22.7 درصد متوسط، 5 نفر یعنی معادل 3.3 درصد زیاد و 3 نفر یعنی معادل 2 درصد خیلی زیاد در مورد قوانین مرتبط با «سلامت» در قانون اساسی کشور اطلاعات دارند.

جدول شماره 9: توزیع فراوانی و درصد آگاهی پاسخگویان درباره قوانین مرتبط با سلامت در سایر قوانین کشور
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 7
38
38
57
خیلی کم
78
40
60
کم
93.3
15.3
23
متوسط
99.3
6
9
زیاد
100
7/0
1
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 57 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 38 درصد خیلی کم، 60 نفر یعنی معادل40 درصد کم، 23 نفر یعنی معادل 15.3 درصد متوسط، 9 نفر یعنی معادل 6 درصد زیاد و یک نفر یعنی معادل 7/0 درصد خیلی زیاد درباره قوانین مرتبط با «سلامت» در سایر قوانین کشور اطلاعات دارند.

جدول شماره 10: توزیع فراوانی و درصد اطلاعات پاسخگویان درباره قانون برنامه کشوری پزشک خانواده
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 8
33.3
33.3
50
خیلی کم
68.7
35.3
53
کم
93.3
24.7
37
متوسط
100
6.7
10
زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودارفوق می توان گفت که 50 نفر یعنی معادل 33.3 درصد پاسخگویان خیلی کم، 53 نفر یعنی معادل 35.3 درصد کم، 37 نفر یعنی معادل 24.7 درصد متوسط، 10 نفر یعنی معادل 6.7 درصد زیاد درباره قانون برنامه کشوری «پزشک خانواده» اطلاعات دارند. هیچکدام از پاسخگویان درباره این قانون اطلاعات بسیار زیادی نداشته اند.

جدول شماره 11: توزیع فراوانی و درصد کسب اطلاعات پاسخگویان درباره برنامه پزشک خانواده از تلویزیون
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 9
27.3
27.3
41
خیلی کم
71.3
44
66
کم
92
20.7
31
متوسط
100
8
12
زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 41 نفر یعنی معادل 27.3 درصد از پاسخگویان خیلی کم، 66 نفر یعنی معادل 44 درصد کم، 31 نفر یعنی معادل 20.7 درصد متوسط، 12 نفر یعنی معادل 8 درصد زیاد درباره برنامه پزشک خانواده از تلویزیون کسب اطلاعات کرده اند. هیچ کدام از پاسخگویان به میزان بسیار زیاد از تلوزیون در این خصوص کسب اطلاعات نکرده اند.

جدول شماره 12: توزیع فراوانی و درصد میزان توجه رسانه ها به شناساندن برنامه پزشک خانواده
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 10
28.7
28.7
43
خیلی کم
68
39.3
59
کم
93.3
25.3
38
متوسط
100
6.7
10
زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 43 نفر پاسخگویان یعنی معادل 28.7 درصد میزان توجه رسانه ها در شناساندن برنامه پزشک خانواده را به خودشان را خیلی کم، 59 نفر یعنی معادل 39.3 درصد کم، 38 نفر یعنی معادل 25.3 درصد متوسط و 10 نفر یعنی معادل 6.7 درصد زیاد ارزیابی کرده اند.

جدول شماره 13: توزیع فراوانی و درصد میزان کارآیی رسانه ها در شناساندن برنامه پزشک خانواده
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 11
25.3
25.3
38
خیلی کم
60.7
35.3
53
کم
89.3
28.7
43
متوسط
99.3
10
15
زیاد
100
7/0
1
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 38 نفر یعنی معادل 25.3 درصد پاسخگویان میزان کارآیی رسانه ها در شناساندن برنامه پزشک خانواده را به خانواده شان خیلی کم، 53 نفر یعنی معادل 35.3 درصد کم، 43 نفر یعنی معادل 28.7 درصد متوسط، 15 نفر یعنی معادل 10 درصد زیاد و یک نفر یعنی معادل 7/0 درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

جدول شماره 14: توزیع فراوانی و درصد میزان موفقیت رسانه ها در شناساندن برنامه پزشک خانواده به جامعه
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 12
25.3
25.3
38
خیلی کم
63.3
38
57
کم
90
26.7
40
متوسط
99.3
9.3
14
زیاد
100
7/0
1
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 38 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 25.3 درصد میزان موفقیت رسانه ها در شناساندن برنامه پزشک خانواده را به جامعه خیلی کم، 57 نفر یعنی معادل 38 درصد کم، 40 نفر یعنی معادل 26.7 درصد متوسط، 14 نفر یعنی معادل 9.3 درصد زیاد و یک نفر یعنی معادل 7/0 درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

جدول شماره 15: توزیع فراوانی و درصد کسب اطلاعات درباره برنامه پزشک خانواده از مطبوعات
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 13
32.7
32.7
49
خیلی کم
76.7
44
66
کم
92
15.3
23
متوسط
98.7
6.7
10
زیاد
100
1.3
2
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 49 نفر پاسخگویان یعنی معادل 32.7 درصد میزان اطلاعاتی که از مطبوعات درباره برنامه پزشک خانواده کسب کرده اند را خیلی کم، 66 نفر یعنی معادل 44 درصد کم، 23 نفر یعنی معادل 15.3 درصد متوسط، 10 نفر یعنی معادل 6.7 درصد زیاد و یک نفر یعنی معادل 7/0 درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

جدول شماره 16: توزیع فراوانی و درصد کسب اطلاعات درباره برنامه پزشک خانواده از رادیو
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 14
39.3
39.3
59
خیلی کم
78.7
39.3
59
کم
95.3
16.7
25
متوسط
100
4.7
7
زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 59 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 39.3 درصد میزان اطلاعاتی که از رادیو درباره برنامه پزشک خانواده کسب کرده اند را خیلی کم، 59 نفر یعنی معادل 39.3 درصد کم، 25 نفر یعنی معادل 16.7 درصد متوسط، 7 نفر یعنی معادل 4.7 درصد زیاد ارزیابی کرده اند. هیچکدام از پاسخگویان اطلاعات بسیار زیادی در این خصوص از رادیو کسب نکرده اند.

جدول شماره 17: توزیع فراوانی و درصد کسب اطلاعات درباره برنامه پزشک خانواده از رسانه های مجازی
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 15
28.7
28.7
43
خیلی کم
64
35.3
53
کم
89.3
25.3
38
متوسط
98
8.7
13
زیاد
100
2
3
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان چنین گفت که 43 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 28.7 درصد میزان اطلاعاتی که درباره برنامه پزشک خانواده از رسانه های مجازی همچون سایت های اینترنتی و وبلاگ ها کسب کرده اند را خیلی کم، 53 نفر یعنی معادل 35.3 درصد کم، 38 نفر یعنی معادل 25.3 درصد متوسط، 13 نفر یعنی معادل 8.7 درصد زیاد و 3 نفر یعنی معادل 2 درصد خیلی زیاد اعلام کرده اند.

جدول شماره 18: توزیع فراوانی و درصد کسب اطلاعات درباره برنامه پزشک خانواده از خبرگزاری ها
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 16
26
26
39
خیلی کم
71.3
45.3
68
کم
93.3
22
33
متوسط
99.3
6
9
زیاد
100
0.7
1
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 39 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 26 درصد میزان اطلاعاتی که درباره برنامه پزشک خانواده از خبرگزاری ها کسب کرده اند خیلی کم، 68 نفر یعنی معادل 45.3 درصد کم، 33 نفر یعنی معادل 22 درصد متوسط، 9 نفر یعنی معادل 6 درصد زیاد و 1 نفر یعنی معادل 7/0 درصد خیلی زیاد اعلام کرده اند.
جدول شماره 19: توزیع فراوانی و درصد کسب اطلاعات درباره برنامه پزشک خانواده از شبکه های اجتماعی
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 17
47.3
47.3
71
خیلی کم
76.7
29.3
44
کم
94
17.3
26
متوسط
99.3
5.3
8
زیاد
100
0.7
1
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 71 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 47.3 درصد میزان اطلاعاتی که درباره برنامه پزشک خانواده از شبکه های اجتماعی (نظیر فیسبوک) کسب کرده اند را خیلی کم، 44 نفر یعنی معادل 29.3 درصد کم، 26 نفر یعنی معادل 17.3 درصد متوسط، 8 نفر یعنی معادل 5.3 درصد زیاد و یک نفر یعنی معادل 7/0 درصد خیلی زیاد اعلام کرده اند.

جدول شماره 20: توزیع فراوانی و درصد نقش مطبوعات در شناساندن برنامه پزشک خانواده به جامعه
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 18
18.7
18.7
28
خیلی کم
56
37.3
56
کم
82
26
39
متوسط
96
14
21
زیاد
100
4
6
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 28 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 18.7 درصد نقش مطبوعات را در شناساندن برنامه پزشک خانواده به جامعه خیلی کم، 56 نفر یعنی معادل 37.3 درصد کم، 39 نفر یعنی معادل 26 درصد متوسط، 21 نفر یعنی معادل 14 درصد زیاد و 6 نفر یعنی معادل 4 درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

جدول شماره 21: توزیع فراوانی و درصد نقش رسانه های دیداری و شنیداری در شناساندن برنامه پزشک خانواده به جامعه
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 19
15.3
15.3
23
خیلی کم
48
32.7
49
کم
74.7
26.7
40
متوسط
95.3
20.7
31
زیاد
100
4.7
7
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 23 نفر یعنی معادل 15.3 درصد از پاسخگویان نقش رسانه های دیداری و شنیداری (رادیو و تلویزیون) را در شناساندن برنامه پزشک خانواده به جامعه خیلی کم، 49 نفر یعنی معادل 32.7 درصد کم، 40 نفر یعنی معادل 26.7 درصد متوسط، 31 نفر یعنی معادل 20.7 درصد زیاد و 7 نفر یعنی معادل 4.7 درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

جدول شماره 22: توزیع فراوانی و درصد نقش رسانه های مجازی در شناساندن برنامه پزشک خانواده به جامعه
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 20
16.7
16.7
25
خیل

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید