ی کم
44
27.3
41
کم
77.3
33.3
50
متوسط
94.7
17.3
26
زیاد
100
5.3
8
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 25 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 16.7 درصد نقش رسانه های مجازی (سایت های اینترنتی، خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی) را در شناساندن برنامه پزشک خانواده به جامعه خیلی کم، 41 نفر یعنی معادل 27.3 درصد کم، 50 نفر یعنی معادل 33.3 درصد متوسط، 26 نفر یعنی معادل 17.3 درصد زیاد و 8 نفر یعنی معادل 5.3 درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

جدول شماره 23: توزیع فراوانی و درصد اخبار برنامه پزشک خانواده شهری در رسانه ها
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 21
24.7
24.7
37
خیلی کم
60.7
36
54
کم
95.3
34.7
52
متوسط
99.3
4
6
زیاد
100
0.7
1
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 37 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 24.7 درصد میزان انعکاس اخبار برنامه پزشک خانواده شهری در رسانه ها را خیلی کم، 54 نفر یعنی معادل 36 درصد کم، 52 نفر یعنی معادل 34.7 درصد متوسط، 6 نفر یعنی معادل 4 درصد زیاد و یک نفر یعنی معادل 7/0 درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

جدول شماره 24: توزیع فراوانی و درصد میزان آشنایی پاسخگویان با برنامه پزشک خانواده شهری
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 22
30.7
30.7
46
خیلی کم
72
41.3
62
کم
90
18
27
متوسط
98
8
12
زیاد
100
2
3
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 46 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 30.7 درصد میزان آشنایی خود با برنامه پزشک خانواده شهری را خیلی کم، 62 نفر یعنی معادل 41.3 درصد کم، 27 نفر یعنی معادل 18 درصد متوسط، 12 نفر یعنی معادل 8 درصد زیاد و 3 نفر یعنی معادل 2 درصد خیلی زیاد اعلام کرده اند.

جدول شماره 25: توزیع فراوانی و درصد میزان آشنایی پاسخگویان از تاثیر اجرای برنامه پزشک خانواده بر گسترش سلامت در جامعه
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 23
24.7
24.7
37
خیلی کم
64.7
40
60
کم
90.7
26
39
متوسط
97.3
6.7
10
زیاد
100
2.7
4
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 37 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 24.7 درصد میزان آشنایی خود را از تأثیر اجرای برنامه پزشک خانواده بر گسترش سلامت در افراد جامعه خیلی کم، 60 نفر معادل 40 درصد کم، 39 نفر معادل 26 درصد متوسط، 10 نفر معادل 6.7 درصد زیاد و 4 نفر معادل 2.7 درصد زیاد ارزیابی کرده اند.

جدول شماره 26: توزیع فراوانی و درصد میزان آشنایی پاسخگویان با قوانین مربوط به برنامه پزشک خانواده
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 24
28.7
28.7
43
خیلی کم
68.7
40
60
کم
93.3
24.7
37
متوسط
100
6.7
10
زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 43 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 28.7 درصد میزان آشنایی خود را با قوانین مربوط به برنامه پزشک خانواده خیلی کم، 60 نفر معادل 40 درصد کم، 37 نفر معادل 24.7 درصد متوسط و 10 نفر معادل 6.7 درصد زیاد اعلام کرده اند. اصلاعات هیچ پاسخگویی دراین باره خیلی زیاد نبوده است.

جدول شماره 27: توزیع فراوانی و درصد میزان آشنایی پاسخگویان با «پرونده الکترونیک سلامت»
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 25
46.7
46.7
70
خیلی کم
82.7
36
54
کم
96
13.3
20
متوسط
100
4
6
زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 70 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 46.7 درصد میزان آشنایی خود را با پرونده الکترونیک سلامت خیلی کم، 54 نفر معادل 36 درصد کم، 20 نفر معادل 13.3 درصد متوسط و 6 نفر معادل 4 درصد زیاد اعلام کرده اند. اطلاعات هیچ پاسخگو در این خصوص بسیار زیاد نبوده است.

جدول شماره 28: توزیع فراوانی و درصد میزان آشنایی پاسخگویان با «پرونده الکترونیک سلامت» از طریق رسانه ها
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 26
44.7
44.7
67
خیلی کم
84
39.3
59
کم
95.3
11.3
17
متوسط
100
4.7
7
زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 67 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 44.7 درصد میزان آشنایی شان از پرونده الکترونیک سلامت توسط رسانه ها را خیلی کم، 59 نفر معادل 39.3 درصد کم، 17 نفر معادل 11.3 درصد متوسط و 7 نفر معادل 4.7 درصد زیاد اعلام کرده اند. هیچ پاسخگویی در این خصوص گزینه بسیار زیاد را انتخاب نکرده است.

جدول شماره 29: توزیع فراوانی و درصد تبلیغ برنامه پزشک خانواده در مطبوعات
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 27
32
32
48
خیلی کم
73.3
41.3
62
کم
96
22.7
34
متوسط
98.7
2.7
4
زیاد
100
1.3
2
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 48 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 32 درصد میزان تبلیغات برنامه پزشک خانواده در مطبوعات را خیلی کم، 62 نفر معادل 41.3 درصد کم، 33 نفر معادل 22 درصد متوسط، 4 نفر معادل 2.7 درصد زیاد و 1 نفر معادل 7/0 درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

جدول شماره 30: توزیع فراوانی و درصد تبلیغ برنامه پزشک خانواده در صدا و سیما
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 28
29.3
29.3
44
خیلی کم
62.7
33.3
50
کم
90.7
28
42
متوسط
99.3
8.7
13
زیاد
100
0.7
1
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 44 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 29.3 درصد میزان تبلیغات پزشک خانواده در صدا و سیما را خیلی کم، 50 نفر معادل 33.3 درصد کم، 42 نفر معادل 28 درصد متوسط، 13 نفر معادل 8.7 درصد زیاد و 1 نفر معادل 7/0 درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

جدول شماره 31: توزیع فراوانی و درصد تبلیغ برنامه پزشک خانواده در خبرگزاری ها
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 29
27.3
27.3
41
خیلی کم
69.3
42
63
کم
95.3
26
39
متوسط
99.3
4
6
زیاد
100
0.7
1
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 41 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 27.3 درصد میزان تبلیغات برنامه پزشک خانواده در خبرگزاری ها را خیلی کم، 63 نفر معادل 42 درصد کم، 39 نفر معادل 26 درصد متوسط، 6 نفر معادل 4 درصد زیاد و یک نفر معادل 7/0 درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

جدول شماره 32: توزیع فراوانی و درصد نقش رسانه ها در آشنا شدن مردم با قوانین سلامت
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 30
22
22
33
خیلی کم
48
26
39
کم
66.7
18.7
28
متوسط
85.3
18.7
28
زیاد
100
14.7
22
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 33 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 22 درصد نقش رسانه ها در آشنا شدن مردم با قوانین سلامت را خیلی کم، 39 نفر معادل 26 درصد کم، 28 نفر معادل 18.7 درصد متوسط، 28 نفر معادل 18.7 درصد زیاد و 22 نفر معادل 14.7 درصد خیلی زیاد اعلام کرده اند.

جدول شماره 33: توزیع فراوانی و درصد نقش رسانه ها در آشنا شدن مردم با قوانین مربوط به «پزشک خانواده»
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 31
21.3
21.3
32
خیلی کم
54.7
33.3
50
کم
72
17.3
26
متوسط
88.7
16.7
25
زیاد
100
11.3
17
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

براساس داده های جدول و نمودار فوق مس توان گفت که 32 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 21.3 درصد نقش رسانه ها در آشنا شدن مردم با قوانین برنامه پزشک خانواده را خیلی کم، 50 نفر معادل 33.3 درصد کم، 26 نفر معادل 17.3 درصد متوسط، 25 نفر معادل 16.7 درصد زیاد و 17 نفر معادل 11.3 درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

جدول شماره 34: توزیع فراوانی و درصد آگاهی پاسخگویان به مسائل مربوط به سلامت خود
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 32
8.7
8.7
13
خیلی کم
26
17.3
26
کم
72.7
46.7
70
متوسط
94
21.3
32
زیاد
100
6
9
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 13 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 8.7 خیلی کم، 26 نفر معادل 17.3 درصد کم، 70 نفر معادل 46.7 متوسط، 32 نفر معادل 21.3 درصد زیاد و 9 نفر معادل 6 درصد خیلی زیاد به مسائل مربوط به سلامت خود آگاهی دارند.

جدول شماره 35: توزیع فراوانی و درصد توجه پاسخگویان به چکاپ سلامتی خود در طول یکسال
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 33
20.7
20.7
31
خیلی کم
43.3
22.7
34
کم
87.3
44
66
متوسط
97.3
10
15
زیاد
100
2.7
4
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 31 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 20.7 درصد خیلی کم، 34 نفر معادل 22.7 درصد کم، 66 نفر معادل 44 درصد متوسط، 15 نفر معادل 10 درصد زیاد، 4 نفر معادل 2.7 درصد خیلی زیاد در طول یک سال برای چکاپ سلامتی خود به پزشک مراجعه می کنند.

جدول شماره 36: توزیع فراوانی و درصد توجه خانواده پاسخگویان به برنامه ها و اخبار مربوط به سلامت در رسانه ها
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 34
11.3
11.3
17
خیلی کم
38
26.7
40
کم
80
42
63
متوسط
99.3
19.3
29
زیاد
100
0.7
1
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که خانواده 17 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 11.3 درصد خیلی کم، 40 نفر معادل 26.7 درصد کم، 63 نفر معادل 42 درصد متوسط، 29 نفر معادل 19.3 درصد زیاد و یک نفر معادل 7/0 درصد خیلی زیاد به برنامه ها و اخبار مربوط به سلامت در رسانه ها توجه می کنند.

جدول شماره 37: توزیع فراوانی و درصد آشنایی پاسخگویان با بیماری غیرواگیر دیابت
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 35
9.3
9.3
14
خیلی کم
39.3
30
45
کم
64
24.7
37
متوسط
88.7
24.7
37
زیاد
100
11.3
17
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 14 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 9.3 درصد خیلی کم، 45 نفر معادل 30 درصد کم، 37 نفر معادل 24.7 درصد متوسط، 37 نفر معادل 24.7 درصد زیاد و 17 نفر معادل 11.3 درصد خیلی زیاد با بیماری دیابت آشنا بوده اند.

جدول شماره 38: توزیع فراوانی و درصد آشنایی با بیماری غیرواگیر فشار خون
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 36
8.7
8.7
13
خیلی کم
30.7
22
33
کم
64
33.3
50
متوسط
90
26
39
زیاد
100
10
15
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 13 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 8.7 درصد خیلی کم، 33 نفر معادل 22 درصد کم، 50 نفر معادل 33.3 درصد متوسط، 39 نفر معادل 26 درصد زیاد و 15 نفر معادل 10 درصد خیلی زیاد با بیماری فشار خون آشنا بوده اند.

جدول شماره 39: توزیع فراوانی و درصد آشنایی با بیماری غیرواگیر قلبی و عروقی
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 37
6.7
6.7
10
خیلی کم
31.3
24.7
37
کم
67.3
36
54
متوسط
89.3
22
33
زیاد
100
10.7
10
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 10 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 6.7 درصد خیلی کم، 37 نفر معادل 24.7 درصد کم، 54 نفر معادل 36 درصد متوسط، 33 نفر معادل 22 درصد زیاد و 16 نفر

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید