معادل 10.7 درصد خیلی زیاد با بیماری قلبی و عروقی آشنا بوده اند.

جدول شماره 40: توزیع فراوانی و درصد آشنایی با بیماری غیرواگیر پوکی استخوان (استئوپروز)
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 38
13.3
13.3
20
خیلی کم
39.3
26
39
کم
75.3
36
54
متوسط
96
20.7
31
زیاد
100
4
6
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 20 نفر یعنی معادل 13.3 درصد پاسخگویان خیلی کم، 39 نفر معادل 26 درصد کم، 54 نفر معادل 36 درصد متوسط، 31 نفر معادل 20.7 درصد زیاد و 6 نفر معادل 4 درصد خیلی زیاد با بیماری پوکی استخوان آشنا بوده اند.

جدول شماره 41: توزیع فراوانی و درصد آشنایی با بیماری سرطان
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 39
9.3
9.3
14
خیلی کم
34.7
25.3
38
کم
74.7
40
60
متوسط
96
21.3
32
زیاد
100
4
6
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 14 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 9.3 درصد خیلی کم، 38 نفر معادل 25.3 درصد کم، 60 نفر معادل 40 درصد متوسط، 32 نفر معادل 21.3 درصد زیاد و 6 نفر معادل 4 درصد خیلی زیاد با بیماری سرطان آشنا بوده اند.

جدول شماره 42: توریع فراوانی و درصد تاثیر رسانه ها در شناساندن بیماری های غیرواگیر به افراد جامعه
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال40
8
8
12
خیلی کم
30.7
22.7
34
کم
62
31.3
47
متوسط
88.7
26.7
40
زیاد
100
11.3
17
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 12 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 8 درصد تاثیر رسانه ها در شناساندن بیماری های غیرواگیر به افراد جامعه را خیلی کم، 34 نفر معادل 22.7 درصد کم، 47 نفر معادل 31.3 درصد متوسط، 40 نفر معادل 26.7 درصد زیاد و 17 نفر معادل 11.3 درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

جدول شماره 43: توزیع فراوانی و درصد تاثیر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی رسانه ها در ارتقای سلامت افراد جامعه
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 41
5.3
5.3
8
خیلی کم
28
22.7
34
کم
61.3
33.3
50
متوسط
88
26.7
40
زیاد
100
12
18
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 8 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 5.3 درصد تاثیر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی رسانه ها در ارتقای سلامت افراد جامعه را خیلی کم، 34 نفر معادل 22.7 درصد کم، 50 نفر معادل 33.3 درصد متوسط، 40 نفر معادل 26.7 درصد زیاد و 18 نفر معادل 12 درصد خیلی زیاد اعلام کرده اند.

جدول شماره 44: توزیع فراوانی و درصد میزان هزینه های درمان بیماری ها در کشور
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 42
2.7
2.7
4
خیلی کم
16
13.3
20
کم
51.3
35.3
53
متوسط
75.3
24
36
زیاد
100
24.7
37
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 4 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 2.7 درصد هزینه های درمان بیماری ها در کشور را خیلی کم، 20 نفر معادل 13.3 درصد کم، 53 نفر معادل 35.3 درصد متوسط، 36 نفر معادل 24 درصد زیاد و 37 نفر معادل 24.7 درصد خیلی زیاد اعلام کرده اند.

جدول شماره 45: توزیع فراوانی و درصد میزان اطلاع رسانی رسانه ها از کاهش هزینه های درمان بیماران در خانواده ها با اجرای برنامه پزشک خانواده
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 43
20.7
20.7
31
خیلی کم
55.3
34.7
52
کم
94
38.7
58
متوسط
99.3
5.3
8
زیاد
100
0.7
1
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 31 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 20.7 درصد اطلاع رسانی رسانه ها در خصوص کاهش هزینه های درمان بیماران با اجرای برنامه پزشک خانواده را خیلی کم، 52 نفر معادل 34.7 درصد کم، 58 نفر معادل 38.7 درصد متوسط، 8 نفر معادل 5.3 درصد زیاد و یک نفر معادل 7/0 درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

جدول شماره 46: توزیع فراوانی و درصد آگاهی بخشی رسانه ها درباره ارتقای سلامت افراد خانواده با اجرای برنامه پزشک خانواده
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 44
18.7
18.7
28
خیلی کم
56.7
38
57
کم
89.3
32.7
49
متوسط
98
8.7
13
زیاد
100
2
3
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 28 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 18.7 درصد آگاهی بخشی رسانه ها درباره ارتقای سلامت افراد خانواده شان با احرای برنامه پزشک خانواده را خیلی کم، 57 نفر معادل 38 درصد کم، 49 نفر معادل 32.7 درصد متوسط، 13 نفر معادل 8.7 درصد زیاد و 3 نفر معادل 2 درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

جدول شماره 47: توزیع فراوانی و درصد مطالبه اجرای برنامه پزشک خانواده به عنوان یک قانون توسط رسانه ها
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 45
26.7
26.7
40
خیلی کم
73.3
46.7
70
کم
92.7
19.3
29
متوسط
98.7
6
9
زیاد
100
1.3
2
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 40 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 26.7 درصد میزان آموزشی که از رسانه ها برای مطالبه اجرای قانون برنامه پزشک خانواده دریافت کرده اند را خیلی کم، 70 نفر معادل 46.7 درصد کم، 29 نفر معادل 19.3 درصد متوسط، 9 نفر معادل 6 درصد زیاد و 2 نفر معادل 1.3 درصد خیلی زیاد اعلام کرده اند.

جدول شماره 48: توزیع فراوانی و درصد آموزش صرفه جویی در هزینه های بهداشتی و درمانی خانوارها توسط رسانه ها با اجرای برنامه پزشک خانواده
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 46
28.7
28.7
43
خیلی کم
69.3
40.7
61
کم
91.3
22
33
متوسط
100
8.7
13
زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده ها جدول و نمودار فوق می توان گفت که 43 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 28.7 درصد میزان اطلاع رسانی رسانه ها درباره صرفه جویی در هزینه های بهداشتی و درمانی خانواده ها با اجرای برنامه پزشک خانواده را خیلی کم، 61 نفر معادل 40.7 درصد کم، 33 نفر معادل 22 درصد متوسط، 13 نفر معادل 8.7 درصد زیاد اعلام کرده اند. بر اساس اعلام پاسخگویان اطلاع رسانی رسانه ها در این خصوص به هیچ عنوان خیلی زیاد نبوده است.

جدول شماره 49: توزیع فراوانی و درصد آموزش اهمیت اجرای برنامه پزشک خانواده برای پیشبرد اهداف نظام سلامت و توسعه سلامتی در جامعه توسط رسانه ها
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 47
28.7
28.7
43
خیلی کم
64
35.3
53
کم
92.7
28.7
43
متوسط
100
7.3
11
زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 43 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 28.7 درصد میزان اطلاع رسانی رسانه ها درباره اهمیت اجرای برنامه پزشک خانواده برای پیشبرد اهداف نظام سلامت و توسعه سلامتی در جامعه را خیلی کم، 53 نفر معادل 35.3 درصد کم، 43 نفر معادل 28.7 درصد متوسط و 11 نفر معادل 7.3 درصد زیاد اعلام کرده اند. هیچکدام از پاسخگویان اطلاع رسانی رسانه ها در این خصوص را خیلی زیاد ندانسته اند.

جدول شماره 50: توزیع فراوانی و درصد توصیه رسانه ها برای هزینه های «سلامتی» در سبد هزینه های خانواده
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 48
34.7
34.7
52
خیلی کم
71.3
36.7
55
کم
92
20.7
31
متوسط
98.7
6.7
10
زیاد
100
1.3
2
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 52 نفر از دانشجویان یعنی معادل 34.7 درصد توصیه هایی که از رسانه ها برای هزین های «سلامتی» در سبد هزینه های خانوار دریافت کرده اند را خیلی کم، 55 نفر معادل 36.7 درصد کم، 31 نفر معادل 20.7 درصد متوسط، 10 نفر معادل 6.7 درصد زیاد و 2 نفر معادل 1.3 درصد خیلی زیاد اعلام کرده اند.

جدول شماره 51: توزیع فراوانی و درصد اطلاع رسانی رسانه ها درباره اهداف اجرای برنامه پزشک خانواده
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 49
30
30
45
خیلی کم
72
42
63
کم
93.3
21.3
32
متوسط
97.3
4
6
زیاد
100
2
4
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 45 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 30 درصد میزان اطلاع رسانی رسانه ها درباره اهداف اجرای برنامه پزشک خانواده را خیلی کم، 63 نفر معادل 42 درصد کم، 32 نفر معادل 21.3 درصد متوسط، 6 نفر معادل 4 درصد زیاد و 4 نفر معادل 2.7 درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

جدول شماره 52: توزیع فراوانی و درصد آگاهی بخشی رسانه ها درباره موفقیت کشورهای توسعه یافته در کنترل بیماری ها و ارتقای سلامت افراد جامعه با اجرای برنامه پزشک خانواده
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 50
24
24
36
خیلی کم
67.3
43.3
65
کم
90.7
23.3
35
متوسط
98.7
8
12
زیاد
100
1.3
2
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 36 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 24 درصد میزان آگاهی بخشی رسانه ها درباره موفقیت کشورهای توسعه یافته در کنترل بیماری ها و ارتقای سلامت افراد جامعه با اجرای برنامه پزشک خانواده را خیلی کم، 65 نفر معادل 43.3 درصد کم، 35 نفر معادل 23.3 درصد متوسط، 12 نفر معادل 8 درصد زیاد و 2 نفر معادل 1.3 درصد خیلی زیاد اعلام کرده اند.
جدول شماره 53: توزیع فراوانی و درصد آگاهی پاسخگویان درباره فواید «پرونده الکترونیک سلامت»
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 51
32
32
48
خیلی کم
78
46
69
کم
94
16
24
متوسط
99.3
5.3
8
زیاد
100
0.7
1
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 48 نفر یعنی معادل 32 درصد از پاسخگویان میزان کسب آگاهی خود از «پرونده الکترونیک سلامت» توسط رسانه ها را خیلی کم، 69 نفر معادل 46 درصد کم، 24 نفر معادل 16 درصد متوسط، 8 نفر معادل 5.3 درصد زیاد و 1 نفر معادل 7/0 درصد خیلی زیاد اعلام کرده اند.

جدول شماره 54: توزیع فراوانی و درصد اطلاعات پاسخگویان درباره اصطلاح «سهم سلامت از تولید ناخالص ملی»
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 52
38
38
57
خیلی کم
74
36
54
کم
92.7
18.7
28
متوسط
100
7.3
11
زیاد

100
150
جمع کل

براساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 57 نفر یعنی معادل 38 درصد از پاسخگویان میزان کسب اطلاعات درباره «سهم سلامت از تولید ناخالص ملی» از طریق رسانه ها را خیلی کم، 54 نفر معادل 36 درصد کم، 28 نفر معادل 18.7 درصد متوسط، 11 نفر معادل 7.3 درصد زیاد اعلام کرده اند. هیچیک از پاسخگویان میزان کسب اطلاع در این خصوص از رسانه ها را خیلی زیاد اعلام نکرده است.

جدول شماره 55: توزیع فراوانی و درصد آگاهی بخشی رسانه ها درباره موضوع «سرانه سلامت»
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 53
35.3
35.3
53
خیلی کم
78
78
64
کم
97.3
19.3
29
متوسط
99.3
2
3
زیاد
100
0.7
1
خیلی زیاد

100
150
جمع کل

بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 53 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 35.3 درصد میزان کسب آگاهی در خصوص «سرانه سلامت» از طریق رسانه ها را خیلی کم، 64 نفر معادل 42.7 درصد کم، 29 نفر معادل 19.3 درصد متوسط، 3 نفر معادل 2 درصد زیاد و یک نفر معادل 7/0 درصد خیلی زیاد اعلام کرده اند.

آمار استنباطی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید