سامانه پژوهشی – نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه ‌گری …

سامانه پژوهشی – 
نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه ‌گری  …

۳-۴- روش اجرا
در وهله اول، مشارکت‌کنندگان از اهداف کلی پژوهش اطلاع پیدا کردند و سپس از گرفتن بازخورد نسبت به اطلاعات ارائه شده و همچنین محرمانه‌ بودن اطلاعاتشان (عدم نیاز به ذکر نام در مقیاسها)، اطمینان کسب نمودند. در ادامه طی مراحل زیر اقدام گردید:
پیش‌آزمون تکلیف رایانه‌ای مربوط به ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته اجرا گردید.
با استفاده از روش لرنر و کلتنر (۲۰۰۱) به ایجاد هیجان منفی پرداخته شد. در این روش از مشارکت‌کننده خواسته می‌شود که الف) سه تا پنج رویداد در زندگی خویش ذکر کند که در آنها بیشترین میزان تنش و ناراحتی را تجربه کرده است و ب) از بین این موارد، آن موردی که شدت هیجان بیشتری نسبت به بقیه را دارد، در دو پاراگراف به نحوی توضیح دهد که مخاطب با خواندن آن مطلب، احساسی شبیه به او پیدا کند و ج) افکار منفی که در خصوص آن تجربه به ذهنشان خطور کرده بود را بنویسند. در یک فراتحلیل، آنجی[۶۷۱] (۲۰۰۸) به این نتیجه رسید که این روش در مقایسه با روشهای دیگری همچون نمایش فیلم، پخش موسیقی، خواندن داستان و فیلمنامه در ایجاد هیجان، اندازه اثر بیشتری دارد، چرا که فرد بصورت مستقیم درگیر رخدادهای زندگی خویش می‌شود تا اینکه بخواهد هم‌ذات پنداری کند. در پژوهش‌های متعدد (از جمله رحیمی، ۱۳۹۱) نشان داده شده است که این روش در ایجاد هیجان اثربخش است.
مرحله دوم اجرای تکلیف رایانه‌ای مربوط به ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته صورت گرفت.
در ادامه، افراد به تکمیل بقیه ابزارهای پژوهش (شامل ابزارهای دلبستگی، خودکارآمدی اجتماعی، خودافشاسازی و راهکارهای تنظیم هیجان) پرداختند.
در نهایت، اهداف دقیق و اختصاصی پژوهش در اختیار مشارکت کنندگان قرار گرفت و به آنها علّت خلق منفی احتمالی‌شان توضیح داده شد و روشهایی به آنها پیشنهاد گردید که این خلق مدیریت گردد و به امور دیگر و ارتباطات بعدی سرایت نکند.
لازم به ذکر است که جهت کنترل تأثیر ترتیب ابزارها بر روی یکدیگر، چیدمان پرسشنامه‌ها با جابجایی صورت گرفت و بصورت تصادفی در اختیار مشارکت کنندگان قرار گرفت.
۳-۵- روش تحلیل آماری
در تحلیل داده های این پژوهش از دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نرم افزار SPSS به منظور توصیف و تحلیل داده های خام و ترسیم ماتریس همبستگی به کار گرفته شد و به جهت تعیین تطابق مدل مفروض با داده های مشاهده شده و بررسی برازش مدل مورد مطالعه از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS استفاده شد.
رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برای بررسی برازش مدل مفروض بین ابعاد دلبستگی بزرگسالی، خودافشاسازی و خودکارآمدی اجتماعی، ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته و راهکارهای تنظیم هیجان با داده‌های مشاهده شده مورد استفاده قرار گرفت. انتظار می‌رفت خودافشاسازی، خودکارآمدی اجتماعی و ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته رابطه بین ابعاد دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان را میانجی‌گری کنند. دو رویکرد مختلف برای آزمون اثرات میانجی‌گری متغیرها پیشنهاد شده است: رگرسیون چندگانه و مدل‌یابی معادلات ساختاری (بارون و کنی، ۱۹۸۶؛ فرازیر[۶۷۲] و همکاران، ۲۰۰۴؛ هولمبک[۶۷۳]، ۱۹۹۷؛ هویل و اسمیت[۶۷۴]، ۱۹۹۴). هر دو روش آزمونهای مناسبی از مدل پیشنهادی ارائه می‌کنند. با وجود این، مدل‌یابی معادلات ساختاری، غالباً ترجیح داده می‌شود زیرا با استفاده از این روش به منظور پالایش خطاها، می توان مدل‌های اندازه گیری و تحلیل عاملی را به کار برد. این کار موجب می‌شود روابط برآورد شده بین متغیرهای مکنون یا نهفته کمتر به وسیله خطاهای اندازه گیری آلوده شود (هومن، ۱۳۹۱). در ضمن این روش برخلاف روشهای قدیمی‌تر نظیر رگرسیونهای چندگانه، برآورد خطای اندازه‌گیری و پس ماندهای همبسته را ممکن می‌سازد. علاوه بر این، مدل‌یابی معادلات ساختاری بعد از کنترل کردن خطای اندازه گیری و آشکار سازی روابط علّی بین متغیرها میزان برازش مدل را نیز ارائه می‌کند (پیروت[۶۷۵]، ۱۹۹۶)، به عبارت دیگر برنامه‌های SEM، آزمون‌های کلی برازندگی مدل و برآورد پارامترهای انفرادی را به گونه همزمان فراهم می‌سازد (هومن، ۱۳۹۱). همچنین، راهبرد مدل‌یابی معادلات ساختاری وقتی که مدل شامل بیش از یک متغیر واسطه ای است سودمندتر است (هولمبک[۶۷۶]، ۱۹۹۷).
در این پژوهش فرایند آزمون اثرات واسطه ای با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و مطابق با مراحل پیشنهادی فرازیر[۶۷۷] و همکاران (۲۰۰۴) و هویل[۶۷۸] و اسمیت[۶۷۹] (۱۹۹۴) به شرح زیر است:
اول، اثر مستقیم متغیر پیش‌بینی کننده بر متغیر ملاک در غیاب واسطه‌گر(ها) ارزیابی می‌شود. این گام برای توجیه بررسی نقش واسطه‌گر(ها) در این رابطه ضروری است. بعبارت دیگر، چنانچه اثر مستقیم متغیر پیش‌بینی کننده بر متغیر ملاک معنادار نباشد، بررسی نقش واسطه‌گری متغیر سوم توجیهی ندارد.
دوم، برازش مدل کلی که دربرگیرنده متغیر(های) واسطه ای است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس، با فرض اینکه مدل کلی برازش مناسبی داشته باشد، همه ضرایب مسیر بررسی‌می شود. این ضرایب مسیر بایستی در جهت مورد انتظار از لحاظ آماری معنادار باشند.
سوم، ضرایب مسیر در دو مرحله فوق، مقایسه می‌شوند. اولین ضرایب مربوط است به مسیر مستقیم متغیر پیش‌بینی کننده به متغیر ملاک که شامل متغیر واسطه ا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ی نمی‌شود (ضرایب مرحله اول). دومین ضرایب مربوط است به مسیر مستقیم از پیش‌بینی کننده به متغیر ملاک در مدلی که شامل متغیرهای واسطه‌ای است (ضرایب مرحله دوم). چنانچه اولین ضرایب بزرگتر از دومین ضرایب باشند، وجود اثرات واسطه‌ای تأیید می‌شود. به عبارت دیگر، مطابقت مدل واسطه‌ای با داده های مشاهده شده تأیید می‌گردد.
در آخر، بررسی معنی‌داری اثرات واسطه‌ای آزمون می‌شود. در این روش امکان بررسی آماری میانجیگری وجود دارد. پریچر[۶۸۰] و هایز[۶۸۱] (۲۰۰۴) معتقدند نقش واسطه‌گری یک متغیر در ارتباط بین دو متغیر در صورتی رخ می‌دهد که الف) متغیر پیش‌بین، متغیر واسطه‌ای را بصورت معنی‌داری پیش‌بینی کند؛ ب) متغیر پیش‌بین، در غیاب متغیر واسطه، متغیر ملاک را بصورت معنی‌داری پیش‌بینی کند؛ ج) متغیر واسطه با کنترل متغیر پیش‌بین، متغیر ملاک را بصورت معنی‌داری پیش‌بینی کند و د) اثر متغیر پیش‌بین بر متغیر ملاک با ورود متغیر واسطه‌ای کاهش یابد.
سوبل[۶۸۲] (۱۹۸۲) نیز آزمون تقریب معناداری[۶۸۳] را برای بررسی معناداری اثرات واسطه‌ای از متغیر پیش بینی کننده بر متغیر ملاک پیشنهاد کرده است. در این روش اثرات میانجی‌گری شده[۶۸۴] بر خطای استاندارد تقسیم می‌شود. ضریب مسیر از متغیر پیش بینی کننده به متغیر واسطه ای با نماد x و خطای استاندارد آن با sx نشان داده می‌شود. ضریب غیر استاندارد مسیر از متغیر واسطه ای به متغیر ملاک با y و خطای استاندارد آن با sy نشان داده می‌شود. اثر میانجی‌گری شده (حاصلضرب ضرایب مسیر x و y) تقسیم بر خطای استاندارد، نمره z اثر واسطه‌ای را تولید می‌کند. چنانچه نمره z بزرگتر از ۹۶/۱ باشد نشان دهنده آنست که اثر واسطه‌ای در سطح ۰۵/۰ معنادار می باشد. کمیت خطا با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:
y2s2x + x2s2y+ s2xs2y
(XوY و ضرائب غیراستاندارد رگرسیون = sy و sx=خطای استاندارد )
۳-۵-۱- شاخص‌های برازش مدل
پس از تخمین پارامترهای مدل به روش حداکثر درست نمایی[۶۸۵]، سازگاری مدل مورد نظر با داده‌های مشاهده‌شده یا به عبارتی برازش مدل مورد بررسی قرار می‌گیرد. منظور از برازش مدل این است که تا چه حد یک مدل با داده‌های مربوطه سازگاری و توافق دارد. برازش مدل باید از طریق روشها و معیارهای مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد تا برازندگی آن از ابعاد مختلف بررسی شود. در این رساله بررسی برازش مدل در سه مرحله انجام می گیرد:
۱٫ارزیابی برازش بخش اندازه‌گیری مدل: یعنی بررسی روابط بین متغیرهای نهفته و آشکار مدل.
۲٫ارزیابی برازش بخش ساختاری مدل: یعنی بررسی روابط بین متغیرهای مستقل، میانجی و واسطه‌ای.
۳٫ارزیابی برازش کل مدل: یعنی بررسی میزان توافق کل مدل با داده‌های تجربی.
الف) ارزیابی بخش اندازه گیری مدل
در ارزیابی بخش اندازه‌گیری مدل بررسی روابط بین متغیرهای نهفته و متغیرهای آشکار مدل مدنظر می‌باشد. در اینجا هدف تعیین روایی[۶۸۶] (اعتبار) و پایایی[۶۸۷] (اعتماد) اندازه گیری های مورد استفاده است. در بحث از روایی این مسئله مطرح است که آیا شاخص ها یا متغیرهای آشکار همان چیزی را اندازه گیری می کنند که مدنظر محقق است یا چیز دیگری را. در مقابل، مسئله پایایی با این موضوع سروکار دارد که شاخص های مورد استفاده با چه دقتی موضوع مورد نظر را اندازه گیری می کنند. بنابراین، قبل از هر نوع اندازه گیری، بایستی از کیفیت اندازه گیری اطمینان حاصل شود و ارزیابی بخش اندازه گیری مدل باید مقدم بر ارزیابی بخش ساختاری مدل باشد.
برای بررسی روایی یا اعتبار مدل، میزان و سطح معنادای مسیرهای بین هر یک از متغیرهای نهفته با شاخص های مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد. برای اینکه متغیر آشکاری اندازه گیری معتبری برای متغیر نهفته خاصی محسوب شود، بایستی بارهای عاملی شاخص‌ها معنی‌دار (یعنی۰۵/۰P<) و قدر مطلق مقادیر t نیز بسیار بزرگتر از ۹۶/۱ باشد. با مقایسه بارهای استاندارد شده می توان بین متغیرهای آشکار مقایسه کرد و تعیین نمود کدام متغیر آشکار بیشترین یا کمترین اعتبار را برای اندازه گیری متغیر نهفته دارد.
اعتماد یا پایایی شاخص ها را می توان از طریق مجذور همبستگی های چندگانه (R2) بررسی کرد. مقادیر R2 سهم واریانس هر شاخص را که به وسیله متغیر نهفته مربوطه تبیین می شود را نشان می دهد (بقیه واریانس ناشی از خطای اندازه گیری است). مقدار بالای R2حاکی از اعتماد و پایایی بالای شاخص مورد نظر است.
ب) ارزیابی بخش ساختاری مدل
در بررسی بخش ساختاری مدل، روابط بین متغیرهای پژوهش مورد توجه قرار می‌گیرند. در اینجا، هدف تشخیص این موضوع است که آیا روابط تئوریکی که بین متغیرها در مرحله تدوین چارچوب مفهومی مد نظر محقق بوده است، به وسیله داده ها تأیید گردیده یا نه. در رابطه با این موضوع سه مسئله مد نظر قرار می گیرد.
۱) علائم (مثبت یا منفی) پارامترهای مربوط به مسیرهای ارتباطی بین متغیرهای نهفته نشان می دهند که آیا پارامترهای محاسبه شده جهت روابط فرضی را مورد تأیید قرار داده اند.
۲) مقدار پارامترهای برآورد شده نشان می دهد که تا چه حد روابط پیش بینی شده، قوی می باشند. در اینجا پارامترهای تخمینی باید معنی دار باشند (یعنی مقدار قدر مطلق t باید بیشتر از ۹۶/۱ باشد).
۳) مج
ذور همبستگی چندگانه (R2) برای معادلات ساختاری، مقدار واریانس هر متغیر نهفته درونی که به وسیله متغیرهای نهفته مستقل (بیرونی) تبیین می شود را نشان می دهد. هر چه مقدارR2 بزرگتر باشد قدرت تبیین بالای واریانس را نشان می دهد.
ج) ارزیابی برازش کل مدل
هدف از ارزیابی برازش کل مدل این است که مشخص شود تا چه حد کل مدل با داده های تجربی مورد استفاده سازگاری و توافق دارد. مجموعه وسیعی از معیارها و شاخص‌های برازندگی وجود دارند که می‌توانند برای اندازه‌گیری برازش کل مدل مورد استفاده قرار گیرند. متأسفانه هیچکدام از اینها در تمام جهات نسبت به بقیه برتری ندارد. زیرا یک شاخص برازندگی خاص بسته به حجم نمونه، روش تخمین، پیچیدگی مدل، مفروضات مربوط به نرمال بودن یا ترکیبی از شرایط فوق به طور متفاوت عمل می‌کند. محققان مختلف بسته به شرایط مدل از شاخص‌های مختلفی برای ارزیابی برازش آن مدل استفاده می کنند (بیرن[۶۸۸]، ۱۹۹۸). بیش از ۳۰ شاخص برازش مدل معرفی‌شده است که اغلب آنها در خروجی AMOS گزارش می‌شوند. با وجود تعدد زیاد این شاخص‌ها اغلب نویسندگان در این باره که می‌توان این شاخص‌ها را در سه گروه کلی تقسیم‌بندی کرد توافق دارند. سه گروه کلی از شاخص‌های برازش مدل عبارتند از: شاخص‌های برازش مطلق[۶۸۹]؛ شاخص‌های برازش تطبیقی[۶۹۰] و شاخص‌‌های برازش مقتصد[۶۹۱] (قاسمی، ۱۳۹۲).
شاخص‌های برازش مطلق شاخص‌هایی هستند که بر مبنای تفاوت‌های واریانس‌ها و کوواریانس‌های مشاهده شده از یک طرف و واریانس‌ها و کوواریانس‌های پیش‌بینی شده بر مبنای پارامترهای مدل تدوین شده از طرف دیگر قرار دارند. برخی از این نوع شاخص‌ها در جدول ۳-۶ معرفی شده‌اند.
جدول ۳-۶- شاخص‌های برازش مطلق