مقاله دانشگاهی – نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه …

مقاله دانشگاهی – 
نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه  …

۰۲/۰
۱۱/۰-
۲۱/۰-
شکل ۴-۱- مدل اندازه‌گیری متغیرهای نهفته پژوهش
۴-۴- ارزیابی مدل ساختاری
بعد از ارائه یافته های مربوط به مدل اندازه گیری و ارزیابی آن، ادامه فصل به بررسی یافته های مربوط به مدل ساختاری پژوهش می پردازد.
همان طور که در فصل ۳ ذکر شد در این پژوهش فرایند آزمون اثرات واسطه‌ای با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و مطابق با مراحل پیشنهادی فرازیر و همکاران (۲۰۰۴) و هویل و اسمیت (۱۹۹۴) انجام می‌گیرد. بر اساس این مراحل و همچنین با در نظر گرفتن این نکته که در مدل کلی مفروض سه متغیر واسطه وجود دارد، بررسی مدل کلی در سه مرحله صورت می‌گیرد.
۱) برای اطمینان از ارتباط متغیرهای برون زاد و درون زاد رگرسیون ابعاد دلبستگی بر راهکارهای تنظیم هیجان مورد بررسی قرار می گیرد. چنانچه ارتباط معناداری بین متغیرهای برونزاد و درونزاد وجود نداشته باشد، بررسی نقش متغیر واسطه ای متغیرهای دیگر در این ارتباط توجیه منطقی ندارد.
۲) در مرحله دوم ارتباط بین ابعاد دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان با حضور متغیرهای واسطه‌ای خودکارآمدی اجتماعی، خودافشاسازی و عدم ظرفیت شناختی بررسی می شود.
۳) در مرحله سوم نقش واسطه‌ای متغیرهای میانجی در ارتباط بین ابعاد دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان مورد بررسی قرار می گیرد. بدین معنا که ضرایب بین متغیرهای درونزاد و برونزاد در مراحل ۱ و ۲ مقایسه می‌شوند.
لازم به ذکر است که در بررسی مسیرهای مدل ضرایب شاخص ضریب مسیر است که بر روی پیکان‌های مسیر نشان داده شده است. در ادامه هر یک از این مراحل با جزئیات مطرح می شود.
مرحله اول: بررسی تأثیر متغیرهای برون‌زاد بر متغیر درون‌زاد
در مرحله اول تأثیر اضطراب و اجتناب دلبستگی بر راهکارهای سه‌گانه تنظیم هیجان مورد بررسی قرار گرفت. انتظار می‌رفت ضرایب مسیر معنادار باشند و اضطراب دلبستگی پیش‌بینی کننده مثبت راهکار بیش‌فعالسازی و پیش‌بینی کننده منفی راهکارهای انطباقی و غیرفعالسازی باشد. از سوی دیگر انتظار بر این بود که اجتناب دلبستگی، راهکارهای غیرفعالسازی را بصورت مثبت و راهکارهای انطباقی و بیش‌فعالسازی را بصورت منفی پیش‌بینی کند. ضرایب مسیر و معنی‌داری آنها در جدول ۴-۱۱ ارائه گردیده‌اند.
جدول ۴-۱۱- پیش‌بینی راهکارهای تنظیم هیجان توسط ابعاد دلبستگی

متغیر ملاک متغیر پیش بین B β S.E. C.R. P
راهکارهای انطباقی اضطراب دلبستگی ۱۹/۰- ۴۱/۰- ۰۲/۰ ۷۲/۷- ۰۰۱/۰
اجتناب دلبستگی ۰۷/۰- ۲۴/۰- ۰۱/۰ ۷۱/۴-
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است