نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه …

نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه  …

همان طور که جدول فوق نشان می دهد، برازش مدل تأثیر متغیرهای برون‌زاد بر متغیرهای نهفته درونی نهایی بر اساس همه شاخص های برازش، مطلوب و قابل قبول می باشد. شکل ۴-۲ مدل پیش‌بینی متغیرهای درونزاد توسط ابعاد دلبستگی بدون حضور متغیرهای واسطه‌ای را نشان می‌دهد.
اضطراب دلبستگی
اجتناب دلبستگی
۳۰/۰
۴۱/۰
۲۵/۰-
۳۴/۰-
۲۴/۰-
۴۱/۰-
۲۳/۰=R2
۱۵/۰=R2
۲۹/۰=R2
شکل ۴-۲- مدل پیش‌بینی متغیرهای درونزاد توسط متغیرهای برونزاد
یافته ها حاکی از آن است که اضطراب دلبستگی، راهکار بیش‌فعالسازی را بصورت مثبت پیش‌بینی می‌کند (۰۰۱/۰, p<41/0 =) و راهکار انطباقی (۰۰۱/۰, p<41/0- =) و غیرفعالسازی (۰۰۱/۰, p<25/0- =) را بصورت منفی پیش‌بینی می‌کند. اما اجتناب دلبستگی، راهکار غیر‌فعالسازی را بصورت مثبت پیش‌بینی می‌کند (۰۰۱/۰, p<30/0 =) و راهکار انطباقی (۰۰۱/۰, p<24/0- =) و بیش‌فعالسازی (۰۰۱/۰, p<34/0- =) را بصورت منفی پیش‌بینی می‌کند. این دو متغیر برونزاد در مجموع ۲۳% از واریانس متغیر نهفته راهکارهای انطباقی، ۲۹% از واریانس متغیر نهفته راهکارهای بیش‌فعالسازی و ۱۵% از واریانس متغیر نهفته راهکارهای غیرفعالسازی را تبیین می‌کنند.
مرحله دوم: ارتباط بین ابعاد دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان با حضور متغیرهای واسطه‌ای
از آنجا که ارتباط مستقیم ابعاد دلبستگی با راهکارهای سه‌گانه تنظیم هیجان دارای ارتباط معنی‌دار بود، در ادامه به بررسی این ارتباط در حضور متغیرهای میانجی خودکارآمدی اجتماعی، خودافشاسازی و عدم ظرفیت شناختی پرداخته می‌شود. انتظار بر این بود که خودکارآمدی اجتماعی، رابطه اضطراب دلبستگی و خودافشاسازی رابطه اجتناب دلبستگی را با راهکارهای تنظیم هیجان واسطه‌گری کنند؛ متغیر عدم ظرفیت شناختی نیز نقش میانجی‌گری را برای هر دو متغیر بازی کند. جدول ۴-۱۳ ضرایب مسیر و معنی‌داری آنها را در مدل تأثیر متغیرهای برون‌زاد بر درون‌زاد با حضور متغیرهای میانجی نشان می‌دهد.
جدول۴-۱۳- ضرایب و معنی‌داری مسیرهای مدل پیش‌بینی متغیرهای درون‌زاد
توسط برون‌زاد با حضور متغیرهای میانجی

متغیر ملاک متغیر پیش بین B β S.E. C.R. P
خودکارآمدی اجتماعی اضطراب دلبستگی ۰۲/۱- ۳۱/۰- ۱۵/۰ ۵۸/۶- ۰۰۱/۰
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir