پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

گروه علوم تربيتي

 

پايان نامه‌ كارشناسي ارشد رشته‌ مديريت آموزشي

 

بررسي ارتباط تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي در دانشگاه هاي منتخب شهر اصفهان

 

استاد راهنما:

دکتر سعيد رجائي پور

 

 استاد مشاور:

دکتر رضا هويدا

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 فهرست مطالب

عنوان                                      صفحه

 

فصل اول: کليات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   1

1-1 توضیح و بيان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………   2

1-2 اهميت و ارزش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….   7

1-3 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….   8

1-4 فرضيه هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….   9

1-5 متغيرهاي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….   10

1-6 تعريف اصطلاحات و مفاهيم ………………………………………………………………………………………………………..   10

1-6-1 تسهيم دانش…………………………………………………………………………………………………………………………..  10

1-6-2 قابليت جذب دانش ………………………………………………………………………………………………………………..   11

1-6-3 بهبود کيفيت علمي ………………………………………………………………………………………………………………..   12

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه‌ي پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….   14

قسمت اول : تسهيم دانش ………………………………………………………………………………………………………………….   15

2-1 دانش و انواع آن ………………………………………………………………………………………………………………………….   15

2-2 مديريت دانش……………………………………………………………………………………………………………………………..  17

2-3 مفهوم تسهيم دانش…………………………………………………………………………………………………………………….  19

2-4 مدل هاي تسهيم دانش……………………………………………………………………………………………………………….  21

2-4-1 مدل اقدام منطقي……………………………………………………………………………………………………………………  22

2-4-2 مدل رفتار برنامه ريزي شده……………………………………………………………………………………………………..  23

2-4-3 مدل تسهيم دانش هندريکس………………………………………………………………………………………………….  24

2-4-4 مدل تسهيم دانش يانگ و هولدن…………………………………………………………………………………………….  24

2-4-5 مدل تسهيم دانش لي و الهوامد………………………………………………………………………………………………..  26

2-4-6 مدل تسهيم دانش واندن هوف و وان وينن………………………………………………………………………………..  27

2-5 مؤلفه هاي کليدي تسهيم دانش…………………………………………………………………………………………………..  28

2-6 موانع تسهيم دانش………………………………………………………………………………………………………………………  29

عنوان                                                     صفحه

 

2-7 اهميت تسهيم دانش…………………………………………………………………………………………………………………..  32

2-8 تسهيم دانش در آموزش عالي………………………………………………………………………………………………………  33  قسمت دوم : قابليت جذب دانش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  35

2-9 مفهوم قابليت جذب دانش…………………………………………………………………………………………………………..  35

2-10 انواع قابليت جذب دانش……………………………………………………………………………………………………………  36

2-10-1 قابليت جذب بالقوه ……………………………………………………………………………………………………………..   36

2-10-2 قابليت جذب بالفعل …………………………………………………………………………………………………………….   37

2-10-3 قابليت جذب مطلق ……………………………………………………………………………………………………………..   38

2-10-4 قابليت جذب نسبي………………………………………………………………………………………………………………  39

2-11 مدل هاي قابليت جذب دانش……………………………………………………………………………………………………  41

2-11-1 مدل قابليت جذب دانش کوهن و لونيتال……………………………………………………………………………….  41

2-11-2 مدل قابليت جذب دانش زهرا و جرج ……………………………………………………………………………………   42

2-11-3 مدل قابليت جذب دانش منبيوا و همکاران……………………………………………………………………………..  43

2-11-4 مدل قابليت جذب دانش لين و همکاران ……………………………………………………………………………….   44

2-11-5 مدل قابليت جذب دانش تودوروا و داريسين …………………………………………………………………………..   45

2-12 مؤلفه هاي کليدي قابليت جذب دانش ……………………………………………………………………………………..   47

2-13 اهميت قابليت جذب دانش در نوآوري سازمان……………………………………………………………………………  49

2-14 قابليت جذب دانش و آموزش عالي…………………………………………………………………………………………….  50

قسمت سوم : بهبود کيفيت علمي ………………………………………………………………………………………………………   53

2-15 مفهوم کيفيت…………………………………………………………………………………………………………………………..  53

2-16 کيفيت در آموزش عالي……………………………………………………………………………………………………………..  54

2-17 مديريت کيفيت فراگير در آموزش عالي………………………………………………………………………………………  56

2-18 اعتباربخشي و تضمين کيفيت در آموزش عالي…………………………………………………………………………..  57

2-19 مدل هاي جديد اعتباربخشي در آموزش عالي…………………………………………………………………………….  58

2-19-1 برنامه بهبود کيفيت علمي (AQIP)……………………………………………………………………………………..  58

2-19-1-1 ارزشها و مؤلفه هاي برنامه بهبود کيفيت علمي………………………………………………………………….  60

2-19-1-2 محاسن برنامه بهبود کيفيت علمي…………………………………………………………………………………….  64

عنوان                                      صفحه

 

2-19-2 برنامه ارزيابي و ارتقاء کيفيت (PEAQ)………………………………………………………………………………..  66

2-19-2 مدل مسير …………………………………………………………………………………………………………………………..   68

2-20 ارتباط بين مدل کيفيت بالدريج و برنامه بهبود کيفيت علمي……………………………………………………..  70

2-21 يادگيري سازماني و برنامه بهبود کيفيت علمي……………………………………………………………………………  73

قسمت چهارم : ارتباط تسهيم دانش ، قابليت جذب دانش و بهبود کيفيت علمي…………………………………  75

2-22 تسهيم دانش و قابليت جذب دانش……………………………………………………………………………………………  75     2-23 ارتباط تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي…………………………………………………………………………………………  77

2-24 الگوي مفهومي پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….   77

قسمت پنجم : پژوهش هاي مرتبط با موضوع پژوهش …………………………………………………………………………   78

2-25 پژوهش هاي انجام شده در خارج……………………………………………………………………………………………….  79

2-26 پژوهش هاي انجام شده در ايران ……………………………………………………………………………………………….   81

2-27 اختصار فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………   83

فصل سوم : روش شناسي پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….   85         3-1 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  85

3-2 جامعه آماري……………………………………………………………………………………………………………………………….  86

3-3 برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………….  86

3-4 روش نمونه گيري………………………………………………………………………………………………………………………..  88

3-5 ابزار اندازه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………..  91

3-5-1 روايي پرسشنامه ها………………………………………………………………………………………………………………….  92

3-5-2 پايايي پرسشنامه ها………………………………………………………………………………………………………………..  93        3-6 شيوه جمع آوري اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………….   94

3-7 روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………………………………………………  95

فصل چهارم: يافته هاي پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….   98        4-1 توصيف نمونه بر حسب ويژگي هاي جمعيت شاختي…………………………………………………………………………………………………….  99

4-1-1 جنسيت………………………………………………………………………………………………………………………………….  99

عنوان                                      صفحه

 

4-1-2 مرتبه علمي…………………………………………………………………………………………………………………………….  99

4-1-3 رشته تحصيلي………………………………………………………………………………………………………………………..  100        4-1-4 دانشگاه محل خدمت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  100

4-1-5 دانشگاه محل اخذ آخرين مدرک تحصيلي………………………………………………………………………………..  101

4-1-6 سنوات خدمت…………………………………………………………………………………………………………………………  101

4-2 بررسي نتايج پرسشنامه ها ………………………………………………………………………………………………………….   102

4-3 بررسي نرمال بودن توزيع نمرات مؤلفه هاي تسهيم دانش ، قابليت جذب دانش و بهبود کيفيت

علمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  111

4-3-1 بررسي نرمال بودن توزيع نمرات مؤلفه هاي تسهيم دانش برحسب نظرات اعضاي هيئت علمي

دانشگاه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  111

4-3-2 بررسي نرمال بودن توزيع نمرات مؤلفه هاي قابليت جذب دانش برحسب نظرات اعضاي هيئت

علمي دانشگاه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………  113

4-3-2 بررسي نرمال بودن توزيع نمرات مؤلفه هاي بهبود کيفيت علمي برحسب نظرات اعضاي هيئت

علمي دانشگاه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………  114

4-4 تحليل عاملي تأئيدي عامل ها در قالب مدل هاي اندازه گيري………………………………………………………..  117

4-4-1 تحليل عاملي تأييدي مدل اندازه گيري اهداي دانش………………………………………………………………..  117

4-4-2 تحليل عاملي تأييدي مدل اندازه گيري گردآوري دانش……………………………………………………………..  118

4-4-3 تحليل عاملي تأييدي مدل اندازه گيري توانايي کارکنان…………………………………………………………….  120

4-4-4 تحليل عاملي تأييدي مدل اندازه گيري انگيزش کارکنان……………………………………………………………  121

4-4-5 تحليل عاملي تأييدي مدل اندازه گيري درک نيازهاي دانشجويان……………………………………………….  122

4-4-6 تحليل عاملي تأييدي مدل اندازه گيري کمک به يادگيري دانشجويان…………………………………………  124

4-4-7 تحليل عاملي تأييدي مدل اندازه گيري رهبري و ارتباطات…………………………………………………………  125

4-4-8 تحليل عاملي تأييدي مدل اندازه گيري ارزش قائل شدن براي افراد…………………………………………….  127

4-4-9 تحليل عاملي تأييدي مدل اندازه گيري حمايت از فعاليت هاي سازمان………………………………………  128

4-5 بررسي فرضيه هاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………….  130

4-5-1 فرضيه اول……………………………………………………………………………………………………………………………….  130

4-5-2 فرضيه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………  133

4-5-3 فرضيه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………..  136

عنوان                                      صفحه

 

4-5-4 فرضيه چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………   139

4-5-4 فرضيه پنجم …………………………………………………………………………………………………………………………..   142

4-5-5-1 جنسيت……………………………………………………………………………………………………………………………..  142

4-5-5-2 مرتبه علمي……………………………………………………………………………………………………………………….. 143

4-5-5-3 رشته تحصيلي……………………………………………………………………………………………………………………. 145

4-5-5-4 دانشگاه محل اخذ آخرين مدرک تحصيلي……………………………………………………………………………. 147

4-5-5-5 سنوات خدمت …………………………………………………………………………………………………………………..  149

4-5-5-6 دانشگاه محل خدمت ………………………………………………………………………………………………………….  151

4-5-6 فرضيه ششم …………………………………………………………………………………………………………………………..  153

4-5-6-1 جنسيت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 153

4-5-6-2 مرتبه علمي……………………………………………………………………………………………………………………….. 153

4-5-6-3 رشته تحصيلي……………………………………………………………………………………………………………………. 154

4-5-6-4 دانشگاه محل اخذ آخرين مدرک تحصيلي……………………………………………………………………………. 156

4-5-6-5 سنوات خدمت……………………………………………………………………………………………………………………. 157

4-5-6-6 دانشگاه محل خدمت…………………………………………………………………………………………………………… 159

4-5-7 فرضيه هفتم …………………………………………………………………………………………………………………………..  161

4-5-7-1 جنسيت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 161

4-5-7-2 مرتبه علمي……………………………………………………………………………………………………………………….. 162

4-5-7-3 رشته تحصيلي……………………………………………………………………………………………………………………. 163

4-5-7-4 دانشگاه محل اخذ آخرين مدرک تحصيلي……………………………………………………………………………. 165

4-5-7-5 سنوات خدمت……………………………………………………………………………………………………………………. 166

4-5-7-6 دانشگاه محل خدمت…………………………………………………………………………………………………………… 167

4-5-8 آزمون ضريب همبستگي…………………………………………………………………………………………………………. 169

4-5-9 فرضيه کلي……………………………………………………………………………………………………………………………. 171

فصل پنجم: اختصار ، بحث و نتيجه‌گيري

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  175

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-1 اختصار موضوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 176

عنوان                                      صفحه

 

5-2 بحث و نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………. 177

5-2-1 نتايج فرضيه ها………………………………………………………………………………………………………………………. 177

5-3 نتيجه گيري کلي و الگوي مبتني بر نتايج پژوهش………………………………………………………………………… 188

5-4 محدوديت هاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 190

5-5 پيشنهادهاي کاربردي…………………………………………………………………………………………………………………. 190

5-6 پيشنهادهاي پژوهشي…………………………………………………………………………………………………………………. 192

پيوست : (پرسشنامه های تسهيم دانش ، قابليت جذب دانش و بهبود کيفيت علمي)……………………………. 193

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 197

 

چکيده

هدف از اين پژوهش بررسي ارتباط بين تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي در دانشگاه هاي منتخب اصفهان بود . روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود . جامعه آماري شامل کليه اعضاي هيئت علمي تمام وقت دانشگاه هاي اصفهان ، علوم پزشکي اصفهان و آزاد اسلامي واحد خوراسگان در سال تحصيلي 92-1391 به تعداد 1472 نفر بود که با بهره گیری از نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم ، 177 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديد . ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسشنامه تسهيم دانش واندن هوف و وان وينن (2004) با 10 سؤال ، پرسشنامه قابليت جذب دانش منبيوا و همکاران (2003) با 10 سؤال و پرسشنامه بهبود کيفيت علمي براساس مدل برنامه بهبود کيفيت علمي (AQIP) با 30 سؤال با مقياس پنج درجه اي ليکرت بود . روايي پرسشنامه ها به صورت محتوايي ، صوري و سازه مورد تأييد قرار گرفت و ضرايب پايايي آنها به ترتيب 87/0 ، 88/0 و 95/0 محاسبه گرديد . براي تجزيه و تحليل داده ها در سطح توصيفي از آماره هاي فراواني ، درصد ، ميانگين و انحراف استاندارد و درسطح استنباطي از تحليل عاملي تأييدي ، ضريب همبستگي پيرسون ، آزمون t مستقل ، آزمون لوين ، تحليل واريانس يک طرفه ، آزمون تعقيبي توکي و مدل معادلات ساختاري بهره گیری گرديد . يافته ها نشان داد که بين دو مؤلفه تسهيم دانش (اهداي دانش و گردآوري دانش) با تک تک مؤلفه هاي بهبود کيفيت علمي ارتباط مثبت و معناداري هست (01/0p<) . هم چنين بين دو مؤلفه قابليت جذب دانش (توانايي کارکنان و انگيزش کارکنان) با تک تک مؤلفه هاي بهبود کيفيت علمي ارتباط مثبت و معناداري هست (01/0p<) . در بين نظرات نمونه آماري در خصوص تسهيم دانش ، قابليت جذب دانش و بهبود کيفيت علمي بر حسب متغيرهاي جمعيت شناختي (جنسيت ، مرتبه علمي ، رشته تحصيلي ، محل اخذ آخرين مدرک تحصيلي ، سنوات خدمت و دانشگاه محل خدمت ) تفاوت هاي معناداري نظاره گردید . در پايان نتايج حاصل از فرضيه کلي پژوهش با بهره گیری از مدل معادلات ساختاري نشان داد که  تسهيم دانش تأثير مثبت و معناداري بر قابليت جذب دانش دارد و 34 درصد واريانس آن را تبيين و پيش بيني مي کند . هم چنين قابليت جذب دانش تأثير مثبت و معناداري بر بهبود کيفيت علمي دارد و 97 درصد واريانس آن را پيش بيني و تبيين مي کند . ولي تسهيم دانش تأثير مستقيمي بر بهبود کيفيت علمي ندارد .

کلمات کليدي : تسهيم دانش ، قابليت جذب دانش ، بهبود کيفيت علمي ، دانشگاه

مقدمه

سازمان ها به مقصود حفظ پويايي و بقاي خود در جريان تغيير و تحولات محيطي و پيشرفت هاي وسيع ، به دانش به عنوان يک منبع استراتژيک نگاه مي کنند ، زیرا که اين دارايي مهم مي تواند سازمان ها را بيش از پيش انعطاف پذير کرده به طوري که بتوانند در شرايط چالش انگيز محيطي ، اهداف استراتژيک خود را محقق کنند . اين دارايي ارزشمند يعني دانش به خودي خود نمي تواند براي سازمان مزيت رقابتي کسب کند بلکه براي بهره گیری بهينه از آن بايد بتوان آن را مديريت نمود . مديريت دانش موضوعي می باشد که در چند دهه اخير توجه سازمان ها را بخود جلب کرده می باشد . سازمان ها از طريق مديريت دانش مي توانند دانش کارکنان خود را مديريت کرده ودر جهت اهداف خود به کار گيرند . يکي از استراتژي هاي مهم براي استقرار و کاربست مديريت دانش در سازمان ها ، فرآيند تسهيم دانش مي باشد . تسهيم دانش فرآيندي می باشد که از طريق آن افراد به صورت متقابل دانش و تجربيات خود را به يکديگر منتقل مي کنند . تسهيم دانش براي سازمان ها بسيار ارزشمند می باشد و از خروج ذخيره دانش از سازمان جلوگيري به اقدام مي آورد .

از طرف ديگر صرف اتکا به دارايي هاي دانشي داخل سازمان کافي نيست بلکه لازم می باشد تا سازمان ها علاوه بر توجه دانش داخلي خود ، بر دانش جديد و با ارزشي که در خارج از مرزهاي سازمان قرار دارند نيز توجه کنند ، قابليت جذب دانش عاملي می باشد که اين امر را محقق مي کند ، سازمان از طريق قابليت جذب دانش مي تواند دانش با ارزش و جديد خارجي را شناسايي و جذب کرده و از براي تحقق اهداف استراتژيک خود ، بهره برداري کند . بنابراين سازمان ها در چنين شرايطي بايد هم به قابليت تسهيم دانش و هم به قابليت جذب دانش دسترسي داشته باشند .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

سازمان ها با دستيابي به اين دو قابليت مهم مي توانند ، بهبود کيفيت خود را تضمين کنند . بهبود کيفيت علمي موضوعي می باشد که براي تضمين کيفيت سازمان ها ، خصوصاً دانشگاه و مراکز آموزش عالي بسيار حياتي می باشد . دانشگاه ها از طريق اعتباربخشي مي توانند به ارزيابي کيفيت فعاليت هاي آموزشي خود پرداخته و کيفيت خود را تضمين کنند . برنامه بهبود کيفيت علمي ، راهکاري را به دانشگاه ها نشان داده که از طريق آن مي توانند به بهترين وجه ، اين امر مهم را محقق کنند . در نهايت همراهي اين سه امر يعني ، تسهيم دانش ، قابليت جذب دانش و بهبود کيفيت علمي در دانشگاه ها براي ازبين بردن موانع در مسير پبشرفت دانش و علم بسيار ضروري می باشد .

با در نظر داشتن اينکه در زمينه ارتباط بين تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي در دانشگاه ها و سازمان هاي آموزشي پژوهش هاي جامع و کافي نشده می باشد و پژوهش در اين زمينه براي ارتقاي بيشتر دانشگاه ها مهم می باشد ، اين سؤال مطرح مي گردد که آيا بين تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي ارتباط هست ؟ اين فرضيه موضوع اصلي پژوهش حاضر مي باشد و اين پژوهش با هدف تعيين ارتباط بين تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي در دانشگاه هاي اصفهان ، علوم پزشکي اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان انجام شده می باشد .

در ادامه اين فصل به توضیح و بيان مسئله ، اهميت و ارزش پژوهش ، اهداف پژوهش ، فرضيه هاي پژوهش و در نهايت تعريف نظري و عملياتي واژه ها پرداخته مي گردد .                                                                       

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 234

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان