پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی گروه مدیریت آموزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش مدیریت آموزشی

 

عنوان

مطالعه ارتباط بين کيفيت خدمات آموزشی و عملکرد تحصيلی دانشجويان دانشکده های مهندسی معدن و صنايع و مديريت دانشگاه صنعتی شاهرود

استاد راهنما

دکتر حميد شفيع زاده

استاد مشاور:

دکتر نادر سليمانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………   1

فصل اول:کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………………..  2

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………  3

اظهار مساله…………………………………………………………………………………………………………………………..4

اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………7

اظهار اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….8

فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….9

تعریف واژه ها واصطلاحات………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم:ادبیات وپیشینه پژوهش………………………………………………………………………………11

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..12

مدیریت کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………..14

-سیر تحولات مدیریت کیفیت…………………………………………………………………………………………….15

-رویکردهائی به مدیریت کیفیت خدمات………………………………………………………………………………17

کیفیت وتعاریف آن…………………………………………………………………………………………………………….18

تاریخچه کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………21

تعریف مشتری از کیفیت…………………………………………………………………………………………………….22

کیفیت درآموزش عالی ونقش اساتید……………………………………………………………………………………23

مشتریان آموزش……………………………………………………………………………………………………………….26

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..26

مدیریت خدمت…………………………………………………………………………………………………………….27

اصول مدیریت خدمت…………………………………………………………………………………………………..27.

صنایع خدماتی……………………………………………………………………………………………………………..29

تعریف خدمت………………………………………………………………………………………………………………30

-ویژگی ها ومشخصه های خدمات………………………………………………………………………………….32

کیفیت خدمات………………………………………………………………………………………………………………33

-تعریف کیفیت خدمات………………………………………………………………………………………………….33

-ابعاد کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………….34

-کیفیت خدمات در آموزش…………………………………………………………………………………………….34

-نیاز به کیفیت خدمات در آموزش عالی…………………………………………………………………………..35

-کیفیت خدمات درآموزش عالی………………………………………………………………………………………37

-اداره کردن کیفیت خدمات در آموزش عالی………………………………………………………………………39

تفاوت کیفیت خدمات وکیفیت کالا……………………………………………………………………………………40

کیفیت خدمات رضایت مشتری………………………………………………………………………………………….41

موانع دستیابی به بهبودهای کیفیت خدمات…………………………………………………………………………..42

چگونگی ارزیابی کیفیت خدمات توسط مشتریان…………………………………………………………………..42

مدل های کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………….43

-مدل تجزیه وتحلیل شکاف کیفیت……………………………………………………………………………………..46

-مدل سروکوال………………………………………………………………………………………………………………….47

-اندازه گیری کیفیت خدمات در آموزش عالی…………………………………………………………………………..54

پیامدهای کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………………56

تأثیر مشتری(دانشجو)در ارائه خدمات………………………………………………………………………………………57

-نحوه شکل گیری انتظارات…………………………………………………………………………………………………….58

-عدم تایید،رضایت یا عدم رضایت مصرف کننده وکیفیت خدمات ادراکی……………………………………59

بخش دوم(مقدمه)………………………………………………………………………………………………………………….60

تعریف عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………60

شناسائی عوامل موثر برعملکرد تحصیلی……………………………………………………………………………………61

عوامل فردی موثر برپیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………64

-هوش…………………………………………………………………………………………………………………………………64

-جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………65

-سلامت جسمی دانشجو………………………………………………………………………………………………………..66

-سن…………………………………………………………………………………………………………………………………….66

-انگیزش پیشرفت………………………………………………………………………………………………………………….66

عوامل خانوادگی…………………………………………………………………………………………………………………….67

عوامل آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………….68

-کلاس…………………………………………………………………………………………………………………………………68

-کتب وموادآموزشی……………………………………………………………………………………………………………….69

-روش تدریس………………………………………………………………………………………………………………………70

-تکنولوژی واستفاده از کامپیوتر……………………………………………………………………………………………….70

-اساتید……………………………………………………………………………………………………………………………………71

-مدیریت…………………………………………………………………………………………………………………………………72

مطالعه پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………73

چهار چوب مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………………..79

فصل سوم:روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………80

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………81

نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..81.

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………….81

تعیین حجم نمونه وروش نمونه گیری………………………………………………………………………………………….81

روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….81

ابزارگردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………….81

-اجزای پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………………..82

روائی وپایائی پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………..83

روش آماری تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………84

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………85

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..86

یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………87

جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..87

سن………………………………………………………………………………………………………………………………………..87

تاهل……………………………………………………………………………………………………………………………………….88

مقطع…………………………………………………………………………………………………………………………………….88

رشته تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………………..90

توصیف متغیرهای اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………91

آزمون طبیعی بودن توزیع داده ها……………………………………………………………………………………………….92

یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………94

فرضیه اول پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………94

فرضیه دوم پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………97

فرضیه سوم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..98

فصل پنجم:اختصار،نتیجه گیری وپیشنهادات……………………………………………………………………101

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..102

اختصار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………102

بحث ونتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..104

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….106

پیشنهادات برخواسته از پژوهش……………………………………………………………………………………………….106

پیشنهادات برای سایر محققان………………………………………………………………………………………………..107

ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………..108

پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………………………109

فهرست منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………..112

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….124

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول 2-1ویژگی کالا وخدمات                                                                                 33

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول 2-2 مدل کیفیت خدمات از دید زیلستو                                                                45

جدول 3-1ساختار پرسش نامه                                                                                   86

جدول3-2شکل پرسش نامه                                                                                      86

جدول 4-1توزیع فراوانی ودرصد فراوانی برحسب جنسیت                                                89

جدول 4-2جدول آماره های مربوط به سن به سال در نمونه تحت مطالعه                              89

جدول 4-3توزیع فراوانی ودرصد فراوانی برحسب سن به سال                                           89

جدول 4-4توزیع فراوانی ودرصد فراوانی برحسب وضعیت تاهل                                         90

جدول 4-5 توزیع فراوانی ودرصد فراوانی براساس مقطع تحصیلی                                       90

جدول 4-6توزیع فراوانی ودرصد فراوانی براساس رشته تحصیلی                                         91

جدول 4-7توزیع فراوانی براساس دانشکده تحصیل                                                          92

جدول4-8آمار توصیفی کیفیت خدمات آموزشی ادراک شده ومود انتظار ومولفه های آن             93

جدول 4-9آماره های مربوط به معدل در دانشجویان                                                        94

جدول 4-10آماره های آزمون کولموگراف اسمرینف جهت طبیعی بودن توزیع داده ها ادراک شده   95

جدول 4-11آماره های آزمون کولموگراف اسمرینف جهت طبیعی بودن توزیع داده ها مورد انتظار   95

جدول 4-12آماره های آزمون کولموگروف اسمرینف جهت طبیعی بودن توزیع داده های

کیفیت خدمات  اموزشی مورد انتظار                                                                           96

جدول 4-13نتایج همبستگی بین کیفیت خدمات آموزش ادراک شده وعملکرد تحصیلی              97

جدول 4-14نتایج آزمونfبه مقصود مطالعه مدل رگرسیونی پژوهش                                       97

جدول 4-15نتایج تحلیل رگرسیون بین کیفیت خدمات آموزشی ادراک شده وعملکرد تحصیلی     98

جدول4-16 نتایج همبستگی بین کیفیت خدمات آموزشی مورد انتظار وعملکرد تحصیلی             99

جدول 4-17نتایج آزمون ویلکاکسون برای کیفیت ادراک شده ومورد انتظار                            100

جدول 4-18تفاوت عوامل مربوط به کیفیت درک شده ومورد انتظار                                    101

جدول 4-19تفکیک عوامل مربوط به کیفیت درک شده ومورد انتظار به تفکیک دانشکده           101

جدول 4-20تفاوت کیفیت ادراک شده ومورد انتظار به تفکیک دانشکده                              102

 

 

فهرست شکلها ونمودارها

 

شکل 2-3 مدل مفهومی کیفیت خدمات                                                                   52

شکل 2-4 اختصار از نسخه مدل بیتنر در ارتباط با ارزیابی رویاروئی خدمت                            62

نمودار4-1توزیع درصد فراوانی نمونه تحت مطالعه براساس رشته تحصیلی                        92

 

چکیده پژوهش

این مطالعه با هدف تعیین ارتباط کیفیت خدمات آموزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های مهندسی معدن ومدیریت دانشگاه شاهرود انجام شده می باشد .وبدنبال  پاسخگوئی به سه فرضیه می باشد 1– بین کیفیت خدمات آموزشی ادراک شده و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های معدن و مدیریت ارتباط هست 2-بین کیفیت خدمات آموزشی مورد انتظار و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های معدن و مدیریت ارتباط هست  3-بین کیفیت خدمات آموزشی ادراکات درک شده و مورد انتظار دانشجویان دانشکده معدن و مدیریت تفاوت هست.

روش پژوهش به کار رفته توصیفی از نوع کاربردی  می باشد جامعه آماری این پژوهش برابر با1100 نفر که از این تعداد براساس جدول مورگان 285 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب که از این تعداد 143نفر مربوط به دانشکده معدن و142 نفر مربوط به دانشکده مدیریت که ورودی های 92-91 می باشند.جهت گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای ومیدانی بهره گیری شده می باشد.ابزار مورد بهره گیری درمطالعات میدانی پرسش نامه پاراسومان که توسط کبریائی وهمکاران (1384)که گویه های آن متناسب با آموزش عالی تغییر پیدا کرده بهره گیری شده می باشد. جهت تعیین روائی ابزار از پرسش نامه  وبرای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ بهره گیری شده می باشد،که میزان ضریب آلفای کرنباخ برای پرسشنامه 89/0 محاسبه گردیده می باشد اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد و با در نظر داشتن سطح سنجش متغیرهای مورد مطالعه در آمار توصیفی از جداول، درصد فراوانی نسبی، میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی از روش آماری رگرسیون جهت تعیین ارتباط و آزمون­های ویلکاکسون جهت مقایسه بین ادراکات و انتظارات بهره گرفته شده می باشد نتایج پژوهش مشخص می باشد که بیشترین شکاف بین تضمین درک شده و تضمین مورد انتظار وکمترین شکاف بین ملموس بودن درک شده و ملموس بودن مورد انتظار می باشد درضمن دراین پژوهش نشان می دهد که به گونه کلی شکاف بین کیفیت درک شده و کیفیت مورد انتظار در دانشکده معدن کمی بیشتر از دانشکده مدیریت می باشد.

کلید واژه:کیفیت خدمات آموزشی،عملکردتحصیلی،دانشجویان دانشکده مهندسی معدن،دانشکده مدیریت

 

 

1-1مقدمه:

بشرِ دارای دانش،مهارت وتخصص مهمترین سرمایه برای رشد وتوسعه جامعه می باشد وسرمایه گذاری برای آموزش اونوید آینده ای روشن می باشد.

نظام آموزش عالي، عهده دار وظايف و مسؤوليت هاي مهمي در زمينه رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و تربيتي جوامع می باشد . در كشور ما نيز آموزش عالي وظيفه مهم تربيت نيروي انسانی متخصص موردنياز بخش هاي مختلف را، براي تأمين خودكفايي در علوم و فنون، صنعت، كشاورزي و … به عهده دارد .نگاهي به طریقه تحولات جاري نظام آموزش عالي، حاكي از آن می باشد كه آموزش عالي بايد ضمن در نظر داشتن بحران افزايش كمي وتنگناهاي مالي، به حفظ، بهبود و ارتقا ي كيفيت بپردازدشواهد گوناگون نيز حاكي از آن می باشد كه اين نظام درصورتي از عهده وظايف و اهداف خود بر مي آيد كه از نظركيفيت آموزشي در وضعيت مطلوبي باشد(کبریایی ورودباری،1384)

اولین گام اساسی درتدوین برنامه های بهبود کیفیت،شناسائی ادراک وانتظارات دریافت کنندگان خدمات یا کالاها از کیفیت آنهاست.امروزه بسیاری از سازمانهای پیشرو به اهمیت تأثیر مشتری درکار آمد واثربخش بودن کسب وکار خود پی برده اند براین اساس مشتری محوری اصلی می باشد که به گونه روزمره درسازمانها به آن توجه می گردد ،به گونه ای که هرروزه برتعداد شرکتهائی که رضایت مشتری را به عنوان شاخص اصلی عملکرد خود انتخاب کرده اند افزوده می گردد(گریگوریادیس[1] به نقل از شفیعی ومیرغفوری،1386).

نگاهي به طریقه تحولات جاري نظام آموزش عالي، حاكي از آن می باشد كه آموزش عالي بايد  ضمن در نظر داشتن بحران افزايش كمي وتنگناهاي مالي، به حفظ، بهبود و ارتقا ي كيفيت بپردازد(هاشمی گلپایگانی،1372) شواهد گوناگون نيز حاكي از آن  می باشد كه اين نظام درصورتي از عهده وظايف و اهداف خود بر مي آيد كه از نظركيفيت آموزشي در وضعيت مطلوبي باشد . با در نظر داشتن اين موضوع، ضرورت  يافتن راه هايي كه بتوان كيفيت آموزشي راافزايش داد، روشن مي گردد(پاکاریان،1369)

اخيراً علاقه مندي به کيفيت در آموزش عالي و دانشگاه ها به  گونه چشمگيري افزايش يافته ودر تحقيقات آموزشي مورد توجه قرار گرفته می باشد مطالعه کيفيت خدمات، مقايسه انتظارات مشتري (آن چیز که احساس می کند که بایستی باشد)با اداراک او(آن چیز که که دریافت داشته می باشد)می باشد. اگرانتظارات بيش از ادراکات باشد، از ديد مشتري کيفيت خدمات دريافت شده،  کم می باشد و نارضايتي وي را به دنبال دارددانشجويان، کارکنان و مدرسان(هیات علمی) مشتريان عمده آموزش عالی هستنددر اين بين، دانشجويان به  عنوان اصلي ترين مشتريان آموزش عالي بيشترين توجه را به خود جلب کرده اند و در طول دوران تحصيل، خدمات آموزشي متنوعي مانند؛ ثبت  نام، انتخاب واحد وساير خدمات مرتبط را دريافت مي کننداز آنجايي كه يكي ازمشخصه هاي کيفيت در دانشگاه، برآورده شدن انتظارات دانشجويان  ازفرآيند خدمات آموزشي می باشد، با بررسي شكاف بين انتظارات و ادراکات دانشجويان، می توان کيفيت اين فرآيند را تعيين نمود. كم بودن شكاف بين انتظارات و ادراکات دانشجويان، نشان دهنده كيفيت مطلوب خدمات آموزشی ارايه شده می باشد. گام اساسي براي جبران اين شكاف شناخت  ادراكات و انتظارات دانشجويان از كيفيت خدمات آموزشي،تعيين نقاط قوت و ضعف و در پي آن، اتخاذ استراتژي هايي براي كاهش شكاف و تامين  نظر دانشجويان می باشد(توفیقی و همکاران،1390).

از آنجا که دانشجویان هرکشوری از سرمایه های فکری ومعنوی آن کشور به شمار می طریقه مطالعه مسائل ومشکلات خاص دانشجویان ،تحصیل موفق تامین سلامت جسمی وروانی آنها از مهمترین اهداف برنامه ریزی دولتها بایستی باشد.از سوی دیگر مطالعه موفقیت وعملکرد تحصیلی دانشجویان یکی از جنبه های مورد مطالعه مطالعه کیفیت وبررسی درآموزش عالی می باشد  تحلیل کارآیی درونی نظام آموزش عالی،به مقصود پی بردن به وضع موجود وتسهیل در امر تصمیم گیری مورد بهره گیری قرار می گیرد(بازرگان،1372،به نقل از فاتحی خشکناب،1382).

بدون تردید یکی از عناصر اساسی تکوین وتوسعه فرهنگی ،اقتصادی واجتماعی یک جامعه نظام آموزش وپرورش کارآمد می باشد.تحلیل وبررسی عوامل موثر برعملکرد تحصیلی می تواند زمینه ساز اخذ تصمیماتی گردد که دارائی این نظام را بهبود بخشد ومتعاقبا زمینه های رشد همه جانبه آن رافراهم سازد واینکه کیفیت خدمات آموزشی ونحوه رائه آن به صورت هرچه صحیح ممکن می باشد باعث بالارفتن عملکرد تحصیلی دانشجویان می گردد یا نه هنوز به گونه واضح مشخص نشده می باشد.

grigorioudis [1]

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 137

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان