پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانشکده علوم تربیتی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (‌M.A)

رشته مدیریت آموزشی

 

عنوان:

مطالعه ارتباط میان مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه متوسطه منطقه 4 تهران

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد حسن پرداختچی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر نادر سلیمانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

چکیده 1

فصل اول. 2

کلیات پژوهش. 2

1-1-مقدمه. 3

1-2-اظهار مسأله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش. 6

1-4-اهداف پژوهش8

اهداف اصلی.. 8

اهداف فرعی.. 8

فرضیات پژوهش9

سؤالات پژوهش. 10

سؤال اصلی.. 10

سؤالات فرعی.. 10

1-5-تعریف واژگان پژوهش. 11

1-5-1-تعاریف مفهومی.. 11

1-5-2-تعاریف عملیاتی.. 12

فصل دوم. 13

ادبیات و پیشینه پژوهش13

2-1-مقدمه. 14

قسمت اول. 15

2-2-مدیریت زمان. 15

2-2-1-اهمیت مدیریت زمان. 15

جدول (2-1) عوامل اتلاف وقت علل و راههای مقابله با آنها 18

2-2-4-هدف واقعی مدیریت زمان. 21

اصول مدیریت زمان. 25

نگاه به مدیریت زمان از منظر دین.. 27

قسمت دوم. 32

2-3- مدیریت و مهارتهای مدیران جهت عملکرد بهتر. 32

2-3-1 مفهوم مدیریت و مدیریت آموزشی.. 32

ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی.. 35

اهداف مدیریت آموزشی.. 35

2-3-4- وظایف مدیران آموزشی.. 36

2-3-5- ویژگی های شخصی مدیران. 39

6-3-2- ویژگی های مدیر آموزشی.. 40

2-3-7- مهارت های مورد نیاز مدیران. 42

8-3-2- مهارت فنی(عملکرد) مدیران. 45

2-3-9- مهارت انسانی(عملکرد) مدیران. 48

2-3-10- مهارت ادراکی(عملکرد) مدیران. 51

قسمت سوم. 54

مروري بر تحقيقات انجام شده 54

تحقيقات داخلي.. 54

تحقيقات خارجي.. 56

2-5 جمع بندي.. 60

فصل سوم. 62

فرایند پژوهش62

3-1-مقدمه. 63

نوع پژوهش بر اساس نوع هدف.. 64

روشهای تحقيق. 64

واحد تحليل. 65

جامعه آماري.. 65

ابزار اندازه‏گيري.. 65

مطالعه پایایی و روایی ابزارپرسشنامه. 66

فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 67

تحلیل تک متغیره 67

تحلیل دو متغیره 67

تحلیل چند متغیره 67

تحلیل رگرسیون. 68

فصل چهارم. 69

یافته های پژوهش. 69

4-1- مقدمه. 70

توصیف گروههای نمونه براساس متغیرهای زمینه ای(جمعیتی) 71

4-2-1- نمونه مدیران. 71

4-2-2- نمونه معلمان. 76

4-3- توصيف داده‌هاي حاصل از پرسشنامه. 81

4-4- نتايج فرضيه‌هاي پژوهش95

فصل پنجم. 102

بحث و نتیجه‌گیری.. 102

5-1- مقدمه. 103

5-2-بحث و نتیجه‌گیری.. 104

5-3- محدودیت‌های پژوهش107

5-4- پیشنهادهای کاربردی پژوهش107

5-5- پیشنهاد پژوهشی.. 109

منابع ومآخذ. 110

 

فهرست جداول

جدول (2-1) عوامل اتلاف وقت علل و راههای مقابله با آنها

جدول(3-1) چگونگی توزیع گویه های پرسشنامه را بر اساس تقسیم بندی عملکرد فنی، انسانی و ادراکی نشان می دهد.

جدول 3-2- مقدار آلفاي متغيرهاي اصلي تحقيق

جدول(4-1)توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سن

جدول(4-2) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس رشته تحصیلی

جدول(4-3) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سابقه مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول(4-4) توزیع نمونه مدیران براساس میزان تحصیلات

جدول(4-7)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس سابقه

جدول(4-8)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس تحصیلات

(4-12) توزيع فراواني داده هاي مديريت زمان

جدول شماره (4-9)، توزيع فراواني، درصد و ميانگين پاسخ‌هاي مديران نسبت به گزينه‌هاي سوالات مربوط به پرسشنامه مديريت زمان

جدول شماره (4-10)، توزيع فراواني، درصد و ميانگين پاسخ‌هاي معلمان نسبت به گزينه‌هاي سوالات مربوط به پرسشنامه عملکرد مدیر (عملکرد فنی مدیر در مدرسه)

جدول شماره (4-11)، توزيع فراواني، درصد و ميانگين پاسخ‌هاي معلمان نسبت به گزينه‌هاي سوالات مربوط به پرسشنامه عملکرد مدیر (عملکرد انسانی مدیر در مدرسه)

جدول شماره (4-12)، توزيع فراواني، درصد و ميانگين پاسخ‌هاي معلمان نسبت به گزينه‌هاي سوالات مربوط به پرسشنامه عملکرد مدیر (عملکرد ادارکی مدیر در مدرسه)

جدول (4-13) شاخص‌هاي مربوط به ارتباط بين مديريت زمان و عملکرد فني مديران مدارس

جدول (4-14) شاخص‌هاي مربوط به ارتباط بين مديريت زمان و عملکرد انساني مديران مدارس

جدول (4-15) شاخص‌هاي مربوط به ارتباط بين مديريت زمان و عملکرد ادراكي مدیران مدارس

جدول (4-16) رگرسيون چندگانه براي تبيين مديريت زمان مديران مدارس و ويژگي‌هاي جمعيت شناختي آنان

جدول (4-17) رگرسيون ساده براي تبيين مديريت زمان مديران مدارس و ويژگي‌هاي جمعيت شناختي آنان

جدول (4-18) رگرسيون چند گانه براي تبيين نظرات معلمان در خصوص عملکرد فني مديران با ويژگي‌هاي جمعيت شناختي آنان

جدول (4-19) رگرسيون ساده براي تبيين نظرات معلمان در خصوص عملکرد فني مديران با ويژگي‌هاي جمعيت شناختي آنان

جدول (4-20) رگرسيون چند گانه براي تبيين نظرات معلمان در خصوص عملکرد انساني مديران با ويژگي‌هاي جمعيت شناختي آنان

جدول (4-21) رگرسيون ساده براي تبيين نظرات معلمان در خصوص عملکرد انساني مديران با ويژگي‌هاي جمعيت شناختي آنان

جدول (4-22) رگرسيون چندگانه براي تبيين نظرات معلمان در خصوص عملکرد ادراكي مديران با ويژگي‌هاي جمعيت شناختي آنان

جدول (4-23) رگرسيون ساده براي تبيين نظرات معلمان در خصوص عملکرد ادراكي مديران با ويژگي ‌هاي جمعيت شناختي آنان

 

فهرست نمودار

نمودار(4-1)توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سن

نمودار(4-2) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس رشته تحصیلی

نمودار (4-3) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سابقه مدیریت

نمودار(4-4)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس رشته تحصیلی

نمودار(4-5)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس تحصیلات

نمودار (4-6)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس سابقه

نمودار(4-7)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس تحصیلات

نمودار(4-8)توزيع فراواني داده هاي عملكرد فني

نمودار(4-9) توزيع فراواني داده هاي عملكرد انساني

 

چکیده

موضوع تحقيق حاضر بررسي ارتباط مدیریت زمان[1] و عملکرد مدیران[2] مي باشد. اهمیت مدیریت زمان در اثربخشی و بهره وری نظام آموزشی مخصوصاً مدیران آموزشی به عنوان یکی از ارکان اصلی آن و نیز تأثیر آن در رشد و توسعه هر چه بیشتر نیروی انسانی، باعث گردید تا مطالعه ارتباط مدیریت زمان و عملکرد مدیران آموزشی مقطع متوسطه موضوع این پژوهش قرار گیرد. در بخش ادبیات پژوهش به تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش تصریح شده می باشد. در این پژوهش از روشهای کتابخانه ای و میدانی(پیمایش) بهره گیری شده می باشد.  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان و مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه می باشند.که شامل 64 نفر مدیر و 103 نفر از معلمان مدارس متوسط دخترانه منطقه 4 تهران می باشد. که  برای نمونه‏گيري با در نظر داشتن اهداف تحقيق و ويژگيهاي جامعه آماري، از تمام شماری مدیران و روش تصادفی ساده برای معلمان بهره گیری شده می باشد. جمع آوری داده های کمی با بهره گیری از  دو ابزار پرسشنامه مدیریت زمان و عملکرد مدیران انجام گردید. در نهایت با بهره گیری از برنامه آماری spss  آغاز  توصیف جامعه آماری انجام شده و سپس از آماره های متناسب و آزمون هایی نظیر ضریب همبستگی پیرسون و همینطور رگرسیون چند متغیره برای سنجش  و ارزیابی چگونگی روابط بین متغیرها بهره گیری شده می باشد. نتایج حاصل از سنجش ارتباط بین متغیرهای مدیریت زمان و عملکرد مدیران در سه سطح عملکرد فنی، انسانی و ادراکی نشان می دهد، بین مدیریت زمان و هر سه متغیر وابسته ارتباط هست.

واژگان کلیدی: مدیریت زمان – عملکرد مدیران- اثربخشی- بهره وری

 

 

 

1-1-مقدمه

در عصر حاضر آموزش و پرورش از بزرگترین و پیچیده ترین نظامهای اجتماعی رسمی به شمار می رود. سازمانی که از دیرباز نقشی سازنده و اساسی در بقاء و تداوم فرهنگ و تمدن بشری داشته، امروز نیز سنگ زیربنای توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه ای می باشد. چنانکه رجبی نژاد(1371) معتقد می باشد: «قرن اخیر شاهد پیشرفتهای بزرگ علمی و فنی بوده می باشد. این پیشرفتها موجب پیدایش آگاهی روز افزون مبنی بر لزوم تعیین هدفهایی برای بکارگیری نیروی انسانی و کمال بخشیدن به آن و اجرای برنامه های قوی و مبتکرانه برای نیل به این اهداف می باشد»(ص9). سازمانهای آموزشی و پرورشی نیاز به مدیریت سنجیده و هوشمندانه دارند و بایستی مدیران تحصیل کرده و مجرب که از استعداد و توانایی لازم برخوردارند، مسئولیت اداره این گونه سازمانها را برعهده داشته باشند تا با بهره گیری از علم و هنر مدیریت، مسائل و معضلات را کاهش داده و نظام تعلیم و تربیت کشور را به سوی پیشرفت و تعالی سوق دهند. چراکه اصولاً ترقی هرجامعه ای در گرو فعالیتهایی می باشد که در مدارس انجام می گیرد و اثر مدیریت به عنوان رهبر آموزشی در مدرسه را نمی توان نادیده و حتی دست کم گرفت(میرکمالی،1375،ص15).

تنوع و پیچیدگی وظایف مدیران آموزشی آنچنان می باشد که تنها افراد مطلع، مجرب و آموزش دیده قادر به انجام وظایف محوله خواهند بود(پرداختچی،1374،ص53). اگر مدیران بخواهند با این وظیفه سنگین که بر عهده دارند اثربخش و کارامد باشندو عملکرد مثبتی داشته باشند، بایستی به مدیریت زمان به عنوان مقوله ای مهم و اثرگذار توجه داشته باشند. زیرا مدیریت زمان مبنایی برای برنامه ریزی اصولی می باشد. الکاک(1380) معتقد می باشد:« مدیریت زمان، عامل اساسی در موفقیت هر سازمان به شمار می رود، چیزی که تا کنون توجه چندانی به آن مبذول نشده می باشد. مدیریت زمان و مدیریت کار، اساساً معطوف به انضباط فردی می باشد، نظامی که انتخاب می کنیم تا مارا در بهره گیری بهتر از زمان یاری کند»(ص6). اهمیت مدیریت زمان در اثربخشی و بهره وری نظام آموزشی مخصوصاً مدیران آموزشی به عنوان یکی از ارکان اصلی آن و نیز تأثیر آن در رشد و توسعه هر چه بیشتر نیروی انسانی، باعث گردید تا مطالعه ارتباط مدیریت زمان و عملکرد مدیران آموزشی مقطع متوسطه موضوع این پژوهش قرار گیرد.

[1] -Time Management

[2]-Manager Performance

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 148

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان