پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تحصیلات تکمیلی پردیس هرمزگان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت آموزشی

عنوان:

مطالعه عوامل موثر بر میزان اثربخشی آموزش کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان

استاد راهنما:

دکتر علی اکبر شیخی فینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل 1- 2

1-1مقدمه 3

1-2بیان مسئله 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش- 5

1-4 اهداف پژوهش- 6

1-5سوالات پژوهش- 7

1-6فرضیه های پژوهش- 7

1-7تعاریف و اصطلاحات- 8

1-7-1تعاریف مفهومی: 8

1-7-2تعاریف عملیاتی: 9

1-8 مدل مفهومی پژوهش– 10

1-8-1متغیرهای مستقل پژوهش : 10

1-8-2 متغیرهای وابسته پژوهش : 10

فصل دوم 12

نظریه ها و پیشینه ی پژوهش- 12

2-1مقدمه 13

2-2معني آموزش و تاريخچه آن : 14

2-3چه زماني آموزش مناسب می باشد : 15

2-4آموزش كاركنان به چه معني می باشد : 16

2-5نتايج آموزش : 17

2-6نياز به آموزش در سازمان  : 18

2-7مسائل و مشكلات آموزش كاركنان : 20

2-8آموزش سرمايه گذاري در سرمايه انساني : 22

2-9 اندازه گيري نرخ بازگشت سرمايه در سرمايه انساني : 23

2-10سود دهي سرمايه انساني در مقايسه با سرمايه فيزيكي- 25

2-11شكلهاي ديگر سرمايه گذاري روي سرمايه انساني : 27

2-12 آموزش كاركنان و اهميت و مزاياي آن : 27

2-13فسفه آموزش: سنتی، مدرن، پست مدرن- 32

2-13-1دوران سنتی ( عصر کشاورزی) 33

2-13-2دوران مدرن ( عصر صنعتی) 33

2-13-3دوران پست مدرن ( فرا صنعتی) 34

2-14مسئوليت مدير توانمند در بهبود شرايط آموزشي- 34

2-15رابطه «آموزش» و «افزايش بهره وري» در سازمان ها 35

2-16توسعه منابع انساني- 36

2-17 انواع فنون آموزش: 38

2-17-1گروه اول: روشهايي كه مقصود از آنها دادن اطلاعات می باشد: 38

2-17-2 گروه دوم : روشهاي شبيه سازي: 39

2-17-3گروه سوم: روشهاي آموزش ضمن خدمت: 42

2-18مفهوم آموزش ضمن خدمت- 44

2-18-1 آموزش قبل از خدمت : 45

2-18-2 آموزش های بدو خدمت( توجیهی) : 46

2-18-3 آموزش های ضمن خدمت( بعد از ورود به خدمت) 46

2-19 آموزش ضمن خدمت کارکنان- 46

2-20 تاریخچه آموزش ضمن خدمت: 48

2-20-1در جهان- 48

2-20-2در ایران- 50

2-20-3سیمای آموزش ضمن خدمت بعد از انقلاب اسلامی- 51

2-21 اهداف آموزش ضمن خدمت : 52

2-21-1 هدف های اجتماعی : 53

2-22-2 هدفهای سازمانی : 53

2-23-3 هدف های کارکنان : 54

2-24دلایل و ضرورت آموزش ضمن خدمت- 54

2-24-1 پیشرفت تکنولوژی: 55

2-24-2 پیچیدگی سازمان: 55

2-24-3 روابط ا نسانی- 55

2-25اصول آموزش ضمن خدمت: 56

2-26تعريف نيازهاي آموزشي كاركنان : 58

2-26-1منابع نيازهاي آموزشي  : 58

2-27ديدگاههاي نوين در آموزش و توسعه منابع انساني : 59

2-28يادگيري : 60

2-28-1تعريف يادگيري : 60

2-28-2تئوريها و نظريه هاي  يادگيري : 60

2-28-3تئوريهاي يادگيري اجتماعي : 61

2-28-3تئوري آسان سازي  : 61

2-28-4اصول  يادگيري  : 62

2-29فرايند آموزش : 64

2-29-1 تعيين نيازهاي آموزشي- 64

2-29-2 اهداف آموزش و توسعه منابع انساني- 66

2-29-3 محتواي دوره ها 67

2-29-4 اصول و مباني يادگيري ( منحني يادگيري ) 67

2-29-5 اجرا و ارزشيابي- 68

2-30تعريف و تبين ارزشيابي : 69

2-31مفهوم ارزيابي آموزشي  : 71

2-32 دلايل ارزشيابي آموزش– 73

2-33 اصول ارزشيابي و كاربرد آن در برنامه هاي آموزشي : 73

2-34چگونگي اجراي ارزشيابي : 75

2-35مراحل ارزشيابي آموزشي : 76

2-35-1تعيين و توصيف هدفها : 77

2-36ارزيابي  برنامه هاي كار آموزي : 80

2-37دلايل اصلي ارزيابي آموزشهاي ضمن خدمت از ديدگاه « كرك پاتريك ) 81

2-38روش كرك پاتريك در ارزيابي اثر بخشي آموزشي : 82

2-39مدلهاي گوناگون از مراحل و فرايندهاي آموزش– 84

2-39-1مدلهاي ساده وخطي- 84

2-39-2- مدل T. D. L. B 85

2-39-3 مدل پارکر 87

2-39-4- مدل مبتني بر تحول پذير بودن سازمان- 88

2-39-5 مدل رويكرد سيستمي به آموزش– 89

2-40پيشينه پژوهش– 91

فصل سوم 93

روش پژوهش- 93

3-1مقدمه 94

3-2روش پژوهش- 94

3-3روش گردآوري اطلاعات- 94

3-4ابزار گردآوري اطلاعات- 94

3-4-1پایایی پرسشنامه 95

3-4-2روایی پرسشنامه 96

3-5جامعه ی آماری: 97

3-6روش نمونه گری و حجم نمونه 97

3-7روش تجزيه و تحليل اطلاعات- 98

فصل 4- 99

تجزیه و تحلیل داده ها 99

4-1مقدمه 100

4-2 آمار توصیفی- 100

4-2-1 وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت- 100

4-2-2 وضعیت پاسخگویان به تفکیک تحصیلات- 102

4-2-3 وضعیت پاسخگویان به تفکیک سن- 103

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-2-4 وضعیت پاسخگویان به تفکیک سابقه کاری- 104

4-3آمار استنباطی- 105

4-3-1 تحلیل فرضیه 1- 106

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-3-2تحلیل فرضیه 2- 108

4-3-3 تحلیل فرضیه 3- 110

4-3-4 تحلیل فرضیه 4- 112

4-3-6 تحلیل فرضیه 5- 114

4-3-6 تحلیل فرضیه 6- 116

4-5 رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی آموزش کارکنان- 118

فصل پنجم- 119

نتایج و پیشنهادات- 119

5-1 مقدمه 120

5-2 نتایج- 120

5-3 پیشنهادات مبتنی بر فرضیات پژوهش- 122

5-3-1نیاز سنجی: 122

5-3-2 محتوای آموزشی- 122

5-3-3مدرس– 122

5-3-4روش– 123

5-3-5 شرایط اجرا 123

5-3-6 ارزشیابی- 124

5-4پیشنهادات برای تحقیقات آینده 124

منابع- 125

منابع فارسی- 126

منابع انگليسي- 130

پیوست- 133

پرسشنامه 134

Abstract 138

 

فهرست جداول

جدول 2-1 :  مقايسه نرخ بازگشت سرمايه در سرمايه گذاري برروي تحصيلات- 24

جدول شماره  2- 2 : سود دهي سرمايه انساني در مقايسه با سرمايه فيزيكي- 26

جدول 2-3  اختصار تصميمات و فعاليتهاي سه مرحله اصلي ارزشيابي- 79

جدول 3-1- 95

جدول 4-1: وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت- 100

جدول4-2: وضعیت پاسخگویان به تفکیک تحصیلات- 102

جدول4-3: وضعیت پاسخگویان به تفکیک سن- 103

جدول4-4: وضعیت پاسخگویان به تفکیک سابقه کاری- 104

جدول 4-5 : خروجی آزمون فرضیه 1- 106

جدول 4-6 : خروجی آزمون فرضیه 2- 108

جدول 4-7 : خروجی آزمون فرضیه 3- 110

جدول 4-8 : خروجی آزمون فرضیه 4- 112

جدول 4-9 : خروجی آزمون فرضیه 5- 114

جدول 4-10 : خروجی آزمون فرضیه 6- 116

جدول4-11: خروجی آزمون فریدمن- 118

جدول 4-12رتبه بندی میانگن 6 عامل مورد مطالعه- 118

 

فهرست نمودارها

نمودار 1-1 : مدل مفهموی پژوهش- 10

نمودار 2-1  يك نمونه از منحني يادگيري  می باشد- 68

نمودار شماره 2-2ـ  عناصر مفهوم ارزشيابي آموزشي- 72

نمودار 2-3ـ  الگوي چهار سطحي كرك پاتريك– 83

نمدار2-4:« مراحل برنامه ريزي براي آموزش در مدل پاركر » 87

نمودار2-5 : مدل مبتني بر تحول پذير بودن سازمان- 89

نمودار 4-1: وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت- 101

نمودار4-2: وضعیت پاسخگویان به تفکیک تحصیلات- 102

نمودار4-3: وضعیت پاسخگویان به تفکیک سن- 103

نمودار4-4: وضعیت پاسخگویان به تفکیک سابقه کاری- 104

نمودار4-5: هیستوگرام نتایج تاثیر عامل نیازسنجی بر اثربخشی آموزش کارکنان- 107

نمودار4-6: هیستوگرام نتایج تاثیرگزاری عامل آموزشگر بر اثربخشی آموزش کارکنان- 109

نمودار4-7: هیستوگرام نتایج تاثیرگزاری عامل روش اجرا بر اثربخشی آموزش کارکنان- 111

نمودار4-8: هیستوگرام نتایج تاثیرگزاری عامل شرایط اجرا بر اثربخشی آموزش کارکنان- 113

نمودار4-9: هیستوگرام نتایج تاثیرگزاری عامل محتوای آموزشی بر اثربخشی آموزش کارکنان- 115

نمودار4-10: هیستوگرام نتایج تاثیرگزاری عامل ارزیابی آموزشی بر اثربخشی آموزش کارکنان- 117

 

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه عوامل موثر بر میزان اثربخشی آموزش کارکنان شبکه و مرکز بهداشت  می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد همچنین از لحاظ هدف کاربردی  و از لحاظ جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه ای می باشد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان مراکز بهداشت بوشهر به تعداد 700 نفر و تعداد نمونه ی مورد مطالعه 248 نفر  تشکیل می­دهند  برای جمع آوری داده از پرسشنامه بهره گیری گردید.نتایج تحلیل فرضیات با بهره گیری از آزمون کای دو نشان داد از دیدگاه کارکنان مراکز بهداشت بوشهر  در بین عوامل شش گانه برنامه های آموزشی(نیازسنجی،محتوای منابع،مربی،روش،شرایط اجرا و ارزشیابی) به غیر از عامل ارزشیابی سایر عوامل تاثیر به سزایی در اثربخشی آموزش کارکنان دارد  همچنین در مجموع مشخص گردید عامل نیازسنجی بیشترین تاثیر و عامل ارزیابی کمترین تاثیر را بر اثربخشی دوره های آموزشی دارند.

کلید واژه ها: دوره های آموزشی، اثربخشی آموزش، عوامل اثربخشی آموزش، مراکز بهداشت،شهرستان بوشهر

 

 

1مقدمه

در عصري که به انفجار دانش و اطلاعات لقب گرفته و توسعه دانش و تکنولوژي رشد شتاباني دارد، آموزش منابع انساني نمي‌تواند نسبت به اين تحولات بي‌تفاوت بماند. نگاه عميق‌تر به رسالت تعليم و تربيت زماني آشكار مي گردد که بشر موجودي می باشد که داراي ابعاد گوناگون و پر از استعدادهاي ارزشمند و زماني استعدادهاي آن محقق و شکوفا مي‌گردد که همه ابعاد معنوي، جسمي مورد توجه قرار‌گيرد. واضح می باشد که آموزش و پرورش مي‌خواهد يادگيري و آموزش در زندگي بشر از ارزش معناداري برخوردار گردد و فراتر از يادگيري، به بازسازي شخصيت و توانمندي هاي منابع انساني بپردازد تا آموزش به فرهنگ توسعه انساني تبديل گردد. بعضی از صاحبنظران نقل مي كنند كه دانش بشري هر پنج سال يك بار دو برابر افزايش مي يابد و اين افزايش همه چيز را در حال تغيير و تحول قرار مي دهد . پس چگونه مي توان منابع انساني يك سازمان را با اين تغيير و تحولات آشنا نكرد؟ بديهي می باشد در صورت بي توجهي  به امر آموزش كاركنان، سرنوشت و بقاي سازمان به خطر خواهد افتاد. به همين علت در كشورهاي پيشرفته امروزي معمولا  نيروي انساني حداقل هر سال يكبار به كلاس آموزش مي طریقه. حيات سازمان تا حدود زيادي بستگي به مهارت ها و آگاهي هاي مختلف كاركنان دارد.( دولان، 1375 ) هر چه  اين زمينه ها به موقع و بهتر باشد، قابليت سازگاري سازمان با محيط متغير نيز بيشتر مي گردد. لذا آموزش و توسعه منابع انساني نه تنها در جهت ايجاد دانش و مهارت ويژه كاركنان تأثیر بسزايي دارد، بلكه باعث مي گردد كه افراد در ارتقاي سطح بهره وري و بهبود آن درسازمان سهيم،  و قادر شوند تا خود را با فشار هاي متغير محيطي وفق دهند. از اين رو بهبود بهره‌وري منابع انساني سازمان، بستگي زيادي به كيفيت و شايستگي منابع انساني آن سازمان دارد. بعضی از سازمانها تشخيص داده اند كه منابع انساني دارايي شماره يك آنان هستند و اين در محيطهاي آموزشي مانند دانشگاه بيشتر نمود واقعي پيدا مي كند.بنابراين، براي اطمينان از افزايش دانش، مهارتها و شايستگي كه استمرار داشته و قابل بهره گیری باشند،كاركنان بايستي به اندازه كافي آمــوزش ببينند. از طرف ديگر اهداف سازمان ايجاب مي كند مهارتها و قابليتهايي كه براي انجام وظايف محوله و ايفاي تأثیر ها لازم می باشد به تناسب نياز و ضرورت بايد تقويت گردد. لذا هر قدر نظام آموزشي بهتر و بيشتر بتواند تواناييهاي بالقوه كاركنان را به فعل درآورد نه تنها، بشر در خود اعتبار و ارزش والاتري مي بيند بلكه جامعه نيز بر او ارج بيشتري مي نهد و اين خود از هر جهت تقويت كننده روح و روان بشر می باشد. هر سازماني به افراد آموزش ديده و با تجربه نياز دارد تا ماموريت خود را به انجام برساند. اگر تواناييهاي كاركنان موجود پاسخگوي اين نياز باشد آموزش ضرورت چنداني ندارد. اما اگر چنين نباشد، لازم می باشد سطح مهارت، توانايي و انطباق پذيري آنان افزايش يابد. .( دولان، 1375)

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :148

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان