پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

عنوان

مطالعه و مقایسه رضایتمندی دانش آموزان، اولیاء و  کارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظری دخترانه هیات امنایی و مدارس عادی در منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران

 

استاد  را هنما

دکتر ناصر عباس زاده

استا د مشاور

دکتر نادر سلیمانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                                                  1

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه                                                                                                                                  3

اظهار مسئله                                                                                                                            5

اهمیت وضرورت پژوهش                                                                                                         7

اهداف پژوهش                                                                                                                        8

سوال پژوهش                                                                                                                         9

تعاریف نظری وعملیاتی پژوهش                                                                                            10

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

مقد مه                                                                                                                                15

بخش اول : مبانی نظری پژوهش

تعاریف مدیریت                                                                                                                  16

ویژگی ها و مهارت های مدیران آموزشی                                                                               17

عوامل موثر درایجاد خودگردا نی در مدارس                                                                           18

مشتریان آموزش                                                                                                                19

وا لدین ـ مدرسه                                                                                                                 21

تاریخچه روا بط خانه و مدرسه                                                                                             21

آگاهی و تأثیر وا لدین در آموزش و پرورش فرزندان                                                              25

تعریف ا نجمن اولیاء ومربیان مدرسه                                                                                    26

نیازها وا نتظارات اولیاء                                                                                                         28

رضایت ومبانی نظری آن                                                                                                      30

تأثیر تئوری های سازمان و مدیریت در تفکر مدیریت هیات ا منایی                                        38

ویژگی های مدرسه به عنوان سیستم های باز                                                                        43

عناصر کلیدی سیستمهای اجتماعی آموزشگاه                                                                        44

سنخ شنا سی ساختار سازمانی مدرسه                                                                                  49

فرهنگ وجو مدارس                                                                                                            53

فهرست سلامت سازما نی                                                                                                   53

کیفیت و اثربخشی مدارس                                                                                                   54

رهبری در مدارس                                                                                                                57

بخش دوم : آموزش متوسطه درمدارس هیات امنایی وعادی

آموزش متوسطه( اهمیت ، اهداف، مدت وساختار کلی )                                                           59

مدارس هیات ا منایی (اعضاء وشرایط مدرسه )                                                                      60

بخش سوم : پیشینه تحقیقات درخارج ودرداخل ایران مرتبط با موضوع پژوهش

پیشینه تحقیقات ا نجام شده  خارجی                                                                                   81

پیشینه تحقیقات ا نجام شده در ایران                                                                                  84

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

مقد مه                                                                                                                               91

روش پژوهش                                                                                                                       91

جامعه آماری                                                                                                                       91

نمونه وروش نمونه گیری                                                                                                     92

ابزار جمع آوری داده ها                                                                                                        93

روایی و پایایی پرسشنامه                                                                                                    94

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات                                                                                              95

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه                                                                                                                                97

داده های جمعیت شناختی                                                                                                    97

تحلیل توصیفی داده ها                                                                                                      102

تحلیل استنباطی داده ها                                                                                                    107

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

اختصار پژوهش                                                                                                                  128

بحث و نتیجه گیری                                                                                                           129

پیشنهادات                                                                                                                       130

محدودیت ها                                                                                                                    131

پیوست ها

پرسشنا مه                                                                                                                       133

منابع فارسی                                                                                                                     138

منابع انگلیسی                                                                                                                  142

مجوز ورود به کلیه مدارس متوسطه دخترانه منطقه 6 آموزش وپرورش                                 143

دستورالعل اجرایی مدارس هیات امنایی به امضای وزیرمربوطه                                            144

چکیده خارجی                                                                                                                 146

فهرست جداول

جدول 1 ـ2 : نیازها وا نتظارات اولیاء ازدا نش آموزان و مدارس                                               28

جدول 2 ـ2 : ا نواع ساختارهای مدرسه ومشخصات آ نها                                                        52

جدول 1 ـ3 : توزیع جامعه آماری                                                                                          91

جدول 2 ـ 3 : حجم نمونه                                                                                                    93

جدول3 ـ 3 : توزیع سوالات برای هریک از مولفه های عملکردی مدارس                                95

جدول 1 ـ 4 :   توزيع فراواني نمونه ها برحسب گروه‌هاي مورد مطالعه                                    97

جدول 2 ـ4 : توزيع نمونه ها برحسب جنسیت                                                                       98

جدول 3 ـ 4 : توزيع فراوا ني نمونه ها برحسب طبقه سني                                                     99

جدول 4 ـ 4 :  توزيع فراوا ني نمونه ها برحسب نوع مدرسه                                                 100

جدول 5 ـ 4 : توزيع فراوا ني نمو نه ها برحسب «تحصيلات»                                               101

جدول 6 ـ 4 : شاخص هاي آماري مربوط به متغيرهاي تحقيق                                              103  

جدول 7 ـ 4 : شاخص هاي توصيفي مربوط به هر يك از متغيرهاي تحقيق بر حسب گروه ها

(مدارس عادي و هيات امنايي)                                                                                           107                                                

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول 8 ـ 4 : آزمون t براي مقايسه ميانگين دو گروه مستقل (مدارس عادي و هيات امنايي) در

مورد سوا ل اول تحقيق (شيوه مديريت مدرسه)                                                                 108

جدول 9 ـ 4 : شاخص هاي توصيفي مربوط به عملكرد كاركنان آ موزشي بر حسب گروه ها (مدارس عادي و هيات امنايي )                                                                                          109

جدول 10 ـ 4 : آزمون t براي مقايسه ميانگين دو گروه مستقل (مدارس عادي و هيات امنايي) در

مورد سوال دوم تحقيق (عملكرد كاركنان آموزشي )                                                            110                                                                         

جدول 11 ـ 4 : شاخص هاي توصيفي مربوط به عملكرد تحصيلي دانش آموزان بر حسب گروه ها(مدارس عادی وهیات امنایی)                                                                                        111

جدول 12 ـ 4 : آزمون t براي مقايسه ميانگين دو گروه مستقل (مدارس عادي و هيات امنايي) در موردسوال سوم پژوهش  (عملكرد تحصيلي دا نش آموزان)                                                    112

جدول 13 ـ 4 :  شاخص هاي توصيفي مربوط به تاثير مدرسه بر رفتار دانش آموزان بر حسب گروه ها(مدارس عادي و هيات امنايي)                                                                                113

جدول 14 ـ 4 :  آزمون t براي مقايسه ميانگين دو گروه مستقل (مدارس عادي و هيات امنايي) در مورد سوال چهارم تحقيق (تاثير مدرسه بر رفتار دانش آموزان)                                            114

جدول 15 ـ 4 :  شاخص هاي توصيفي مربوط به تسهيلات آ موزشي بر حسب  گروه ها(مدارس عادي و هيات امنايي)                                                                                                        115

جدول 16 ـ 4 :  آزمون t براي مقايسه ميانگين دو گروه مستقل (مدارس عادي و هيات امنايي) در مورد سوال پنجم تحقيق (تسهيلات آموزشي)                                                                     116

جدول 17 ـ 4 : شاخص هاي توصيفي مربوط به هر يك از متغيرهاي تحقيق بر حسب گروه هاي مورد مطالعه                                                                                                                     117

جدول 18 ـ 4 :  ‌تحليل واريا نس براي مقايسه نظرات سه گروه در زمينه هر يك از مولفه هاي تحقيق                                                                                                                             118

جدول 19 ـ 4 :آزمون توكي براي مقايسه دو به دو نظرات سه گروه در زمينه هر يك از مولفه هاي تحقيق                                                                                                                             119

جدول 20 ـ 4 : ‌ شاخص هاي توصيفي مربوط به هر يك از متغير بر حسب جنسيت               120

جدول 21 ـ4 : آزمون   tبراي مقايسه ميانگين نمرات دو گروه مستقل (زنان و مردان )           121

جدول 22 ـ 4: ‌تحليل واريانس براي مقايسه نظرات سه گروه در زمينه هريك از مولفه­هاي تحقيق    123

جدول 23 ـ 4: آزمون توكي براي مقايسه دو به دو نظرات آزمودني­ها برحسب مدرك تحصيلي          124

 

فهرست نمودارها

نمودار 1 ـ 4  : توزیع نمونه ها برحسب گروه‌هاي مورد مطالعه                                                98

 نمودار 2 ـ 4:  توزيع نمونه ها برحسب جنسيت                                                                     99

 نمودار 3 ـ 4 :  توزيع نمونه ها برحسب طبقه سني                                                              100

 نمودار 4 ـ 4 : توزيع فراواني نمونه ها  بر حسب« مدرك تحصيلي»                                       102

نمودار 5 ـ 4 : هيستوگرام مربوط به نمرات شيوه مديريت مدارس                                        104

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نمودار 6 ـ 4 : هيستوگرام مربوط به نمرات عملكرد كاركنان آموزشي                                    104

نمودار 7 ـ 4 : هيستوگرام مربوط به نمرات عملكرد تحصيلي دانش آموزان                            105

نمودار 8 ـ4 : هيستوگرام مربوط به نمرات تاثير كلي مدرسه بر رفتار دانش آموزان                105

نمودار 9 ـ 4 : هيستوگرام مربوط به نمرات تسهيلات آموزشي                                             106

  

فهرست شکل ها

شکل 1 ـ2 : مشتریان خارجی و داخلی آموزش                                                                      20

شکل 2 ـ 2 : ا لگوی وضعیتی رضایت شغلی                                                                          36

شکل 3 ـ 2 :  مدل نظریه پردازانه پورتر ولالر                                                                        37

شکل 4 ـ2  :  سیستم باز همراه با حلقه بازخورد آن                                                               43

شکل 5 ـ 2 : سنخ شناسی ساختار سازمانی مدرسه                                                               49

شکل 6 ـ 2 :  الگوی نظری مولفه های عملکردی مدارس                                                       78

شکل 7 ـ 2 : الگوی مولفه های عملکردمدارس متوسطه در این پژوهش                                80

شکل 1 ـ 3 : فرآیند نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از جامعه آماری                              92

 

چکیده :

هدف این پژوهش مطالعه و مقایسه رضایتمندی (دانش آموزان، اولیاء وکارکنان) ازعملکرد مدارس متوسطه نظری دخترانه هیات امنایی و مدارس عادی درمنطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران بود. برای نیل به این هدف از بین کلیه دانش آموزان، اولیاء مدارس متوسطه دخترانه منطقه 6 پایه های دوم مدارس متوسطه عادی و مدارس هیات امنایی درمنطقه 6 در گروههای نظری از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.وکارکنان علمی مدارس شامل (مدیران، معاونین ودبیران) ازطریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. به طوری که تعداد نمونه آماری ازجامعه مورد مطالعه 312 نفر بودند. ابزارجمع آوری داده ها دراین پژوهش پرسشنامه بود؛که توسط دانش آموزان ،اولیاءوکارکنان مدارس تکمیل گردید.روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی وازنظرچگونگی گردآوری داده ها(توصیفی ـ پیمایشی) می باشد.داده های جمع آوری شده ازطریق آمارتوصیفی بصورت فراوانی،درصدو میانگین وازطریق آماراستنباطی با آزمون tدوگروه مستقل، تحلیل واریانس وآزمون توکی تحلیل شدند. نتایج نشان دادكه درزمينه رضايت ازشيوه مديريت مدارس،عملکردکارکنان آموزشی،عملکردتحصیلی دانش آموزان مدارس تفاوتی بین مدارس عادی وهیات امنایی وجود ندارد و در زمينه رضايت از تاثير مدرسه بر رفتار دانش آموزان ورضایت از تسهیلات آموزشی مدارس تفاوت معناداري هست.در نتيجه رضایت از تأثير مدرسه بر رفتار دانش آموزان و تسهیلات آموزشی  درمدارس عادی بيشتر از مدارس هيات امنايي می باشد.

 

 

 

1 ـ مقدمه :

آموزش و پرورش از دیر باز نقشی اساسی در تداوم  و بقای جوامع بشری اعمال کرده می باشد. آداب و رسوم ، اعتقادات وارزشها، نگرشها ورفتارها، دانشها و مهارتهای جامعه از طریق فراگردهای آموزش و پرورش قابل انتقال و دوام بوده ا ند (علاقه بند ، 1380 : 45 ) .

مدارس بعنوان نهادهای رسمی اجتماعی وآموزشی جوامع ،تحت تأثیر افکار سیاسی، فرهنگی ومردمی، همواره از جایگاه وعملکرد ویژه ای در طول تاریخ برخوردار بوده اند وبا سطح انتظارات، نیازها وفرهنگ عمومی وعلمی جامعه درزمان خاص خودشان نیز درارتباط بوده اند . همین ارتباط  موثر می باشد که از یک طرف چگونگی ونحوه مشارکت دولت و مردم را با مدارس نشان می دهد واز طرف دیگر تأثیر و عملکرد واقعی مدارس را به خوبی روشن می سازد.بدیهی می باشد شناخت متقابل بین خانواده،جامعه ومدرسه می تواند زمینه ساز نزدیکتر شدن هرچه بیشتر اهداف ، وظایف وارزش های میان این نهادها باشدو در رشد وتوسعه آنها موثر واقع گردد( جلالی، 1375: 18) .                بشر برای زندگی به مجموعه ای از امکانات ووسایل نیازمند می باشد . این وسایل و امکانات ازجایی به جای دیگر واززمانی به زمان دیگر متفاوت هستند وانسانها نیز فراخور حال خود از آنها بهره می گیرند . امکانات زندگی باعث آرامش خیال ((احساس رضایت)) در بشر می شوند. در کنار امکانات مادی بعضی عوامل دیگر نیز وجود دارند که (( میزان رضایتمندی)) از زندگی را افزایش یا کاهش می دهند . این ها همان((عوامل معنوی)) زندگی هستندکه احساس خوشبختی ورضایت را در بشر پدید می آورند .یقیناٌ برای دستیابی به چنین آرامش ورضایتی به مجموعه ای از ضوابط ، مقررات و قوانین نیاز می باشد . بدون وجود نظم و انضباط هر مکانی وهر جامعه ای به هرج ومرج کشیده می گردد . حال ، این جامعه به بزرگی یک کشور باشد و یا به کوچکی یک خانواده . درمورد مسائل مربوط به آموزش و اداره مدارس هم،اینگونه می باشد برای اینکه مدرسه ای بتواند به وظایف خود اقدام کند به مجموعه ای از ((دستورالعمل ها)) احتیاج دارد که بسیاری از آنها به گونه مستقیم به دانش آموزان مربوط می گردد و بعضی نیز به صورت غیر مستقیم در وضعیت دانش آموزان تأثیر می گذارند ( ناظمی ، 1383: 2 ) .

بر اساس تاریخچه هیات های امناء در کشورهای پیشرفته و ایران عمده تر ین اهداف از تشکیل چنین نهاد هایی، استقرار یک مرجع قانون گذار در رأس هرم های سازمانی موسسات آ موزشی به

اداره کلیه امورمدارس (اعم از آموزشی، اداری، مالی و پژوهشی نظارت  و ارزشیابی )مانند فعالیتهای هیات های امناء می باشند. هیاتهای امناء مدارس وموسسات آموزشی درصورتیکه اختیارات لازم را داشته باشند می توانند به این موسسات هویت ویژه و در خور آن را ببخشند . زمینه های استقلال بیشتر مدارس را فراهم سازند و سلسله مراتب اداری ، کاستی ها و تنگ نظری های حاکم بر نظام اداری مدارس را کاهش دهند. رسالت اصلی هیاتهای امناء تأمین استقلال بیشتر مدارس،تمرکز زدایی، تسهیل تصمیم گیری، تصمیم گیری کلان بر پایه آراء و مشارکت اعضاء و ایجاد پلی بین مدارس و جامعه می باشد. هیاتهای امناء می توانند با تصویب آیین نامه ها و مقررات مربوط اندیشه های نو را به مرحله اقدام برسانند. لذاحفظ موقعیت و تقویت وتحکیم مبانی آنها درجهت ایجاد ارتباط صحیح با نیازهای جامعه درفرآیند توسعه پیشرفت و بالندگی کشور، از مسائل بسیار مهم وضروری می باشد که این امر مستلزم در نظر داشتن نیازها و ضرورت ها، موانع ومشکلات و نیزتلاش مستمر جهت یافتن راههایی می باشد که تسهیلات لازم را در این خصوص فراهم نمایند  ( بنی سی ، 1386: 4 ) .

اهمیت مدرسه بیش از هر چیز در عرضه قابلیت هایی می باشد که تفکر و داوری مستقل را تضمین کند نه در ارائه بعضی معلومات تخصصی و آن چیز که رضایتمندی اولیاء از عملکرد مدارس می گردد.این پژوهش با ملاک قرار دادن مدارس متوسطه نظری بعنوان زمینه های مشارکت مردم ، مسئولین و برنامه ریزان با نظام آموزشی و میزان درک متقابل آنها از یکدیگر به مطالعه عملکرد این مدارس از دیددانش آموزان ، اولیاء وکارکنان علمی  ومیزان رضایت آنها می پردازد تابتوا ند منجر به پیشنهاداتی در زمینه بهبود وتوسعه طریقه آموزشی گردد . مطالب ارائه شده اهمیت تعلیم و تربیت و نهادی بنام هیات امناء که عهده دار این وظیفه سنگین می باشد نکته قابل توجه این می باشد که آیا مدارس هیاتهای ا منایی وظایف خود را به خوبی ا نجام می دهند و این وظایف رضایتمندی دانش آموزان ، اولیاء و کارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظری دخترانه منطقه 6 شهر تهران را به دنبال دارد  یا خیر؟

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 160

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان