پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد گرمسار

 

پايان‌نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد

در رشته علوم تربيتي (مديريت آموزشي)

 

 موضوع تحقيق :

بررسي انطباق عملكرد جاري مديران بر وظايف مديران آموزشي دوره ابتدايي شهرستان پاكدشت با رويكرد مديريت زمان

 

 استاد راهنما :

دكتر محمود ابوالقاسمي

 

استاد مشاور :

دكتر رضا ساكي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چكيده…………………………………………………………………………………………………………. ‌أ

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- اظهار مسأله………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهميت وضرورت مسأله……………………………………………………………………… 7

1-4- اهداف تحقيق: (به تفكيك هدف كلي و هدف هاي جزئي)………………………….. 10

1-5- سوالات تحقيق…………………………………………………………………………………… 12

1-6- تعاريف نظري و عملياتي متغیرها………………………………………………………… 14

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 18

2-1- بخش اول: ادبيات تحقيق…………………………………………………………………….. 18

2-1-1- مديريت……………………………………………………………………………….. 18

2-1-1-1- نظري اجمالي بر مديريت و تاريخچه آن در ايران و جهان… 18

2-1-1-2- نظري اجمالي به مديريت آموزشي…………………………………. 20

2-1-1-3- مديريت آموزشي در ايران……………………………………………. 22

2-1-1-4- وظايف مديران از ديدگاه‌هاي مختلف……………………………… 22

2-1-2- ارزيابي عملكرد……………………………………………………………………. 35

2-1-2-1- عملكرد مطلوب چيست؟………………………………………………… 35

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1-2-2- دلايل ارزيابي عملكرد…………………………………………………… 36

2-1-2-3- چه كسي بايد به ارزشيابي بپردازد؟………………………………. 37

2-1-2-4- شيوه‌هاي ارزيابي عملكرد…………………………………………….. 39

2-1-2-5- مسائل متداول ارزيابي…………………………………………………. 44

2-1-2-6- بازخورد کردن نتيجه عملكرد………………………………………. 47

2-1-2-7- سنجش ارزش اجتماعي عملكرد در سازمان‌ها و افراد…….. 48

2-1-3- مديريت زمان……………………………………………………………………….. 49

2-1-3-1- تعريف مديريت زمان……………………………………………………. 49

2-1-3-2- اهميت مديريت زمان…………………………………………………….. 51

2-1-3-3- مراحل مديريت زمان……………………………………………………. 53

2-1-3-4- مهمترين عوامل اتلاف وقت…………………………………………… 55

2-1-3-5- از نظر مديريت زمان كارها به چند دسته تقسيم مي‌شوند…. 57

2-1-3-6- راه‌هاي ايجاد وقت……………………………………………………….. 58

2-2- بخش دوم: پيشينه تحقيق……………………………………………………………………. 59

2-2-1- الف:  تحقيقات داخلي…………………………………………………………….. 59

2-2-2- ب : تحقيقات خارجي……………………………………………………………… 67

جمع‌بندي…………………………………………………………………………………………………… 72

 

فصل سوم: روش تحقيق و جمع‌آوري اطلاعات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 75

3-1- روش تحقيق……………………………………………………………………………………… 76

3-2- جامعه آماري و روش انتخاب نمونه آماري:…………………………………………. 77

3-3- ابزار جمع‌آوري اطلاعات:…………………………………………………………………… 77

3-4- اعتبار ابزار سنجش:………………………………………………………………………….. 80

3-5- روايي ابزار سنجش:………………………………………………………………………….. 80

3-6- شيوه تجزيه و تحليل داده‌ها:………………………………………………………………. 80

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 82

4-1-  توصیف داده ها……………………………………………………………………………….. 82

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-2-  تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………… 87

فصل پنجم: نتيجه‌گيري

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 112

5-1- گزارش نتايج……………………………………………………………………………………. 113

5-2- بحث و نتيجه‌گيري……………………………………………………………………………. 121

5-3- پيشنهادها………………………………………………………………………………………… 123

5-4- محدوديت‌ها……………………………………………………………………………………… 123

منابع………………………………………………………………………………………………………… 126

ضميمه

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول (3-1): توزيع سوال‌هاي بخش اول پرسشنامه براساس سوالات تحقيق……. 79

جدول (3-2): توزيع سوال‌هاي بخش دوم پرسشنامه براساس سوالات تحقيق…… 79

جدول (4-1): بررسي متغير مديريت زمان و مؤلفه‌هاي آن …………………………….. 82

جدول (4-2): بررسي متغير توضیح وظايف مديران و مؤلفه‌هاي آن……………………. 85

جدول (4-3): ضریب همبستگی ساده بین مولفه های مدیریت زمان و عملکرد جاری مدیران بر وظایف مدیران آموزشی……………………………………………………………………………………………………. 88

جدول(4-4): مدل به دست آمده از رگرسیون گام به گام با در نظر داشتن بیشترین تاثیر متغیرها         89

جدول(4-5): اختصار تحلیل واریانس در مورد هریک از مولفه های مدیریت زمان 92

جدول(4-6): ضرایب معادله رگرسیون گام به گام (مدل باقی مانده)………………… 94

جدول(4-7): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون انطباق عملكرد مديران دوره ابتدايي در زمينه كيفيت بخشي به آموزش با توضیح وظايف…………………………………………………………………. 97

جدول(4-8): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون عملكرد مديران دوره ابتدايي در زمينه تحكيم باورهاي ديني با توضیح وظايف آنان…………………………………………………………………………….. 98

جدول(4-9): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون انطباق عملكرد مديران دوره ابتدايي در زمينه ارتقاء كارآمدي و اثربخشي فعاليت مديران و معلمان با توضیح وظايف آنان………………….. 99

جدول(4-10): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون انطباق عملكرد مديران دوره ابتدايي در زمينه تقويت انگيزه تحصيلي و ايجاد رقابت سالم بين دانش‌آموزان با توضیح وظايف……………… 101

جدول(4-11): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون انطباق عملكرد مديران دوره ابتدايي در زمينه عدالت آموزشي و ايجاد فرصت آموزشي مناسب با توضیح وظايف آنان………………………. 102

جدول(4-12): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون میزان تناسب زمان اختصاص يافته از سوي مديران در زمينه كيفيت بخشي به آموزش……………………………………………………………………. 104

جدول(4-13): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون ميزان تناسب زمان اختصاص يافته از سوي مديران در زمينه تحكيم باورهاي ديني…………………………………………………………………………. 105

جدول(4-14): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون ميزان تناسب زمان اختصاص يافته از سوي مديران در زمينه ارتقاء كارآمدي و اثربخش فعاليت مديران و معلمان……………………………… 106

جدول(4-15): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون ميزان تناسب زمان اختصاص يافته از سوي مديران در زمينه تقويت انگيزه تحصيلي و ايجاد رقابت سالم بين دانش‌آموزان…………………. 107

جدول(4-16): نتایج آزمون t تک گروه پیرامون میزان تناسب زمان اختصاص يافته از سوي مديران در زمينه عدالت آموزشي و ايجاد فرصت آموزشي مناسب………………………………………….. 109

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                              صفحه

2-1 نمودار انگيزش……………………………………………………………………………………. 31

 

چكيده

هدف از اين پژوهش، بررسي انطباق عملكرد جاري مديران بر وظايف مديران آموزشي در مدارس ابتدايي شهرستان پاكدشت با رويكرد: مديريت زمان می باشد. روش اين پژوهش، توصيفي پيمايشي مي‌باشد و جامعه آماري آن كليه مديران دوره ابتدايي شهرستان پاكدشت مي‌باشد كه شامل 107 مدير می باشد. براي برآورد حجم نمونه از جدول مورگان بهره گیری شده می باشد كه از جامعه آماري 107 نفري 76 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار اندازه‌گيري اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته، با ضريب پايايي 72/0 و 75/0 آلفاي كرانباخ می باشد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي (فراواني، ميانه، ميانگين، مد، انحراف معيار) و آمار استنباطي (آزمون t تك گروهي، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام) بهره گیری شده می باشد.

يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه:

طبق نظرات معلمان، مديران وظايف خود را طبق توضیح وظايف انجام مي‌دهند و در انجام اين وظايف زمان مناسب را براي آنها اختصاص مي‌دهند.

واژه‌هاي كليدي: عملكرد مديران، توضیح وظايف، مديريت زمان


1-1- مقدمه:

بشر به عنوان اشرف مخلوقات همواره در عرصه گیتی شگفتی آفرین و خلاق بوده می باشد و با قدرت تفکر و اندیشه­ای که خداوند به او ارزانی داشته و با کسب علم و معرفت می­تواند در طول حیاتش منشأ اثرات مفید برای جامعه و مردم در سازمانها باشد.

خاطر نشان می گردد که جامعه امروز، جامعه سازمانی می باشد. کودکان در سازمانهایی به نام زایشگاه به دنیا می­آیند، بیشتر سالها رشد و پرورش خود را درسازمانهایی به نام مدرسه می­گذرانند، و پس از فراغت از مدرسه اغلب آنان به نحوی در سازمانهای دولتی، صنعتی، تجاری یا آموزشی مشغل کار می­شوند. امروزه، بخش عمده زندگی ما در سازمانها یا در ارتباط با سازمانها سپری می­گردد. در یکی کار می­کنیم و از خدمات و تولیدات سازمانهای دیگر بهره مند می­شویم بعضی از آنها بزرگ و پیچیده­اند نظیر سازمانهای دولتی و صنعتی، دانشگاه­ها و بعضی دیگر کوچک و ساده­اند نظیر شرکتهای خصوصی و مدارس (علاقه­‌بند 1382، ص 3)

همچنین مدیران، به عنوان گردانندگان اصلی سازمانها، تأثیر مهمی در بهسازی فعالیتهای سازمانی اعمال می­کنند. به دلیل اهمیت این تأثیر، امروزه، مدیریت به عنوان کار و حرفه­ای تلقی می­گردد که اشتغال به آن مستلزم پیش آمادگی و آموزش می باشد (علاقه بند 1382، ص 1)

پس آموزش مدیران و آماده ساختن آنان برای ایفای تأثیر مدیریت ضروری می باشد، مدیریت آموزشي در مقایسه با سایر مدیريتها از لحاظ تأثیری که در جریان و گردش فعالیتهای آموزشی بر کیفیت فارغ التحصیلانی که وارد دوره­های آموزشی مدیریت می­شوند از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد و در نظر داشتن مدیریت آموزشی در بردارنده نتیجه آنی و آتی می باشد. نتیجه آنی حاصل از مدیریت کسانی که شرایط و صلاحیت کار در سازمان آموزشی را کسب کرده باشند، بهبود شرایط کار، افزایش رضایت و ایمنی خاطر کارکنان از مدیر و کار و متناسب ساختن تلاشها در شکل دهی به امکانات و منابع موجود جهت تحقق اهداف سازمان و در نتیجه تقویت روحیه کارکنان آمادگی بار شکوفایی و خلاقیت، نوآوری و تحرک کارکنان می باشد. نتایج آتی در نظر داشتن مدیریت آموزشی تاثير بسزايي می باشد كه مديران آموزشي مي‌توانند در رشد ذهني، شناخت، درك و فهم مديران ديگر داشته باشند بنابراين با تربيت مديران شايسته براي سازمان‌هاي آموزشي می­توان کیفیت تمام حرف موجود در جامعه را رشد داد و در صورت انتخاب مدیران ناشایست در مراکز آموزشی بایستی سقوط کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش و در نتیجه همه رشته­های آموزشی عالی و بالاخره جامعه و تمامی حرف موجود در آن را پیش­بینی نمود (بهرنگی، 1374، ص 11).

مدیران بایستی سازمان خود را به سوی آینده­ای ناشناخته هدایت کنند که کامیابی در آن را پر تلاطم نیز به توانمندی آنها در تجسم و درک دنیای پیچیده و انباشته از ظرافت­ها، ناپایداری­ها، و موانع و واقعیت­های انکارناپذیر بستگی دارد (اسفندیاری – 1383)

امروزه اساس مدیریت زمان به صرف اثربخشی اوقات استوار می باشد و تسلط بر زمان تنها رمز موفقیت آدمی به شمار می­آید در مدیریت زمان از فنونی بهره گیری می­گردد که افراد می­توانند با صرف حداقل زمان بیشترین نتایج را بدست آورند . مدیران بايد از هر چیزی که مانع انجام به موقع کارهای مهم می­گردد دوری کنند مدیریت زمان به مدیران شهامت تفویض اختیار را می­دهد و بدین ترتیب می­توانند بهره­وری خود را به حداکثر برسانند (رضائیان، 1380)

هدف اصلی مدیریت زمان کار هوشمندانه و زیرکانه به جای کار سخت می باشد زیرکی به این معنی می باشد که بتوانیم کارها را اولویت بندي کرده و از مهمترین كارها آغاز کنیم برای بالا بردن کارایی و بهره­وری سازمان (جسمی 1379). مدیریت زمان یعنی چه گونه از زمان بهره گیری کنیم نه این که چه گونه در وقت صرفه­جویی کنیم.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 147

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان