پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

مسئله مورد مطالعه در این پژوهش، مطالعه ارتباط صلاحیت و ویژگی های مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان در واحد های آموزش و پرورش، که به تفکیک متغیر مورد مطالعه ؛ویژگی شخصیتی مدیران، مهارت های مدیریتی مدیران، سن، سابقه کاری و تجربیات مدیریتی مدیران می باشد. روش مطالعه در این پژوهش، توصیفی – تحلیلی می باشد از جامعه آماری مورد مطالعه معلمان شهرستان تنگستان بوده که طبق روش تعیین حجم نمونه فوق الذکر تعداد افراد نمونه مورد نیاز حداقل 359 نفر بود. برای دستیابی به نمونه مکفی، 200 پرسشنامه تهیه و پس از نمونه گیری به شیوه نمونه گیری سهل الوصول[1]، از 200 پرسشنامه، 186 پرسشنامه برای تحلیل در نظر گرفته گردید. داده های حاصل از پرسشنامه ها، با بهره گیری از روش های آمار استنباطی (آزمون t گروه های دو نمونه ای مستقل، آزمون همیستگی پیرسون، تحلیل واریانس آنوا و حدود اطمینان 95%) در سطح معناداری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل آماری سئوالات پژوهش معلوم ساخت که: سطح معناداری بدست آمده از متغیر جنسیت بین 63 زن و 82 مرد کمتر از 05/ می باشد پس ارتباط معناداری بین ویژگی شخصی مدیران با رضایت شغلی معلمان هست، سطح معناداری بدست آمده بیشتر از 05/  می باشد پس ارتباط معناداری بین مهارتهای مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان در سطح 5 درصد وجود ندارد. ارتباط معناداری بین صلاحیت های مدیران با رضایت شغلی معلمان در سطح 5 درصد وجود ندارد. ارتباط معنی داری بین سابقه کاری و رضایت شغلی وجود ندارد. ارتباط معناداری بین توجه مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان در سطح 5 درصد هست. سطح معناداری بدست آمده بیشتر از 05/ می باشد پس ارتباط معناداری بین تجربیات مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان در سطح 5 درصد وجود ندارد.

کلید واژه ها: مهارتهای مدیریتی، رضایت شغلی، صلاحیتهای مدیران، سابقه کاری، مدیریت آموزشی

 

 

1-1- مقدمه

مدیریت و رهبری از ارکان اساسی سازمان و جامعه می باشد. مدیریت آموزشی در میان انواع مدیریت از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. گفته می گردد که اگر مدیران آموزشی یک جامعه دارای دانش و مهارت های کافی باشند، بدون تردید نظام آموزشی نیز از اثربخشی، کارآیی و اعتبار بالایی برخوردار خواهد بود (میرکمالی، 1378،ص 9).

اولين قدم در جهت رسيدن به كادر آموزشي موفق درك عواملي می باشد كه بر كيفيت فعاليت معلمان مؤثر می باشد. يكي از اين عوامل، رضايت شغلي معلمين می باشد، چرا كه ارتباط مستقيمي بين رضايت شغلي افراد با عملكرد آنان هست و كساني كه رضايت داشته باشند، عملکرد بهتری انجام خواهند داد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تأثیر مديريت در رضايت شغلي مديران در رضايت شغلي كاركنان و كارمندان خود تأثیر به سزايي دارند. و در واقع يكي از مهمترين اركان هر محيط كاري به شمار مي طریقه. راهکارهای گزینش برای اجتناب از اشتباهات و خشکانیدن زمینه آن، هر روز پچیده تر می شوند رویکرد های مدیریتی متعدد تأکید دارند که بایستی از نیروی کار قابل تغیر بهره گیری نمود تا نیازهای سازمان در زمینۀ تغییرات مداوم تأمین گردد.

رسیدن به این نتیجه مستلزم به کارگیری فنون بسیار گسترده تر گزینش و بهره گیری بیشتر از مؤسسه های دیگر برای استخدام افراد در پست های ارشد و شرایط اضطراری می باشد.

بدیهی می باشد اثربخشی و کارآیی نظام آموزشی در گرو مدیریت اثر بخش وکار آمد این نظام می باشد. امروزه با تغییرات شگرف و بی سابقه که در اقتصاد، سیاست، علم، وتکنولوژی بخصوص در چند دهه اخیر به وقوع پیوسته، وظایف و کارکردهای مدیریت به مراتب گسترده تر، پیچیده تر و دشوارتر از گذشته شده می باشد. به طوری که تنها افرادی که از نظر حرفه ای برای این مسئولیت آموزش دیده و تربیت شده اند، با اثربخشی و کارآیی قادر به انجام وظایف و کارکردهای محوله خواهند بود.

بهمین لحاظ، مدیریت امروز براساس ویژگی هایی که دارد نوعی حرفه یا کار تخصصی تلقی می گردد که مبتنی بر مجموعه ای دانش سازمان یافته می باشد (پرداختچی،1374). در آموزش و پرورش به عنوان اساس پیشرفت وتوسعه جوامع، که با تربیت افراد برای آینده جامعه سر وکار دارد، بدون شک وجود مدیران ماهر و دارای تخصص موجب می گردد تا تعلیم وتربیت افراد بهتر صورت گیرد و زمینه برای شکوفایی استعدادهای افراد جامعه و به تبع آن توسعه جامعه فراهم گردد. پژوهش حاضر به مقصود مطالعه مطالعه ارتباط صلاحیت و ویژگی های مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان در واحد های آموزش و پرورش شهرستان تنگستان انجام گردیده می باشد.

تأثیر مديريت در رضايت شغلي مديران در رضايت شغلي كاركنان و كارمندان خود تأثیر به سزايي دارند و در واقع يكي از مهمترين اركان هر محيط كاري به شمار مي طریقه. راهکارهای گزینش برای اجتناب از اشتباهات و خشکانیدن زمینه آن، هر روز پچیده تر می شوند رویکرد های مدیریتی متعدد تأکید دارند که بایستی از نیروی کار قابل تغیر بهره گیری نمود تا نیازهای سازمان در زمینۀ تغییرات مداوم تأمین گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

رسیدن به این نتیجه مستلزم به کارگیری فنون بسیار گسترده تر گزینش و بهره گیری بیشتر از مؤسسه های دیگر برای استخدام افراد در پست های ارشد و شرایط اضطراری می باشد.

دربعضی از سازمانها کارکنان مدیریت منابع انسانی علاوه بر تعهدات گسترده خود در زمینۀ ارزیابی های شغلی، برنامه ریزی نیروی کار، پیش بینی مجموعۀ مهارتهای ضروری، تحلیل گردش کار وامثال آن، این وظایف را انجام می دهند.

[1] – Convenience Sampling

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 157

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان