پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته : MBA

عنوان:

مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر محمود یحیی زاده فر

استاد مشاور:

دکتر احمد جعفری صمیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول؛ مقدمه و کلیات پژوهش

1-1.مقدمه…………………………. 2

2-1.اظهار مساله…………………………. 3

3-1.فرضیه های پژوهش………………………….. 3

4-1.هدف از اجرا………………………… 4

5-1. توجيه ضرورت انجام طرح………………………….. 5

6-1.طرح پژوهش………………………….. 5

7-1.جمع آوری داده ها………………………… 5

8-1.جامعه آماری و نمونه گیری………………………….. 5

9-1.تجزیه و تحلیل داده ها………………………… 6

10-1.مدلهای پژوهش………………………….. 6

11-1.متغیرهای پژوهش………………………….. 8

12-1. تعریف واژه گان کلیدی………………………….. 11

13-1.اختصار فصل………………………….. 12

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

14-1. چارچوب فصول بعد…………………………. 12

فصل دوم؛ ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2. مقدمه: …………………………14

2-2. عدم تقارن اطلاعاتی………………………….. 16

3-2. اطلاعات متقارن…………………………. 16

4-2. اطلاعات نامتقارن…………………………. 16

5-2. اهمیت اطلاعات نامتقارن…………………………. 17

6-2. عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی………………………….. 17

7-2.معیارهای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی…………………………. 20

8-2. تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی………………………….. 21

9-2. بازار های کارا و اطلاعات…………………………… 22

10-2. عدم تقارن اطلاعاتی از دیدگاه های مختلف…………………………… 22

1-10-2. مدل اکرلوف و همکاران…………………………. 22

2-10-2. مدل تینیک…………………………… 23

3-10-2. مدل کاپلان وگالی………………………….. 25

4-10-2. مدل کیم و ورچیا………………………… 26

5-10-2. مدل اسکات و همکاران…………………………. 27

11-2. نقد شوندگی سهام…………………………. 27

12-2. ریسک نقدینگی………………………….. 28

13-2. ریسک نقدینگی و قیمت دارایی ها………………………… 29

14-2. پیشینه پژوهش………………………….. 29

1-14-2. تحقیقات داخلی………………………….. 29

2-14-2. تحقیقات خارجی………………………….. 34

15-2. اختصار فصل………………………….. 37

فصل سوم؛ روش پژوهش

1-3. مقدمه…………………………. 39

2-3. روش تحقيق………………………….. 39

3-3. جامعه آماری………………………….. 39

4-3. نمونه آماری………………………….. 40

5-3.فرضیه ها………………………… 42

6-3. مدلهای پژوهش………………………… 42

7-3.متغیر های پژوهش…………………………. 44

8-3. روش گردآوری داده ها………………………… 48

9-3. روش هاي آماري مورد بهره گیری …………………………48

10-3. اختصار فصل………………………….. 48

فصل چهارم؛ محاسبات و یافته های پژوهش

1-4.مقدمه…………………………. 50

2-4. نتایج آمار توصیفی………………………….. 50

3-4. تحلیل ماهیت و ویژگی­های متغیرهای پژوهش………………………….. 52

4-4. بخش اول : مطالعه اثر نقدینگی و ریسک نقدینگی روی عدم تقارن اطلاعاتی……… 52

5-4. بخش دوم : مطالعه اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی روی مازاد بازده سهام……….. 59

6-4. اختصار فصل………………………….. 66

فصل پنجم؛ نتیجه­ گیری و پیشنهادات

1-5. مقدمه…………………………. 68

2-5. اختصار و نتیجه گیری…………………………. 68

3-5. پیشنهاد کاربردی………………………….. 71

4-5. پیشنهاد برای تحقیقات آتی………………………….. 71

منابع و ماخذ…………………………. 72

چکیده:

این پژوهش عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیر های شرکت و فاکتورهای بازار می پردازد و ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی را مورد مطالعه قرار می دهد. در ادامه ارتباط میان ریسک نقدینگی و مازاد بازده سهام را مطالعه می کند. برای این مقصود از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای 1384 تا 1389 بهره گیری شده می باشد.یافته های این پژوهش نشان می دهد عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط ای مثبت با حجم مبادلات وریسک نقدینگی بازار و ارتباط ای منفی با دفعات انجام مبادله و ریسک نقدینگی سهام و نقدینگی بازار دارد .پس از تعدیل فاکتورهای ریسک بازار،اندازه،نسبت ارزش دفتری به ارزش سهام و فاکتور برتری تنها متغیر نقدشوندگی سهام ارتباط مثبت و معناداری با مازاد بازده سهام دارد و متغیرهای ریسک نقدینگی سهام ،نقدینگی بازار و ریسک نقدینگی بازار ارتباط معناداری با مازاد بازده سهام ندارند.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه

تاثیر اطلاعات مالی بر رفتار بازار سهام یکی از موضوعات اصلی پژوهش در امور مالی می باشد.از این رو پیامد ها و عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات بسیار مورد توجه قرار گرفته می باشد.یکی از این پیامد های اساسی عدم تقارن اطلاعاتی می باشد که به برتری اطلاعاتی یکی از طرفین معامله بر دیگری تصریح دارد. با در نظر داشتن اهمیت مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی اکنون پذیرفته شده می باشد که بدون ورود عدم تقارن اطلاعاتی در مدل ها تحلیل های اقتصادی ناقص می باشد.

در این راستا در سالهای اخیر کوشش قابل توجهی در زمینه مطالعه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار های مالی،عوامل موثر بر آن و ارتباط ی آن با سایر موضوعات مالی صورت گرفته می باشد. پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می پردازد.

نقدینگی(نقدشوندگی) به معناي سرعت تبديل سرمايه گذاري ها يا دارايي ها به وجوه نقد مي باشد. اوراق بهاداري كه در بورس اوراق بهادار با استقبال معامله روبرو مي شوند مي توانند حاكي از سرعت نقدشوندگي آنها باشد. در حقيقت فقدان نقدشوندگي ممكنست تاثير منفي بر ارزش سهام بگذارد.

در هر بازار مالي با در نظر داشتن گستردگي و عمق بازار، ابزارهاي متنوعي جهت سرمايه گذاري وجود دارند. سرمايه گذاران، با عنايت به بازده و ريسك دارايي ها، سرمايه گذاري مي كنند. نرخ تنزيل يا نرخ بازده مورد انتظار هر دارايي، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرايط ريسك مساوي ناشي از تحصيل آن دارايي می باشد. يكي از عوامل موثر بر ريسك دارايي ها قابليت نقدشوندگي آنها می باشد. تأثیر نقدشوندگي در ارزشگذاري دارايي ها حائز اهميت می باشد.

موضوع نقدشوندگي به عنوان يك عامل تعيين كننده بازده سهام در اواسط دهه سال 1980مطرح گرديد.تحقيقاتی زیرا پژوهش اکبو و نورلی (2005) نشان مي دهد كه عامل نقد شوندگي بر بازده دارايي موثر می باشد و سرمايه گذاران همواره آن را مورد توجه قرار مي دهند.

مطالعه حاضر تمرکزی دو گانه دارد :

اولا تجزیه و تحلیل یکپارچه ای از عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیرهای شرکت و فاکتورهای بازار فراهم می نماید.

ثانیا اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی را روی مازاد بازده سهام مطالعه می کند.

در تحقيق حاضر سعي شده می باشد كه بعد خاصي از ريسك نقدینگی را كه سرمايه افراد را تهديد كرده و موجب تفاوت قيمت پيش بيني شده از قيمت واقعي مي باشد تبيين گردد.

1-2) اظهار مسئله

عدم تقارن اطلاعاتی همواره مساله مهمی در میان دانشگاهیان بوده می باشد. در عدم تقارن اطلاعاتی ، اطلاعات یک طرف مبادله بیش از طرف دیگر می باشد. یکی از راه ها برای انجام مبادله موفق این می باشد که خریدار کوشش کند تا اطلاعات خود را از طرف دیگر یعنی فروشنده و سطح کیفیت خدماتش تا حد ممکن بالا ببرد. اما اینکار همیشه ممکن نمی باشد و چندان مقرون به صرفه هم نیست.

به گونه کلی نمایندگان (افراد درون سازمانی)در یک سوی بازار از اطلاعات بهتر و بهنگام تری(مزیت اطلاعاتی) در مورد شرکت نسبت به سایر گروهها (افراد برون سازمانی)در سوی دیگر بازار برخوردار باشند به اصطلاح می گویند که بازار دارای ویژگی عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.وجود اطلاعات نامتقارن در بازار به مساله گزینش مغایر(معکوس) در معاملات منجر می گردد، که نهایتا نا کارآمدی بازار را به همراه خواهد داشت.افزایش عدم تقارن اطلاعاتی اثر نامطلوبی بر هزینه سرمایه خواهد داشت زیرا تامین کنندگان نقدینگی برای حفاظت خود پیش روی ریسک گزینش مغایر،دامنه پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می دهند که این امر باعث کاهش عمق بازار شده ، در نتیجه به کاهش نقدینگی می انجامد. بنا براین گزینش مغایر هزینه هایی در بر خواهد داشت که شرکتها ترجیح می دهند از منابعی تامین مالی کنند که دارای کمترین ریسک گزینش مغایر می باشد. در این بین تامین سرمایه از طریق سهام بیشترین ریسک را خواهد داشت، زیرا عدم تقارن اطلاعاتي منجر به افزايش صرف ريسك و بازده مورد انتظار سرمايه گذاران مي گردد.

1-3) فرضیه های پژوهش

1-3-1) فرضیه اول: ارتباط ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و حجم معاملات هست.

2-3-1) فرضیه دوم: ارتباط ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و دفعات انجام معامله هست.

3-3-1) فرضیه سوم: ارتباط ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک نقدینگی سهام هست .

4-3-1) فرضیه چهارم: ارتباط ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی بازار هست .

5-3-1) فرضیه پنجم: ارتباط ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک نقدینگی بازار هست .

6-3-1) فرضیه ششم : ارتباط معناداری بین مازاد بازده سهام و نقدشوندگی سهام شرکت هست.

7-3-1) فرضیه هفتم : ارتباط معناداری بین مازاد بازده سهام و ریسک نقدینگی شرکت هست.

8-3-1) فرضیه هشتم : ارتباط معناداری بین مازاد بازده سهام ونقدینگی بازار هست.

9-3-1) فرضیه نهم : ارتباط معناداری بین مازاد بازده سهام و ریسک نقدینگی بازار هست.

1-4) هدف از اجراء:

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

1-5) توجیه ضرورت انجام طرح:

با فرض وجود ارتباط ای معنادار میان عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی و ریسک نقدینگی با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی که در پژوهش حاضر با اندازه گیری شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قابل محاسبه می باشد می توان هزینه های ناشی از ریسک نقدینگی همچون هزینه فرصت ناشی از نگهداری وجه نقد،هزینه سرمایه و … را کنترل نمود.

1-6) طرح پژوهش

این پژوهش به مطالعه عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیر های شرکتهای خصوصی و هم فاکتورهای بازار گسترده می پردازد.

این مطالعه تمرکزی دو گانه دارد :

اولا تجزیه و تحلیل یکپارچه ای از عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیرهای شرکت خصوصی و هم فاکتورهای بازار فراهم می نماید.

ثانیا اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی را روی مازاد بازده سهام مطالعه می کند.

1-7) جمع آوری داده ها

داده های مربوط به شرکتهای نمونه آغاز از منابع مختلف مانند صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها ، مندرج در سایت رسمی بورس و نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد جدید استخراج گردید.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 87

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان