پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه شیراز

دانشكده اقتصاد، مديريت و علوم‌اجتماعي

ارائه شده برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (گرایش تولید)

عنوان:

مطالعه ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عبدالرضا نداف

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط بین بهترین شیوه های مدیریت منابع انسانی(در قالب 7 شیوه پفر که عبارتند از : امنیت استخدامی، استخدام گزینشی، تیم های خودگردان، پرداخت مبتنی بر عملکرد ، آموزش گسترده ،کاهش در تفاوت مقام و موقعیت، تسهیم اطلاعات ) بر عملکرد سازمان صورت پذیرفته می باشد.پژوهش در یکی از شرکت های تابعه برق منطقه ای فارس انجام شده می باشد. برای اندازه گیری متغیر های پژوهش از پرشسنامه احمد و شرودر(2003) بهره گیری شده می باشد. پرسشنامه بین 150 نفر از متخصصان و کارشناسان جامعه مورد مطالعه توزیع گردید، که 110 پرسشنامه به پژوهشگر عودت داده گردید.تجزیه و تحلیل داده ها با AMOS 21 و SPSS 21 انجام پذیرفته می باشد . نتایج بیانگر آن می باشد که ابعاد شیوه های مدیریت منابع انسانی به غیر از امنیت استخدامی هیچگونه ارتباط ای با عملکرد سازمانی ندارند.تجزیه و تحلیل مدل معادلات ساختاری از آن حکایت دارد که ابعاد شیوه های مدیریت منابع انسانی تا حدودی توانسته اند تغییرات طرفداری ادارک شده سازمانی را پیش بینی نمایند اما طرفداری ادراک شده سازمانی ارتباط معنی داری با ابعاد عملکرد سازمانی نداشته می باشد.

فصل اول: کلیات

مقدمه:

نظریه‏ پردازان علم مدیریت، با شناخت بشر به‏ عنوان عنصری پیچیده در سازمان، عامل‏ انسانی را به ‏عنوان مهمترین عنصر برای حفظ موجودیت و بقای سازمان معرفی می‏کنند و توجه روزافزونی به منابع انسانی نه ‏تنها در تأثیر‏های سنتی بلکه در تأثیر مدرن آن‏ حتی در عصر فن‏آوری اطلاعات معطوف داشته ‏اند.

در دنیای رقابتی امروز، شدت رقابت هر روز افزایش می یابدو به گونه پیوسته همه سازمانها برای بقا و بالندگی خودبه بهبود عملکرد سازمانی نیازمندند مدیران مجبورند در قبال شیوه های نوینی که عملکرد منابع راهبردی سازمان رابه حداکثر میرساند مدام گوش به زنگ باشند.

توضیح و اظهار مسئله پژوهش:

بدون تردید برای داشتن آینده پویا و توسعه یافته و ایستادگی اقتصادی در دنیای پررقابت امروزی، نیازمند افزایش بهره‌وری و بهره گیری حداکثری از حداقل امکانات هستیم. امروزه همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به اهمیت بهره‌وری به عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی پی‌برد‌‌ه‌اند. به این ترتیب اغلب کشورهای در حال توسعه به مقصود اشاعه فرهنگ توجه ویژه به بهره‌وری و تعمیم بکارگیری فنون و روش‌های بهبود آن سرمایه گذاری های قابل توجهی انجام داده‌اند. در ایران اهمیت در نظر داشتن مقوله بهره‌وری به علت های مختلفی مانند حاکم نبودن فرهنگ و توجه درست به بهره‌وری در جامعه، مورد غفلت واقع گردیده می باشد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حلقه مفقوده اقتصاد ایران پیش از آنکه سرمایه و یا منابع طبیعی باشد، نبودن بهره‌وری نیروی کار می باشد.(دلوی و همکاران، 1389: 68)

با اتکا به پژوهش های انجام شده (هوسلید[1]، 1994؛ بکر[2] و گرهارت[3]،1996 و پفر[4] 1998)یک نظام جامع مدیریت منابع انسانی ، عملکرد سازمانی را افزایش می دهد .متخصصانی که به گونه پیوسته به دنبال فهم ارتباط مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی بودند برای مطالعه این ارتباط دو رویکرد سیستماتیک و استراتژیک برگزیدند ، ریشه این دو رویکرد در مطالعه تاثیر خاص هر یک از وظائف منابع انسانی بر عملکرد کارکنان و یا عملکرد سازمان می باشد (سینگ[5] وهمکاران ،2012: 651)

هر دو رویکرد سیستماتیک و استراتژیک به گونه مشترک به دنبال فهم چگونگی تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر رفتار کارکنان و از طریق آن رسیدن به عملکرد مطلوب می باشند .(همان ، 652)

این پژوهش به مطالعه تاثیر روش های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی می پردازد يكي از نقاط ضعف اساسي متخصصان منابع انساني واهمه داشتن از نتايج كمي و اندازه گيري عملكرد می باشد. اين ترس ممكن می باشد ناشي از عدم وجود دانش يا تجربه در زمينه اندازه گيري عملي اثرات منابع انساني باشد (عطافر، خانی خوزانی و بهرامی سامانی، 1389: 90).

متغیر های فراوانی بر عملکرد سازمانی تاثیر گذار می باشد. این عوامل و متغیر ها به دو دسته کلی عوامل داخلی و خارجی تقسیم می شوند ، عوامل داخلی ، متغیر هایی هستند که از سازمانی به سازمانی دیگر متفاوت بوده و تشخیص آنها برای ناظر خارجی سخت می باشد، در بهترین شرایط تاکنون 40% از پراکنش عملکرد سازمانی بی هیچ توجیهی مانده می باشد و محققان در تشریح این قسمت ناتوان بوده اند.این فضای خالی عرصه را برای محققان منابع انسانی مهیا نموده تا بتوانند نوسان بی توجیه مانده را تشریح نمایند.(سینگ وهمکاران، 2012: 657).

این پژوهش بدنبال کمی کردن اثر منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد.تا از این طریق بتواند اهمیت منابع انسانی و شیوه مدیریت این منابع را بر عملکرد سازمان تبیین نماید.

اهميت و ارزش تحقيق:

آیا استراتژی منابع انسانی می تواند موجب تفاوت گردد ؟آیا بهترین روش های عملی یا استراتژیک وجود دارند که اگر به اجرا در آیند، بر عملکرد سازمان اثر مثبت خواهند داشت ؟(بامبرگر[6]ومشولم[7] ،22:1381)

برای پژوهشگران مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مطالعه ارتباط بین شیوه های اجرایی منابع انسانی و عملکرد شرکت، از نظرتجربی، می تواند ابزاری به حساب آید که به آن وسیله براعتبار رشته مدیریت منابع انسانی بیفزاید. (بامبرگرومشولم ،1381: 21)

آيا فعاليت ها و اقدامات منابع انساني تفاوتي در نتايج سازماني ايجاد مي كند؟ با مرور مطالعات و تحقيقاتي كه به اثر منابع انساني بر عملكرد پرداخته اند پاسخ مثبت می باشد.

همزمان با تغییر در عرصه جهانی، نیروی کار نیز تغییر پیدا نمود.تغییر نیروی کار نیازمند تغییر مدیریت نیروی کارکنان به مدیریت منابع انسانی بود. تکامل مدیریت منابع انسانی نیازمند دیدگاهی استراتژیک در هر دو بعد دانشگاهی و عملیاتی می باشد.(یاسمین بال[8]، 2011: 1)

منابع انسانی مهمترین منبع هر سازمانی می باشد، اما تعداد سازمان هایی که میتوانند این منبع را مطیع خود کرده و مورد بهره برداری قرار دهند بسیار ناچیز می باشد (احمد و شرودر، 2003: 19) به گونه معمول این منبع در سازمان های خدماتی بیشتر از مراکز تولیدی مورد توجه قرار می گیرند آنها با اين چالش مواجهند كه چگونه مي توانند اين تأثير را اندازه گيري كنند بهترين راهي كه ميتوان تأثیر منابع انساني را به سنجش عملكرد كسب و كار پيوند زد كدام می باشد ؟

این پژوهش به دنبال پیوند تأثیر ، وظائف وکارکردهای منابع انسانی با عملکرد سازمانی می باشد، اهمیت این موضوع زمانی مشخص می گردد که بدانیم در ایران هیچ نشانه اي مبنی بر تغییر محتوا، فلسفه و کارکردهاي مدیریت منابع انسانی در دست نیست.تا سال 1301 شمسی که براي نخستین بار قانون استخدام کشوري به تصویب رسید، اصول، ضوابط و روش علمی خاصی که بر امور استخدامی سازمانهاي دولتی حاکم باشد، وجود نداشت. تأثیر مدیریت منابع انسانی در ایران چندان دستخوش تغییرات اساسی نگردیده و همچنان بر وظایف سنتی مدیریت پرسنلی در ایران تأکید می گردد . کاربرد اصطلاح مدیریت منابع انسانی در سازمانهاي ایران نیز سابقۀ چندانی ندارد و پسوند راهبردي که دراواسط دهۀ 80 میلادي در غرب متداول گردید، تنها در در کمتر از یک دهه اخیر در تعداد معدودي از سازمانهاي صنعتی پیشرو ایران (نفت، پتروشیمی و فولاد ) مصطلح گردیده می باشد .(دلوی وهمکاران ، 1389: 74)

اهداف تحقيق:

هدف کلی از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر شیوه های جهان شمول مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد. ارائه چارچوبي که مديران منابع انساني بتوانند ابزارهاي مفهومي وعملياتي مورد نياز را براي ساختاردهي تأثیر ارزش آفرين خود ايجاد نمايند. پس اهداف جزئی این پژوهش به قرار زیر می باشد:

  • مطالعه ارتباط بین امنیت استخدامی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین استخدام گزینشی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین تیم های خودگردان، تمرکز زدایی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین جبران خدمت بالا مبتنی برعملکرد و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین آموزش گسترده و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین کاهش در تفاوت مقام و موقعیت وعملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین تسهیم اطلاعات و عملکرد سازمانی

قلمرو زمانی و مکانی پژوهش:

از آنجا که نیروی انسانی ارزش های متفاوتی درسازمانهای خدماتی باشرکت تولیدی دارند منابع انسانی مهمترین منبع هر سازمانی می باشد، اما تعداد سازمان هایی که میتوانند این منبع را مطیع خود کرده و مورد بهره برداری قرار دهند بسیار ناچیز می باشد به گونه معمول این منبع در سازمان های خدماتی بیشتر از مراکز تولیدی مورد توجه قرار می گیرند(احمد و شرودر، 2003: 19). به همین خاطر یکی از شرکتهای تابعه برق منطقه ای فارس به عنوان جامعه مورد مطالعه این پژوهش انتخاب گردید. ناگفته نماند از آنجا که در مطالعه احمد و شرودر (2003) مناطق جغرافیایی (کشورهای مورد مطالعه) به عنوان متغیرکنترلی مد نظر قرارگرفته می باشد ، این مطالعه از حیث آنکه در ایران اجرا شده می باشد متغیر کنترلی مطالعه آنها را نیز مد نظر قرار داد.

بازه زمانی این پژوهش از ابتدای سال 91 با مطالعه کتابخانه ای آغاز گردید و با پژوهش در اسناد مکتوب و مقالات داخلی و خارجی ادامه پیدا نمود تا این که در ابتدای سال 92 این مرحله از مطالعه به پایان رسید و 6 ماهه نخست سال 1392 صرف مطالعه میدانی و تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری از آنها گردید.

کليد واژه ها:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مدیریت منابع انسانی[9]:

رویکرد های متمایز به مدیریت کارکنان که به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی از طریق آرایش و به کارگیری نیروهای کاری متعهد و متخصص می باشد.(دئود[10]، 2006: 14 به نقل از استوری[11](1995)).

شیوه های مدیریت منابع انسانی[12]:

فعالیت های سازمانی معطوف به مدیریت منابع انسانی جهت اطمینان از آنکه نیروی به کارگرفته شده به دنبال دستیابی به اهداف سازمانی می باشد.(شولر[13] و جکسون[14] ،1987؛ شولر و مک میلان[15]، 1984؛ رایت و اسنل، 1991). (همان : 14). در این پژوهش شیوه های مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد بهترین روش ها[16] برگرفته از پژوهش پفر و ویگا(1999) گزینش شده می باشد. این شیوه ها عبارتند از :امنیت استخدامی، استخدام گزینشی،تیم های خودگردان، پرداخت بالا متناسب با عملکرد، آموزش گسترده،کاهش در تفاوت میان شأن و مقام پست های مختلف، تسهیم اطلاعات.

عملکرد سازمانی[17] :

در این پژوهش عملکرد سازمانی به دو بخش محسوس و نامحسوس که به صورت همزمان تاثیر سازمانی را اندازه گیری می کنند تصریح دارد. هزینه ، کیفیت،ارائه به موقع خدمت، انعطاف پذیری،ارائه خدمت جدید در صنعت مورد فعاليت بعد مالی عملکرد سازمانی، مولفه های اختصاصی که بعد عملیاتی سازمان را نسبت به سایر شرکت های برق منطقه ای می سنجد و تعهد سازمانی که بعد نامحسوس متغیر عملکرد سازمانی را اندازه گیری می کنند مانند ابعاد مورد سنجش در این پژوهش بوده می باشد.

طرفداری ادراک شده سازمانی[18]:

باور کارکنان از این که سازمان به چه میزان برای همکاریهای مابین شان ارزش قائل بوده و به آسایش و آرامش آنان اهمیت می دهد.(آیزنبرگر و همکاران،1986: 501)

[1] Huselid

[2] Beker

[3] Gerhart

[4]Pfeffr

[5] Singh

[6] Bamberger

[7] Meshoulam

[8] Yasemin bal

[9] Human resource management

[10] Daud

[11] Storey

[12] HRM practices

[13] Schuler

[14] Jackson

[15] Macmillan

[16] Best Practices

[17] Organizational performance

[18] Perception of organizational support

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 134