پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه اروميه

دانشكده ادبيات و علوم انساني

                                                  گروه  علوم تربيتي

 

 

پايان‌نامه

جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد مدیریت آموزشی

 

عنوان:

مطالعه ارتباط بین سبک های تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی91-92

 

اساتید  راهنما:

 

دکتر علیرضا حسین پور                                    دکتر بهناز مهاجران

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

               

فصل اول- كليات پژوهش

 

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- بيان مسأله……………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………… 5

1-4- فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-1- فرضیه كلي………………………………………………………………………………………………………… 8

1-4-2- فرضیات فرعی…………………………………………………………………………………………………… 8

1-5- مفاهیم نظری…………………………………………………………………………………………………………. 9

1-6- تعاریف عملیاتی مفاهیم………………………………………………………………………………………. 10

 

فصل دوم- ادبيات پژوهشي

 

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2- تعریف سبک……………………………………………………………………………………………………….. 15

2-3- تعريف تفکر………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-4- اشکال تفکر………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-5- خصوصیات تفکر………………………………………………………………………………………………….. 17

2-6- سبک تفکر…………………………………………………………………………………………………………… 18

2-6- 1- سبک تفکر قانونی…………………………………………………………………………………………. 22

2-6- 2- سبک قضائی………………………………………………………………………………………………….. 23

2-6- 3- سبک کلی نگر………………………………………………………………………………………………. 23

2-6- 4- سبک تفکر سلسله مراتبی……………………………………………………………………………. 24

2-6-5- سبک آزاداندیشی…………………………………………………………………………………………… 24

2-7- ضرورت در نظر داشتن سبک های تفکر……………………………………………………………………… 23

2-8- اصول مطالعه سبک تفکر……………………………………………………………………………………. 24

2-9- عوامل موثر تحول در سبک تفکر………………………………………………………………………. 25

2-9-1- فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-9-2-جنسیت…………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-9-3- سن………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-9-4- سبک های تفکر والدین…………………………………………………………………………………. 27

2-9-5- مدرسه و شغل………………………………………………………………………………………………… 27

2-10- تعریف نوآوری…………………………………………………………………………………………………… 28

2-11- تفاوت خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………………………………. 29

2-12- نوآوری سازمانی………………………………………………………………………………………………… 30

2-13- نوآوری و رقابت…………………………………………………………………………………………………. 32

2-14- استراتژی نوآوری………………………………………………………………………………………………. 33

2-15- فرآیند نوآوری در سازمان………………………………………………………………………………… 34

2-16- مولفه های نوآوری…………………………………………………………………………………………….. 35

2-16-1- فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………… 35

2-16-2-منابع انسانی…………………………………………………………………………………………………… 38

2-16-3- ساختار………………………………………………………………………………………………………….. 41

2-17- موانع نوآوری سازمانی………………………………………………………………………………………. 43

2-18- توصیه هایی در خصوص موفقیت نوآوری درسازمان ……………………………………. 44

2-19- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………… 39

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

فصل سوم- روش پژوهش

 

3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 54

3-2- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 54

3-3- جامعه آماري……………………………………………………………………………………………………….. 54

3-4-  نمونه‌ آماری………………………………………………………………………………………………………… 55

3-5- ابزار اندازه‌گيري…………………………………………………………………………………………………… 55

3-6- شیوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….. 56

3-7- روش تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………… 57

3-8- پایایی……………………………………………………………………………………………………………………. 57

س

 

 

 

فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده‌ها

 

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 59

4-2- توصیف ویژگی های دموگرافیک نمونه آماری…………………………………………………… 59

4-2-1-  جنسیت…………………………………………………………………………………………………………. 59

4-2- 2- سن…………………………………………………………………………………………………………………. 60

4-2- 3- مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………………………… 61

4-2-4- سنوات خدمت………………………………………………………………………………………………… 62

4-3-آزمون کالموگروف اسمیرنف………………………………………………………………………………… 63

4-4-مطالعه فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………. 64

 

 

فصل پنجم- بحث و نتيجه‌گيري

 

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 74

5-2- نحوه شکل گیری سوال ها و فرضیات……………………………………………………………….. 75

5-3- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. 75

5-3-1- مطالعه فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………… 75

5-4- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………. 79

5-5- پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………. 80

5-6- پيشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………… 80

 

منابع

منابع­فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 81

منابع­انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….. 90

 

 فهرست جداول

 

جدول 3-1- سوالات سبک تفکر…………………………………………………………………………………. 55

جدول3-2- سوالات نوآوری سازمانی…………………………………………………………………………… 56

جدول 3-3- ضرایب پایایی کل پرسشنامه های سبک تفکر و نوآوری سازمانی………. 57

جدول 4-1-توزیع  فراوانی و درصد نمونه نمونه بر حسب جنسیت ……………………….. 59

جدول 4-2- توزیع  فراوانی و درصد بر حسب  سن………………………………………………….. 60

جدول4-3- توزیع  فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی……………………………………………….. 61

جدول 4-4- توزیع فراوانی بر حسب سنوات خدمت…………………………………………………. 62

جدول 4-5- گالموگراف………………………………………………………………………………………………… 63

جدول 4-6- ضریب همبستگی بین سبک تفکر و نوآوری سازمانی………………………….. 64

جدول 4-7- ضریب همبستگی بین تفکر قانونگذارانه و بعد فرهنگی………………………. 64

جدول 4-8- ضریب همبستگی بین  تفکر  قانونگذارانه وبعد ساختاری…………………… 65

جدول 4-9- ضریب همبستگی بین تفکر قانونگذارانه و بعد منابع انسانی……………….. 65

جدول4-10- ضریب همبستگی بین تفکر قضائی و بعد فرهنگی…………………………….. 66

جدول 4-11- ضریب همبستگی بین تفکر قضائی و بعد ساختار سازمانی………………. 67

جدول4-12- ضریب همبستگی بین تفکر قضائی و بعد منابع انسانی………………………. 67

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول 4-13- ضریب همبستگی بین تفکر کلی نگر و بعد فرهنگی…………………………. 68

جدول 4-14- ضریب همبستگی بین تفکر کلی نگر و بعد ساختار………………………….. 68

جدول 4-15- ضریب همبستگی بین تفکر کلی نگر و بعد منابع انسانی…………………. 69

جدول 4-16- ضریب همبستگی بین تفکر سلسله مراتبی و بعد فرهنگی……………….. 69

جدول 4-17- ضریب همبستگی بین تفکر سلسله مراتبی و بعد ساختار………………… 70

جدول4-18- ضریب همبستگی بین تفکر سلسله مراتبی و بعد فرهنگی………………… 70

جدول 4-19- ضریب همبستگی بین تفکر آزاد اندیشی و بعد فرهنگی………………….. 71

جدول 4-20- ضریب همبستگی بین تفکر آزاد اندیشی و بعد ساختار……………………. 71

جدول 4-21- ضریب همبستگی بین تفکر آزاد اندیشی و بعدانسانی………………………. 72

جدول 4-22  نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه هر یک از انواع سبک تفکر و نوآوری سازمانی

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

 

فهرست نمودارها

 

نمودار4-1- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب جنسیت…………………………… 60

نمودار 4-2- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب سن…………………………………. 61

نمودار 4-3- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب مدرک تحصیلی……………… 62

نمودار  4-4- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب سنوان خدمت………………. 63


 مقدمه

انديشه و انديشه ورزي، وجه بارز تفاوت ميان بشر با ديگر موجود ها عالم هستي می باشد و همين انديشه، نوع و شكل آن و نيز نگاه و رويكرد به عالم، عامل ايجاد انگيزه براي رفتار و حركت در هستي می باشد. انديشه ورزي توام با بي مرزي می باشد در واقع، نهايت نداشتن و فراروندگي(حتي فروروندگي) انديشيدن، ذاتي آن می باشد مگر آنكه عالمانه و عامدانه؛ قصد محصور و محدود كردنش وجود داشته باشد.

انديشه، براي بشر حكم ريسمان را دارد؛ هم توانايي به اوج رسانيدن و هم ظرفيت به حضيض بردن. پس تنها به اين بستگي دارد كه به چه نيت و منظوري، قرار می باشد به كارگرفته و چگونه از آن بهره گیری گردد. بايد تصميم گرفت كه هدف از زندگي، کوشش و كار،افزايش طول زندگي می باشد يا غنا بخشي به عرض آن؟( مرعشي و همکاران،1388،ص5).

«تفكر، شكل بسيار پيچيده رفتار بشر و عالي ترين شكل فعاليت عقلي و ذهني می باشد. به عبارت ديگر، تفكر، يك فرايند شناختي می باشد كه بوسيله رموز يا نشانه هاي نمايانگر اشيا و حوادث،  مشخص ميشود( مكتبي فرد، 1388،ص359). دانشمندان  تفكر را هم ركن اساسي و هم مبدل رفتار موجود انساني مي دانند، در نتيجه افكار تأثیر اساسي در رفتار بشر بازي مي كند. تفكر تعيين كننده احساس می باشد و تغيير در تفكر، تغيير در عواطف را در پي خواهد داشت (شارف،2000به نقل از ناطفیان،1387،ص2).

از ديدگاه روانشناسي، تفكر يك پديده جهت­­­دار ارادي می باشد ( شيرودي و موسوی,1384، ص133). بنابراين درك سبك هاي تفكر تاثير بسزايي در موفقيت و پيشرفت فرد دارد و در سطح گسترده تر در سازمان تطابق متناسب سبك هاي تفكر مي تواند سبب شكوفايي سازمان گردد(سلك و آتش پور,1385، ص3).

سرعت تغييرات در دنيا به صورتي بي سابقه افزايش يافته می باشد. در تحقيقي كه به تازگي به صورت پيمايشي انجام گردید نشان داد کهبايد سازش با پديده تغييرات سريع باشد، و بيشتر مديران و سازمانهاي كنوني با اين پديده دست و پنجه  نرم مي كنند(ال دفت ،1377، ص11). اگر تنها يك سرانجام  غيرقابل فرار وجود داشته باشد، اين می باشد كه همه شركتها و سازمانها امروز ناچارند كه خود را از نو تعريف كنند( چمپي و نوربا، ،1377،روي جلد). در اين عصر، شعار اصلي«خلاقيت و نوآوري» می باشد. اگر سازمانها و مديرانشان بخواهند به حيات خود ادامه دهند و در بلند مدت كامياب باشند، بايد نوآور باشند و به گونه مستمر خود را با وضعيتهاي جديد تطبيق دهند (رضائيان،1387،ص1059). فراگرد ايحاد فكرهاي جديد و تبديل آن فكرها به اقدام  و كاربرد هاي سودمند را نوآوري گويند در سازمانها اين كاربرد ها به دو صورت انجام مي گردد

:1) نوآوري در فراگرد:كه موجب بهينه شدن راههاي انجام كار مي گردد.

2) نوآؤري در محصول:كه به توليد محصولات يا ارائه خدمات جديد و بهبود يافته منجر مي گردد. مديريت نوآوري در فراگرد و محصول شامل«ابداع حمايتي زيا اقدام كشف«كاربرد» يا اقدام بهره گیری مي گردد(رضائيان،1387،ص2و3).

مديران بايد محيطهاي كاري جديد را به گونه اي طراحي كنند كه محرك خلاقيت و جريان مستمر ارائه فكرهاي جديد باشد. «كاربرد»با ابداع براي بهترين بهره گیری از فكرهاي جديد سرو كار دارد(همان،ص106).

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 103

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان