پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد مرودشت

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسی

(M.A) پایان  نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در

رشته: مدیریت آموزشی

عنوان :

مطالعه رابطۀ بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی با استرس شغلی  از دیدگاه مدیران مدارس سه مقطع دخترانه ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی 89-88

استاد راهنما:

دکتر عبد المحمدطاهری

استاد مشاور:

دکتر مسلم صالحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

هدف ازاین پژوهش مطالعه رابطۀ بین رضایت شغلی وفرسودگی شغلی بااسترس شغلی ازدیدگاه مدیران سه مقطع مدارس دخترانۀ ناحیۀ یک شهرشیرازبوده می باشد. روش پژوهش توصیفی وازنوع همبستگی بوده و جامعۀ آماری آن را کلیۀ مدیران زن سه مقطع مدارس دخترانۀ ناحیۀ یک شهرشیراز را دربرمی گیرد. تعدادآنها 135 نفر می باشد. وبه دلیل تعدادکم جامعۀ آماری همین مقداربه عنوان نمونۀ آماری درنظرگرفته گردید.دراین پژوهش ازسه پرسشنامۀ رضایت شغلیJDI (اسمیت،کندال،هالین، گریکسون(1987-1969)وفرسودگی شغلی مسلش(1991)واسترس شغلی نورعلی مشتاقی فر درسال(1377)بهره گیری گردیدتجزیه و تحلیل داده هادر 2 سطح آمارتوصیفی وآماراستنباطی صورت گرفت.که درسطح آمارتوصیفی شاخصهای آماری انحراف معیار،ودرسطح استنباطی ازضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون چندگانه بهره گیری و نتایج زیرحاصل گردید:

-بین رضایت شغلی وفرسودگی شغلی وهمچنین بین رضایت شغلی واسترس شغلی رابطۀ معناداروجود  ندارد.

– بین رضایت شغلی و استرس شغلی رابطۀ مثبت و معنادار هست.

– بین ابعادرضایت شغلی بااسترس شغلی رابطۀ معنادار وجود ندارد و هیچ کدام از ابعاد رضایت شغلی قدرت پیش بینی استرس شغلی راندارند.

– ازبین ابعاد فرسودگی شغلی، بعُدخستگی عاطفی بااسترس شغلی رابطۀ معکوس ومعناداروجود دارد.

– بین ابعاد رضایت شغلی و فرسودگی شغلی رابطۀ معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه ها : رضایت شغلی – فرسودگی شغلی – استرس شغلی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

 

      فصل اول – طرح پژوهش

1-1- مقدمه. 1

1-2- اظهار مسئله. 5

1-3- ضرورت واهمیت پژوهش…. 8

1-4- اهداف پژوهش…. 12

1-4-1- هدف کلی.. 12

1-4-2- اهداف جزئی.. 12

1-5- فرضیه های پژوهش.. 12

1-6- تعریف مفاهیم درپژوهش…. 13

     فصل دوم – ادبیات نظری

2-1 مقدمه. 15

2-2 رضايت شغلي.. 18

2-2-1 تعاريف رضايت شغلي.. 18

2-2-2 تاريخچه رضايت شغلي.. 18

2-2-3 ابعاد رضایت شغلی.. 19

2-2-4 عوامل مؤثر در رضايت شغلي.. 20

2-2-5 اهميت رضايت شغلي.. 23

2-2-6 نظريه هاي رضايت شغلي.. 26

2-2-7 شیوه ابراز نا رضایتی از شغل: 31

2-2-8 پیامدهای افزایش یا کاهش رضایت شغلی درسازمان. 32

2-3 فرسودگي شغلي.. 34

2-3-1- منشأ تاريخي فرسودگي شغلي…………………………………………………………………………………………………… 34

2-3-1 مفهوم فرسودگي شغلي.. 34

2-3-3- تعاريف فرسودگي شغلي………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-3-4- فرسودگي شغلي در مديران. 38

2-3-5- علل پيدايش فرسودگي شغلي.. 38

2-3-6- راههاي بهبود فرسودگي كاري.. 40

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-3-7- نشانه های فرسودگي شغلي.. 41

2-3-8 نشانگان و معيارهاي تشخيص فرسودگي شغلي.. 44

2-3-9 ديدگاه‌ هاي مختلف نسبت به فرسودگي شغلي.. 45

2-3-10 علل فرسودگي شغلي.. 47

2-3-11 مشاغل مستعد فرسودگي شغلي.. 48

2-3-12 مراحل و سير فرسودگي شغلي.. 48

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3-13 عوامل مؤثر در فرسودگي شغلي.. 50

2-3-14 علائم فرسودگي شغلي.. 50

2-3-15 دلايل فرسودگي شغلي.. 51

2-3-16 روشهاي مقابله با فرسودگي شغلي.. 52

2-3-17 پيامدهاي افزايش يا كاهش دهندة فرسودگي شغلي در سازمان. 53

2-4- تاريخچه استرس شغلي…………………………………………………………………………………………………………………. 55

2-4-1 واژه كاوي استرس… 57

2-4-2 گونه هاي مختلف استرس… 60

2-4-3 تعريف استرس شغلي.. 64

2-4-4 نشانه هاي استرس شغلي.. 66

2-4-5 دلايل استرس شغلي چيست؟. 68

2-4-6 متغير‌هاي ايجاد كننده استرس شغلي.. 71

2-4-7 استرس شغلی و عملكرد كاري.. 73

2-4-8 شيوه هاي مقابله با استرس شغلي.. 73

2-4-9 تنيدگي چيست؟. 76

2-4-10عاملهاي استرس شغلي در محيط كار. 80

2-5 پيشينه پژوهش در داخل و خارج كشور. 86

     فصل سوم – روش پژوهش

3-1- مقدمه. 94

3-2- روش پژوهش…. 94

3-3- جامعه ی آماری پژوهش…. 94

3-4- نمونه آماری: 95

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات: 95

3-6- روش اجراي پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….. 103

3-7- روش آماري………………………………………………………………………………………………………………………………. 104

     فصل چهارم – تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 105

4-2 آمار توصیفی.. 105

4-3 آمار استنباطی.. 107

    فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 114

5-2- محدودیتها 117

5-3- پیشنهادات… 118

5-3-1- پیشنهادهای پژوهشی.. 118

5-3-2- پیشنهادات کاربردی.. 118

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 121

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 131

  

 فهرست جداول

عنوان                                                                                                                       صفحه                                                                                                       

 

جدول 2-1: عوامل اساسي مؤثر در ميزان و سطح رضايت شغلي.. 21

جدول3-1:روش نمره گذاری مربوط به پرسشنامه ی رضایت شغلی (gdi)………………………………………………. 96

جدول3-2: تعداد گویه ها و سؤالات مربوط به ابعاد رضایت شغلی…………………………………………………………. 96

جدول 3-3: تعداد گویه ها و سؤالات مربوط به فرسودگی شغلی…………………………………………………………….. 98

جدول 3-4: تعداد گویه ها و سؤالات مربوط به ابعاد استرس شغلی  (سؤالات مربوط به قسمت اول 28 سؤال اولی)    100

جدول 3-5: ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه فرسودگی شغلی و ابعاد آن توسط محقق…………………………….. 102

جدول 3-6: ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه استرس شغلي و ابعاد آن توسط محقق………………………………… 102

جدول 3-7: ضرائب آلفاي كرونباخ پرسشنامه رضايت شغلي و ابعاد آن توسط محقق………………………………… 103

جدول4-1:  توصیف نمونه آماری بر حسب تأهل…………………………………………………………………………………… 105

جدول4-2:  توصیف نمونه آماری بر حسب مدرک تحصیلی…………………………………………………………………… 106

جدول4-3:  توصیف نمونه آماری بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………………………. 106

جدول  4-4: ماتريس همبستگي بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی و استرس شغلی……………………………. 107

جدول4-5 : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون……………………………………………………….. 107

جدول4-6: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها………………………………………………………………………………………. 108

جدول4-7: ارتباط بين رضایت شغلی و استرس شغلی……………………………………………………………………………. 109

جدول 4-8: ماتريس همبستگي بین ابعاد رضایت شغلی و استرس شغلی…………………………………………………. 109

جدول  4-9: ماتريس همبستگي بین ابعاد فرسودگی شغلی با استرس شغلی……………………………………………. 110

جدول4-10: جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون………………………………………………………. 111

جدول4-11: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها……………………………………………………………………………………. 112

جدول  4-12: ماتريس همبستگي بین ابعاد رضایت شغلی با فرسودگی شغلی………………………………………….. 113

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

شكل2-2: يك الگوي تنيدگي حرفهاي (دكتر دادستان، 1377) 79

نمودار 2-2- پيامدهاي رضايت و عدم رضايت شغلي (ميردريکوندي، 1379)………………………………………….. 33

 

1-1- مقدمه

دردنیای پرشتاب امروز هر کس خواهان داشتن شغلی می باشد.و در واقع یکی ازعوامل احساس امنیت و اعتماد به نفس، داشتن شغل وفعالیت اجتماعی می باشد (غروری،1381).

رضایت شغلی از مهمترین نتایج یک انتخاب صحیح  و مناسب در گزینش حرفه می باشد. که تطابق باکار، امکان خلاقیت، روابط رضایت بخش با همکاران وافزایش عزت نفس[1] را فراهم می آورد. برعکس ناسازگاری شغلی مسئله ای می باشد که سبب تعویض مکررِشغل، غیبت، نارضایتی ازخود و شغل، عدم احساس امنیت و خشم و بیزاری از کار می­گردد.

هر چه نگرشهای منفی بیشتری در ارتباط با شغل وجود داشته باشد عوارض منفی بیشتری را باعث می گردد و بیشترشدن نارضایتی نسبت به شغل، منجر به نظری منفی می گردد. یکی ازاین  عارضه­های مهم که ارتباط­ای متقابل با توجه منفی دارد فرسودگی شغلی می باشد(حیدری،1379).

کاریک منبع بسیارمهم برای امرار معاش و احراز موقعیتهای اجتماعی می باشد که درعین حال می تواند به نارضایتی، تحلیل رفتن قوای جسمی و روحی منجرشود. محیط کارازمحرکهای فیزیکی، روانی واجتماعی تشکیل شده می باشد که هرکدام از این عوارض می تواند عامل ایجاد تنیدگی[2] به حساب آیند، فشارناشی ازانجام کاریکی از رایج ترین علل تنیدگی می باشد. افراد مقدار زیادی از وقت خود را صرف کارشان می کنند و چنانچه احساس اضطراب وعدم توانایی سازگاری با آن یا نارضایتی ازآن بنماینداین امر به تنیدگی آنها خواهدافزود (غروری،1381).

بعضی از مشاغل باتنیدگی های زیادی همراه هستند و این امرمعلول ماهیت آن کار، نوع و وظایف ومسئولیتهای اینگونه شغلهاست.تنشهای ناشی ازشغل باعث بروز نارضایتی فرد شاغل می گردد واین به نوبۀ خود باعث تأثیرات منفی بسزایی درسایر زمینه های زندگی اعم ازاجتماعی وفردی وخانوادگی می گردد.در دهه های اخیر در نظر داشتن تنیدگی شغلی و مطالعۀ آن گسترش روز افزونی یافته می باشد. ازجمله علت های آن تأثیرتنیدگی شغلی در بروزبیماریهای روان تنی (مانندفشارخون،معضلات گوارشی) و همچنین شیوع تنیدگی شغلی درسطح وسیع درجامعه می باشد بطوری که سازمان جهانی بهداشت درسال  1978 اعلام کرده می باشد یک دوم جمعیت کارمندی ازشغل خودناراضی هستند و 9 درصد آنها معتقدندکه شغلشان درجهت اهداف زندگی آنهانیست و 75درصد کسانی که به دنبال کمکهای روانپزشکی هستندبه دلیل عدم رضایت وتوانایی شغلی می باشند(افتخاری هریس،1380).

فرسودگی شغلی، کاهش قدرت سازگاری فرد با عوامل فشارزا می باشد ونشانگانی می باشد مرکب ازخستگی جسمی وعاطفی[3] که منجربه ایجاد خودپنداری منفی[4] درفرد،توجه منفی نسبت به شغل وفقدان احساس ارتباط بامراجعان به هنگام انجام وظیفه می باشد.این نشانگان ممکن می باشد فردرابسوی انواع بیماریهای روانی وجسمانی سوق دهدوفردرابه بالاترین مرحلۀ فرسودگی روانی وعاطفی برساند(افتخاری هریس،1380).

امروزه فشار روانی ناشی از کار و زندگی کاری  در میان عامۀ مردم و سایر کسانی که مسئولیت  بیشتری  به عهده دارند رایج بوده و در رأس امور قرار دارد. در مورد فشار روانی ناشی از کارعوامل زیادی زیرا خط مشی سازمانی، شیوۀ توجه مدیریت ، عدم وضوح نقشها و تعارض آن و نظایرآن از، عوامل اصلی این پدیده بشمار می آیند. براساس پژوهشهای انجام شده، کار هرفردیکی از منابع تنیدگی وی نیزمی باشدحالات روانی فردهنگام کارکردن طیف وسیعی داردکه ممکن می باشد ازنارضایتی شروع گردد و تا غم وافسردگی[5] پیش رود و یا برعکس بارضایت شغلی وشکوفایی استعداددرحین کارهمراه باشد (توسلی،1382).

پس افزایش اثربخشی وکارایی درسازمانها نیازمند تأمین شرایط متعددی می باشد که مهمترین آن معطوف به عامل انسانی می باشد. نیروی انسانی انگیخته شده برای اجرای وظایف، مؤثرترین عامل درمحقق ساختن اهداف سازمانی می باشد که این مهم بدون شک ریشه درخشنودی ورضایتمندی شغلی کارکنان دارد (رابینز[6] ،به نقل ازپارسائیان، اعرابی،1374).

باپیچیده ترشدن روزافزون جوامع امروزی بطورحتم رسالت سازمانها درجهت برآوردن انتظارات افرادجامعه،حساستروبااهمیت ترمی گردد و آن چیز که امروزه در سازمانها از اهمیت  خاصی برخوردار می باشد  تأثیر اساسی انسانها به عنوان گردانندۀ اصلی  سازمانها می باشدکه برای تحقق اهداف خودبه دراختیارداشتن نیروی انسانی کارآمد،متعهد و برخوردارازفکرسالم نیازمنداست (هنرمند،1378).

کوپروساترلند[7] دربازنگری که روی مطالعات انجام شده کرده اند، اظهارداشتندکه یکی ازمتداول ترین نشانهای جسمی استرس شغلی،بیماریهای قلبی- عروقی می باشد آنها عنوان کرده اندکه مطالعات بسیاری نشان داده اندکه شرایط کاری پراسترس بابیماریهای قلبی وعروقی ارتباط دارد (رابینز، به نقل ازپارسائیان،اعرابی،1374).

 

زیانهای ناشی ازاسترس شغلی درواقع بی سروصداترین زیانهای مربوط به زندگی بشراست.کودکان بسیاری ازاثرات استرس شغلی والدین خودرنج می برندوخانواده های زیادی احتمالاًبه همین علت متلاشی می شوند(عطار،1373).

همچنین تحقیقات زیادی درارتباط باخشنودی ورضایت ازکاردرادبیات روانشناسی وجودداردویک قسمت ازفعالیتهای روانشناسان درسازمانها،یاری رسانی به مدیریت سازمانها برای ایجادرضایت شغلی بیشترکارکنان می باشد.حتی بعضی ازمتخصصان معتقدندکه خشنودی شغلی یک پیش بینی مهم برای طول عمراست وکارکنانی که ازشغل خودخشنودندعمرطولانی ترازآنهایی دارندکه ازشغل خودرضایت ندارند(عطار،1373).

پس ازمشاوره های فراوان بااساتیدوصاحبنظران دراین زمینه ونیزعلایق ومشاهدات شخصی که دراین زمینه وجودداشت ونیزضرورتی که احساس می شددراین زمینه کارهای تحقیقاتی انجام گیردبه این نتیجه دست یافته شدکه پژوهشی تحت عنوان مطالعه رابطۀ رضایت شغلی وفرسودگی شغلی بااسترس شغلی مدیران مقاطع(ابتدایی،راهنمایی،متوسطه) مدارس دخترانۀ ناحیۀ یک شهرشیرازبپردازیم. امیداست که نتایج پژوهش انجام گرفته مفیدواقع گردد.شایدکه بتوانیم بابکارگیری راهکارهای عملی درجهت افزایش قدرت تحمل وفشارپذیری فردی وسازمانی خودگام برداشته وازاین بابت درراستای سالم سازی محیط وارتقای بهداشت روانی مدیران درسازمان ومدارس حرکت کرده تا انرژی هایی که ناخواسته صرف تنشهای سازمانی می گردددرجهت ارتقای کمیت وکیفیت وتحقق مسئولیتهای اجتماعی سازمان بکارگرفته گردد. و در نهایت نتایج آن منجربه افزایش رضایت شغلی وکاهش فرسودگی شغلی واسترس شغلی مدیران درمدارس گردد.

[1] – self steem

[2] – stress

[3] – mental weariness

[4] – negative self-conceited

[5] – depression

[6] – Rabinz

3- Coopey, cl, suther land

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 147

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان