پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت                                                                        

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته

مدیریت آموزشی

 

عنوان:

 

ارتباط مدیریت کیفیت فراگیر و خلاقیت با توانمند سازی دبیران زن مقطع متوسطه شهرداراب

 

استاد راهنما :

دکتر نادر شهامت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه. 3

اظهار مساله. 4

اهمیت و ضرورت پژوهش.. 6

فرضیه های پژوهش.. 8

هدفهاي تحقيق.. 9

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

فصل دوم:مروری برادبیات وپیشینه پژوهش

مبانی نظری.. 9

توانمندسازي.. 13

تاریخچه ومبانی توانمندسازی.. 14

تعاريف توانمندسازي.. .16

  ضرورت توانمدسازي کارکنان در سازمان. 16

راهکارهای عملی توانمندسازی.. 16

اهداف توانمندسازی کارکنان. 19

نتایج حاصل ازاجرای توانمندسازی.. 20

پیش نیازهای توانمندسازی.. 21

برنامه های توانمندسازی.. 23

دیدگاه های تونمندسازی.. 25

مدل های توانمندسازی.. 25

خلاقیت… 29

مفهوم خلاقیت… 30

پیشینه خلاقیت… 30

تعريف خلاقيت از ديدگاه سازماني. .. 31

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نظریه های علمی خلاقیت… 32

مفاهیم مرتبط با خلاقیت… 35

فرايند خلاقيت ونوآوری.. 38

ارتباط خلاقیت،نوآوری،اختراع. 38

اهمیت خلاقیت ونوآوری.. 39

علت های خلاقیت برای مدیران ازدیدگاه پروا 41

ويژگي هاي يك تفکر خلاق.. 41

تسهیل وپدیدآیی خلاقیت… 41

محرک های فرایندخلاقیت… 43

موانع خلاقیت… 44

ضرورت خلاقیت ونوآوری درسازمان. 46

تأثیر مدیردرپرورش خلاقیت… 49

مدیریت کیفت فراگیر. 46

مفهوم کیفیت… 46

جایگاه کیفیت ودلایل اهمیت آن. 47

عوامل موثردرکیفیت… 48

تعاریف مدیریت کیفیت فراگیر. 50

تاریخچه مدیریت کیفیت فراگیر. 49

مدیریت کیفیت فراگیردرجهان امروز 53

نظریه پردازان مدیریت کیفیت فراگير 51

اصول مديريت كيفيت فراگير. 57

اهداف مديريت كيفيت فراگير. 57

فواید مديريت كيفيت فراگير. 57

برنامه ریزی راهبردی درچارچوب مدیریت کیفیت جامع. 58

تعریف برنامه ریزی راهبردی.. 58

ننقش برنامه ریزی های راهبردی دررشدسازمان. 69

فوایدبکارگیری برنامه ریزی راهبردی.. 69

تفاوت مدیریت کیفیت فراگیربامدیریت سنتی.. 62

تحقیقات انجام شده درخارج ازکشور…………………………………………………………………………………..62

تحقیقات انجام شده درداخل کشور………………………………………………………………………………………….70

جمع بندی.. 71

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

روش پژوهش… 73

جامعه پژوهش… 73

روش نمونه گیری و حجم نمونه. 73

روش گردآوری اطلاعات… 73

ابزار گردآوری اطلاعات… 73

روایی و پایایی ابزار. 74

روش اجرای پژوهش.. 76

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 76

ملاحظات اخلاقی.. 76

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها(یافته ها)

الف) داده های توصیفی.. 78

ب) آمار استنباطی.. 81

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری

اختصار تحقيق.. 87

بحث و نتیجه گیری.. 87

محدوديت هاي تحقيق.. 93

پيشنهادات كاربردي.. 94

پيشنهاد پژوهشي.. 95

فهرست منابع: 96

منابع فارسی.. 96

منابع لاتین.. 98

پیوست ها

پرسش نامه مدیریت کیفیت فراگیر 104

پرسش نامه خلاقیت… 109

پرسش نامه توانمند سازی.. 114

چکیده انگلیسی 116

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                       صفحه

جدول1-2:تفاوت مدیریت کیفیت جامع ومدیریت سنتی…………………………………………………….. 62

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول1-4: توزیع حجم  نمونه آماری بر اساس سن………………………………………………………….. 78

جدول2-4: توزیع حجم  نمونه آماری بر اساس وضعیت تأهل……………………………………………… 78

جدول3-4: توزیع حجم  نمونه آماری بر اساس جنسیت…………………………………………………….. 79

جدول4-4: توزیع حجم  نمونه آماری بر اساس سابقه کار…………………………………………………… 79

جدول 5-4: شاخصهای آماری مدیرت کیفیت فراگیر،خلاقیت وتوانمندسازی و ابعاد آن……………… 84

جدول6-4: آزمون همبستگی مطالعه ارتباط میان مدیریت کیفیت فراگیروخلاقیت با توانمندسازی………88

جدول7-4: آزمون همبستگی بین مدیریت کیفیت فراگیر با توانمندسازی………………………………….. 92

جدول8-4:آزمون همبستگی بین ابعاد خلاقیت باتوانمندسازی……………………………………………….. 87

جدول9-4: جدول تحلیل رگرسیون همزمان ابعاد مدیریت کیفیت جامع با توانمندسازی……………… 88

جدول10-4: جدول تحلیل واریانس گام به گام  ابعاد مدیریت کیفیت جامع با توانمندسازی………… 88

جدول11-4: نتایج تحلیل رگرسیون خلاقیت وتوانمندسازی…………………………………………………. 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار 1-2متغیرهای خلاقیت ومحرک های ابتکاردرسازمان………………………………………………… 42

نمودار 2-2:مدیریت عملیات وسوداوری…………………………………………………………………………. 47

فهرست شكل ها

عنوان                                                                                                         صفحه

شكل 1-2 مدل رهبري توانمندسازی لاوراک……………………………………………………………………. 26

شكل 2-2 مدل رهبري توانمندسازی هارلی……………………………………………………………………… 27

شكل 3-2 مدل رهبري توانمندسازی والام واستورم……………………………………………………………. 28

شكل شماره 4-2: مدل سيستمي توانمندسازي…………………………………………………………………… 29

شكل شماره5-2: مدل توانمندسازي ارتباط هوش وخلاقیت واختراع……………………………………….. 39

شكل 6-2 چرخه دمینگ…………………………………………………………………………………………….. 56

شكل 7-2 سلسله مراتب نیازهای سازمانی………………………………………………………………………. 59

 

چكيده

هدف ازتحقیق حاضر،مطالعه ارتباط مدیریت کیفیت فراگیروخلاقیت باتوانمندسازی دبیران زن مقطع متوسطه شهرداراب بوده می باشد.روش پژوهش همبستگی بوده وجامعه آماری پژوهش 320نفرازدبیران زن مقطع متوسطه شهرداراب بوده می باشد که 175نفربه روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب گردید.جهت جمع آوری اطلاعات ازسه پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیرمقیمی وهمکاران(1388)،خلاقیت رندسیپ(1979)وتوانمندسازی اسپریتزر(1995)بهره گیری گردید.درتجزیه وتحلیل داده هاازروش آماری ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون چندگانه وتحلیل واریانس بهره گیری شده می باشد.نتایج تحلیل آماری به دست آمده نشان دادکه بین ابعادمدیریت کیفیت فراگیروتوانمندسازی ارتباط معناداری هست.همچنین بین خلاقیت باتوانمندسازی ارتباط معنادار هست.که ازبین ابعادمدیریت کیفیت فراگیرباتوانمندسازی بعدهای قدرتمندسازی،تجزیه وتحلیل،شناسایی،آموزش کارکنان قدرت پیش بینی قوی تری برای توانمندسازی دارند.

کلید واژه : مدیریت کیفیت فراگیر، خلاقیت ، توانمندسازی .

 

 مقدمه :

باتوجه به دگرگوني هاي سريع وپرشتاب دانش ومعلومات بشري،همه چيز به شدت درحال تغييروتحول می باشد.سازمان هابه عنوان يك سيستم بازبا محيط درتعامل مي باشندوبراي تداوم حيات نيازمند پاسخگوئي به تغييرات محيطي هستند.ازآنجاکه منابع انسانی مهمترین عامل ومحورسازمان ها محسوب می شوندوهیچ جامعه ای توسعه نیافته مگرانکه به توسعه منابع انسانی پرداخته باشد.تجهیزوآماده سازی منابع مذکوربرای مواجهه باتغیرات،ازاهمیت ویژه برخورداراست وکلیه سازمان هاباهرنوع ماموریتی بایدبیشترین سرمایه،وقت وبرنامه رابه پرورش بشر هادرابعادمختلف اختصاص دهندچراکه کارایی وتوسعه سازمانهادرگروکاربردصحیح نیروی انسانی می باشد.توانمندسازی به صورت عام ازآغازخلقت بشروجودداشته وامروزه به عنوان یکی ازابزارهای سودمندارتقای کیفی کارکنان وافزایش اثربخشی سازمانی تلقی می گردد.به منظورکسب موفقیت درمحیط درحال تغییرکسب وکارامروزی،سازمان هابه دانش، نظرات،انرژی وخلاقیت کلیه کارکنان مربوطه به منظورتشویق آنان به ابتکارعمل بدون اعمال فشار،ارج نهادن به منافع جمعی سازمان،باکمترین نظارت وانجام وظیفه به عنوان مالکان  سازمان اقدام نمایند.(جعفرزاده،1386)ازآنجاکه درمحیط های پیچده ومتحول امروزی دیگردانش های تکراری برای رویارویی بااین تغییرات کارانمی باشدلذادایم بایددرجستجوی راههای جدیدبرای واکنش دربرابرمحیط برآمد.به تعبیری آن دسته ازسازمان هاونظام هامی تواننددرمحیط پیچیده وپویابه بقای خودادامه دهندکه به طورمستمرقادربه خلق ایده هاوطرح های جدیدی جهت مقابله بافشارهاوتحولات محیطی باشد(فتحی زاده ودیگران)توسعه خلاقیت کارکنان درسازمان مستلزم شناخت ابعادوعوامل تاثیرگذار برخلاقیت کارکنان وتعیین سهم ومیزان هرکدام ازاین عوامل می باشد.گرچه مطالعات نشان می دهدکه عوامل متعددی بر خلاقیت کارکنان تاثیر می گذاردامایکی ازمولفه های کلیدی افزایش وتوسعه خلاقیت ونوآوری کارکنان انگیزه های درونی فردومهارت های مرتبط باخلاقیت ونوآوری می باشدکه درواقع همان توانمند سازی کارکنان می باشد(صالحی صدقیانی، دهقان،1390 ).

یکی ازروشهای مهم بهبودکیفیت،مدیریت کیفیت فراگیراست.مدیریت کیفیت فراگیرفرایندی می باشد که باآن ،بامشارکت کارکنان،مشتریان واعتباردهندگان به بهبودمستمرکیفیت می پردازند.ورضایت مشتریان راجلب می کند.مدیریت کیفیت فراگیرمستلزم پذیرش توجه هایی نظیراعتقادبه مدیریت مشارکتی،شناسایی نیازهای مشتریان،بهبودمستمرفرایندهاوعملکردهاوارتباط سازنده وخلاق بامشتریان می باشد.درواقع مدیریت کیفیت فراگیر  بهبودی درروش های سنتی انجام کاروتجارت،وفنی اثبات شده برای تضمین بقادرجهان رقابتی کنونی به شمار می رود.(احمدی و دیگران،1391)وظیفه ورسالت سازمان آموزش وپرورش این می باشد که باارایه و اجرای طرح های جدیدوروش های نو،زمینه بروزتوانمندی هاواستعدادهارادرکارکنانش فراهم آورندوفضای حاکم رابه فضایی بالنده،خلاق،نوآور،اثربخش وهماهنگ تبدیل کنند.مدیریت کیفیت فراگیرباداشتن ارکان فلسفی،اصول ساده و قابل درک وفراهم کردن یک بسترطبیعی برای کوشش ها یکی ازگزینه های پیش روی مدیران می باشد.این امرمستلزم برنامه ای می باشد که بااجرای تدریجی آن تحول وتغییراتی جدید درواحد های آموزشی پدید آید.ازاین رو،پژوهش حاضرضمن مطالعه مدیریت کیفیت فراگیروخلاقیت به مطالعه ارتباط آن باتوانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش می پردازد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 129

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان