پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مدیریت آموزشی

 

عنوان:

ارتباط هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت

استاد راهنما:

دکتر رضا زارعی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

اظهار مساله…………………………………………………………………………………………………………………………. 4

اهمیت وضرورت……………………………………………………………………………………………………………….. 6

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 9

فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 9

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

عملکرد تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………… 13

انگیزه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

انگیزه پیشرفت……………………………………………………………………………………………………………….. 14

انگیزه تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………… 15

پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………….. 15

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………….. 19

روش تدریس………………………………………………………………………………………………………………….. 21

عوامل موثر بر تدریس……………………………………………………………………………………………………….. 21

روش تدریس سنتی…………………………………………………………………………………………………………… 22

روش تدریس فعال…………………………………………………………………………………………………………… 22

مقایسه روش سنتی و فعال………………………………………………………………………………………………….. 23

دیدگاه ساخت گرا…………………………………………………………………………………………………………….. 25

ساخت گرایی چیست؟………………………………………………………………………………………………………. 26

اصول روش تدریس ساخت گرایی……………………………………………………………………………………….. 26

هدف روش تدریس ساخت گرایی……………………………………………………………………………………….. 28

مفاهیم اساسی روش تدریس ساخت گرایی…………………………………………………………………………….. 28

مفهوم ساخت………………………………………………………………………………………………………………….. 29

مفهوم دانش سازی یا ساخت دانش………………………………………………………………………………………. 29

مفهوم واقعیت………………………………………………………………………………………………………………….. 29

مراحل اجرایی روش تدریس ساخت گرایی……………………………………………………………………………. 29

نکات اساسی الگوی تدریس 5E………………………………………………………………………………………….. 30

محاسن ومحدودیت های بهره گیری از روش ساخت گرا……………………………………………………………….. 31

مبانی نظری هوش معنوی……………………………………………………………………………………………………. 33

تعریف هوش…………………………………………………………………………………………………………………… 33

تعریف معنویت………………………………………………………………………………………………………………… 34

همپوشی بین معنویت و مذهب…………………………………………………………………………………………….. 34

دیدگاه های روانشناسانه به معنویت……………………………………………………………………………………….. 35

فاکتورهای هوش از نظر گاردنر……………………………………………………………………………………………. 36

چهارچوب نظری هوش معنوی…………………………………………………………………………………………….. 37

هوش معنوی از دیدگاه نسبی……………………………………………………………………………………………….. 37

مقایسه هوش معنوی با هوش های دیگر…………………………………………………………………………………. 38

مولفه های هوش معنوی……………………………………………………………………………………………………… 39

سلامت روان…………………………………………………………………………………………………………………… 38

دیدگاه های مربوط به سلامت روان……………………………………………………………………………………….. 41

سلامت روان و بیماری روانی………………………………………………………………………………………………. 43

اختصار اي از تعريف بهداشت رواني بر اساس مكاتب مختلف روانشناسي……………………………………… 44

نظريه هاي مربوط به سلامت روان………………………………………………………………………………………… 44

سطح نيازهاي بدني……………………………………………………………………………………………………………. 47

نيازهاي اجتماعي………………………………………………………………………………………………………………. 48

نيازهاي فردي………………………………………………………………………………………………………………….. 48

شخصيت سالم از ديدگاه فرانكل…………………………………………………………………………………………… 49

خصوصيات اشخاص سالم از ديدگاه فرانكل……………………………………………………………………………. 49

شخصيت سالم از ديدگاه پرلز………………………………………………………………………………………………. 50

خصوصيات بشر سالم از ديدگاه پرلز…………………………………………………………………………………… 50

شخصيت سالم از ديدگاه يونگ……………………………………………………………………………………………. 51

بشر سالم از ديدگاه يونگ…………………………………………………………………………………………………. 51

ارتباط بين مثبت انديشي و سلامت رواني از ديدگاه اسلام……………………………………………………………. 52

كارآمدي و سلامت روان…………………………………………………………………………………………………….. 52

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………………….. 55

تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………………. 56

جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………. 58

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 61

جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………….. 61

ابزار گرداوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………… 61

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………. 64

ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………….. 65

فصل چهارم: یافته های پژوهش

یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………….. 67

یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………. 68

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

اختصار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 74

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… 74

محدودیت های پژوهشی……………………………………………………………………………………………………. 78

پیشنهاد های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 79

پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………. 79

پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………. 79

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………… 80

منابع لاتین(References)…………………………………………………………………………………………………. 87

 

پیوست

پرسشنامه هوش معنوی………………………………………………………………………………………………………. 95

پرسشنامه سلامت روان………………………………………………………………………………………………………. 98

بروندادهای SPSS………………………………………………………………………………………………………….. 101

چکیده لاتین(Abstract)…………………………………………………………………………………………………. 108

 

فهرست جداول

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

3-1- پایایی پرسشنامه هوش معنوی و ابعاد آن توسط اسفندیاری………………………………………………… 87

4-1- مطالعه میانگین و انحراف استاندارد هوش معنوی و ابعاد آن……………………………………………….. 94

4-2- مطالعه میانگین و انحراف استاندارد سلامت روان و ابعاد آن……………………………………………….. 95

4-3- مطالعه میانگین و انحراف استاندارد عملکرد تحصیلی……………………………………………………….. 95

4-4- ضریب همبستگی بین سلامت روان و هوش معنوی با عملکرد تحصیلی………………………………… 96

4-5- ضریب همبستگی بین ابعاد سلامت روان با عملکرد تحصیلی……………………………………………… 97

4-6- ضریب همبستگی بین ابعاد هوش معنوی با عملکرد تحصیلی………………………………………………. 98

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-7- جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد سلامت روان و عملکرد تحصیلی…………………….. 99

4-8- جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد هوش معنوی و عملکرد تحصیلی…………………… 100

4-9- جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی……… 101

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده می باشد. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر هنرستان های شهر مرودشت که تعداد آنها در سال 1393 برابر با  1800 بوده  و نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای 150 نفر انتخاب شدند. روش پژوهش  از نوع همبستگی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه  هوش معنوی بدیع و همکاران (1389) و سلامت روان(GHQ-28) گلدنبرگ (1972) و برای سنجش  عملکرد تحصیلی از نمره معدل سه ماهه اول سال تحصیلی دانش آموزان  بهره گیری گردید و هر دو پرسشنامه  از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار هستند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون به روش گام به گام بهره گیری شده می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که بین سلامت روان با عملکرد تحصیلی ارتباط معکوس و معنادار و بین هوش معنوی با عملکرد تحصیلی ارتباط مستیقم و معناداری هست. بین مولفه های نشانه های جسمانی، اضطراب و افسردگی با عملکرد تحصیلی ارتباط معکوس و معناداری هست و بین مولفه های تفکر کلي و بعد اعتقادي، و پرداختن به سجاياي اخلاقي با عملکرد تحصیلی ارتباط مستقیم و معناداری وجود داردمتغیر افسردگی نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد. متغیر تفکر کلي و بعد اعتقادي نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد. متغیر هوش معنوی نسبت به دیگر متغیر پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد.

 

کلید واژه ها: هوش معنوی،سلامت روان،عملکرد تحصیلی.

 

 

مقدمه

آموزش و پرورش زیر بنای توسعه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای می باشد. یکی از بارزترین خصوصیات عصر حاضر، تحولات شگرف و مداومی می باشد که در گستره علوم به چشم می خورد. این تغییرات در زمینه تعلیم و تربیت منجر به ایجاد دیدگاهها و روش های نوینی گردیده می باشد که نظام های آموزشی را به پرورش افراد مولد علم و تکنولوژی ترغیب می کند. بی تردید هیچ نظام آموزشی نمی تواند صد در صد به اهداف آموزشی خود برسد. اما موفق بودن هر نظام آموزشی به نزدیک تر شدن هر چه بیشتر، به اهداف تعیین شده بستگی دارد. برای نزدیک تر شدن به اهداف نظام آموزشی، بایستی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی را شناخت و تأثیر آن را افزایش دهد. مطالعه عوامل موثر بر پیشرفت و ترقی جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارآمد برخوردار بوده اند. یکی از آفت های آموزشی و پرورشی خانواده ها که هر ساله به میزان زیادی از امکانات، منابع و استعدادهای بالقوه انسانی و اقتصادی را تلف می کند و تأثیر غیر قابل جبرانی را در ابعاد مختلف به جای می گذارد پدیده افت تحصیلی می باشد (مرتضوی زاده، 1382). آموزش و پرورش به عنوان يك نظام آموزشي در هر جامعه‌اي با صرف هزينه فراوان تعليم و تربيت فرزندان واجب التعليم آن جامعه را به عهده دارد. انتظار مي رود كه محصولات نهايي اين سازمان در آينده از كارآيي و بهره وري كافي برخوردار باشند. یکی از عواملی که موثر بر عملکرد تحصیلی می باشد هوش معنوی می باشد (الوانی، ۱۳۷۰). امروزه عوامل مختلفی بر روی عملکرد تحصیلی تاثیر می گذارد. در این پژوهش به دوعامل هوش معنوی[1] و سلامت روان[2] پرداخته می گردد.

از انجایی که هوش معنوی یکی از نیاز های درونی بشر بوده و بعضی از صاحبنظران، آن را متضمن بالاترین سطوح زمینه های رشد شناختی – اخلاقی و کوشش همواره آدمی برای معنا بخشیدن به زندگی و پاسخ به چرا های زندگی می دانند و هوش معنوی را به عنوان زیر بنای باورها،در زمینه های گوناگون به ویژه ارتقا و تامین سلامت روانی، شادکامی، رضایت، انگیزش بالا می دانند. پس در نظر داشتن هوش معنوی به عنوان یکی از عواملی که می تواند بر بهره وري کارکنان تاثیر بگذارد از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد هوش معنوی را به این شکل تعریف می کنند: هوشی که از طریق آن مسائل مربوط به معنا و ارزش های را حل می کنیم، هوشی که فعالیت ها و زندگی ما را در زمینه ای وسیع تر، غنی تر و معنادار قرار می دهد. هوشی که به ما کمک می کند بفهمیم کدام اقدامات یا کدام مسیر معنادار تر از دیگری می باشد در متون علمي، هوش به عنوان يک مفهوم عمومي جهان شمول که با توانايي ادراکي ارتباط دارد، تعريف شده می باشد اين مفهوم، عموماً به توانايي يادگيري و تفکر مرتبط بوده و غالباً براي توصيف به کارگيري مهارتها و وقايع به کاررفته می باشد.. افراد از نظر سطح هوش با هم متفاوتند که اين تفاوت، ناشي از ترکيب متغير فطري، وراثت و ويژگيهاي اکتسابي آنهاست. پیشرفت صنعت و تکنولوژی، قدرت و ثروت را افزایش داده اما امکان زندگی با آرامش وصلح و اطمینان را از بشر سلب کرده می باشد. در حقیقت کیفیت فدای کمیت شده و اعتدال و تناسب کنار رفته و بیماری های عصبی-روانی و روان تنی جانشین آن شده می باشد. بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت در سال 2010 در دنیا بیش از 450 میلیون نفر از مردم از یک اختلال روحی روانی رنج می برند، هر ساله حدود 20% از بزرگسالان یک مشکل بهداشت روانی را تجربه می کنند، نزدیک به یک میلیون نفر مرتکب خودکشی می شوند و از هر 4 خانواده یک خانواده عضوی با اختلالات روانی دارند. سلامت روان برای مدت های زیادی در پشت پرده ای از انگ و تبعیض پنهان شده و اکنون پیشرفت علم بشر بستری برای اظهار سلامت روان و پرداختن به آن را فراهم نموده می باشد. از طرفی می دانیم که برای همه ی افراد سلامت روحی، جسمی و اجتماعی برای ساخت مسیر زندگی حیاتی می باشد. همچنین ارتقاء آن در تمام دوران های زندگی لازم می باشد.

[1]– spiritual intelligence

[2] – mental  health

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :122

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید