پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد علوم وتحقيقات تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی (M.A)

گرایش تربیتی

عنوان:

مطالعه میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهراني و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل سعدی‌پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده                                                                                                                  1

فصل اول: چارچوب پژوهش                                                                                        2 

مقدمه                                                                                                                   3

اظهار مسئله                                                                                                             5

اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                           10

اهداف پژوهش                                                                                                         12

سؤال‌های پژوهش                                                                                                      13

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فرضیه‌های پژوهش                                                                                                    13

تعریف مفاهیم                                                                                                        14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش                                                                           16

مقدمه                                                                                                                  17

ماهیت و مفهوم زمان                                                                                                 18

تاریخچه مختصر از زمان                                                                                            20

مفهوم مدیریت زمان                                                                                                 24

مبانی نظری مدیریت زمان                                                                                           24

مفهوم نوجواني                                                                                                       40

نوجوانی و رشد آن در مکتب اسلام                                                                                40

نوجوانی و رشد آن در نظریه‌های معاصر                                                                          42

نظریه‌های رشد نوجوانی                                                                                             44

ویژگی‌های نوجوانی                                                                                                 60

جوانی                                                                                                                 63

جوانی و رشد آن در اسلام                                                                                          63

جوانی و رشد آن در نظریه‌های معاصر                                                                             64

شرایط زیستی ـ غریزی جوانی                                                                                     66

شرایط ذهنی جوانی                                                                                                  67

شرایط روانی جوانی                                                                                                 68

شرایط عاطفی و اخلاقی جوانی                                                                                    69

ویژگی‌های رشد جوانی                                                                                              72

رشد اجتماعی و اخلاقی                                                                                             75

ویژگی‌های تفکر دوره جوانی                                                                                       76

مفهوم روانشناختی مدیریت زمان                                                                                    80

اصول مدیریت زمان                                                                                                  84

دیدگاه‌های مدیریت زمان                                                                                            85

تکنیک‌های مدیریت زمان                                                                                            86

قوانین مرتبط با مدیریت زمان                                                                                       91

نسل‌های مدیریت زمان                                                                                               93

عوامل اصلی در عدم بهره گیری بهینه از زمان                                                                         95

عوامل اتلاف وقت                                                                                                    99

مباني نظري رسانه                                                                                                     105

پیشینه پژوهش                                                                                                          114

تحقیقات انجام شده در داخل کشور پیرامون مدیریت زمان                                                       115

تحقیقات انجام شده در سایر کشورها پیرامون مدیریت زمان                                                     122

جمع بندي ادبيات و پيشينه تحقيق                                                                                130

فصل سوم: روش پژوهش                                                                                           137        

مقدمه                                                                                                                  138

روش تحقيق                                                                                                          139

جامعه آماری                                                                                                          140

نمونه و روش نمونه‌گیری                                                                                            140

حجم نمونه                                                                                                             142

ابزار اندازه‌گیری                                                                                                       142

نمره‌گذاری پرسشنامه مدیریت زمان                                                                                 143

روایی                                                                                                                  143

پایایی                                                                                                                  144

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها                                                                                        144

روش اجرا                                                                                                          145

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها                                                                              147

مقدمه                                                                                                                  148

ویژگی پاسخگویان نوجوانان و جوانان                                                                            150

جنسیت                                                                                                               150

سن                                                                                                                    151

میزان تحصیلات                                                                                                        152

طبقه اقتصادی ـ اجتماعی                                                                                             153

وضعیت تماشای تلویزیون                                                                                            154

وضعیت زمان تماشای تلویزیون در شبانه‌روز                                                                       155

وضعیت زمان تماشای تلویزیون در طول هفته                                                                      156

مطالعه چگونگی تأثیر صداوسیما در ترویج فرهنگ بهره گیری بهینه از زمان                                       158

مطالعه عملکرد صداوسیما در آموزش مدیریت زمان                                                              159

مطالعه مهمترین عامل اتلاف وقت در بین نوجوانان و جوانان                                                    160

مطالعه شاخص هدفگذاری در مدیریت زمان                                                                       161

مطالعه شاخص اولویت‌بندی در مدیریت زمان                                                                     162

مطالعه شاخص برنامه‌ریزی در مدیریت زمان                                                                       163

مطالعه نمره شاخص‌های مدیریت زمان                                                                             164

مطالعه ارتباط بین میزان تماشای تلویزیون و مدیریت زمان                                                       165

مطالعه تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان                                  166

مطالعه تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان به تفکیک جنس                                       169

مطالعه تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان برحسب تحصیلات                                   171

مطالعه تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی                   174

فصل پنجم: بحث و مطالعه نتایج                                                                                 176       

مقدمه                                                                                                                  177

اختصار نتایج                                                                                                          178

بحث و نتیجه‌گیری                                                                                                   187

پیشنهادهای کاربردی صداوسیما                                                                                    190

محدودیت‌های پژوهش                                                                                                192

پيشنهادات                                                                                                             194

منابع ومآخذ                                                                                                            195

منابع فارسی                                                                                                          195

منابع انگلیسی                                                                                                         203

پیوست                                                                                                                  204

فهرست جداول 

جدول شماره 4-1 توزیع پاسخگویان برحسب جنس                                                                                              150

جدول شماره 4-2 توزیع پاسخگویان برحسب سن                                                                   151

جدول شماره 4-3 توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات                                                    152

جدول شماره 4-4 توزیع پاسخگویان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی                                          153

جدول شماره 4-5 توزیع پاسخگویان برحسب تماشاي تلویزیون به صورت منظم                                 154

جدول شماره 4-6 توزیع پاسخگویان برحسب زمان تماشای تلویزیون در شبانه‌روز                               155

جدول شماره 4-7توزیع پاسخگويان برحسب میزان تماشای برنامه‌های تلویزیون در طول هفته                  156

جدول شماره 4-8 توزیع پاسخگویان در مورد روش‌های ترویج فرهنگ بهره گیری بهینه از زمان                   158

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول شماره 4-9 توزیع پاسخگویان درخصوص عملکرد صداوسیما در آموزش نحوه مدیریت زمان          159

جدول شماره 4-10 توزیع پاسخگویان درمورد مهمترین عامل اتلاف وقت                                          160

جدول شماره 4-11 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص هدفگذاری                                               161

جدول شماره 4-12 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص اولویت‌بندی                                              162

جدول شماره 4-13 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص برنامه‌ریزی                                               163

جدول شماره 4-14 شاخص‌های مدیریت زمان به تفکیک تعداد سؤالات، دامنه نمرات و میانگین شاخص‌ها                    164

جدول شماره 4-15 میانگین شاخص ها در پاسخگویان                                                              164

جدول شماره 4-16 ارتباط همبستگی بین میزان تماشای تلویزیون و مدیریت زمان                                165

جدول شماره 4-17 میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان برحسب سن پاسخگویان                           166

جدول شماره 4-18 نتیجه آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس‌های                   168

مدیریت زمان برحسب سن پاسخگویان

جدول شماره 4-19 میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس‌های مدیریت زمان به تفکیک جنسیت           170

جدول شماره 4-20 میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس‌های مدیریت زمان به تفکیک تحصیلات        171

جدول شماره 4-21 نتیجه آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس‌های مدیریت        173

زمان برحسب تحصیلات پاسخگویان

جدول شماره 4-22 میانگین خرده مقیاس‌های مدیریت زمان با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی پاسخگویان          174

جدول شماره 4-23نتیجه آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس‌های مدیریت          175

زمان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی پاسخگویان

نمودار 4-1 توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت                                                                    150

نمودار 4-2 توزیع پاسخگویان برحسب سن                                                                           151

نمودار 4-3 توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات                                                                   152

نمودار 4-4 توزیع پاسخگویان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی                                                  153

نمودار 4-5 توزیع پاسخگویان برحسب تماشای تلویزیون به صورت منظم                                         154

نمودار 4-6 توزیع پاسخگویان در خصوص زمان تماشای تلویزیون                                                 155

نمودار 4-7 توزیع پاسخگویان در خصوص میزان تماشای برنامه‌های تلویزیون در طول هفته                     157

نمودار 4-8 توزیع پاسخگویان در خصوص عملکرد صداوسیما در آموزش نحوه مدیریت زمان                 159

نمودار 4-9 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص هدفگذاری                                                         161

نمودار 4-10 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص اولویت‌بندی                                                     162

نمودار 4-11 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص برنامه‌ریزی                                                       163

نمودار 4-12 میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس‌های مدیریت زمان بر حسب سن                       166

نمودار 4-13 میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس‌های مدیریت زمان به تفکیک جنسیت                   170

 

چکیده

این پژوهش با هدف« مطالعه میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه‌ای برای تقویت آن» به روش پیمایشي انجام شده می باشد. جامعه آماری، نوجوانان و جوانان مناطق 22 گانه شهر تهران مي باشند، بدین مقصود نمونه مورد مطالعه 856 نفر از نوجوانان و جوانان ( نوجوانان436 نفر و جوانان 420 نفر) و (427 نفر پسر و 429 نفر دختر)، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردید. پرسشنامه محقق ساخته توسط پرسشگران آموزش ديده برروي پاسخگويان اجرا گردید. پس از گردآوری داده ها از آزمون‌های آماری T مستقل برای متغیر جنسیت و سن و آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای تعیین تفاوت بین متغیرهای سن، تحصیلات و طبقه‌ اقتصادی ـ اجتماعی با بهره گیری از نرم افزار   SPSS   مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت   .

نتایج نشان داد بیشتر جوانان از مهارت مدیریت زمان و تعداد کمی از نوجوانان از این مهارت بهره می‌گیرند. بین مهارت مدیریت زمان در شاخص هدفگذاری از نظر جنسیت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد ،اما در شاخص‌های اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی بین جنسیت تفاوت معنی‌داری هست. همچنین بین سن و تحصیلات با مهارت مدیریت زمان تفاوت معنی‌داری هست ، بین مهارت مدیریت زمان با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

مقدمه

مهمترين چيزدر زندگي بشر که از ارزش والايي برخوردار می باشد،زمان (وقت)مي باشد.در واقع وقت شيرازه حيات ما را تشکيل مي دهد.ارزش وقت از آن جا دانسته مي گردد که خداوند در قرآن کريم سوره اي را به نام “والعصر”يعني وقت يا زمان نازل کرده ودر جاهاي ديگري از قرآن به برهه هايي از زمان اشاراتي داشته می باشد ؛” والضحي واليل اذا سجي”   (قسم به روز روشن وبه شب ان دم که آرام گيرد).”والفجر واليال عشر” (به سپيده دم و شب هاي دهگانه سوگند). در احاديث نيز مواردي در اين زمينه آمده می باشد ، اينها بيانگر ارزش و اهميت زمان مي باشد. در طول تاريخ، زمان و ابعاد مختلف آن، مورد توجه انواع تمدن‌ها بوده و امروزه اين توجه بيش از پيش اهميت يافته می باشد، به گونه‌اي که فناوري‌هاي نو، محيطي فراهم آورده‌اند که تقريباً در کوتا مدت مي‌توان به اطلاعات بي‌شماري دسترسي پيدا کرده و کارها را بسيار سريع‌تر و آسان‌تر از پيش انجام داد. لذا تمايل به سرعت اقدام در انجام کارها روز به روز بيشتر مي‌گردد. با چنين تمايلي اين احساس در افراد به وجودمي‌آيدکه از زمان عقب مانده و نمي‌توانند از آن به گونه موثر بهره‌مند شوند. وقت (زمان)، سرمايه بشري می باشد، زندگي تنها زماني پربار مي‌گردد که براساس مفهوم صحيح زمان، بنا شده باشد.( اين عقيده که افراد چگونه تصميم مي‌گيرند از وقتشان به نحو مطلوب بهره گیری کنند، هسته نظريه مديريت زمان را تشکيل مي‌دهد (سواري،1388)).

ضرورت به کارگيري مديريت زمان وتنظيم منطقي اوقات در اختيار افراد چه در بعد سازماني و يا خصوصي، به درستي نشانگر اين می باشد که زمان منتظر کسي نمي ماند. مديريت بر وقت ،مديريت بر کار و مديريت بر خود سه امر تجزيه ناپذير هستند و مي توان به جرات گفت که مديريت زمان در واقع همان مديريت بر خود می باشد. اصولاً مديريت زمان يک امر همگاني و عمومي می باشد. آگاهي از مفهوم مديريت زمان هم در زندگي فردي و هم در زندگي حرفه‌اي جوانان ونوجوانان مثمرثمر خواهد بود ، در واقع آنان را به نوعي خود مديريتي سوق مي‌دهد. با اتکا به به اين ديدگاه هدف از مديريت زمان،جلوگيري از اتلاف وقت و تنظيم زمان کاري می باشد. مسلماً در اين حکايت نبايد شک نمود که جوانان و نوجوانان در مورد چگونگي مديريت، با هم تفاوت دارند.نوجوانان به دليل ورود به دوره بحراني با تحولات گستردة فيزيولوژيکي،شناختي،هيجاني و اجتماعي روبرو مي شوند واين تغييرات مي تواند مشکلاتي را براي نوجوانان فراهم آورد،از اين قبيل عوامل مي توان به مواردي از قبيل حواسپرتي،دقت کم و غيره تصریح نمود که مديريت کردن زمان در نوجوانان مهمتر مي باشد. مديريت زمان، فعاليتهاي نوجوانان و جوانان را نيز مي‌تواند تحت تاثير قرار دهد. عموماً اگر ساعات مشخصي از روز را براي درس خواندن برنامه‌ريزي کنند خيلي زود به آن عادت خواهند نمود.يکي از مهمترين لايه‌هاي اجتماعي جامعه‌ ما و هر جامعه‌اي، قشر جوان و نوجوانان مي‌باشند که سعي مي‌گردد مسائل مربوط به مهارت آن‌ها در مديريت زمان مورد بررسي قرار گيرد. در اين تحقيق ميزان مهارت نوجوانان و جوانان در مديريت زمان با تأکيد بر چگونگي پرداختن به فعاليتهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. اميد می باشد نتايج اين تحقيق به عنوان تلاشي در سياست‌گذاري و تصميم‌گيري مربوط به نوجوانان و جوانان مؤثر واقع گردد و به راه کارهاي معيني در زمينه هدايت «وضع موجود» به «وضع مطلوب» منتهي گردد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 219

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان