پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ی روانشناسی

گرایش تربیتی

عنوان:

پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

استاد راهنما:

دکتر فرهاد خرمایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

-1- کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2- اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3- اهمیت وضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………8

1-4- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………9

1-5- سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….10

1-6-تعریف مفهومی متغیرها……………………………………………………………………………………………………10

 

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

2-1- مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………………..13

2-1-1- صمیمیت ……………………………………………………………………………………………………………13

2-1-2- سبک های دلبستگی …………………………………………………………………………………………21

2-1-3- سبک‏های پردازش هویت ………………………………………………………………………………….29

2-2-تحقیقات پیشین ……………………………………………………………………………………………………………..38

2-2-1- سبک‏های دلبستگی و صمیمیت ………………………………………………………………………38

2-2-2- سبک‏های هویت و صمیمیت ……………………………………………………………………………40

2-2-3- تفاوت‏های جنسیتی و صمیمیت ………………………………………………………………………43

2-3- فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….45

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- طرح پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..46

3-2- جامعه آماری و شرکت کنندگان در پژوهش ………………………………………………………………..46

3-3- تعریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………………47

3-4- ابزارهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….48

3-4-1- پرسش­نامه ی ترس از صمیمیت………………………………………………………………………..48

3-4-2-پرسش­نامه ی سبک های دلبستگی……………………………………………………………………50

3-4-3-پرسش­نامه ی سبک‏های پردازش هویت ……………………………………………………………52

3-5- شیوه ی اجرا …………………………………………………………………………………………………………………..56

3-6- شیوه ی تجزیه وتحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………56

 

فصل چهارم : یافته ها

4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………..58

4-2- یافته‏های مربوط به فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………….59

4-2-1- مطالعه ارتباط متغیر‏های پژوهش………………………………………………………………………..59

4-2-2- یافته‏های مربوط به پیش‏بینی ترس از صمیمیت توسط سبک‏های دلبستگی….60

4-2-3- یافته‏های مربوط به پیش‏بینی ترس از صمیمیت توسط سبک‏های

پردازش هویت……………………………………………………………………………………………………………………60

4-2-4- پیش بینی ترس از صمیمیت براساس سبک‏های دلبستگی و سبک های

پردازش هویت در دختران و پسران ………………………………………………………………………………61

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و مطالعه یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………..65

5-1-1- یافته‏های مربوط به همبستگی بین متغیر‏های پژوهش……………………………………..65

5-1-1- پیش بینی ترس از صمیمت براساس سبک های دلبستگی………………………………66

5-1-2- پیش بینی ترس از صمیمیت براساس سبک‌های پردازش هویت……………………70

5-1-3- پیش بینی ترس از صمیمیت براساس سبک‏های دلبستگی و سبک های پردازش           هویت در دختران و پسران………………………………………………………………………………………………………..72

5-2- کاربردهای نظری و عملی ………………………………………………………………………………………………73

5-3- پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..74

5-4- محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………74

 

فهرست منابع ومأخذ

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………..76

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………..80

 

پیوست ها

پیوست الف: پرسشنامه ترس از صمیمیت ……………………………………………………………………………..90

پیوست ب: پرسشنامه سبک های دلبستگی ……………………………………………………………………………93

پیوست ج: پرسشنامه سبک های پردازش هویت …………………………………………………………………….95

 

فهرست جدول‌ها

جدول 3-1- مشخصات دانشکده‏ها و شرکت کنندگان در پژوهش…………………………………………47

جدول 3-2- مربوط به زیر مقیاس های پرسشنامه دلبستگی………………………………………………….51

جدول 3-3- نتایج تحلیل عوامل مقیاس دلبستگی………………………………………………………………….52

جدول 3-4- سوالات مربوط به مولفه های سبک پردازش هویت …………………………………………..53

جدول 3-5- نتایج تحلیل عوامل مقیاس سبک‏های پردازش هویت………………………………………..55

 

جدول 4-1- یافته­های توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………58

جدول 4-2- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………..59

جدول 4-3- پیش بینی ترس از صمیمیت، بر اساس سبک های دلبستگی……………………………60

جدول 4-4- پیش بینی ترس از صمیمیت، بر اساس سبک های پردازش هویت…………………..61

جدول 4-5- پیش بینی ترس از صمیمیت، بر اساس سبک های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دختران……………………………………………………………………………………………………………………….62

جدول 4-6- پیش بینی ترس از صمیمیت، بر اساس سبک های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در پسران…………………………………………………………………………………………………………………………62

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر صورت پذیرفت. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 329 نفر (182 دختر و 147 پسر) از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که بر اساس روش نمونه گیری خوشه‏ای تصادفی نسبتی انتخاب شدند. به مقصود مطالعه متغیرهای پژوهش، هر یک از شرکت کنندگان، پرسش نامه های ترس از صمیمیت (اسکاتنر و ثلن ، 1991 )، سبک های دلبستگی (کولینز و رید، 1990) و سبک‏های پردازش هویت (وایت و همکاران ، 1998) را تکمیل نمودند. پایایی ابزارهای پژوهش به وسیله‏ی ضریب آلفای کرونباخ و روایی آنها به کمک همسانی درونی و تحلیل عاملی تعیین گردید. نتایج حاکی از روایی و پایایی قابل قبول آزمون ها بود. نتایج پژوهش نشان داد که سبک دلبستگی 18 درصد واریانس ترس از صمیمیت را تبیین می‏کند و زیرمقیاس‏های نزدیک بودن (دلبستگی ایمن) و وابستگی (عکس دلبستگی اجتنابی) به گونه منفی و معنادار ترس از صمیمت را پیش بینی می‏کند. سبک پردازش هویت نیز 6 درصد از واریانس ترس از صمیمیت را تبیین می‏کند و سبک سردرگم- اجتنابی به صورت مثبت و معنادار ترس از صمیمیت را پیش‏بینی می‏کند. در پایان نیز، به مقصود پیش‏بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دختران و پسران دانشجو از رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان بهره گیری گردید. نتایج نشان داد که در دختران زیرمقیاس نزدیک بودن و زیر مقیاس وابستگی ترس از صمیمت را به صورت منفی و معنادار پیش‏بینی کرده می باشد. اما زیرمقیاس اضطرابی نتوانسته می باشد به صورت معناداری ترس از صمیمیت را پیش بینی کند. علاوه براین، هیچکدام از سبک های پردازش هویت نیز نتوانسته اند به صورت معناداری ترس از صمیمیت را در دختران پیش بینی کنند. در پسران تنها زیرمقیاس‏ نزدیک بودن ترس از صمیمیت را به صورت منفی و معنادار پیش بینی می‏کند اما زیرمقیاس‏های وابستگی و اضطرابی و نیز سبک‏های پردازش هویت، نتوانسته اند به صورت معناداری ترس از صمیمیت را پیش بینی کنند.

مقدمه

از مظاهر زندگی اجتماعی بشر، وجود تعامل‏ها و ارتباطات میان افراد می‏باشد. ما بخش عمده‏ای از زندگی خود را در ارتباط با دیگران سپری می‏کنیم و یا در فکر آن به سر می‏‏بریم. چگونگي ارتباط ما با افرادي كه با آن‏ها زندگي مي‏كنیم و دوست‏شان داريم و همواره در تعامل مستمر و مداوم با آن‏ها به سر مي‏بريم، بخش مهمی از توانايي روابط بین‏فردي ما را تشكیل مي‏دهد. بدون شک یک بخش تعیین‏کننده در هر ارتباط‏ای صمیمیت[1] می باشد (باگاروزی[2]، 1997).

صمیمیت، به صورت الگوی رفتاری بسیار مهمی مفهوم‏ سازی شده که دارای جنبه‏های عاطفی- هیجانی و اجتماعی نیرومند می باشد و بر پایه‏ی پذیرش (تجربه مثبت هم‏سویی و برابری)‏، رضایت‏خاطر (تجربه مثبت مشارکت) و عشق شکل می‏گیرد (تن‏هاتن[3]، 2007). روان شناسان، صمیمیت را توانایی برقراری ارتباط (بدون کنترل) با دیگری و اظهار عواطف (بدون بازداری) تعریف می‏کنند و آن را حق مسلم و از حالات طبیعی بشر می‏دانند (بلوم[4]، 2006). بر اساس مدل ارتباطی رایز و شاور (1988)‏، صمیمیت فرآیندی می باشد که در آن شخص اطلاعاتی را در میان می‏گذارد و شنونده به شیوه‏ای پاسخ می‏دهد که حس تایید و طرفداری ایجاد می‏کند. در واقع توانایی بی‏پرده گویی در روابط نزدیک، این روابط را صمیمانه می‏سازد و فرد را قادر می‏سازد احساس درک‏شدگی، مورد تایید واقع شدن و از نظر هیجانی به دیگری نزدیک شدن را داشته باشد. اشترنبرگ[5] (1986، به نقل از برانون[6]، 2002) نیز، در مدل سه وجهی[7] خود از عشق، صمیمیت را احساس نزدیکی با دیگری می‏داند و معتقد می باشد که مشارکت عادلانه در زندگی خانوادگی، صمیمیت را به دنبال خواهد داشت.

مطالعه ارتباط صمیمانه به عنوان جنبه‏ای مهم از زندگی در بزرگسالی، دارای تاریخی طولانی می‏باشد، که کوشش برای طبقه‏بندی آن به زمان ارسطو[8] باز می‏گردد و امروز بخشی از دانش موجود در این زمینه، مشاهدات وی را تایید می‏کند اما مطالعه علمی درمورد‏ی آن از دهه‏ی 1990 آغاز شده می باشد (بارنز[9]، 1998).

ظرفیت ورود و نگهداشتن روابط صمیمی یک مولفه مهم سازگاری در بزرگسالان می‏باشد (فیلدمن، گوون و فیشر[10]، 1998). ناتوانی در تشکیل یا حفظ روابط صمیمانه اغلب به دلیل ترس از صمیمیت[11] رخ می دهد، یعنی ناتوانی در به اشتراک گذاشتن افکار و احساسات با شخصی که ارزش زیادی دارد (ثلن، واندروال، توماس و هارمن[12]، 2000). پس ترس از صمیمیت با بهزیستی شخص در تضاد خواهد بود (فیلیپس، ویلمات، وال، پیترسون، باکلی و فیلیپس[13] ، 2013).

مفهوم ترس از صمیمیت، در حدود سه دهه قبل توسط هاتفیلد[14] (1984) برای اولین بار مطرح گردید. وی مانند علت های اساسی ترس از صمیمیت را، ترس از خود افشایی[15]، ترس از رها شدن، ترس از برخورد‏های خشن، ترس از دست دادن کنترل، ترس از دست دادن فردیت ذکر کرده می باشد (ال لوید[16], 2011). دسکاتنر و ثلن[17] (1991) نیز، ترس از صمیمیت را ناتوانی فرد برای تبادل افکار و احساسات خود با فردی مهم و نزدیک، به دلیل وجود اضطراب در وی، تعریف کرده‏اند. افرادی که ترس از صمیمیت دارند خواهان ارتباط بین شخصی هستند اما از طرد می ترسند، در نتیجه طی ارتباط کلامی و غیر کلامی با دیگران اضطراب را تجربه می‏کنند (بشارت، 1391).

باگاروزی (2001) اظهار می‏کند که نیاز به صمیمیت از نیاز ابتدایی‏تر دلبستگی[18] نشات می‏گیرد، پس ضروری می باشد، برای مطالعه ارتباطات صمیمانه، تا جایی که امکان دارد در مورد روابط اولیه افراد با مراقبان اولیه آن‏ها اطلاعات کافی کسب گردد. در نتیجه از عوامل موثر بر صمیمیت شخص، ارتباط و دلبستگی او نسبت به والدین می‏باشد. بالبي[19] (1969) دلبستگي را در قالب نظريه‏اي بزرگ مفهوم‏سازي كرد. نظريه دلبستگي فقط نظريه تحول كودك نيست، بلكه نظريه تحول در گستره حيات نيز هست (وایس[20]‏، 1994). طبق نظر بالبي (1969، 1973، 1980) روابط دلبستگي همیشه موجودند و در سراسر چرخه زندگي فعال هستند (گودوین[21]، 2003). کیفیت ارتباط و نوع دلبستگی کودک- والد، منجر به شکل‏گیری بازنمایی‏های ذهنی می‏گردد که طرحواره ها یا الگوهای اقدام آن‏ها را برای تعامل با خود و دنیای بیرون می‏سازند (بالبی، 1973؛ نافتل و شاور[22]، 2006). به دنبال پژوهش‏هاي كساني از قبيل بالبي و اينزورث[23]، سه سبك دلبستگي ايمن[24]، دلبستگي ناايمن اجتنابي[25]، و دلبستگي ناايمن دوسوگرا[26] تشخيص داده شدند (اينزورث، بولهر، واتر و وال[27]، 1978). اين سبك ها بعدها در مورد بزرگسالان نيز تأييد شدند (هازن و شاور[28]، 1987).

نتايج پژوهش‏هاي زيادي، استمرار و تداوم سبك دلبستگي را در چرخه زندگي تأييد می‏کنند (فریلی[29]، 2002؛ مین، کاپلان و کسیدی[30]، 1985؛ نافتل و شاور، 2006). افراد با دلبستگي ايمن، سطح بالاتري از اعتماد و رضايت و سطح پايين‏تري از تعارضات دارند، در حالي كه افراد با دلبستگي اجتنابي، رضايت و صميميت كمتر و تعارضات بيشتر و افراد با دلبستگي دوسوگرا، با عدم تعادل در احساسات و تعارضات بيشتر مشخص می‏شوند (کولینز، کوپر، آلبینو و آلارد [31]، 2002).

یکی دیگر از متغیرهایی که می‏تواند بر توانایی ارتباط صمیمانه فرد یا ترس از صمیمیت در وی موثر باشد سبک‏های هویت در افراد می باشد. اریکسون[32] (1982) این استدلال را مطرح می‏کند که تنها پس از تثبیت حس معقولانه هویت می‏توان صمیمیت بالیده و حقیقی را با شخص دیگری تجربه نمود (مونتگومری[33]، 2005 به نقل از دانشپور و همکاران، 1386).

در طول چهار دهه گذشته، پژوهش‏ها پیرامون هویت نوجوانان، بر اساس پارادایم پایگاه هویت مارسیا[34] مفهوم سازی شده می باشد (حجازی و فرتاش، 1385). مانند نظریه‏های مهم دیگر در هویت، نظريه سبك‏هاي هويت برزونسكي[35] می باشد. به نظر برزونسکی (1990) سبک‏های هویت، نشان دهنده جهت‏گیری‏های پردازش اطلاعات هستند و نوجوان هنگام ساختن هویت خود و متعهد شدن نسبت به ارزش‏ها و باورها از آن‏ها بهره گیری می‏کند. نظریه برزونسکی بر مفروضه سازندگي مبتني می باشد، يعني افراد تأثیر فعالي را در ساختن تفكر خود نسبت به واقعيتي كه در آن زندگي مي‏کنند، ايفا می‏کنند در اين نظريه به تفاوت‏هاي افراد در بهره گیری از فرآيندهاي تصميم گيري، حل مسئله، روبرو شدن با مشكلات، درگيري با تكاليف پرداخته شده می باشد.

برزونسکی سه سبک پردازش هویت[36] را مطرح می‏کند، سبک هویت اطلاعاتی[37]، سبک هویت هنجاری[38] و سبک هویت سردرگم- اجتنابی[39]. افراد با سبک هویت اطلاعاتی، در برخورد با موضوعات مربوط به هویت، هدفمند بوده و با کوشش ذهنی، کوشش در سنجیده اقدام کردن دارند؛ این افراد کنجکاوانه به دنبال اطلاعات مناسب جهت شکل دهی هویت خود هستند. آنها اطلاعات را ارزیابی کرده و مورد قضاوت قرار می‏دهند. افراد دارای سبک پردازش هویت هنجاری، متناسب با انتظارات گروه مرجع و افرادی که در زندگی آنها مهم می‏‏باشند اقدام می‏کنند و بدون ارزیابی باورها و ارزش ها، آنها را درونی می‏کنند. و افراد سردرگم- اجتنابی، تمایلی به رویارویی با مسائل و موقعیت های تعارض برانگیز ندارند و کوشش در طفره رفتن و اجتناب از این موقعیت ها می‏کنند و تا حد امکان، تصمیم گیری را به تاخیر می‏اندازند (آذر پیکان، 1390).

با در نظر داشتن مطالب فوق و تاثیر مراقبان اولیه و هم‏چنین سبک‏های هویت هر شخص در برقراری ارتباطات صمیمانه وی در بزرگسالی، در پژوهش حاضر، به مطالعه پیش‏بینی ترس از صمیمیت در افراد با در نظر داشتن سبک های دلبستگی و سبک های پردازش هویت در آنها پرداخته شده می باشد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 110

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان