پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش پیش از دبستان

عنوان:

آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی ارتباط دارد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش………………………………………………………………………………………..1

– مقدمه……………………………………………………………………………………………………………2

– اظهار مسأله……………………………………………………………………………………………………….4

– فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………….8

– اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………..9

– اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………..9

– تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………….11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………12

– تعاریف ارتباط………………………………………………………………………………………………….13

– هدف اصلی ارتباط……………………………………………………………………………………………..15

– الگوهای ارتباطی زوجین………………………………………………………………………………………16

– الگوی ارتباط سازنده متقابل زن و شوهر………………………………………………………………………16

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

– الگوی ارتباط اجتناب متقابل زن و شوهر………………………………………………………………………18

– الگوی ارتباطی توقع / کناره گیری زن و شوهر……………………………………………………………….22

– تئوری های ارتباط…………………………………………………………………………………………….26

– نظریه ارتباطی واتزلاویک……………………………………………………………………………………26

– نظریه ارتباطی سالیوان……………………………………………………………………………………….29

– نظریه شفلن و بردویستل………………………………………………………………………………………30

– نظریه تبادلی برن……………………………………………………………………………………………..32

– نظریه یادگیری اجتماعی بندورا……………………………………………………………………………….33

– تعاریف سازگاری اجتماعی……………………………………………………………………………………34

– عوامل مؤثر بر سازگاری……………………………………………………………………………………..36

– دیدگاه ها درمورد سازگاری اجتماعی…………………………………………………………………………..41

– دیدگاه روان پویشی……………………………………………………………………………………………41

– دیدگاه یادگیری………………………………………………………………………………………………..46

– دیدگاه یادگیری اجتماعی – شناختی……………………………………………………………………………47

– دیدگاه پدیدار شناختی………………………………………………………………………………………….50

– دیدگاه تحولی………………………………………………………………………………………………….53

– اختصار دیدگاه ها درمورد سازگاری اجتماعی………………………………………………………………….55

– مطالعات انجام شده……………………………………………………………………………………………57

– پژوهش های داخلی…………………………………………………………………………………………..58

– پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………59

فصل سوم: روش پژوهش……………………………………………………………………………………..62

– طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………63

– جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….63

– روش انتخاب نمونه و گروه نمونه…………………………………………………………………………….63

– ابزار سنجش………………………………………………………………………………………………….64

– پرسشنامه الگوهای ارتباطی…………………………………………………………………………………..64

– اعتبار و روایی آزمون الگوهای ارتباطی……………………………………………………………………..65

– پرسشنامه رفتار سازشی دانش آموزان………………………………………………………………………..65

– اعتبار و روایی آزمون رفتار سازشی دانش آموزان…………………………………………………………..66

– شیوه اجرای پرسشنامه ها…………………………………………………………………………………….67

– روش تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..67

فصل چهارم: یافته های پژوهش………………………………………………………………………………68

– مقدمه…………………………………………………………………………………………………………69

– توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………69

– تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………..72

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………….82

– محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………….88

– پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………..88

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………….89

پیوست 1. پرسشنامه الگوهای ارتباطی………………………………………………………………………93

پیوست 2. پرسشنامه رفتار سازشی دانش آموزان…………………………………………………………..96

 

فهرست نمودار و جداول

– جدول 1-4 فراوانی و درصد افراد شرکت کننده در نمونه……………………………………………………69

– جدول 2-4 مقطع تحصیلی پدران گروه نمونه………………………………………………………………70

– جدول 3-4 مقطع تحصیلی مادران گروه نمونه…………………………………………………………….70

– جدول 4-4 سن پدران گروه نمونه……………………………………………………………………………71

– جدول 5-4 سن مادران گروه نمونه………………………………………………………………………….71

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

– جدول شماره 6-4 داده های توصیفی………………………………………………………………………..72

– جدول شماره 7-4 اختصار مدل پيش بينی متغير سازگاری اجتماعی کودکان توسط متغيرهای الگوهای

ارتباطی والدين……………………………………………………………………………………………….73

– جدول شماره 8-4 آزمون تحليل واريانس…………………………………………………………………….74

– جدول شماره 9-4 ضرايب مدل رگرسيون……………………………………………………………………75

– نمودار شماره 1-4…………………………………………………………………………………………..77

– نمودار شماره 2-4…………………………………………………………………………………………..77

– جدول 10-4 آزمون کولمگروف – اسميرنف…………………………………………………………………78

– جدول شماره 11-4 نتيجه آزمون همبستگی اسپيرمن فرضیه دوم…………………………………………….79

– جدول شماره 12-4 نتيجه آزمون همبستگی اسپيرمن فرضیه سوم……………………………………………79

– جدول شماره 13-4 نتيجه آزمون همبستگی اسپيرمن فرضیه چهارم………………………………………….80

– جدول شماره 14-4 نتيجه آزمون همبستگی اسپيرمن فرضیه پنجم……………………………………………80

– جدول شماره 15-4 نتيجه آزمون همبستگی اسپيرمن فرضیه ششم……………………………………………81
مقدمه

یکی از عوامل موثر در رفتار فرد خانواده می باشد. محیط خانواده اولین و بادوام ترین عاملی می باشد که در رشد شخصیت افراد تاثیر می گذارد. خانواده اولین زمینه های رشد و تکوین شخصیت فرد را فراهم می سازد. کودک لحن سخن گفتن را از خانواده می آموزد، ارزشهای اخلاقی را از آنان می گیرد و روابط اجتماعی آینده او متاثر از چگونگی روابطشان با اعضای خانواده می باشد (مختاری، 1385).

با در نظر داشتن اینکه برای کودک در سالهای اولیه، تنها روابط موجود، ارتباط با والدینش می باشد و کودک اولین و حساس ترین دوره سنی و بیشترین اوقات خود را در کنار خانواده می گذراند، بهترین و مؤثرترین نتایج را در سلامت و بهداشت روانی او خواهد داشت. پس پدر و مادر اولین کسانی هستند که کودک از آنها تقلید می کند و با در نظر داشتن حرکات و رفتار اطرافیان شخصیت کودک تکوین می یابد (عریضی، 1381).

با در نظر داشتن اهمیتی که خانواده در رشد اجتماعی فرد دارد، بعضی از افراد نظیر الکایند[1]، 1987؛ سیگل[2]، 1987؛ کانینگ و لیون[3]، 1991؛ به نقل از لفرانسویس[4]، 1996 عقیده دارند که نباید کودکان را بی محابا به سمت آموزش های پیش دبستانی بکشانیم و جو حاکم بر بسیاری از برنامه های پیش دبستانی ممکن می باشد کودکان را آن گونه که بایستی و شاید به سوی پیشرفت رهنمون نسازد. از سوی دیگر بسیاری از صاحب نظران مثل دومان[5]، 1984؛ رسکورلا[6]، 1991؛ پاندی[7]، 1991؛ به نقل از لفرانسویس، 1996 عقیده دارند که تجربه های پیش دبستانی تاثیر مثبتی بر تحول کودکان خواهد گذاشت.

بدون شک اگرچه دوران پیش دبستانی می تواند تأثیر به سزایی در رشد کودک و به ویژه رشد اجتماعی وی داشته باشد، خانواده همچنان به عنوان اولین عامل مؤثر می باشد.

از طرفی با در نظر داشتن اهمیت روابط اجتماعی مناسب در تعاملات، سازگاری اجتماعی به عنوان مهمترین نشانه سلامت روان، از مباحثی می باشد که جامعه شناسان، روانشناسان و به ویژه مربیان در دهه های اخیر توجه خاصی به آن مبذول داشته اند ( منینگر[8] و همکاران، ترجمه نظیری، 1381 ).

در واقع رفتار آدمی تحت تأثیر عوامل اجتماعی قرار دارد و شخصیت بشر در صورتی به کمال می رسد که بین او و محیط تعامل و تبادل مناسبی وجود داشته باشد (ولش و کارن[9]، 2001). سازگاری طیف گسترده ای دارد و جنبه هایی زیرا خانواده، همسالان و اجتماع را در بر می گیرد که در رأس همه آنها سازگاری اجتماعی قرار دارد (تینتو[10]، 1993).
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 109

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان