پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه شیراز

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان‏ نامه ­ی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش علوم کتابداری و اطلاع‏ رسانی

عنوان:

مطالعه تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس از سال 1985 تا پایان سال 2009 میلادی

استاد راهنما:

دکتر عبدالرسول جوکار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1-1- اظهار مسئله …………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2- اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 5

1-3-1- هدف کلی پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 5

1-3-2- اهداف جزئی پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 5.

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 7

2-1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 7

2-1-2- مروری بر طریقه تحوّل علم در ایران……………………………………………………………………. 8

2- 1-3- بهره گیری از روش‏های کمّی در حوزه کتابداری و اطلاع‏رسانی………………………… 9

2-1-3-1- کتاب‏سنجی …………………………………………………………………………………………… 10

2-1-3-2- کتابخانه‏سنجی ………………………………………………………………………………………. 10

2-1-3-3- اطلاع‏سنجی……………………………………………………………………………………………. 10

2-1-3-4- وب‏سنجی ………………………………………………………………………………………………. 11

2-1-3-5- علم‏سنجی ……………………………………………………………………………………………… 12

2-1-3-5-1- تولید علم …………………………………………………………………………………….. 12

2-1-3-5-2- زبان تولیدات علمی …………………………………………………………………… 12

2-1-3-5-3- نوع تولیدات علمی …………………………………………………………………… 12

2-1-3-5-4- استناد………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-3-5-5- تحلیل استنادی…………………………………………………………………………….. 13

2-1-3-5-6- ضریب تأثیر…………………………………………………………………………………… 14

2-1-3-5-7- پراستنادترین نویسندگان……………………………………………………………… 14

2-1-3-5-8- پرکارترین نویسندگان…………………………………………………………………… 14

2-1-3-5-9- مشارکت علمی……………………………………………………………………………… 15

2-2- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-2- مطالعات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………. 16

2-2-2-1- تحقیقات انجام شده در سطح کشور……………………………………………………. 16

2-2-2-2- تحقیقات انجام شده در سطح دانشگاه‌ها و مؤسسات دولتی……………… 18

2-2-2-3- تحقیقات انجام شده در سطح دانشگاه آزاد اسلامی…………………………… 23

2-2-3- مطالعات انجام شده در خارج کشور………………………………………………………………… 24

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2-4- جمع‏بندی………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-3- سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 29

2-4- تعاریف مفهومی و عملیاتی…………………………………………………………………………………………. 30

2-4-1- تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………. 30

2-4-2- تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………….. 30

 

فصل سوم: روش‏شناسی پژوهش

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-2- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 33

3-3- جامعه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 33

3-4- روش و ابزار گردآوری داده‏ها ……………………………………………………………………………………. 34

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده‏ها ……………………………………………………………………………………… 34

 

فصل چهارم: یافته‌ها

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

4-2- طریقه توليد اطلاعات علمي نويسندگان دانشگاه آزاد اسلامي در سال‌هاي 1985

تا 2009 بر اساس پايگاه وب‏آوساینس……………………………………………………………………………… 38

4-3- زبان تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ………………………………………………………………… 40

4-4- نوع تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی …………………………………………………………………. 41

4-5- پوشش موضوعی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی…………………………………………….. 42

4-6- سهم تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ……………………………………………………………… 44

4-7- میزان اثربخشی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی …………………………………………….. 45

4-8- مجلات منتشرکننده تولیدات دانشگاه آزاد اسلامی و ضریب تأثیر آنها ………………… 46

4-8-1- مجلات منتشرکننده تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

در پایگاه وب‏آوساینس………………………………………………………………………………………………………. 46

4-8-2- ضریب تأثیر مجلات منتشرکننده تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ……… 47

4-9- پرکارترین نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی ……………………………………………………………. 49

4-10- پراستنادترین نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی ……………………………………………………. 52

4-11- میزان مشارکت نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی………………………………………………….. 54

 

فصل پنجم: بحث، نتیجه‏گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 56

5-2- سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 56

5-2-1- سؤال اوّل پژوهش: طریقه توليد اطلاعات علمي نويسندگان دانشگاه

آزاد اسلامي در سال‏هاي 1985 تا 2009 بر اساس پايگاه وب‏‏آوساینس

چگونه می باشد؟……………………………………………………………………………………………………………………. 56

5-2-2- سؤال دوّم پژوهش: نويسندگان دانشگاه آزاد اسلامی بيشتر

به کدام زبان تولیدات خود را در پايگاه وب‎آوساينس در سال‎هاي 1985

تا 2009 منتشر کرده‏اند؟………………………………………………………………………………………………… 57

5-2-3- سؤال سوّم پژوهش توليدات علمي دانشگاه آزاد اسلامي

در در پايگاه وب‎آوساينس در سال‎هاي 1985 تا 2009 از نظر نوع

تولیدات چگونه می باشد؟……………………………………………………………………………………………………… 58

5-2-4- سؤال چهارم پژوهش: پوشش موضوعي توليدات علمي دانشگاه

آزاد اسلامي در پايگاه وب‎آوساينس در سال‌هاي 1985 تا 2009 چگونه می باشد؟……… 59

5-2-5- سؤال پنجم پژوهش: توليدات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در

مقايسه با کل توليدات ايران در پايگاه وب‎آوساينس در سال‎هاي1985

تا 2009چه سهمی دارد؟………………………………………………………………………………………………… 60

5-2-6- سؤال ششم پژوهش ميزان اثربخشي مقالات نوشته شده

توسط نويسندگان دانشگاه آزاد اسلامي در پايگاه وب‎آوساينس

در سال‎هاي 1985 تا 2009 چگونه می باشد؟……………………………………………………………………. 60

5-2-7- سؤال هفتم پژوهش نويسندگان دانشگاه آزاد اسلامي، در

سال‎هاي 1985 تا 2009 توليدات خود را بيشتر در کدام مجلات به چاپ

رسانده‏اند و ضريب تأثير اين مجلات چگونه می باشد؟………………………………………………………. 61

5-2-8- سؤال هشتم پژوهش پرکارترين نويسندگان دانشگاه آزاد اسلامي

در پايگاه وب‎آوساينس در سال‎هاي 1985 تا 2009 چه کساني هستند؟………………….. 62

5-2-9- سؤال نهم پژوهش پراستنادترين نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامي

در پايگاه وب‎آوساينس در سال‎هاي سال‎هاي 1985 تا 2009 چه کسانی هستند؟…… 62

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-2-10- سؤال دهم پژوهش ميزان مشارکت نويسندگان دانشگاه آزاد اسلامي

در پايگاه وب‎آوساينس در سال‎هاي 1985 1985 تا 2009 چگونه مي باشد؟…………… 63

5-3- نتیجه‏گیری…………………………………………………………………………………………………………………… 63

5-4- محدودیت‏های پژوهش………………………………………………………………………………………………… 64

5-5- پیشنهادات برآمده از پژوهش……………………………………………………………………………………… 65

5-6- پیشنهاداتی برای پژوهش‏های آینده …………………………………………………………………………. 65

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………. 66

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 73

 

پیوست

پیوست 1………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

پیوست 2………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

 

فهرست جدول ها

جدول 4-1. تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به تفکیک زبان …………………………………………. 40

جدول 4-2. نوع تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ……………………………………………………………. 41

جدول 4-3. سهم تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از تولیدات ایران ……………………………… 44

جدول 4-4. میزان اثربخشی تولیدات دانشگاه آزاد اسلامی …………………………………………………… 45

جدول4-5. مجلات با بیش ترین شمار تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

در پایگاه وب‏آوساینس ………………………………………………………………………………………………………………… 46

جدول 4-6. ضریب تاثیر مجلات منتشرکننده تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی …………… 48

جدول 4-7. دسته‏بندی نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس فراوانی تولیدات ………….. 50

جدول 4-8. پرکارترین نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی ……………………………………………………….. 51

جدول 4-9 دسته‏بندی نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس فراوانی استناد ……………… 52

جدول 4-10. پراستنادترین نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس …………. 53

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- طریقه رشد نمایی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در طول

سال‏های 1989 تا 2009 ………………………………………………………………………………………………………….. 39

نمودار 4-2 – پوشش موضوعی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی …………………………………… 43

نمودار 4-3- سهم تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از تولیدات ایران ……………………………. 44

نمودار 4-4- میزان اثربخشی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ………………………………………. 45

نمودار 4-5- وضعیّت مشارکت نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی ………………………………………….. 54

چکیده

دانشگاه‏ها به عنوان یکی از مراکز عمده تولید اطلاعات علمی، تأثیر اساسی در رشد و توسعه هر کشور اعمال می کنند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس از سال 1985 تا پایان سال 2009 میلادی صورت گرفته می باشد. این پژوهش با بهره گیری از روش علم­سنجي انجام گرفت. یافته‏های پژوهش حاکی از آن می باشد که تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی در 25 سال مورد مطالعه، به گونه متوسط از طریقه رشد صعودی برخوردار بوده می باشد. بیش‌تر تولیدات علمی به زبان انگلیسی و در قالب مقاله پژوهشی چاپ گردیده و حوزه‏ موضوعی فنی و مهندسی بیش‏ترین تولیدات علمی را در خود جای داده‏ می باشد. نتایج هم‌چنین نشان داد سهم دانشگاه آزاد اسلامی از تولیدات ایران به تدریج افزایش یافته و سال 2009 به بیش‏ترین مقدار رسیده می باشد. میانگین استناد به هر مدرک در دانشگاه آزاد اسلامی 39/2 مورد می‌باشد. مجله Applied Mathematics and Computation منتشرکننده بیش‏ترین تعداد از تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. هم‏چنین مجلات حوزه موضوعی ایمنی‏شناسی بالاترین میانگین ضریب تأثیر را در میان مجلات منشرکننده تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دارا می‏باشد. در میان نویسندگان مسئول از دانشگاه آزاد اسلامی، روستائیان به عنوان پرکارترین و فلاح‏باقرشیدایی به عنوان پراستنادترین تعیین شدند. مطالعه میزان مشارکت نویسندگان نیز نشان داد که بیش‏ترین مشارکت مربوط به مدارک 3 نویسنده‏ای می‏باشد.

مقدمه

توان و ظرفیت علمی هر کشور، یکی از معیارهای ارزیابی توسعه پایدار آن کشور محسوب می‏گردد. ارتقای این توان مستلزم بهبود وضعیّت تولید اطلاعات علمی می باشد. اهميّت توليد اطلاعات علمي و تأثیر آن در توسعه پايدار موجب شده می باشد که فعاليّتهاي علمي- پژوهشي که به توليد اطلاعات علمي منجر می‎شوند، در چند دهه اخير بيشتر مورد مطالعه و بررسي قرار بگيرند.

در حال حاضر برای ارزیابی تولیدات علمی از روش‏های متعددی بهره گیری می‏گردد. یکی از این روش‏ها بهره گیری از شاخص‏های علم‏سنجی می باشد. علم‏سنجی به مطالعه ویژگی‏های اطلاعات علمی پرداخته و تولیدات علمی کشورها، سازمان‏ها و پژوهشگران را مورد مطالعه، ارزیابی و مقایسه قرار می‏دهد (امین پور، کبیری و ناجی، 1387).

از آنجا که بیش‌تر فعالیّت‏های پژوهشی، اغلب در قالب نشر علمی و در انواع مختلف مانند مقالات علمی منتشر می‏گردد، سنجش آن‏ها می‏تواند مبنایی مناسب برای شناخت وضعیّت تولید اطلاعات علمی محسوب گردد (داورپناه، 1381). البته سنجش تعداد مقالات علمی به عنوان شاخصی کمّی، به تنهایی برای این شناخت کافی نیست، بلکه استنادهای مرتبط با آن یا اثربخشی تولیدات نیز دارای اهمیّت می باشد (ستوده، 1383؛ کازرانی، 1387).

مانند سازمان‏هایی که پایه و اساس توسعه هر کشور محسوب شده و با پیشرفت خود، پیشرفت و توسعه پایدار کشور را تضمین می‏کنند مؤسسات علمی و پژوهشی هستند. از این رو ارزیابی تولیدات علمی آنها از اهمیّت خاصی برخوردار می‏باشد (ابراهیمی، 1386). در این بین دانشگاه‏ها به عنوان مهم‏ترین مراکز فعالیّت‏های پژوهشی و تولید علم، در توسعه علمی نقشی تعیین‏کننده دارند.

دانشگاه آزاد اسلامي يک مؤسسه آموزشي و پژوهشي غيردولتي و غيرانتفاعی می باشد که از سال 1361 تأسیس شده می باشد. این دانشگاه به عنوان یک دانشگاه رو به توسعه که به گونه فراگیر در سراسر کشور فعّال می باشد در طي بيش از 28 سال فعاليّت خود، بیش از 3 ميليون و 700 هزار فارغ التحصيل، يک ميليون و 600 هزار دانشجو، 30 هزار عضو هيأت علمي و 35 هزار پرسنل، بیش از 400 واحد دانشگاهي و مرکز آموزشي در فضايي متجاوز از 20 ميليون متر مربع فضاي عمراني، آموزشي، و رفاهي در سراسر کشور داشته می باشد (جاسبی، 1389). انتظار می‌رود دانشگاهی با این وسعت و سرعت رشد و توسعه، به لحاظ تولید علم نیز چنین وضعیّتی داشته باشد.

دانشگاه آزاد اسلامی در سال‌های اخیر، تأثیر برجسته‌ای در فعالیّت‌های علمی و پژوهشی داشته می باشد و کوشش کرده می باشد تا همگام با سایر دانشگاه‌های کشور سهم خود را از تولیدات کشور افزایش دهد. بهره‌مندی از جایگاه شایسته در عرصه جنبش نرم‌افزاری و تولید علم و ایجاد کرسی‌های نظریّه‌پردازی از فعالیّت‌های دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. ارتقای کیفیّت آموزشی، پژوهش محوری و بهره گیری از تمام ظرفیّت‌های موجود در راستای تحقّق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران از برنامه‌های این دانشگاه می باشد.

مطالعه و ارزیابی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند وضعیّت کنونی این دانشگاه را مشخص نموده، و با تعیین نقاط قوّت و ضعف موجود در زمینه‌های تحقیقاتی و انجام فعالیّت‌های پژوهشی، مسئولان و برنامه‌ریزان دانشگاه را یاری نماید تا نسبت به برنامه‌ریزی دقیق‌تر در زمینه‌های مختلف برای نیل به توسعه علمی اقدام نمایند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 99

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان