پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم تربيتي و روان­شناسي

گروه روان‌شناسي كودكان با نيازهاي خاص

پايان­نامه کارشناسي ارشد رشته روان‌شناسي

گرایش كودكان با نيازهاي خاص

عنوان:

اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري و توجه صميمانه دختران با نقص بينايي اصفهان

استاد راهنما:

دکتر مختار ملك‌پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

-1 مقدمه…………………………………….. 1

1-2 توضیح و بيان مساله………………………….. 2

1-3 اهميت و ارزش تحقيق………………………… 4

1-4 اهداف تحقيق………………………………. 6

1-4-1 اهداف اصلي……………………………… 6

1-4-2 اهداف اختصاصي…………………………… 6

1-5 فرضيه‌هاي تحقيق……………………………. 6

1-5-1 فرضيه‌هاي اصلي…………………………… 6

1-5-2 فرضيه‌هاي فرعي…………………………… 7

1-6 تعريف واژه‌ها و متغيرها…………………….. 7

1-6-1 تعاريف مفهومي…………………………… 7

1-6-2 تعاريف عملياتي………………………….. 8

 

فصل دوم: مروري بر پيشينه پژوهش

2-1 مقدمه……………………………………. 9

2-2 نقص بينايي……………………………….. 9

2-2-1 اهميت حس بينايي…………………………. 9

2-2-2 تعريف و طبقه‌بندي نقص بينايي………………. 10

2-2-3 علل نقص بينايي…………………………… 12

2-2-4 نحوه برخورد فرد نابينا با نقص بينايي………. 13

2-2-5 نکات ضروري در آموزش نابينايان…………….. 14

2-3 تعريف مفهوم سازگاري اجتماعي………………… 15

2-4 توجه صميمانه……………………………… 16

2-4-1 تعريف توجه……………………………… 16

2-4-2 ويژگي‌هاي توجه…………………………… 17

2-4-3 تفاوت توجه با ارزش، عقيده و علاقه………….. 18

2-4-4 شرايط عمده شکل‌گيري و تکوين توجه‌ها…………. 18

2-4-5 تعريف صميميت……………………………. 19

2-5 مهارتهاي اجتماعي………………………….. 20

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-5-1 فرآيند ارتباط اجتماعي…………………….. 20

2-5-2 مفهوم مهارتهاي اجتماعي…………………… 20

2-5-3 تعريف مهارت‌هاي اجتماعي…………………… 22

2-5-4 ويژگي‌هاي مهارتهاي اجتماعي………………… 24

2-5-5 شش ويژگي عمده مهارتهاي اجتماعي……………. 25

2-5-6 طبقه‌بندي مهارتهاي اجتماعي از نظر کارکرد……. 26

2-5-7 فرايند‌هاي عاطفي و شناختي در مهارت اجتماعي….. 27

2-5-7-1 مهارت‌هاي اجتماعي مربوط به عواطف…………. 28

2-5-7-2 مهارت‌هاي مربوط به شناخت اجتماعي…………. 28

2-5-8 پيامد‌هاي مهارتهاي اجتماعي………………… 29

2-6 مهارت‌هاي اجتماعي نابينايان…………………. 30

2-6-1 رشد اجتماعي در نابينايان…………………. 30

2-6-2 ويژگي‌هاي و محدوديت‌هاي روانشناختي کودکان نابينا 31

2-6-3 تأثير اختلال بينايي در فرآيند‌هاي تحول رواني…. 35

2-6-4 خصوصيات افراد با ناتواني اجتماعي………….. 38

2-6-5 سازگاري اجتماعي افراد داراي نقص بينايي و عوامل موثر بر آن    40

2-6-6 عوامل مؤثر در سازگاري نابينايان…………… 43

2-6-7 اهميت مهارت‌هاي افراد آسيب ديده بينايي……… 45

2-7 شيوه‌هاي آموزش مهارتهاي اجتماعي……………… 46

2-8 پيشينه و تاريخچه موضوع تحقيق……………….. 49

2-8-1 تحقيقات انجام شده پيرامون در خارج از کشور….. 49

2-8-2 تحقيقات انجام شده در ايران……………….. 51

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه……………………………………. 54

3-2 طرح کلي پژوهش…………………………….. 54

3-3 جامعه آماري………………………………. 55

3-4 نمونه، حجم نمونه و روش نمونه‌گيري……………. 55

3-5 ابزار اندازه‌گيري………………………….. 55

3-5-1 پرسشنامه سازگاري اجتماعي كاليفرنيا (فرم تجدبد نظر شده، 1953) 55

3-5-2 پرسشنامه توجه صميمانه اميدون و همكاران (فرم تجديد نظر شده، 1983)  56

3-6 نحوه اجرا………………………………… 57

3-7 ابزار تجزيه و تحليل……………………….. 57

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها

4-1 مقدمه……………………………………. 58

4-2 تحليل توصيفي داده‌هاي پژوهش…………………. 59

4-2-1 پيش فرض نرمال بودن توزيع نمرات……………. 60

4-3 آمار استنباطي…………………………….. 61

4-3-1 پيش فرض تساوي واريانس‌ها………………….. 61

 

فصل پنجم: بحث و نتيجهگيري

5-1 مقدمه……………………………………. 63

5-2 تبيين يافته‌هاي پژوهشي……………………… 63

5-3 محدوديت‌هاي پژوهش………………………….. 66

5-4 پيشنهادهاي پژوهش………………………….. 66

5-5 پيشنهادات كاربردي…………………………. 67

پيوست 1- پرسشنامه سازگاري اجتماعي كاليفرنيا (فرم تجديد نظر شده، 1953)   68

پيوست 2- پرسشنامه اندازه‌گيري توجه صميمانه اميدون و همكاران (فرم تجديدنظر شده، 1983)…………………………………… 73

پيوست 3- بسته آموزشي مهارتهاي اجتماعي ………….. 76

منابع و مآخذ…………………………………. 80

فهرست جدول‌ها

جدول (4-1): ميانگين و انحراف استاندارد نمرات آزمودني‌ها در پيش‌آزمون و پس آزمون، خرده مقياس‌هاي پرسشنامه سازگاري اجتماعي گروه‌هاي آزمايش و كنترل……………………………………………. 59

جدول (4-2): ميانگين و انحراف استاندارد نمرات آزمودني‌ها در پيش‌آزمون و پس‌آزمون پرسشنامه توجه صميمانه گروههاي آزمايش و كنترل 60

جدول (4-3): نتايج آزمون شاپيرو -ويلك در مورد پيش فرض نرمال بودن نمرات سازگاري اجتماعي در مددجويان دختر با نقص بينايي…… 60

جدول (4-4): نتايج آزمون شاپيرويلك در مورد پيش فرض نرمال بودن نمرات توجه صميمانه در مددجويان دختر با نقص بينايي………….. 61

جدول (4-5): نتايج آزمون لوين در پيش فرض تساوي واريانس نمرات خرده مقياس‌هاي سازگاري اجتماعي………………………. 61

جدول (4-6): نتايج آزمون لوين در پيش فرض تساوي واريانس نمرات توجه صميمانه در گروه‌هاي
آزمايش و كنترل………………………………. 61

جدول (4-7): نتايج تحليل مانوا تأثير عضويت گروهي بر سازگاري اجتماعي گروه آزمايش و كنترل درجه آزادي……………………… 62

جدول (4-8): نتايج تحليل كوواريانس تأثير عضويت گروهي بر توجه صميمانه گروه آزمايش………………………………….. 62

 

چكيده

هدف از اين پژوهش، بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و توجه صميمانه دختران با نقص بينايي اصفهان بود. در اين پژوهش طرح پيش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه كنترل و نمونه گيري در دسترس بهره گیری گردید و تعداد 26 نفر از مددجويان دختر مركز فاطمه الزهراي اصفهان كه در سازگاري اجتماعي و توجه صميمانه نمره پايين كسب كرده بودند، انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار داده شدند. سپس گروه آزمايشي طي ده جلسه تحت آموزش مهارتهاي اجتماعي به صورت گروهي قرار گرفتند. در حالي كه گروه كنترل هيچ مداخله‌اي دريافت نكردند. در پايان، هر دو گروه مجدداً مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج تحليل مانووا نشان داد كه آموزش مهارتهاي اجتماعي نمرات سازگاري اجتماعي دختران با نقص بينايي در تمامي مولفه ها ( به استثنا مولفه مهارتهاي اجتماعي ) افزايش داده می باشد .همچنين تحليل كوواريانس نشان داد آموزش مهارتهاي اجتماعي نمرات توجه صميمانه دختران با نقص بينايي را افزايش داده می باشد. بنابراين، اثربخشي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و توجه صميمانه دختران با نقص بينايي تأييد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-1 مقدمه

انسانها آفريده‌هاي اجتماعي اند كه براي برآوردن نيازهاي عاطفي، اجتماعي و زيستي خود به تعامل با ديگران نياز دارند و تحت تأثير نظام‌ها و فرهنگ‌هاي جامعه خود قرار مي‌گيرند. از يک طرف، تعداد و پيچيدگي قواعدي كه فرد بايد براي تعامل با ديگران بداند بسيار زياد می باشد و از طرف ديگر بايد اين قواعد را در تعامل اجتماعي خود، به روش صحيحي به كار ببرد.

اجتماعي شدن جرياني می باشد كه در آن هنجارها، مهارت‌ها و انگيزه‌ها، طرز تلقي و رفتارهاي فرد شكل مي‌گيرد تا ايفاي تأثیر كنوني و آتي او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته گردد. مهارت اجتماعي مجموعه رفتارهاي فراگرفته قابل قبولي می باشد که فرد را قادر مي‌سازد با ديگران ارتباط مؤثر داشته و از عکس العمل‌هاي نامعقول اجتماعي اجتناب کند. همکاري، مشارکت با ديگران، کمک کردن، آغازگر ارتباط بودن، تقاضاي کمک کردن، تعريف و تمجيدکردن از ديگران، تشکر و قدرداني کردن، مثال‌هايي از اين نوع رفتار می باشد (گرشام و اليوت[1]، 1990). نقص در مهارت اجتماعي مشکلي نسبتاً مقاوم و مرتبط با عملکرد ضعيف در روابط اجتماعي فرد می باشد، که اغلب منجر به ناسازگاري و يا اختلالات رواني در فرد مي‌گردد (کول و داج[2]، 1983؛ کوئن[3] و همکاران، 1973؛ پارکر[4] و آشر[5]، 1987). بنابراين، شناخت و درمان افراد مبتلا به اين نقص وظيفه مهم روانشناسان، مشاوران، و متخصصان تعليم و تربيت می باشد. از آنجا که يکي از اقشار هر جامعه معلولين مي‌باشند، لذا در نظر داشتن مسايل مهارتهاي اجتماعي آنها نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار می باشد و مطالعه مهارت اجتماعي در معلولين مورد توجه محققان بوده می باشد. افراد معلول به دليل نقايص جسمي و محروميت‌هاي ناشي از آن اغلب قادر به ايجاد ارتباط اجتماعي و متقابل با همسالان و بزرگسالان نيستند و سازگاري عاطفي و اجتماعي آنان با دشواري رو به رو می باشد. اين افراد معمولاً منزوي و گوشه‌گير هستند و رفتارهاي رشد نيافته و ضد اجتماعي و نامناسبي از خود بروز مي‌دهند. نقص بينايي بيش از هر معلوليت ديگر ناتواني به بار مي‌آورد و تأثیر چشم‌ها در روابط اجتماعي مانند: صحبت کردن با ديگران، بيان و درک احساسات خود و ديگران و بالاخره برقراري يک ارتباط خوب (کلامي و غير کلامي) بر هيچ کس پوشيده نيست. يک فرد با نقص بينايي با بهره‌مندي از مهارتهاي اجتماعي مانند همدلي، همکاري، شروع تعاملات، توانايي ابراز احساسات و تفکرات، درک سرنخ‌هاي اجتماعي ميتواند تعاملات مثبت و موثرتري با سايرين مستقر کند در اينجاست که لزوم آموزش‌هاي مهارتهاي اجتماعي به نابينايان در جهت افزايش کنش اجتماعي مطرح مي‌گردد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 111

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان