پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرود شت

گروه آموزشی علوم تربیتی

پایان نامه برای دریا فت درجه کارشنا سی ارشد (M-A)

رشته مدیریت آموزشی

عنوان

مطالعه ارتباط بین ویژگی های شخصیتی درون  گرایی برون گرایی با تعهد سازمانی ورضایت شغلی د بیران مقطع متوسطه شهرستان اقلید

استاد راهنما

جناب آقای دکتر سیا مک رضا مهجو ر

استا د مشا ور

جناب آقای دکتر شاپور امین شایان جهرمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول –  طرح پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………………..4

اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….7

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………9

پرسش های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….11

تعاریف  واژه ها……………………………………………………………………………………………………12

تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………13

فصل دوم پیشینه پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………15

مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………16

تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………………….107

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………..114

فصل سوم روش پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….121

جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………..121

روش نمونه گیری و نمونه آماری……………………………………………………………………………………..121 

ابزار گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….122

روش اجرای پرسشنامه…………………………………………………………………………………………….127

روش آماری…………………………………………………………………………………………………………128

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….129

ویژگی های توصیفی نمونه آماری……………………………………………………………………………129

آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………….130

فصل پنجم بحث ونتیجه گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..137

بحث ونتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..138

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………….142

پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………….143

محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………..144

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………145

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………150

 

 فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2-2:تیپ های روانشناختی یونگ32

جدول 2-3 مکانیسم های دفاعی فروید. 41

جدول 2-5 اثرات تعهد سازمانی. 61

جدول  2-6 طبقه بندی ایجاد تعهد ، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی ( اقتباس از ماتیو و زاجاک، 1990 )  63

جدول3-1شماره سوالات مربوط برون گرایان ودرون گرایان …………………………………………………..122 جدول 3-2 شماره سوالات ابعاد رضایت شغلی……………………………………………………………………..  123

جدول 3-3ارزش نمرات پرسشنامه رضایت شغلی ……………………………………………………………………124

جدول 3-4ارزش نمرات تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………..125

جدول 3-5پایایی پرسشنامه های شخصیت ،رضایت شغلی وتعهد سازمانی ………………………………….126

جدول4-1:  توزیع حجم نمونه اماری بر حسب سطح تحصیلات    ……………………………………………..129

جدول4-2توزیع حجم نمونه آماری برحسب جنسیت

جدول4-3ماتریس همبستگی متغییرها…………………………………………………………………… ……..130

جدول 4-4 : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون. ….131

جدول6-4: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها 132

جدول  7-4: ماتريس همبستگي متغير ها 133

جدول(8-4) : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون. 133

جدول9-4: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها 134

جدول  10-4: ماتريس همبستگي متغير ها 135

جدول(11-4) : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون. 13 5

جدول12-4: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها 136

 

فهرست اشکال1

عنوان صفحه

نمودار 1-2 میزان وفاداری کارکنان از سال 1998 تا 1993  . 24

چکیده ی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ویژگی های شخصیتی (درونگرایی و برون گرایی)با تعهد سازمانی و رضایت شغلی می باشد. برای این منظورتعداد127نفر(74مردو53زن) دبیر از بین 253دبیرمقطع متوسطه شهرستان اقلید  به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسش نامه ی شخصیتی آیزنک   تعهد سازمانی و رضایت شغلی جواب دادند ، ارتباط ی بین ویژگی های شخصیتی  با تعهدسازمانی و رضایت شغلی مورد مطالعه قرار گرفت . همچنین بااستفاده از روش های آماری ماتریس همبستگی و رگرسیون  چند متغیره به تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته گردید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نتایج حاصله نشان داد که:

بین رضایت شغلی و برونگرایی با ضریب همبستگی 56/. و بین تعهد سازمانی ورضایت شغلی با ضریب همبستگی 55/. وتعهد سازمانی و برونگرایی با ضریب همبستگی 66/. در سطح معنا داری 01/. ارتباط ی معناداری   هست.و همچنین  بین ابعاد رضایت شغلی که مانند ماهیت شغل نحوه ارتقاء در سازمان حقوق و  سرپرستی با تعهد سازمانی ارتباط معناداری هست و این متغیر ها قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشند.

برون گرایی و تعهد سازمانی توانایی پیش بینی رضایت شغلی را دارند وهمچنین برون گرایی، درون گرایی و رضایت شغلی توانایی پیش بینی تعهد سازمانی را دارند.

 

مقدمه:

امروزه پیشرفت جامعه در گرو بهره گیری بهینه از نیروی انسانی آن جامعه می باشد ،افراد از لحاظ استعدادها علایق و توانایی ها و دیگر خصوصیّات شخصیّتی با یکدیگر متفاوتند . پس انتظارات متفاوتی دارند. حصول هدف های سازمانی درسازمان های مختلف  به نحو مطلوب مستلزم تهیّه و اجرای برنامه ها و خط مشی های هدایت و کنترل منابع انسانی می باشد،که آموزش وپرورش نیز در راس همه ی سازما نها از این قاعده مستثنی نیست بلکه آموزش وپروش نه تنها به عنوان عنصری اساسی در توسعه همه جانبه ونضج وترقی آگاهی های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،بلکه به عنوان وسیله ای به شمار می آید که نیروی انسانی متخصّص وکارآمد را برای بخش های مختلف جامعه  تربیت وآماده می نماید وبا تربیت وآماده سازی نیروی انسانی ،توان بالقوّه جوامع را به فعلیّت میرساند .تأثیر واهمیّت نیروی انسانی دربین اجزاء وعوامل دیگر سازمان ها ی اجتماعی همانند مغز در بین سایر اعضاءبدن می باشد.که بدون آن دیگر اعضاءفاقد ارزش واعتبار می باشد.(صادقی فر ، جعفر -1382 )

 

یکی از مباحث اصلی وبنیادی علم روانشناسی ویژگی های شخصیتی افراد می با گردید .از آنجایی که این ویژگی های شخصیّتی بر کار نمود شغلی  افراد تاثیر گذار می باشد که پرداختن به این مقوله می تواند جنبه های خاصّی از عملکرد افراد را در زمینه های مختلف روشن سازد . (کریمی ،یوسف – 1375)

بدون شک تطبیق توانایی ها،استعدادهاو خصوصیات فرد با مشاغل مورد نیاز جامعه،سبب کارآیی و بهبودی و کیفیت کار و موفقیّت و رضایت او می گردد .مطالعات نشان می دهد که ممکن می باشد معضلات مشترک سازمان ها واقعا با عوامل شخصیّتی مرتبط باشد . مطالعات مختلف نشان می دهد که بعضی افراد برای بعضی مشاغل مناسب نیستند در حالی که برای دسته ای دیگر،امکان موفقیّت بیشتری در آن مشاغل هست . اگر چه عوامل مختلف از قبیل هوش استعداد،علاقه و … در تمام حرف مؤثّرند،اما تحقیقات نشان می دهد که عامل شخصیّت در بسیاری از موارد نقشی بسیار مهم و قابل توجه دارد.(قربانی ،الیاس -1382)

شرط لازم برای تحقّق اهداف وسیع ودر عین حال با اهمیّت نظام آموزشی ،وجود نیروی انسانی به ویژه مدیران ودبیرا نی می باشد که علاوه برداشتن  توانا یی ها ومهارتها ی خاص نسبت به شغل وسازمان خود تعهد و وفاداری نموده وبتوانندسکانداری لایق برای این کشتی بزرگ باشند.

رضایت شغلی دررفتار عملی کارمندان اثر بسزایی دارد وبه نحو موثری اثر خود را درشغل فعلی ،کارا بودن ،اثر بخش بودن وآمادگی جهت ارتقاء شغلی نشان می دهد .رضایت شغلی همچنین باعث کاهش غیبت ونیز از آن جهت که  سلامتی افراد به سبب هزینه بیمه وبیمارستانی به نفع سازمان می باشد باعث افزایش بازدهی خواهد گردید .کارمند راضی شاداب ومسرت را از سازمان به محیط خانه وجا معه منتقل می کند .بنابر این می توان با در نظر داشتن نحوه بهبود پذیرش شغل های اجتماعی ومقدار پولی که در سایه وجودرضایت شغلی به نفع جامعه خواهد گردید از این عامل دفاع نمود .(مامن پوش ،مریم -1385)

اخیرا در متون تحقیقی توجه کلی تعهد سازمانی نیز به عنوان عامل مهمی برای درک و فهم پیش بینی رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به ماندن در شغل آورده شده می باشد .

شهید مطهری اظهار می دارد اگر شخصی لیاقت و شایستگی و تعهد حداکثر بهره وری از امکانات و سرمایه را داشته باشد استحقاق مدیر شدن را دارد و اگر چنین تعهد لیاقت و شایستگی را ندارد و نباید چنین مسئولیتی به او محول گردد . اندیشه تعهد یکی از ارزشهای اساسی می باشد که سازماندهی بر آن متکی می باشد .

پس هر کوششی که در زمینه ی چگونگی بهتر اداره کردن سازمان ها صورت گیرد،مستلزم کشف نیازهای اساسی ، درک انگیزه های رفتار افراد و عکس العمل گروه های مختلف کاری می باشد ، برای این مقصود سازمان ها بایستی از راهکارهایی بهره گیری کنند که از مهم ترین آن ها تعیین رضایت شغلی و تعهد سازمانی افراد می باشد . ایجاد روحیه و رضایت در بالا بردن کیفیّت و کارایی دبیران تأثیر بسزایی دارد (صادقی ،1382).

پس تعیین ویژگی های شخصیّتی کارکنان و مطالعه ارتباط ای آن با رضایت از شغل و ایجاد تعهد در سازمان می توانند از وظایف مهم محقّقین  باشد .

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 171

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید