چكيده
برونسپاري يک فرآيند است که در سالهاي اخير توجهي خاص به آن شده است . اگرچه برونسپاري مزاياي زيادي دارد ، ولي شرکتهاي استفاده كننده از اين فرآيند ، زنجيره تامين خود را پيچيده کرده و مديريت آنرا مشکلتر ميسازند . در اين چند ساله ، شرکتهاي بزرگ و حتي شرکتهاي کوچک ، بدلايل زيادي به برونسپاري بخشي از فعاليتهاي خدماتي ، توليد ، فرآيند و … پرداخته و اين موضوع روز به روز در حال افزايش ميباشد تا آنجا که برخي سازمانها به خصوص سازمان شهرداريها در تصميمگيريهاي کلان و استرتژيک خود به اين موضوع توجه دارند که مهمترين عامل آن ، ايجاد توانايي در پاسخگويي موثر به محيط در فعاليتهاي مختلف بوده است .
مساله اي كه مديران ارشد با آن مواجه هستند استفاده از برون سپاري نيست ، بلكه آن چيزي است كه بايد برون سپاري شود . سازماني كه تصميم گيري مي گيرد تعدادي از فعاليتهاي خدماتي خود را برون سپاري نمايد ، در اولين مرحله با اين پرسش مواجه است كه چه فعاليتي را برون سپاري كند؟ بدين منظور ، اين تحقيق با ارايه يك روش مناسب برونسپاري وظايف خدمات شهري( وظايف ايجاد و نگهداري فضاي سبز ) ، فعاليتهايي كه بايد به شركتهاي خدماتي واگذار شود را تعيين مي كند . تحقيق حاضر در دو مرحله سازمان يافته است . در مرحله اول ، عوامل تعيين كننده بر تصميم گيري برونسپاري وظايف ايجاد و نگهداري فضاي سبز شناسايي شدند و در مرحله دوم با استفاده از تكنيك AHP ، وزن اين عوامل محاسبه و فعاليت هايي جهت برونسپاري انتخاب گرديدند .
مجموع اين دو فرايند يك چارچوب تصميم گيري را به منظور برون سپاري فعاليتهاي ايجاد و نگهداري فضاي سبز توسعه دادند . نتايج تحقيق حاکي از اين است که معيارهاي ملاحظات استراتژيکي و مديريتي از بالاترين ميزان اهميت در تصميمات برونسپاري خدمات شهري برخوردار بوده و اولويت آنها جهت برونسپاري با نگهداري فضاي سبز ( با وزن 444/0 ) و ايجاد فضاي سبز ( با وزن 245/0 ) مي باشد .

کليد واژه ها : برون سپاري ، ايجاد و نگهداري فضاي سبز ، فرايند تحليل سلسله مراتبي ( AHP )

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کليات تحقيق
1-1مقدمه 12
2-1- بيان مسئله 13
3-1- اهميت و ضرورت تحقيق 14
4-1- سوالات تحقيق 15
5-1- اهداف تحقيق 15
6-1- نوع روش تحقيق 16
7-1- قلمرو موضوعي ، مکاني و زماني 16
8-1- جامعه آماري و روش نمونه گيري 17
9-1- روش گردآوري اطلاعات و داده ها 17
10-1- روش تجزيه و تحليل داده ها 17
11-1- شرح مفاهيم ، اصطلاحات و متغيرهاي بکار رفته در تحقيق 18
12-1- محدوديت هاي تحقيق 19
13-1- مروري بر فصل اول 19

فصل دوم : مباني نظري تحقيق
1-2- مقدمه 21
2-2- سابقه برونسپاري 22
3-2- روندهاي اخير در برونسپاري 23
4-2- مخاطرات برونسپاري 26
5-2- منشاء مخاطرات 27
6-2- برونسپاري ؛ يک اقدام کليدي تجاري 32
7-2- مقايسه تطبيقي برونسپاري با اصول اقتصادي 33
8-2- دلايل برونسپاري و منافع مورد انتظار 34
9-2- برونسپاري چيست؟ 37
10-2- دلايل بررسي برونسپاري 38
11-2- سطوح برونسپاري 39
12-2- فرآيند اجرايي برونسپاري 39
13-2- خدمات شهري شهرداري تهران 50
1-13-2 فضاي سبز شهري 52
2-13-2ضرورت ايجادفضاي سبز شهري: 53
3-13-2 کارکردهاي فراغتي فضاي سبز 55
4-13-2- چشم اندازهاي حوزه معاونت خدمات شهري : 57
5-13-2- اهداف حوزه معاونت خدمات شهري : 57
6-13-2- وظايف سازمان پارك‌ها و فضاي سبز شهر تهران 58
7-13-2- خلاصه فعاليت‌هاي سازمان پارك‌ها و فضاي سبز شهر تهران 59
8-13-2- فعاليتهاي در دست اقدام سازمان پارکها و فضاي سبز شهر تهران 60
9-13-2- پروژه هاي آتي سازمان پارکها و فضاي سبز شهر تهران 61
14-2- مروري بر تحقيقات صورت گرفته در كشور 63
15-2- مروري بر فصل دوم 64
16-2 مدل تحليلي تحقيق 65

فصل سوم : روش شناسي تحقيق
1-3- مقدمه 67
2-3- روش تحقيق 67
3-3- روش گرد آوري اطلاعات 67
4-3- روش تجزيه و تحليل داده ها 68
5-3- طراحي و تنظيم پرسشنامه‌ و نحوه مقياس بندي 68
1-5-3- سوال‌هاي پرسشنامه : 68
2-5-3- رابطه سوالات پرسشنامه با سوالات تحقيق : 69
3-5-3- نحوه مقياس بندي : 69
6-3- بررسي پايايي و رواييپرسشنامه‌ 70
1-6-3- بررسي پايايي پرسشنامه‌: 70
2-6-3- بررسي روايي پرسشنامه‌ : 70
7-3- مراحل انجام تحقيق 71
8-3- روش فرايند تحليل سلسله مراتبي (ANALYTICAL HEIRARCHY PROCESS- AHP) 73
9-3- مروري بر فصل سوم 81

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
1-4- مقدمه 83
2-4- معيارهاي اوليه برون سپاري خدمات شهري 83
3-4- شناسايي معيارهاي تعيين کننده برون سپاري خدمات شهري 84
4-4- چارچوب تصميم گيري تحقيق 87
1-4-4- طراحي سلسله مراتب 87
2-4-4- طراحي جداول مقايسات زوجي 88
3-4-4- محاسبه وزن هر عناصر در هر سطح 88
1-3-4-4- تعيين وزن نسبي معيارها 88
2-3-4-4- تعيين وزن نسبي زير معيارها 89
3-3-4-4- سنجش روابط داخلي بين فعاليتهاي ايجاد و نگهداري فضاي سبز و زير معيارها 90
5-4- مروري بر فصل چهارم 93

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها
1-5- مقدمه 94
2-5- نتيجه گيري 95
3-5- پاسخ به سوالات تحقيق 96
4-5- پيشنهاد هاي تحقيق 99
1-4-5- پيشنهاد هاي کاربردي براي مديران شهرداري 99
2-4-5- پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي 100
5-5- مروري بر فصل پنجم 101

منابع و ماخذ
منابع فارسي 95
منابع انگليسي 97
سايت هاي اينترنتي 99

ضمائم
پيوست اول : پرسشنامه
پيوست دوم : پرسشنامه مقايسات زوجي تعيين درجه اهميت نسبي معيارها
پيوست سوم : ساحتار سازماني معاونت خدمات شهري شهرداري تهران
پيوست چهارم : شرح وظايف پيشنهادي حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري تهران

فهرست جداول
جدول شماره ( 1-2 ) جدول درصد فعاليتهاي برونسپاري به تفکيک فعاليت ………………………………….. 15
جدول شماره ( 2-2 ) نتايج بررسي روند برونسپاري ………………………………………………………………………………………. 16
جدول شماره ( 3-2 ) دستاوردهاي مثبت و منفي شرکتهاي داراي تجربه برونسپاري 19
جدول شماره ( 1-3 ) نمونه اي از طيف ليکرت 60
جدول شماره ( 2-3 ) جدول مقادير ترجيحات 65
جدول شماره ( 1-4 ) معيارهاي برونسپاري خدمات شهري از ديدگاه محققان 76
جدول شماره ( 2-4 ) دسته بندي معيارهاي مطرح شده در پرسشنامه شماره يک 78
جدول شماره ( 3-4 ) عوامل نهايي تحقيق 79
جدول شماره ( 4-4 ) ماتريس مقايسه زوجي معيارها 81
جدول شماره ( 5-4 ) اوزلن نهايي هر يک از معيارهاي اصلي 81
جدول شماره ( 6-4 ) ماتريس مقايسه زوجي زير معيارها ( ملاحظات تکنولوژيکي ) 82
جدول شماره ( 7-4 ) ماتريس مقايسه زوجي زير معيارها ( منافع برونسپاري ) 82
جدول شماره ( 8-4 ) ماتريس مقايسه زوجي زير معيارها ( ملاحظات سرويس دهي ) 82
جدول شماره ( 9-4 ) ماتريس مقايسه زوجي زير معيارها ( مزيت رقابتي داشتن ) 83
جدول شماره ( 10-4 ) ماتريس مقايسه زوجي زير معيارها ( ميزان توانايي ) 83
جدول شماره ( 11-4 ) ماتريس مقايسه زوجي زير معيارها ( نرخ تغيير فن آوري ) 83
جدول شماره ( 12-4 ) ماتريس مقايسه زوجي زير معيارها ( نرخ يادگيري دانش ) 83
جدول شماره ( 13-4 ) ماتريس مقايسه زوجي زير معيارها ( تکنولوژيهاي جديد ) 84
جدول شماره ( 14-4 ) ماتريس مقايسه زوجي زير معيارها ( دستيلبي به عملکرد بالاتر ) 84
جدول شماره ( 15-4 ) ماتريس مقايسه زوجي زير معيارها ( نرخ شايستگي ) 84
جدول شماره ( 16-4 ) ماتريس مقايسه زوجي زير معيارها ( مقبوليت ) 84
جدول شماره ( 17-4 ) ماتريس مقايسه زوجي زير معيارها ( صرفه جويي هزينه ) 106
جدول شماره ( 18-4 ) ماتريس مقايسه زوجي زير معيارها ( کاهش ريسک ) 107
جدول شماره ( 19-4 ) ماتريس مقايسه زوجي زير معيارها ( امنيت و ايمني ) 108

فهرست اشکال
شکل شماره ( 1-2 ) تاثير تفکر جديد بر رويه هاي تجاري 13
شکل شماره ( 2-2 ) ميزان برونسپاري وظايف کسب و کار 17
شکل شماره ( 3-2 ) حوزه عوامل در پيشبرد برونسپاري 19
شکل شماره ( 4-2 ) دلايل حرکت به سمت برونسپاري 28
شکل شماره ( 5-2 ) ارتباط بين ميزان برونسپاري و منافع حاصله 29
شکل شماره ( 6-2 ) پيوستار برونسپاري 31
شکل شماره ( 7-2 ) فرايند کلي ارزيابي تامين کنندگان 42
شکل شماره ( 1-3 ) الگوريتم مراحل انجام تحقيق 63
شکل شماره ( 1-4 ) چارچوب تصميم گيري برونسپاري خدمات شهري 80
شکل شماره ( 1-5 ) اوزان نهايي معيارهاي برونسپاري خدمات شهري 90

1- 1 مقدمه
امروزه مانند هزاران سال گذشته ، بشر با ناشناخته ها روبروست و تنها تفاوتي که با زمانهاي قبل دارد آگاهي بر نا آگاهي خويش است . زيرا بشر امروز در دوراني زندگي مي کند که جامعه پويا مرتباً مسائل نويني مطرح مي کند و طبيعي است که اين مسائل نو ، راه حلهاي نويني را مي طلبد . راه حلهاي ديروز، امروز قديمي اند و کاربرد آنها مخصوصاً در مسائل و مشکلات اجتماعي و سازماني ، نتايج گذشته را به دست نمي دهد ( ماکوئي ، 1383 ) .
بررسي متون و مقاله هاي علمي در دهه گذشته نشان مي دهد که گرايش شرکتها به استفاده از برونسپاري جهت پاسخ موثر به محيط در فعاليتهاي مختلف به طور چشمگيري افزايش يافته است، فعاليتهايي که قبلاً سازمان آن را ارائه مي داد، اکنون توسط پيمانکاران خارجي انجام مي شود.
برونسپاري ابزار اجرايي ساده و اقتصادي است که روز به روز کاربردهاي بيشتري پيدا ميکند. مديران تجاري و صنعتي ميکوشند از استراتژي برونسپاري استفاده نمايند اما در عمل با مسائل و موضوعات مفهومي متنوعي روبرو هستند. مديران و مشاوران آنان سعي در شناسايي اين مسائل دارند تا بتوانند به گونهاي موثرتر از برونسپاري استفاده نمايند. متاسفانه مطالعات علمي محدودي در زمينه برونسپاري خدمات وجود دارد ( Allen , 2000 ) .
مطالعه و بررسي در صنايع مختلف پيرامون برونسپاري فعاليتهاي متنوع در شرکتهاي بزرگ و کوچک، به اين نتيجه انجاميده است که آنها يا در فعاليتهاي برونسپاري فعال مي باشند يا ترجيح مي دهند فعاليتهاي خود را به طور سنتي در داخل شرکت انجام دهند ( Beaumont , 2004 : 688 ) .
مطالعات انجام شده توسط يک شرکت تحقيقاتي بر روي 100 شرکت از 500 شرکت مجله فورچون نشان داد که بيش از 77% از شرکتهاي مورد مطالعه تلاش داشته اند در برخي از جنبه هاي تجاري خود از برونسپاري استفاده کنند و 39% از شرکتهاي مورد مطالعه قبلاً قسمتي يا همه فعاليتهاي خود را در زمينه الکترونيک ، برونسپاري کرده اند . مطالعات شرکت تحقيقاتي KPMG – Peat Marwick نشان مي دهد که در سال 1994 تعداد 309 شرکت از 1000 شرکت (معرفي شده توسط مجله فورچون) از برونسپاري در بخش تدارکات استفاده کرده اند. نتايج جالب توجه نشان مي دهد که 66% از شرکتهاي مطالعه شده در بخش خدمات واردات و صادرات، 63% در بخش حمل و نقل، 49% در بخش حسابرسي خارجي و 48% ديگر در بخش انبارداري از برونسپاري استفاده نموده اند.
مطالعات سال 1994 در بخش منابع انساني توسط Conferende Board نشان مي دهد که بيش از 85% از مديران تجربياتي در ارتباط با برونسپاري کسب کرده اند و همچنين شرکتها در 67% موارد حداقل يکي از وظايف مربوط به بخش حقوق بازنشستگان را برونسپاري نموده اند. مطالعات اولسون در سال 1994 نشان مي دهد

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید