منابع مقالات علمی :
بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت-  …

منابع مقالات علمی : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت- …

چون نـه‌ای در وجـه او هسـتـی مجـوکُـلُّ شَــیْ‏ءٍ هــالِــکٌ جــز وجــه اوکُلُّ شَــیْ‏ءٍ هــالِــکٌ نـــبــود جــزاهر کـه انـدر وجـه مـا بـاشـد فــنــاهر که در اِلّاســت...