دسته بندی علمی – پژوهشی :
رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علامه  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علامه …

از نظر تاجی یوری[۷۲] ،جو سازمانی شامل چهار بعد است :۱- محیط فیزیکی: که به عوامل مادی و فیزیکی در داخل سازمان اشاره دارد.۲- محیط داخلی...
سامانه پژوهشی – 
بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران۹۳- قسمت ۱۷

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران۹۳- قسمت ۱۷

برای متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص FKAP در تحقیق حاضر از موجودی سرمایه در اقتصاد ایران استفاده شده است. موجودی سرمایه یا داراییهای تولیدشده ثابت...
مقاله علمی با منبع :
بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران۹۳- قسمت ۱۳

مقاله علمی با منبع : بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران۹۳- قسمت ۱۳

 نوآوری در بازارهای مالی و معرفی ابزار جدید، تأثیر مثبتی بر کارایی بازارهای مالی دارد. دوعقیده افراطی درباره نوآوری مالی وجود دارد. گروهی که معتقدند...
بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران۹۳- قسمت ۹

بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران۹۳- قسمت ۹

۹۸ فهرست جداولعنوان صفحهجدول شماره ۴-۱ : نتایج آزمون ساکن پذیری متغیرها در سطح و با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی هستند)......................................................................................................................................۷۶جدول شماره...