پژوهش – 
بررسی حضور نیروگاه بادی در شبکه از لحاظ هارمونیکی و بهبود آن  …

پژوهش – بررسی حضور نیروگاه بادی در شبکه از لحاظ هارمونیکی و بهبود آن …

۱-۵ سرعت ثابت و سرعت متغیر برای توربین های بادی......................................................................... ۱۸۱-۶ توان استحصالی در توربین های بادی ................................................................................................ ۲۰۱-۷ انواع ترکیب بندی در توربین های...
دسترسی به منابع مقالات :
تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۱۴

دسترسی به منابع مقالات : تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۱۴

تعارض حس شدهتعارض ادراک شدهتعارض آشکار حل تعارض یا سرکوب عواقب تعارضنمودار(۲-۲): فرآیند تعارض از دیدگاه پوندی(رضائیان، ۱۳۸۲ :۲۳۷-۲۲۹) ۲-۸-۲- فرآیند تعارض از دیدگاه رحیم:...